Воронова В.І. Психологія спорту: Навч посібник


НазваВоронова В.І. Психологія спорту: Навч посібник
Сторінка1/6
Дата15.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3   4   5   6
ТЕМА 3-4.ОСОБИСТІСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ І НАПРЯМОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Психічні якості спортсмена, які визначають успіх в спорті вищих досягнень.

 2. Складові моделі для вивчення психологічних параметрів найсильніших спортсменів.

 3. Підструктури особистості як критерії спортивної придатності.

 4. Особливості складання психограми особистості спортсмена.

Завдання на самостійне опрацювання:

1.Характеристика найбільш важливих психічних якостей у вашому виді спорту (на основі аналізу літературних джерел та особистого досвіду).

2.Підібрати тести для складання психограми спортсмена (завдання для виконання лабораторної роботи).

Література

Основна:

 1. Воронова В.І. Психологія спорту: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 2007. – 298 с.

 2. Психология: Учеб. для институтов физической культуры / Под ред. В.М.Мельникова.- М.: ФиС, 1987. – 367с.

 3. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М.: Академия, 2000. – 288 c.

 4. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Додаткова:

 1. Гессен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте. – М.: ФиС, 1978.

 2. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. – СПб, Питер, 2002. – 284 с.

 3. Ганюшкин А.Д. К вопросу о технологии психологической подготовки спортсмена // Психологические аспекты подготовки спортсменов. – Смоленск: СГИФК, 1980. – С.3-9.

1.Психічні якості спортсмена, які визначають успіх в спорті вищих досягнень.
Обгрунтування та виявлення пріоритетних напрямків з метою виявлення методики регулювання психічного стану спортсмену перед відповідальними змаганнями.

Деякі пробеми багато в чому залежать від недостаньо ефективної психічної підготовленості спортсменів. Головну роль у забезпеченні психологічної поведінки та діяльності спортсмена на різних етапах змагань відіграє його тренер. Задача тренера в умовах нашого суспільства – це не тільки спортивні досягення спортсменів, а й виховання всебічно розвиненої, освідченої людини, здатного до застосування культурного надбання суспільства і саморозвитку.

Реалізація цієї задачі потребує вирішення гловного протирічча, що лежить в основі духовного розвитку людства, протиріч між необхідністю засвоїти спортивний досвід і знань попередніх поколінь, створену ними культуру, навчитися будувати на їх основі свою професійну діяльність та поведінку, з однії сторони, і необхідністю їх постійного удосконалення, відповідно, не руйнувати і відкидати, а збагачувати і розвивати – з іншої

Результати досліджень

В дослідженнях останні років, проведених на борцях, виявлені вагомі факти позитивного зв’язку слабкості і неврівноваженості нервової ситеми з такою особистою якістю, як схильність до навіювання, і, навпаки, сили і врівноваженості – з контрнавіюванням [5, С. 115].

Спортивні змагання є своєрідним зразком людських відносин, дійсно існуючих в світі: боротьбі, перемог та поразок, спрямованості до постійного самовдосконалення і прагнення до найвищих результатів, творчеських досягнень, елітних і матеріальних цілей. У змаганнях виявляється дієвість організаційних і матеріально-технічних основ підготовки, системи відбору та виховання резерву для олімпійського спорту, кваліфікація тренерських кадрів і ефективність системи підготовки спеціалістів, рівень спортивної науки і результативність системи науково-методичного і медичного забезпечення підготовки та ін. [11, С.198].

На спортивних змаганнях відбувається максимальна реалізація можливостей спортсменів і команд, співставлення рівня їх підготовленості, досягнення найвищих результатів, перемог, встановлення рекордів. В спеціальній науковій літературі [3, 4, 15] досить часто можна зустрітися з підходом до спортивних змагань з біологізаторської позиції. прибічники такого підходу бачать в змаганнях, перед усім, проявлення «специфічної форми агресивності», «задоволення войовничого інстинкту», «зменшення психологічної напруги», «форму відволікання» та ін. В цьому випадку значно зменшується не тільки суть спортивних змагань, але й олімпійського спорту в цілому, в основі якого лежить глибоко усвідомлена, а не інстинктивна діяльність людини. Змагання характеризуються наявністю конкуренції між їхніми учасниками. При цьому суперництво виникає не тільки між спортсменами і тренерами. В конкурентні відносини вступають НОК і НФ, організатори ситеми підготовки спортсменів і керівники команд , наукові співробітники, лікарі, спеціалісти служб забезпечення, фірми-постачальники спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми, тренажерів, діагностичних приладів і інших товарів для спорту, вболівальники [3, С.87].

Спортивна діальність відрізняється сильними і яскравими емоційними переживаннями. Поза емоцій спорт неприпустим. Насиченість спортивних дійств сильними почуттями, їх емоційна захопливість – це одна із найважливіших умов позитивного впливу спорту на особистість людини. Але емоційні переживання в спорті, як і всі інші емоції, можуть бути стенічними і астенічними і здійснювати, як позитивний, так і негативний вплив на органічні процеси, поведінку людини. Дослідження особливостей особистості спортсменів високого класу у порівнянні з менш кваліфікованими спортсменаит, а також особами, що не займаються спортом, дозволили встановити риси характеру, типові для найсильніших спортсменів: відчуття переваги суспільної впевненості, самовпевненість, емоційна стійкість, висока цілеспрямованість, екстравертність, змагальна агресивність[2, С.215].

Спортсменам високого класу, у порівнянні зі спортсменами невисокої і середньої кваліфікації, властива ефективна пізнавальна діяльність, котра проявляється в загостеній увазі, підвищеній властивості до відчуття і оцінки ситуації, вмінні долати тривожність, занепокоєння, самовпевненості, впертості небезпечні анти суспільними поведінковими реакціями [3, С.98]. Властивості особистості взаємопов’язані зі специфічними особливостями виду спорту. Наприклад, найбільш вагомою властивістю особистості, що визначають ефективність і надійність змагальної діяльності є наступні:

- в мотиваційно-вольовій сфері – змагальна мотивація, саморегуляція, самоконтроль, решительность;

- в емоційній сфері – емоційна стійкість, стабільність і перешкодостійкість, тривожність;

- в комунікативній сфері – високий персональний статус в спортивно-діловій і неформальній сферах взаємовідносин[10, С.225].

Потрібно враховувати, що під впливом тренувальної і змагальної діяльності, характернох для різних видів спорту, особливо пов’язаній з екстремальними умовами, формується певні психодинамічні властивості, які, з однієї сторони, сприяють розвитку спеціальних властивостей, а з іншої – є основою формування індивідуального стилю діяльності спортсмену. Декотрі властивості, на перший погляд негативно впливають на ефективність вирішення рухових задач, можуть оптимізувати виявлення швидкісних властивостей, пришвидшувати процес впрацьовування, забезпечують рухливість діяльності функціональних систем в екстремальний умовах і т.д. [8, С.47].

Дослідження взаємозв’язку між окремими характеристиками особистості і спортивними результатами в різних видах спорту [1, С. 136] показали, що риси характеру далеко не завжди задовільно передрікають результативність поводження спортсмена у тренувальній і змагальній діяльності. Проте спортсмени високого класу відрізняються більш «здоровим» настрієм у порівнянні зі спортсменами середньої та низької кваліфікації (рис.1) [4, С. 224].

З рівнем спортивних досягеннь більш тісно пов’язані комплексні психічні якості, які мають складну структуру, конкретні особливості виявлення і тренувальній і змагальній діяльності, що характерна для різних видів спорту, засоби і методи вдосконалення. В першу чергу до таких якостей слід віднести:

- різноманітні прояви волі;

- стійкість спортсмена до стресових ситуацій тренувальної і особливо змагальної діяльності;

- ступінь досконалості кінестетичних і візуальних сприймань різноманітних параметрів рухових дій і навколишнього середовища:

- здатність до психічної регуляції рухів, забезпеченню ефективної мязевої координації;

- властивість сприймати, організовувати;

- перероблювати інформацію в усовах дефізиту часу;

- досконалість просторово-часової антиципації як фактору, що підвищує ефективність техніко-тактичних дій спортсмена;

- здатність до формування в структурах головного мозку випереджуючих реакцій, програм, порепеджуючих реалній дії, необхідність якого диктується потребою ефективної змагальної боротьби;

- здатність керувати своєю поведінкою, вчинками у міжособистісних відносинах з партнерами і супротивниками.


Рис. Профіль особистості спортсмена високого класу

Особливості тренувальної і змагальної діяльності кожного виду спорту визначає структури виявлення різноманітних психічних якостей. Слід пам’ятати, що психічні якості, з однієї сторони, знаходяться серед найбільш значущих факторів, що зумовлюють спортивних досягнень, а з іншої – формуються в результаті занять пекним видом спорту. Наприклад, спортсменам, що спеціалізуються на боксі, боротьбі, метаннях, важкій атлетиці, спринтерських дистанцій циклічних видів спорту, властиві такі якості, як схольність до лідерства, незалежність, високий рівень мотивації до досягнення поставленої мети, зхильність до ризику, вміння концентрувати в потрібний момент всі сили і віддати їх для перемоги. Але одночасно ім. часто властиві недовірливість, прагнення уникати підлеглої ролі, впертість, схильність до конфліктів.

Вдала змагальна діяльність в єдиноборства і особливо в спортивних іграх припускає наявність у спортсменів постійного прагнення до вдосконалення майстерності, пошуку неочікуваних вирішень задач, що виникають, наполегливості, рішучості, сміливості, кмітливості, швидкого переключення і стійкості уваги, швидкості і точності складних рухових реакцій, легкості утворення і перебудови рухових зхвичок. Це пов’язане з тим, що в цих видах спорту на першому плані є система перцептивної-інтелектуальних і емоційно-вольових процесів, що протікають в умовах діяльності, що безперервно змінюються при дефіциті часу для сприйняття та аналізу ситуацій, прийняття і реалізації рішень, при активній протидії супротивників [3, С.44].

Таким чином, в таких видах спорту спортсмен зтикається з необхідністю долати стресові ситуації, що постійно виникають, тобто вплив стресу і реакція на нього мають циклічний характер.

Ефективність дій спортсмена в таких умовах може бути забезпечена лише в тому випадку, коли акцент робиться не тільки на ситуацію, а і на її сприйняття індивідом (рис. 2) [1, С. 223].

Висновок.

Психологічні якості, які зазнають певну метаморфозу перед змаганнями, впливають на досягнення спортсменами результатів під час виступу. Враховуючи вищесказане, в проведенні тренувань слід звернути увага, по-перше, на вольові і психологічні якості спортсменів, які грунтуються на яскравих і сильних емоційних переживаннях, що вимагає від спортсмена уміння володіти своїми емоціями і протидіяти тим з них, які носять астенічний характер; по-друге, на глибокі моральні почуття, в основі яких лежить спільність інтересів і, нарешті, по-третє, динамічність емоційних станів під час спортивних змагань, швидкі переходи від одних почуттів до інших, іноді протилежним за своїм характером, які вимагають певної психологічної і фізичної подготовкиот спортсмена.

Перспективи подальших досліджень в цьому напрямі визначаються авторами статті не лише з психологічної точки зору, але і з боку біохімічних процесів тих, що відбуваються в організмі спортсмена.

Література:

1. ПлатоновВ.Н., ГуськовС.И. Олимпийский спорт, 2 книга, К.: Олимпийская литература, 1999. – 384с.

2. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. – М.: Физкультураи спорт,

1981. – 112 с.

3. Физиологическое тестирование спортсменов высокого класса / Под ред. Дж. Дункана Мак-Дугалла,

Г.Э.Уэйнера, Т.Дж. Гриня, К.: Олимпийская литература, 1996. – 432с.

4. ПлатоновВ.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. К.: Олимпийская

литература, 1997. – 584с.

5. Пархомович Г.П. Основы классического дзюдо. (учебно-методическое пособие для тренеров и

спортсменов.) – Пермь: «Урал-Пресс Лтд», 1993. – 460с.

6. ТерещенкоВ.І. Боротьба самбо та рукопашнийбій. – К.: «МП Леся», 2001. – 180с.

7. Белих С.І. Дівочий бокс (підручник). ДонНУ, Донецьк, 2004. – 624с.

8. ГорбуновТ.Д. Психопедагогикаспорта. – М.: Физкультураи спорт, 1986. – 208 с.

9. Кретти Б.Д. Психологияв современном спорте. – М.: Физкультураи спорт, 1978. – 224 с.

10. Ломов Б.Ф., СурковЕ.Н. Антиципация в структуредеятельности. – М.: Наука, 1980. – 279 с.

11. Найдиффер P.M. Психологиясоревнующегосяспортсмена. – М: Физкультураи спорт, 1979. – 224 с.

12. СурковЕ.Н. Психомоторикаспортсмена. – М.: Физкультураи _____спорт, 1984. – 126 с.

13. Психология физического воспитания и спорта: Учебн. пособие для ин-тов физ.культ. / Под. ред.

Т.Т. Джамгатова, А.Ц. Пуни. – М.: Физическая культураи спорт, 1979 – 143с.

14. Бєлих С.І. Методика регулювання психічного стану спортсменів при наближенні основних змагань. //Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичнийжурнал №1-2/2006. Донецьк, ДонНУ – 2006.– С.80-85.

15. Кудрявцев П.А. Сравнительная характеристика функциональных показателей дзюдоистов различной

квалификации. // Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичнийжурнал. Донецьк, ДонНУ –2006. – №1-2 – С.163-167.
1. Психічні якості спортсмена, що визначають успіх в спорті вищих досягнень.

Розумова працездатність

Психорегуляція

Регуляція дій стрільця

1. Орієнтація / когніція / сенсомоторика

2. Стимул / мотивація

3. Стан / рівень активації

Пошук причин

Мотивація і оптимальний психічний стан
Розумова працездатність

Стрілки вищого класу відрізняються особливою розумовою працездатністю. Ці судження підкріплені відгуками досвідчених практиків і доведені результатами багатьох спортивних психологічних досліджень. У фізичному плані між стрільцями з високими і низькими показниками відмінностей практично не існує, проте, психологічні передумови виразно впливають на працездатність. Поза всяким сумнівом, розумова працездатність зрештою визначає досягнення спортсмена. Отже, в спортивних тренуваннях необхідно розвивати як фізичні, так і розумові (психічні) передумови працездатності.

Психорегуляція

В процесі виконання спортивного завдання в організмі протікає безліч різних процесів регуляцій. Кожен окремий рух спортсмена регулюється психікою, будь то: прийняття виготовлення, сприйняття мети або спуск. Не усі процеси є однаково усвідомленими, багато рухів виконуються майже автоматично, особливо у досвідчених стрільців. Так, наприклад, у професійних стрільців палець, що натискає на спусковий гачок, приводиться в рух "самостійно".

Втім, на змаганнях часто час йде по-іншому, і треновані автоматичні процеси не запускаються унаслідок підвищеного збудження, викликаного викидом стресових гормонів. У такому разі спортсмен виявляється за ситуації, коли йому доводиться боротися ще і зі своїми почуттями, думками і діями.


Рис. Регуляція дій. Теоретична модель регуляції дій

Систему протікання процесів регуляцій описує і пояснює Теорія регуляції дій стрільця. У системі виділяють три підсистеми, що дозволяють ефективно регулювати дії за умови їх єдності:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч посібник...
Тема Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки фахівця. Психологія та педагогіка як науки
Аналіз та оцінка соціально-психологічного клімату в колективі
Карамушка Л. М. Психологія управління: Навч. Посібник.–К.: Міленіум,2003.–С. 292-294
Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
І. А. Пахаленко Психологія конфлікту
Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч посіб
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с
Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки:...
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання:...
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання: навч посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко....
Календарно-тематичний план практичних занять модуля «Медична психологія»...
Календарно-тематичний план практичних занять модуля «Медична психологія» для студентів 2-го медичного факультету 4 курса в осінньому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка