ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА


Скачати 214.11 Kb.
НазваІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА
Дата16.06.2013
Розмір214.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА


м. Житомир

20__ рік
____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента
____________________________________________


____________________________________________

(підпис студента)

Індивідуальний навчальний план № _____
Дата видачі «__» ________________ 20___ року

Напрям підготовки ____________________________________________

Спеціальність ____________________________________________

Освітьо-кваліфікаційний рівень __________________________________

Факультет ____________________________________________

Група ____________________________________________

Початок навчання ____________________________________________

Закінчення навчання ____________________________________________

Форма навчання ____________________________________________

Проректор з навчальної роботи _______________
Декан _______________
М.П.

Порядок формування та ведення індивідуального навчального плану студента

Індивідуальний навчальний план студента є робочим документом студента, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника).

В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня та навчальні дисципліни, що вивчаються додатково.

Обсяг нормативних навчальних дисциплін та навчальних дисциплін за вибором, запланованих до вивчення, повинен становити не менше 60 кредитів на навчальний рік.

Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною освітньо-професійною програмою (бакалавр, спеціаліст, магістр) і складається студентом на кожний рік навчання (на наступний навчальний рік складається в кінці поточного) у розрізі семестрів і затверджується в установленому порядку (деканом факультету, ректором інституту, проректором тощо).

Зміни до індивідуального навчального плану студента можуть вноситись не пізніше перших 2-х тижнів навчання поточного навчального року (семестру) і затверджуються деканом факультету.

При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навчальне навантаження студента повинно бути виконано у повному обсязі.

Зарахування змістових модулів (дисциплін), включених до індивідуального навчального плану студента, здійснюється за результатами заздалегідь визначеного виду контролю якості знань студента.

Контроль за виконанням та реалізацією індивідуального навчального плану студента здійснюється деканатами за участю куратора.

Коротка характеристика змісту підготовки фахівців

Бакалавр з фінансів здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких наведено в «Державному класифікаторі професій ДК 003-95».

Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компанентах ОКХ згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до формулювання назв посад, передбаченими чинними нормативними актами.

Бакалавр з фінансів на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково диагностичні завдання, за установленими алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.
Перелік навчальних дисциплін для вивчення

у 20__ / 20__ навчальному році ( __ курс)
пор.

Назва дисципліни

Кіл-сть тижнів вивчення

Кіл-сть кредитів ECTS

Загальна кіл-сть годин

Кіл-сть ауди-торних годин

Курсо-ві зав-дання

Форма підсум-комого контро-лю

Підсумкова оцінка

Прізви-ще викладача

Підпис викла-дача

Дата

за шкалою ІПСТ

за шкалою ECTS

за національною шкалою

__ семестр

Нормативні дисципліниДисципліни за вибором студентаДисципліни, вивчені додатково

Всьго за

__ семестр

__ семестр

Нормативні дисципліниДисципліни за вибором студентаДисципліни, вивчені додатково

Всьго за

__ семестр

Всього за

__ курс


Зміни до переліку навчальних дисциплінДекан _______________

Тьютор _______________

Студент _______________

Проходження практик

№ пор.

Вид практики

Назва підприємства

Курс

Тривалість практики

Прзвище викладача- керівника практикою

Відмітка про залік

Дата складаня заліку

Підпис викладача, який прийняв залік

від (дата)

до (дата)

за шкалою ІПСТ

за шкалою ECTS

за національною шкалою
Державні екзамени

№ пор.

Назва дисципліни

Дата

Оцінка

Прізвища членів комісії

Підписи членів комісії

за шкалою ІПСТ

за шкалою ECTS

за національною шкалоюПроходження практик

№ пор.

Вид практики

Назва підприємства

Курс

Тривалість практики

Прзвище викладача- керівника практикою

Відмітка про залік

Дата складаня заліку

Підпис викладача, який прийняв залік

від (дата)

до (дата)

за шкалою ІПСТ

за шкалою ECTS

за національною шкалою

Державні екзамени

№ пор.

Назва дисципліни

Дата

Оцінка

Прізвища членів комісії

Підписи членів комісії

за шкалою ІПСТ

за шкалою ECTS

за національною шкалою

Кваліфікаційна робота (проект) бакалавра

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)
Тема кваліфікаційної роботи (проекту) __________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Прізвище керівника ___________________________________________

Дата захисту роботи ___________________________________________

Оцінка за шкалою ІПСТ ________________________________________

Оцінка за 4-х бальною шкалою __________________________________

Оцінка за шкалою ECTS ________________________________________

Рішення Державної екзаманаційної комісії
Присвоїти кваліфікацію ________________________________________

з напряму підготовки ________________________________________

_____________________________________________________________
Голова комісії _________________________________________

Члени комісії _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Схожі:

«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПВНЗ «Інститут підприємництва та сучасних технологій» (далі...
Індивідуальний план студента 4-го курсу стоматологічного факультету
Змістовий модуль 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема
Упровадження сучасних інформаційних технологій на заняттях української літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання...
Схема студента. І. Процес навчання через Інтернет
Після цього відкривається персональна сторінка студента, на якій відображений його персональний навчальний план і відмітки про його...
Національний університет “Львівська політехніка” Навчально-науковий...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів 03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни “Гроші та кредит”...
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТИ, ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО...
Влінських проблем на основі впровадження сучасних принципів та інноваційних технологій, розглянуто стан і шляхи розвитку навчального...
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО...
Для студента, який проходить практику за межами міста, у якому знаходиться ВНЗ, щоденник є також посвідченням про відрядження, що...
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО...
Для студента, який проходить практику за межами міста, у якому знаходиться ВНЗ, щоденник є також посвідченням про відрядження, що...
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО...
Для студента, який проходить практику за межами міста, у якому знаходиться ВНЗ, щоденник є також посвідченням про відрядження, що...
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО...
Для студента, який проходить практику за межами міста, у якому знаходиться ВНЗ, щоденник є також посвідченням про відрядження, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка