Незаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28. 11. 95 р


Скачати 135.58 Kb.
НазваНезаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28. 11. 95 р
Дата06.05.2013
Розмір135.58 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Банк > Закон
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

                                                                        

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИН А К А ЗN 207 від 25.12.95 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 1996 р.
за N 18/1043
Про затвердження форми Декларації про валютні цінності,
доходи та майно, що належать резиденту України
і знаходяться за її межами( Додатково див. Лист Головного управління Національного
банку України по м. Києву і Київській області
N 09-507/23147 ( ra3147150-03 ) від 23.12.2003 )
На виконання пункту 4 розділу II Програми комплексного
вирішення питань щодо повернення в Україну валютних цінностей, що
незаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28.11.95 р.
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити погоджену з Національним банком, Міністерством
статистики та Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України форму Декларації про валютні цінності, доходи та
майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами,
що додається.

2. Декларування валютних цінностей, доходів та майна
здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною
формою в регіональних відділеннях Національного банку України та в
державних податкових інспекціях за місцем знаходження суб'єктів
підприємницької діяльності.

3. Встановити, що обов'язкове декларування валютних
цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами
підприємницької діяльності за наведеною формою щоквартально в
терміни, встановлені для подання квартальної та річної
бухгалтерської звітності, починаючи з підсумків за 1995 рік, а
спільними підприємствами з іноземними інвестиціями - щоквартально
до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни,
встановлені для подання річної звітності, починаючи з підсумків
діяльності за 1995 рік.

4. Про проведення декларування регіональними відділеннями
Національного банку України і державними податковими інспекціями
суб'єктам підприємницької діяльності на їх звернення видається
довідка встановленої форми (додаток).

5. Довідка про проведення декларування в регіональних
відділеннях Національного банку України та державних податкових
інспекціях є підставою для прийняття до митного оформлення
експортно-імпортних вантажів, проведення банківських операцій з
валютними цінностями уповноваженими банками України, а також
здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

6. Головній державній податковій інспекції України
забезпечити подання статистичному комітету Автономної Республіки
Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням статистики реєстру декларацій по підприємствах, які
задекларували наявність валютних цінностей або майна за межами
України.

7. Головній державній податковій інспекції України через
засоби масової інформації довести до відома суб'єктів
підприємницької діяльності про запровадження нової єдиної форми
декларації.

Міністр П.К.Германчук

ПОГОДЖЕНО:

 
Заступник Голови Правління
Національного банку України В.С.Стельмах

Заступник
Міністра статистики України І.А.Іванченко

Заступник Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України В.М.Шевальов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
фінансів України
від 25 грудня 1995 року
N 207

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 1996 р.
за N 18/1043

Декларація
про валютні цінності, доходи та майно, що належать
резиденту України і знаходяться за її межами
станом на "01" ____________ 199______ року

I. Загальні відомості

1. Повна назва резидента ____________________________________

__________________________________________________________________

2. Адреса резидента _________________________________________

__________________________________________________________________

3. Код ЄДРПОУ резидента _____________________________________

4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в
якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України,
номер цього рахунку _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в яких
резидентом відкрито валютні рахунки, коди валют цих рахунків, їх
номери __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Назви, країни та адреси іноземних банків, в яких
резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери
(всі зазначені реквізити вказати англійською та українською
мовами) __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

II. Фінансові вкладення

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Знаходиться |Країна|Об'єкт |Код |Сума |Сума в |Дата, |Дата,|

(перераховано) | |вкладення|валю-|в ва-|націо- |N пла-|N лі-|

в іноземній | |(назва та|ти |люті |нальній|тіжно-|цен- |

валюті | |адреса | | |валюті*|го |зії |

| |підприєм-| | | |доку- |НБУ |

| |ства,бан-| | | |мента |*** |

| |ку, тощо)| | | |** | |

———————————————+——————+—————————+—————+—————+———————+——————+—————|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

———————————————+——————+—————————+—————+—————+———————+——————+—————|

1. На рахунках,| | | | | | | |

відкритих в| | | | | | | |

іноземних бан-| | | | | | | |

ках: | | | | | | | |

2. Депозити та| | | | | | | |

вклади в іно-| | | | | | | |

земні банки: | | | | | | | |

3. До статутних| | | | | | | |

фондів інозем-| | | | | | | |

них (в т.ч.| | | | | | | |

спільних) підп-| | | | | | | |

риємств за кор-| | | | | | | |

доном: | | | | | | | |

- % частки у| | | | | | | |

статутному фон-| | | | | | | |

ді: | | | | | | | |

4. До статутних| | | | | | | |

фондів дочірніх| | | | | | | |

підприємств за| | | | | | | |

кордоном: | | | | | | | |

5. На рахунки| | | | | | | |

філій (предс-| | | | | | | |

тавництв) за| | | | | | | |

кордоном: | | | | | | | |

6. До статутних| | | | | | | |

фондів інозем-| | | | | | | |

них (спільних)| | | | | | | |

банків: | | | | | | | |

- % частки у| | | | | | | |

статутному фон-| | | | | | | |

ді: | | | | | | | |

7. На придбання| | | | | | | |

іноземних дер-| | | | | | | |

жавних цінних| | | | | | | |

паперів: | | | | | | | |

8. На придбання| | | | | | | |

цінних паперів| | | | | | | |

іноземних бан-| | | | | | | |

ків: | | | | | | | |

- кількість ак-| | | | | | | |

цій та їх вид: | | | | | | | |

9. На придбання| | | | | | | |

цінних паперів| | | | | | | |

іноземних підп-| | | | | | | |

риємств: | | | | | | | |

- кількість ак-| | | | | | | |

цій та їх вид: | | | | | | | |

10. На придбан-| | | | | | | |

ня іноземних| | | | | | | |

страхових полі-| | | | | | | |

сів: | | | | | | | |

- кількість по-| | | | | | | |

лісів та їх| | | | | | | |

вид: | | | | | | | |

11. На придбан-| | | | | | | |

ня нерухомого| | | | | | | |

майна: | | | | | | | |

12. На придбан-| | | | | | | |

ня прав інте-| | | | | | | |

лектуальної | | | | | | | |

(промислової) | | | | | | | |

власності: | | | | | | | |

13. Сума кош-| | | | | | | |

тів, перерахо-| | | | | | | |

ваних за кордон| | | | | | | |

та виставлених| | | | | | | |

векселів по ім-| | | | | | | |

портних конт-| | | | | | | |

рактах, по яких| | | | | | | |

на звітну дату| | | | | | | |

перевищено | | | | | | | |

встановлені за-| | | | | | | |

конодавством | | | | | | | |

терміни здійс-| | | | | | | |

нення цих конт-| | | | | | | |

рактів: | | | | | | | |

14. Перерахова-| | | | | | | |

но на інші ці-| | | | | | | |

лі (пояснити на| | | | | | | |

які саме): | | | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

______________
* - По курсу НБУ на звітну дату;
** - Копії платіжних документів обов'язково додаються до
декларації;
*** - По вкладеннях після 1 березня 1993 року.

III. Майно та товари за кордоном

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Підстави |Краї-|Об'єкт |Пере-|Вар- |Вар- |Дата | Дата,|

перебування |на |вкладення|лік |тість|тість в|митно-|N лі- |

майна | |(назва та|майна|в |націо- |го |цензії|

за кордоном | |адреса | |валю-|нальній|оформ-|МЗЕЗіТ|

(внесено) | |підприєм-| |ті |валюті*|лення,|*** |

| |ства,бан-| | | |N ВМД | |

| |ку, тощо)| | | |** | |

———————————————+—————+—————————+—————+—————+———————+——————+——————|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

———————————————+—————+—————————+—————+—————+———————+——————+——————|

1. До статутних| | | | | | | |

фондів інозем-| | | | | | | |

них (в т.ч.| | | | | | | |

спільних) підп-| | | | | | | |

риємств: | | | | | | | |

-% частки у| | | | | | | |

статутному фон-| | | | | | | |

ді: | | | | | | | |

2. До статутних| | | | | | | |

фондів дочірніх| | | | | | | |

підприємств за| | | | | | | |

кордоном: | | | | | | | |

3. До філій| | | | | | | |

(представництв)| | | | | | | |

за кордоном: | | | | | | | |

4. До статутних| | | | | | | |

фондів інозем-| | | | | | | |

них (в т.ч.| | | | | | | |

спільних) бан-| | | | | | | |

ків: | | | | | | | |

- % частки у| | | | | | | |

статутному фон-| | | | | | | |

ді: | | | | | | | |

5. Товари (ро-| | | | | | | |

боти, послуги),| | | | | | | |

що експортовані| | | | | | | |

резидентом за| | | | | | | |

межі України з| | | | | | | |

оплатою в іно-| | | | | | | |

земній валюті і| | | | | | | |

за які на звіт-| | | | | | | |

ну дату не на-| | | | | | | |

дійшли в уста-| | | | | | | |

новлені законо-| | | | | | | |

давством термі-| | | | | | | |

ни валютні кош-| | | | | | | |

ти на валютний| | | | | | | |

рахунок рези-| | | | | | | |

дента в уповно-| | | | | | | |

важеному банку:| | | | | | | |

6. Товари (ро-| | | | | | | |

боти, послуги),| | | | | | | |

що експортовані| | | | | | | |

резидентом за| | | | | | | |

межі України за| | | | | | | |

бартерними уго-| | | | | | | |

дами і за які| | | | | | | |

на звітну дату| | | | | | | |

не надійшла в| | | | | | | |

установлені за-| | | | | | | |

конодавством | | | | | | | |

терміни імпорт-| | | | | | | |

на частина бар-| | | | | | | |

терної угоди:| | | | | | | |

7.Товари (робо-| | | | | | | |

ти,послуги),що | | | | | | | |

вивезені рези-| | | | | | | |

дентом за межі| | | | | | | |

України | | | | | | | |

як давальницька| | | | | | | |

сировина і за| | | | | | | |

які на звітну| | | | | | | |

дату не надійш-| | | | | | | |

ли в установле-| | | | | | | |

ні законодавс-| | | | | | | |

твом терміни| | | | | | | |

готова продук-| | | | | | | |

ція або валютні| | | | | | | |

кошти на валют-| | | | | | | |

ний рахунок ре-| | | | | | | |

зидента в упов-| | | | | | | |

новаженому бан-| | | | | | | |

ку: | | | | | | | |

- довідково: | | | | | | | |

контрактна вар-| | | | | | | |

тість неотрима-| | | | | | | |

ної готової| | | | | | | |

продукції або| | | | | | | |

за яку не на-| | | | | | | |

дійшли валютні| | | | | | | |

кошти на валют-| | | | | | | |

ний рахунок ре-| | | | | | | |

зидента в упов-| | | | | | | |

новаженому бан-| | | | | | | |

ку: | | | | | | | |

8. Інше майно| | | | | | | |

за кордоном,| | | | | | | |

(пояснити на| | | | | | | |

яких підста-| | | | | | | |

вах): | | | | | | | |

в тому числі | | | | | | | |

нерухоме майно:| | | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

______________
* - По курсу НБУ на звітну дату;
** - Копії ВМД обов'язково додаються до декларації;
*** - По вкладеннях після 2 жовтня 1995 року.

IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті,
одержані за межами України

1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва,
країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та
українською мовами) ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Сплачено податків та інших зборів, передбачених
законодавством іноземної держави, код валюти, сума (по кожному
коду окремо) _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- із них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому
банку України, код валюти, сума (по кожному коду окремо) _________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- із них перераховано на рахунки в іноземних банках, код
валюти, сума (по кожному коду окремо) ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Примітка: при наявності доходів (дивідендів) в іноземній валюті,
одержаних від інвестиційної діяльності за межами
України, до цієї декларації обов'язково додаються
легалізовані та перекладені українською мовою (з
нотаріальним засвідченням) копії наступних документів:

а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного
(спільного) підприємства за кордоном;

б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за
кордоном про розподіл прибутків (дивідендів).

в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи
(дивіденди) в іноземній валюті про суму сплачених податків та
інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.

V. Інформаційні відомості

1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг________________

__________________________________________________________________

1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів,
робіт, послуг ____________________________________________________

__________________________________________________________________

1.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____

__________________________________________________________________

2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і не
погашених векселів по імпортних контрактах _______________________

__________________________________________________________________

2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг ________________

__________________________________________________________________

2.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____

__________________________________________________________________

3.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг на виконання
бартерних контрактів _____________________________________________

__________________________________________________________________

3.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг на виконання
бартерних контрактів _____________________________________________

__________________________________________________________________

3.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____

__________________________________________________________________

4.1. Вартість давальницької сировини, що вивезена резидентом за
межі України _____________________________________________________

__________________________________________________________________

4.2. Сума коштів, перерахованих за кордон в оплату за переробку
давальницької сировини ___________________________________________

__________________________________________________________________

4.3. Контрактна вартість готової продукції, що має бути вироблена
з давальницької сировини резидента: ______________________________

__________________________________________________________________

4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальницької
сировини та надійшла в Україну або валютні кошти, що надійшли на
валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу
готової продукції за кордоном: ___________________________________

4.5. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____

__________________________________________________________________

Примітка: показники V розділу декларації заповнюються зростаючим
підсумком з початку року.

Всі суми в декларації заповнюються цифрами та прописом!

Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і
достовірними за станом на "____" _______________ 199__ року.

Особам, які підписали і завірили печаткою цю декларацію,
відомо, що ухилення від встановленого порядку декларування,
несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про
валютні цінності та майно, які належать резидентам України і
фактично перебувають за межами України, тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Керівник підприємства _______________________
(підпис) (Прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _______________________
(підпис) (Прізвище та ініціали)
"_____" ______________ 199__ року. Печатка
Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
від "25" грудня 1995 року N 207
Довідка
про проведення декларування валютних цінностей,
доходів та майна, що належать резиденту України
і знаходяться за її межамиВидана: _____________________________________________________
(повна назва, код ЄДРПОУ та адреса резидента,

__________________________________________________________________
реквізити розрахункового рахунку резидента та назва і адреса

________________________________
банку, де відкрито цей рахунок)

про те, що відповідно до ст.1 Указу Президента України від
18.06.94 року N 319/94 "Про невідкладні заходи щодо повернення в
Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами"
ним здійснено декларування валютних цінностей, доходів та майна,
що знаходяться за межами України станом на "01" ______ 199__ року:

а) в регіональному відділенні НБУ "____"_________ 199__ р.;

б) в державній податковій інспекції "____"_________ 199__ р.

Начальник регіонального
відділення НБУ ______________________
(підпис) (Прізвище та ініціали)

Печатка

Начальник державної
податкової інспекції ______________________
(підпис) (Прізвище та ініціали)

Печатка

Схожі:

Осип Турянський «Поза межами болю»
Обладнання: портрет Осипа Турянського, текст твору«Поза межами болю»,кадри з кінофільму, терези
Штучні супутники Землі обертаються навколо неї або за колам, і тоді...
У деяких фантастичних романах описуються штучні супутники Землі, нерухомо висять за межами атмосфери в зеніті над Вінницею. Чи можливі...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Лугинської районної...
Ених насаджень за межами населених пунктів на території Лугинськго району» розроблений з метою удосконалення порядку видалення дерев,...
Незаконно ввезених товарів на 2000 2001 роки
На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. N 1608
Фізика програма зовнішнього незалежного оцінювання
К.; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої МОН: лист від 23. 12. 2004 №1/11-6611) та для 10-11 класів (К., 2010, затвердженої МОН: наказ...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
К.; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої МОН: лист від 23. 12. 2004 №1/11-6611) та для 10-11 класів (К., 2010, затвердженої МОН: наказ...
СЄНУ імені Лесі України (м. Луцьк), викладач психології Луцького...
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СЛАБОЗОРИХ ПІДЛІТКІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ДЕПРИВАЦІЇ
Тема: «Драматургія. Українська література за межами України. Розвиток...
Мета: актуалізувати, систематизувати й закріпити знання учнів із вивчених тем; виявити рівень знань
Тема 1 Образотворче мистецтво
Урок Художня культура Київської Русі : архітектура, монументальний живопис, ікони Київської Русі за межами України
НАКАЗ
Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка