Варіативна складова з хімії на 2013/2014 н р.


Скачати 106.88 Kb.
НазваВаріативна складова з хімії на 2013/2014 н р.
Дата17.06.2013
Розмір106.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Химия > Документи
Варіативна складова з хімії на 2013/2014 н.р.
Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Варіативна складова створює передумови для відображення у змісті природних, соціокультурних особливостей регіону, а головне — для диференціації, індивідуалізації, а в старшій школі — профільності навчання, задоволення освітніх потреб груп і окремих учнів з урахуванням умов роботи конкретної школи. Значення варіативного компонента в змісті шкільної освіти поступово підвищується. У початковій школі на нього відводиться 8—10 відсотків навчального часу, в основній — 15—20, у старшій — до 35. Профільність навчання в старшій школі може реалізовуватися за суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-естетичним, природничо-математичним, технологічним і спортивним напрямами. Напрями конкретизуються в окремі профілі навчання.

У старшій школі, незалежно від профілю, реалізується інваріантна частина Базового навчального плану, яка становить не менше 65% загальнорічного навантаження. Це потребує зменшення кількості обов'язкових предметів. Через варіативну частину і поглиблене вивчення відповідних предметів в інваріантній частині досягається профільність навчання. Такий підхід створює умови для збереження обов'язкового загальноосвітнього ядра шкільної освіти. Профільне вивчення багатьох предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи до вступу у вищі навчальні заклади, але, як правило, не дає професії.

За неможливості профільного навчання в старшій школі (відсутність відповідного навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення) доцільно використовувати варіант навчального плану універсального профілю, складений відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним, години варіативного компонента пропорційно розподіляють між освітніми галузями інваріантної частини, використовують для вивчення курсів за вибором, факультативів.

У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням окремих (профільних) предметів, в т. ч. хімії, слід передбачити курси за вибором, факультативи, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою програмою.

Курси за вибором (елективні курси) – обов`язкові для вивчення навчальні предмети за вибором учнів, що реалізуються за рахунок шкільного компонента навчального плану. Основна особливість курсів за вибором полягає у необхідності їх вибору самими учнями, що ставить школяра в ситуацію самостійної побудови індивідуальної освітньої траєкторії, професійного самовизначення. Для профільного навчання основні функції курсів за вибором :

  • поглиблення і розширення змісту профільних предметів;

  • забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання.

Факультатив – це навчальний курс, що факультативно (додатково) вивчається протягом певного періоду. На відміну від спеціального курсу, зміст факультативу безпосередньо не пов`язаний із загальнообов`язковим змістом та обирається учнем для розширення світогляду, ознайомлення з новими сферами знань і людської діяльності.

Відповідно до Додатку до листа Міністерства освіти науки, молоді та спорту України від 29. 04. 2011 № 1/9-324 за рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

У поданих нижче таблицях наведено кількість додаткових годин за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОНмолодьспорт від 29. 04. 2011 № 1/9-324).

Основна школа

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

5 – 9

2,5

2,5

1,5

5,5

3,5

15,5


Старша профільна школа (природничо-математичний напрям)

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Кількість годин на тиждень у класах

Екологічний профіль

Біолого-хімічний профіль

Біолого-фізичний профіль

Географічний профіль

Біотехнологічний профіль

Хіміко-технологічний та агрохімічний профіль

Фізико-хімічний профіль

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

7

6

7

4,5

6

4,5

8

5,5

7

4

7,5

3,5

6,5

3


Міністерство освіти науки, молоді та спорту України рекомендує для практичного використання «Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5 – 12 класи/ Упор.: О. А. Дубовик, С. С. Фіцайло» (Тернопіль:»Мандрівець», 2010. – 272 с.), який включає 18 програм.

Програми факультативів та курсів за вибором з хімії, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. –Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Хімія. Допрофільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором (укл. Дубковецька Г.М.). – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (частина 2) (авт. Речицький О.Н., Юзбашева Г.С.). – Херсон: Айлант, 2011;

навчальна програма факультативного курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» (авт. Коростіль Л.А.);

навчальна програма факультативу «Вода та сучасні методи її очищення» (8, 9 клас) (авт. Забава Л.К., Габріелян А.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії» (авт. Прибора Н.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Хімія для детективів» (авт. Шапошнікова І.М., Прибора Н.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Хімія в криміналістиці» (авт. Шапошнікова І.М.);

навчальна програма факультативного курсу «Хімія і здоров’я. 9 клас» (авт. Карагаєва М.В.);

навчальна програма факультативного куру «Хімія. Основи якісного та кількісного аналізу» (укл. Гриценко В.В.);

програма курсу за вибором «Хімія у військовій справі» (10-11 клас) (авт. Шевченко А.М.);

навчальна програма факультативного курсу «Основи хімічної екології» для учнів 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Деленко О.Л., Деленко С.П.);

навчальна програма факультативного курсу «Розвиток інтелектуаль-них здібностей шляхом розв’язування творчих, логічних хімічних задач» для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Вараниця В.О., Деленко О.Л. та ін.);

навчальна програма факультативного курсу «Вибрані питання шкільного курсу хімії» для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пальцева І.В.).
Курси за вибором, факультативи дають можливість учням випробувати власні сили в різних навчальних предметах, а тому вони можуть бути короткими (14 – 17 год), їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.

Зміст включених до збірника програм курсів за вибором, факультативів, як і кількість зазначених в них годин, є орієнтовними. Вчителю надано право творчо підходити до реалізації змісту програм, враховуючи інтереси і здібності учнів, можливості навчально-матеріальної бази навчального закладу.

Рекомендований перелік

окремих програм курсів за вибором та факультативів

за посібником «Навчальні програми курсів за вибором та факультативів

з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5 – 12 класи/ Упор.: О. А. Дубовик, С. С. Фіцайло» (Тернопіль:»Мандрівець», 2010)

з/п

Навчальна програма

Автор

Мета навчання

Місце диференціації

1

2

3

4

5

6Основи хімічних знань

Факультатив-ний курс

Г. Кушнір,

І. Сірко

формування природничо-наукового світоглдяу

Пропедевтичне навчання

(5 -6 кл.)Цікава хімія

Факультатив-ний курс

О. За мулко,

Ю. Смаглюк

Допрофільне навчання

(7 кл.)Зв`язок між історичним розвитком та сучасною хімією

Факультатив-ний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(7 кл.)Кроки до хімії

Факультатив-ний курс

В. Бондар,

І. Максимов

Допрофільне навчання

(9 кл.)Хімія в побуті

Факультатив-ний курс

О. Замулко


розвиток інтересу до природничого профілю; орієнтація на вибір профілю у старшій школі

Допрофільне навчання

(8 кл.)Хімія і довкілля

Факультатив-ний курс

Т. Вороненко

Допрофільне навчання

(7 – 9 кл.)Безпека харчування

Факультатив-ний курс

Г. Гупаленко

Профільне навчання

(10 (11) кл.)Хімія живих організмів

Факультатив-ний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(9 кл.)Розрахунки з розчинами

Факультатив-ний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(9 кл.)У світі окисно-відновних реакцій

Факультатив-ний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(9 кл.)
Розв`язування задач з хімії

Факультатив-ний курс

І. Овчаренко

внутрішньопрофільна спеціалізація

Профільне навчання

(10 кл.)Розв`язування задач з хімії

Факультатив-ний курс

С. Дехтяренко

Профільне навчання

(10 – 11 кл.)Розв`язування та складання завдань з хімії

Факультатив-ний курс

В. Староста К., Староста К.

Допрофільне і профільне навчання

(7 – 11 кл.)Метали і неметали навколо нас

Курс за вибором

І. Стеценко

Профільне навчання

(10 кл.)Дослідження органічних речовин методами оптичної спектроскопії

Факультатив-ний курс

Л. Перешивана

Профільне навчання

(11 кл.)Вибрані питання загальної та органічної хімії

Курс за вибором

І. Стеценко

Профільне навчання

(11 кл.)Основи біохімії

Курс за вибором

О. Бабенко

Профільне навчання

(11 кл.)Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук

Курс за вибором

Л. Короп,

О. Замулко,

Ю. Смаглюк

Профільне навчання

(11 кл.)

Схожі:

Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором....
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:...
Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...
Ключевые термины и понятия
Ключові терміни і поняття: економічна безпека підприємства; корпоративні ресурси, фінансова складова; інтелектуальна і кадрова складова;...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
Варіативна складова робочих навчальних планів ЗНЗ реалізується для
Рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів
Додаток 1 до Інструкції по заповненню форм бюджетного запиту до проекту...
...
Програма активізації економіки країни на 2013-2014 роки
Кабміні затверджено програму активізації економіки країни на 2013-2014 роки. Текст документа розміщений на сайті Кабінету Міністрів...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Про програму розвитку комунального підприємства «Новоушицька центральна районна аптека №20» на 2013-2014 роки
Уроках хімії. Тема: Повітря та його склад. Забруднення атмосфери
Розкрити взаємозв'язок хімії, людини, природи. Показати, що головною причиною забруднення природи є людина. Виховати думку, що знання...
ПОЧАЇВСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ Розклад екзаменів 4 класу СЗН на 2013...
При написанні обов’язково необхідно вказати використану літературу, оформити титульний лист, зноски. Твори здати в канцелярію на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка