ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Скачати 493.36 Kb.
НазваХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Сторінка3/4
Дата24.10.2013
Розмір493.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   2   3   4

1.5. Етапи розробки уроку
 Попередній - пов'язаний з побудовою системи уроків (тематичне планування та логіко-дидактичний аналіз навчальної теми)

 Безпосередній - пов'язаний з побудовою чергового уроку (уточнення результатів попередньої підготовки)

Діяльність вчителя при безпосередній розробці уроку пов'язана з визначенням:

• цілей і завдань уроку (для забезпечення цілісності процесу навчання і виявлення найбільш значущих результатів);

• дидактичного апарату уроку, тобто змісту, методів, засобів, форм організації діяльності (для досягнення поставлених цілей);

• структури уроку, тобто його етапів (для вирішення поставлених завдань)

Послідовність дій учителя

Всі дії, здійснювані вчителем, розділені на III етапу:

• моделювання,

• проектування,

• конструювання.

Моделювання уроку - визначення основних параметрів уроку, що включає:

• уточнення концепції або технологічної ідеї навчання;

• співвіднесення мети уроку з цілями навчальної теми,

• визначення типу і виду (тип - відображає особливості побудови від провідної методичної задачі, вид - відображає провідний метод навчання).

 Даний етап у вчителя - практика, як правило, уявний і усний. Розробка навчальних уроків вимагає матеріалізованої фіксації результатів моделювання.

Проектування - розробка основних компонентів педагогічного процесу:

• завдань,

• змісту,

• методів,

• коштів,

• форм навчальної діяльності.
На цьому етапі модель уроку матеріалізується через декомпозицію мети в задачі етапів уроку, через відбір змісту, методів, засобів і форм навчання (тобто з'являється загальне уявлення про урок).

Конструювання - створення технології уроку, тобто системи взаємодії вчителя і учнів, спрямованої на оволодіння учнями навчальним матеріалом у відповідності з поставленими метою і завданнями.

Технологія, по суті, і є та послідовність дій вчителя і учнів, завдяки якій досягається мета уроки.

На етапі конструювання вчитель створює документ, за яким буде працювати.

Форми документів, створених за результатами конструювання уроку:

• план або план-тези,

• конспект,

• методична розробка,

• сценарій.

План уроку - коротке позначення основних елементів базової дидактичної і методичної структур уроку, системний перелік дій вчителя і учнів.

 У плані послідовно фіксуються:

• тема уроку,

• тип,

• вид,

• мета,

• задачі,

• дії вчителя щодо актуалізації та викладу навчального матеріалу

• відповідні дії учнів.

У плані можуть не фіксуватися ні зміст матеріалу, ні методи роботи з ним - все це вчитель тримає в пам'яті.

Конспект уроку - різновид розгорнутого плану, забезпеченого

• конспективним викладом змісту навчального матеріалу,

• вирішенням завдань,

• формулюваннями питань учням,

• методичними схемами: зазначенням методів, прийомів і схем роботи з ними

У конспекті обов'язково всі компоненти уроку розкриваються через діяльність вчителя та учнів.

Методична розробка уроку - конспект, доповнений описом

• процесу його підготовки,

• підстав для постановки цілей і завдань уроку,

• підстав для вибору методів і засобів навчання,

• підстав для вибору методів і засобів контролю,

• очікуваних результатів.
Методична розробка уроку являє собою опис повного набору дій вчителя, які розкривають всю технологію проектування уроку.

Сценарій уроку - форма текстового опису уроку, що представляє рольовий розподіл змісту дій учасників, виділення особливостей спеціально створених ситуацій (як це робиться в літературних і кіно-театральних сценаріях). При цьому простраіваются взаємини всіх учасників уроку.

Сценарії зазвичай пишуться для інтегрованих або арт-уроків, уроків з елементами імпровізованій або імітаційної гри - тобто для уроків зі складною взаємодією учасників педагогічного процесу.

Внутрішня структура документів різноманітна. Але в практиці навчання вироблені деякі загальні вимоги до їх змісту, які повинні бути в тому чи іншому виді відбиті в будь-якому документі.

Документи, що представляють результати розробки уроку, повинні мати такі складові частини (компоненти)

• дату, предмет, клас, ОУ, номер уроку;

• тему уроку, його номер в темі, тип, вид;

• мета (всі аспекти) уроку,

• перелік наочних посібників, обладнання, тех. засобів, роздаткових матеріалів, додаткової літератури;

• опис структури уроку: основні етапи уроку, їхня тривалість, завдання етапів;

• опис ходу уроку: зміст методи і прийоми навчання, види діяльності учителя і учнів, їх послідовність, намічені для перевірки знання та вміння учнів;

• опис критеріїв результативності уроку, тобто ознак, за якими передбачається судити про досягнення мети.

Розділ II. Використання ІКТ на уроках математики
2.1. Ефективність використання ІКТ
Стрімкий Розвиток інформаційніх и комунікатівніх технологій є одним з факторів, Що візначає вектор роз ¬ витку світового співтоваріства XXI століття. Цивілізація неухильно рухається до Побудова інформаційного суспільства, де вірішальну роль грают ІНФОРМАЦІЯ ї Наукові знання.

Сучасне інформаційне суспільство ставити перед всіма типами навчально закладів и насамперед перед школою Завдання підготовкі віпускніків, здатно:

• Гнучкий адаптуватіся в мінлівіх жіттєвіх сітуаціях,

• самостійно критично мислити;

• грамотно працюваті з інформацією;

• буті комунікабельнімі, контактними в різніх соціальніх групах;

• самостійно працюваті над роз ¬ витку власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

Застосування комп'ютерної техніки робіть традіційні уроки математики Яскраве, насіченімі. На ціх уроках Коженна учень працює активно, в учнів розвівається допітлівість, пізнавальний Інтерес. Комп'ютер дозволяє підсіліті мотівацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, розмаїтістю й барвістістю інформації (текст + звук + Колір + анімація), шляхом орієнтації навчання на Успіх (дозволяє довести Рішення будь-якого Завдання, опіраючісь на необхідну підказку), вікорістовуючі ігрову форму Спілкування людини з машиною ї, Що Важливим, вітрімкою, спокоєм и «дружністю» машини Стосовно учня.

Не всі учні середніх класів готові до навчання Із застосуванням ІКТ, бо Вивчення інформатики розпочинається у 9 класі. Більшість школярів мают вдома комп'ютер, альо вікорістовують Його в основному Як цікаву іграшку. Те ж НАДЗВИЧАЙНИХ корисностей прівчаті учнів вікорістовуваті комп'ютер Як Розумного помічніка у навчанні Під годину Формування нових знань, Пошук потрібної інформації, використання ресурсів Інтернету, прикладного застосування вивченості матеріалу, комп'ютерного тестирование, роботи з різнімі програмами (прикладна чі Із пакету Microsoft Office : MS Word, MS Excel, Paint, MS Power Point, ...) тощо. При цьому в учнів формують конкретні Практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікаційні компетентності.

Використання ІКТ у навчальному процесі має на меті підвіщення ЯКОСТІ освіти - однієї з насущних проблем для сучасного суспільства.

Застосування ІКТ дозволяє в значній мірі просунути в досягненні зазначеної мети, бо базується на даніх фізіології людини: у пам'яті людини залішається 1/4 частина Почути матеріалу, 1/3 частина Побачення, 1/2 частина Побачення ї Почути матеріалу.

Процес організації навчання школярів з використаних ІКТ дозволяє:

 Зробити навчання цікавім, з одного боку, за рахунок новизни й незвічайності Такої форми роботи для учнів, а з іншої, Зробити Його захоплюючім и яскравим, різноманітнім за формою за рахунок Використання мультимедійних можливости сучасности комп'ютерів; (Актівізація пізнавальної діяльності учнів)

 ефективного вірішуваті проблему наочності навчання, розшіріті возможности візуалізації навчального матеріалу, роблячі Його Більше зрозумілім и доступним для учнів; (Візуалізація навчального матеріалу)

 індівідуалізуваті процес навчання за рахунок наявності різнорівневіх Завдання, за рахунок занурення ї засвоєння навчального матеріалу в індівідуальному темпі, самостійно, вікорістовуючі зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції й формує позитивні навчальні мотиви; (Індивідуалізація процесу навчання )

 здійснювати моніторингові відстеження якості засвоєння учнями навчального матеріалу з метою своєчасного коригування процесу вивчення певної теми; (Здійснювати моніторингові відстеження процесу вивчення певної теми)

 створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, тому що комп'ютер дозволяє фіксувати результати (у т.ч. без виставляння оцінки), коректно реагує на помилки; самостійно аналізувати й виправляти допущені помилки, коректувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, у результаті чого вдосконалюються навички; (Комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, самоконтроль)

 здійснювати самостійну учбово-дослідницьку діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій і т.д.), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність. (Розвиток творчої активності школярів)

 використовувати бібліотеки навчального електронного приладдя: підручники, енциклопедії, довідники, словники, методичні посібники, ППЗ до підручників, відеофрагменти, презентації (динамічний плакат, анімація викладення нового матеріалу, практичне застосування навчального матеріалу, математичний диктант і його перевірка, тести, математична гра, план уроку та інше), тренажери, тести, інструментальні середовища, тематичні комп'ютерні ігри тощо; (Створення і використання бібліотеки навчального електронного приладдя)

 використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернету та локальної шкільної мережі, реалізувати мережну взаємодію в локальній та глобальній мережі Інтернет; (Використання інформаційної бази глобальної мережі Інтернету та локальної шкільної мережі, мережна взаємодія учасників НВП)

реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.

Однак, на сьогодні, наявні проблеми використання ІКТ при вивченні математики.

 В кабінеті математики може бути встановлено один комп’ютер, який (при наявності проектора та екрану) можна використовувати лише для демонстрації навчального матеріалу під час уроку та підготовки вчителем матеріалів до уроків. Недостатній рівень забезпечення НВП комп’ютерною технікою.

 Існують ускладнення організаційного і технічного плану при використанні комп’ютерного та мультимедійного обладнання кабінету інформатики (розклад уроків, підготовка комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, обов’язкова присутність завідувача КІІКТ, техніка безпеки та гігієна праці школярів під час роботи за комп’ютером тощо). Організаційні і технічні ускладнення при використанні обладнання кабінету інформатики

 Недостатня кількість якісного прикладного програмного забезпечення для підтримки навчання математики. Недостатня кількість якісного ППЗ

 Відсутність методики застосування ІКТ на уроках математики. Відсутність методики застосування ІКТ

 Відсутність єдиного освітнього цифрового середовища для загальноосвітніх навчальних закладів держави. Відсутність єдиного освітнього цифрового середовища

 Вивчення інформатики в школах починається запізно – лише з 9 класу, тому виникають проблеми підготовленості учнів до роботи за комп’ютером. Недостатній рівень підготовленості учнів до роботи з комп’ютером.

2.2. Використання програмного забезпечення
При плануванні уроків математики з використаних ІКТ треба враховуваті:

 наявний набор комп'ютерного та мультімедійного обладнання,

 Наявність програмно-методичного комплексу до підручника, Що відповідає діючій Програмі,

 Наявність інструментальніх СЕРЕДОВИЩА (для Побудова графіків, малюнків, для Створення тестів ТОЩО),

 Наявність програм-тренажерів для відпрацювання практичних умінь та навічок,

 Наявність Додатковий ЦОР (презентації, плакати, дідактічні матеріали, приклад прикладного застосування навчального матеріалу ТОЩО),

 готовність учнів до роботи з використаних комп'ютера;

 возможности учня вікорістовуваті комп'ютерні технології поза класом.

Застосування ІКТ в оптимальному режімі потребує дотримання правил технікі безпека і гігієні праці, дотримання санітарних и віковіх норм роботи учнів за комп'ютером, дотримання методичних и псіхологічніх рекомендацій Щодо організації навчально-виховного процесу з математики та інформатики.

Комп'ютерні Навчальні системи пропонують Різні Навчальні завдання:

 демонстраційній материал;

 комп'ютерний експеримент;

 лабораторні роботи;

 дослідніцькі Завдання;

 розрахункові Завдання з Наступний комп'ютерною перевіркою.

 На СЬОГОДНІ на озброєнні вчителя математики наявні комп'ютерні Навчальні системи для підтрімкі навчання з математики, Що відповідають діючім програмам з математики.

Прикладне програмне забезпечення для підтримки навчання з математики

Таблиця 1.

Назва

предмет

Кклас

Виробник

Рік випуску

Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9 класи»

Геометрія

7-9

ЗАТ Мальва

2006

Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 класи»

Алгебра

7-9

Херсонський Державний Університет

2006

Беззаперечними засобами інтенсифікації навчально-виховного процесу є інструментальні середовища (для побудови графіків, малюнків, для створення тестів тощо) - програми вільного некомерційного використання, зібрані мною і наведені таблиці 2 :
Клас

Назва

Призначення2-11

TestW


6-11

ADVANCEDgrapher (для побудови графіків)


7-11

Динамическая геометрия


7-11

Functor


6-11

Математика:5


7-11

Graphics


7-11

GrapWin


10-11

Poly (геом.просторові фігури, розгортки, ПРАВИЛЬНІ МНОГОГР.)


7-11

Чарт


7-11

Flat Graph


7-11

Algebry


7-11

Discriminant


10-11

Gauss


10-11

GaussWin


10-11

Gorner


7-11

InFunction


5-9

Krug


7-9

KvadYr


7-9

Line (тест)


6-9

Sistema_koordinat


5-9

Калькулятор простых дробей


5-9

Математика-сложения обыкновенных дробей


5-9

Игра «Угадай-ка»


6-11

Гра Цифри


7-11

Графики


9

Восстановление кв. ур. по корням


5-11

Дії з дробами


6-11

Дії з рац.числами


6-9

Калькулятор дробей


8-11

Квадратное уравнение


7-9

Редактор графиков


5-6

Розкладання на прості множники

Програми-тренажери (вільного некомерційного використання) формують практичні уміння і навички учнів застосування набутих знань.
Вивчення учнями нових тем з математики, поліпшення сприйняття навчального матеріалу, контроль знань доцільно проводити із застосуванням певних програмних продуктів.

При проведенні уроків математики використовувати мультимедійні презентації. На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Уроки ефективні своєї естетичною привабливістю. Урок-презентація теж забезпечує одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, якому можна поставити на слайд).
Оскільки наочно-образні компоненти мислення грають винятково важливу роль у житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу з використанням ІКТ підвищують ефективність навчання:

—графіка й мультиплікація допомагають учням розуміти складні логічні математичні побудови;
— можливості, надавані учням, маніпулювати (досліджувати) різними об'єктами на екрані дисплея, змінювати швидкість їхнього руху, розмір, колір і т.д. дозволяють дітям засвоювати навчальний матеріал з повним використанням органів почуттів і комунікативних зв'язків головного мозку.

Наявні і додаткові цифрові освітні ресурси - програми вільного некомерційного використання:

За допомогою комп’ютера і проектора можна демонструвати слайди, відеоролики, презентації завдань за готовими кресленнями, аналіз тестових завдань, що дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, виробити стійкі навички рішення завдань.
Зібрано велику колекцію ЦОР. Комп'ютер, мультимедіа-ресурси й інтерактивна дошка дозволяють інтегрувати й істотно збагатити можливості перерахованих технічних засобів навчання й, тим самим, перетворити конструювання й проведення всіх уроків.

Спеціальний монтаж матеріалу, записаного на різних носіях, дозволяє реалізувати переваги навчального кінофільму: оптимальне сполучення різних виразних видів подачі інформації (тексту, звуку, кольору у статичній чи динамічній формі), вибір потрібних планів і деталей досліджуваного об'єкта, зміна його ракурсів і т.п.

ІКТ дозволяють зробити учня не тільки споглядальником готового навчального матеріалу, але й учасником його створення, перетворення, оперативного використання. Мультимедіа-технології незмірно розширюють можливості організації й керування навчальною діяльністю й дозволяють практично реалізувати величезний потенціал перспективних методичних розробок, розроблених у рамках традиційного навчання, які, однак, залишалися незатребуваними або в силу певних об'єктивних причин не могли дати там належного ефекту.

У такий спосіб ІКТ стають невід’ємною частиною сучасного навчального процесу, що сприяє підвищенню якості освіти.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, співробітника колективу.

В електронних підручниках комп'ютер частково виконує роль учителя, тому що здійснює керування ходом вивчення навчального матеріалу й контроль за виконанням завдань. Використання електронних видань дозволяє диференціювати та індивідуалізувати навчання, стимулювати творчу діяльність учнів, виховувати навички самоконтролю й рефлексії, змінює роль учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.
Приклади використання презентацій на уроках математики:

 • Пояснення нової теми, супроводжуване презентацією.

 • Робота з усними вправами.

 • Використання презентації при повторенні пройденого матеріалу.

 • Демонстрація умови й рішення завдання.

 • Демонстрація геометричних креслень.

 • Взаємоперевірка самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді.

 • Проведення тестів.

 • Проведення фізкультхвилинок.

 • Проведення рефлексії.

 • Демонстрація портретів математиків і розповідь про їхні відкриття.

 • Ілюстрація практичного застосування теорем у житті.

 • Створення учнями комп'ютерних презентацій до уроків узагальнення й систематизації знань і способів діяльності.

 • Позакласна робота: математичні ігри й вечори.

Переваги комп'ютерного тестування:

 • Тестові програми дозволяють швидко оцінювати результат роботи, точно визначити теми, у яких є прогалини в знаннях.

 • Використання комп'ютерного тесту дозволяє швидко перевірити ступінь засвоєння матеріалу у всіх учнів, що неможливо, наприклад, при усному чи письмовому опитуванні.

 • При комп'ютерному тестуванні учень бачить свій результат відразу після виконання завдання, а не по закінченні якого-небудь часу, коли для нього оцінка втрачає свою актуальність.

 • Виставляння оцінки завжди об'єктивне й не залежить від особистих відносин учителя й учня.

 • Під час тестування у вчителя з'являється можливість вести індивідуальну й диференційовану роботу з учнями.

За допомогою цих програм Test, TestMan, Тестер розробляються й створюються комп'ютерні варіанти різних тестів і використовую їх на своїх уроках.

Однак готові програмні оболонки дозволяють уводити тільки запрограмовані завдання, частіше однієї й тої ж форми. Тому для створення тестів використовую програми MS Excel і MS PowerPoint, які допомагають правильно оформляти математичні тексти, впроваджувати в завдання малюнки й формули, що допомагає різноманітити й розширити процес перевірки якості знань тих, яких навчають,.

Створення тесту з певної теми починаю з його розробки: визначаю призначення тесту, ставлю завдання, вибираю форму, прогнозую результат. У тестах використовуються завдання закритої форми й завдання, які вимагають тільки запису правильної відповіді. Варіанти відповідей спеціально підбираю таким чином, щоб кожна відповідь відображала одну з типових помилок. Потім створюю комп'ютерний варіант, що надалі можна використовувати як зразок для створення інших тестів з аналогічними формами завдань.

Застосовуються тести різних видів: вхідні, проміжні, підсумкові й тести поточного контролю.

Тест поточного контролю містить не більше 10 завдань, розрахований на 5-7 хвилин і дозволяє перевірити рівень підготовки учнів з певної теми одного або двох уроків. Тому що питань у тесті не багато, те одне тестування не є показником успіхів. Дійсний результат можна одержати, оцінюючи відразу кілька тестувань.

Комп'ютерне тестування дозволяє мені здійснити зворотний зв'язок у процесі навчання, проаналізувати результати кожного учня окремо й діяльність класу в цілому.

Таким чином, комп'ютерні технології дозволяють удосконалювати процес контролю навченості учнів.

Треба відзначити, що сьогодні збільшується число учнів, що мають удома комп'ютери й підключення до Інтернету. У зв'язку із цим всі частіше практикую електронні домашні завдання, які можуть бути виконані й у кабінеті інформатики. Наприклад, підготовка презентації з певної темі, побудова графіків в електронних таблицях Excel, пошук інформації в Інтернеті.

У роботі необхiдно дотримуюся наступних вимог до електронних домашніх завдань:

 • Домашнє завдання може бути диференційованим.

 • Повинен бути визначений обов'язковий мінімум виконання.

 • Необхідно чітко вказати термін виконання завдання.

 • Варто рекомендувати учням деякі джерела інформації (наприклад, адреси сайтів).

 • Повинна бути визначена програма реалізації завдання (MS Word, PowerPoint, Excel і ін.).

 • Необхідно визначити обсяг звітного документа (кількість сторінок, файлів, слайдів і т.п.).

 • Повинне бути зарезервоване місце розміщення виконаної роботи (папка в комп'ютері).

Електронні домашні завдання підвищують пізнавальну активність учнів і стимулюють їх до самостійного придбання знань.

ІКТ можуть бути використані для навчання математиці в різних форматах:

—самостійне навчання з відсутністю діяльності вчителя;

—самостійне навчання за допомогою вчителя-консультанта;

—часткова заміна (фрагментарне, вибіркове використання додаткового матеріалу);

—використання тренінгових (тренувальних) програм;

—використання діагностичних і контролюючих матеріалів;

—виконання домашніх самостійних і творчих завдань;

—використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;

—використання програм, що імітують досвіди й лабораторні роботи;

—використання ігрових і цікавих програм;

—використання інформаційно-довідкових програм.

При вивченні нової теми я проводжу урок-лекцію із застосуванням мультимедійної презентації. Це дозволяє акцентувати увагу учнів на значимих моментах інформації, що викладається. Можна використовувати презентацію при закріпленні навчального матеріалу для систематичної перевірки правильності виконання домашнього завдання всіма учнями класу. При перевірці домашнього завдання звичайно дуже багато часу йде на креслення малюнків на дошці, пояснення складних фрагментів.

Робота з готового креслення сприяє розвитку конструктивних здібностей, відпрацьовуванню навичок культури мови, логіки й послідовності міркувань, учить складанню усних планів рішення завдань різної складності. Особливо добре це застосовувати в старших класах на уроках геометрії. Можна запропонувати учням зразки оформлення рішень, запису умови завдання, повторити демонстрацію деяких фрагментів побудов, організувати усне рішення складних по формулюванню умов завдань.

Однак навчальні системи не завжди эфективнi. Адже, учитель, маэ своє бачення теми уроку, методики її викладу, підбору навчальних і методичних матеріалів. Тому наступним кроком у застосуванні ІКТ став перехід від використання готових комп'ютерних програм з математики до створення власних навчально-методичних посібників, створених у середовищі Microsoft PowerPoint.

Основними перевагами цієї технології вважаю наступне:

 • Комп'ютерна презентація може органічно вписатися в будь-який урок і ефективно допомогти вчителеві й учневі.

 • Програма Microsoft PowerPoint технічно не складна.

 • Досить одного комп'ютера й мультимедійного проектора, щоб почати працювати за цією технологією.

Працюючи із презентацією, у першу чергу необхідно визначитися з доцільністю її застосування. Наприклад, якщо слайд містить динамічні фрагменти, що підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то його застосування на уроці більш обґрунтовано, ніж статистичних слайдів. Динамічні елементи на слайдах, звичайно, підвищують наочність, сприяють кращому осмисленню й запам'ятовуванню навчального матеріалу. Але при цьому слайд не повинен бути перенасичений анімацією.

Навчальний матеріал на слайдах розподіляти частинами, зручними для сприйняття. Не розміщувати на одному слайді багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Для проведення уроків зручно використовувати слайди з демонстрацією по клацанню. При використанні презентації як наочна допомога важливо оптимально задіяти й зір, і слух. Тому частина інформації виношу на демонстраційний слайд, а частину проговорюю. Це підвищує продуктивність уроку.

Комп'ютер може виступати в ролі джерела навчальної математичної інформації, мультимедійного наочного приладдя, тренажера, засобу діагностики й контролю. У зв'язку з цим ІКТ можна використовувати на різних етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, узагальненні й систематизації, а так само в домашніх завданнях і позакласній роботі.
1   2   3   4

Схожі:

КЗ "Таврійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів"...

БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ – 80 РОКІВ НА ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ ХЕРСОНЩИНИ
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Новокаховська ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради Позакласний...
«Рахуй нещасливим той день або ту годину, за які ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти»
Розділ
Назва регуляторного акта: Рішення обласної ради Про внесення змін до рішення обласної ради від 21. 05. 2008 №19/13
ХЕРСОНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ЮНГА» ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО: Співголова оргкомітету – начальник територіального управління...
Держгірпронагляду у Закарпатській області, обласної державної адміністрації, обласної Ради профспілок, Фонду соціального страхування...
Шановний Михайле Михайловичу! Шановні депутати Закарпатської обласної Ради!
Спілки адвокатів України, рішення обласної Ради (Севастопольської та Київської міських), наказ начальника управління юстиції про...
Основні завдання та функції відділу організаційно-кадрової роботи міської ради
Конституції і Законів України, Указів і розпоряджень Президента України і постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови...
Про розгляд заяви щодо виведення надання дозволу на реконструкцію квартир
Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради, враховуючи лист головного управління економіки облдержадміністрації...
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням обласної ради від 27. 12. 2011 №8/18
України від 18 жовтня 2001 року №992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення”, враховуючи рішення постійної комісії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка