Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. 


Скачати 45.95 Kb.
НазваКолесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. 
Дата20.04.2013
Розмір45.95 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
ТА ПЕДАГОГІКИ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


Рекомендовано
Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв 2002


ББК 88 Розповсюджувати та тиражувати

К 60 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

Морозов С. М., канд. психол. наук, доц.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

Паламарчук Л. Б., канд. пед. наук, доц.
(Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-906 від 20.06.01

Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л.

К 60 Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.

ISBN 966–574–311–2

У посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.

Для студентів-бакалаврів економічних вузів та для всіх тих, кого ціка­вить психологія.
ББК 88

© Л. А. Колесніченко,
Л. Л. Борисенко, 2002

ІSBN 966–574–311–2 © КНЕУ, 2002

Навчальне видання


КОЛЕСНІЧЕНКО Ліна Аліковна
БОРИСЕНКО Лариса ЛеонідівнаОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
ТА ПЕДАГОГІКИ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Редактор І. Судзиловська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка І. Пантюхової

Підписано до друку 24.12.2001. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 9,3.

Умов. фарбовідб. 9,41. Обл.-вид. арк. 10,53. Наклад 2500 прим. Зам. № 01-2194
Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458–00–66; 446–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОПОНУЄ


Навчально-методичні посібники
для самостійного вивчення


«Економіка підприємства», «Системи макроекономічного рахівництва», «Ринок праці», «Нормування праці», «Маркетингова товар­на політика», «Курс економічного аналізу», «Страхування», «Страхові послуги», «Між­народні фінанси», «Бухоблік і прийняття рішень у банках», «Телекому­нікації в бізнесі», «Прикладне програмне забезпечення», «Інформаційні системи управ­ління трудовими ресурсами», «Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід», «Алгоритмізація та програмування про­цедур обробки інформації», «Мар­кетинг у банку», «Економетрія», «Конс­титуційне право України», «Правова статис­тика», «Організаційна поведін­ка», «Маркетингові дослідження», «Історія держави і права», «Інвестуван­ня», «Релігієзнавство», «Звітність підприємств», «Макроекономіка», «Мар­кетинг», «Фінансовий ринок», «Фондовий ринок» (міжнародна еконо­мі­ка), «Фондовий ринок» (менеджмент), «Економічна історія», «Біз­нес-план: технологія розробки та обґрунтування», «Внутрішній еконо­мічний меха­нізм підприємства», «Стратегічне управління», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Облік та аналіз зовнішньо­економічної діяль­ності», «Статистика охорони здоров’я», «Математичне програмування», «Спеціалізована англійська мова для економістів».

Монографії

Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. 263 с.

Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. 387 с.

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України. 154 с.

Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. 227 с.

Глобалізація і безпека розвитку / Авт. колектив під кер. О. Г. Білоруса. 733 с.

Корінєв В. П. Цінова політика підприємства. 257 с.

Кузьмінський Ю. А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. 268 с.

Запрошуємо до співробітництва на умовах, прийнятних для Вас!

Наша адреса: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, р/р Київського національного
економічного університету № 25301700012135
у Київській міській філії АКБ УСБ; МФО 322012. Код 02070884.


Тел./факс: (044) 458-00-66, 446-64-58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з психологічної підготовки з...
ЛІТЕРАТУРА: “Основи психології і педагогіки”, навчально-методичний посібник, Г. Я. Майборода, В. А. Кобко
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правові основи документознавчої діяльності /Д. О. Готило, С. Ф. Гуцу, В. М. Петрук – Навч посібник для студентів гуманітарного факультету...
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання:...
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання: навч посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко....
Формування особистості дитини Помчалова О. Г
Навч посіб для вищ навч закл. / Валентина Тарасун, Ганна Хворова; Ін-т спец педагогіки АПН України. – К.: Наук світ, 2004. – 98,...
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
1 Держава, право та Конституція України
Основи конституційного права і чинного законодавства України / Г. Ю. Каніщев, В. Б. Селевко, С. С. Бичкова. – Навч посібник. – Харків:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка