БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ – 80 РОКІВ НА ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ ХЕРСОНЩИНИ


НазваБЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ – 80 РОКІВ НА ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ ХЕРСОНЩИНИ
Сторінка1/31
Дата13.08.2013
Розмір4.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31




Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради


Таврійський
вісник освіти
Науково-методичний журнал
виходить один раз на квартал

№ 2 (38)

Херсон
2012

Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ХС №559/209ПР від 21.11.2011 р.

Видається з 2003 року

Редакційна колегія:

Головний редактор А.М. Зубко

Заступники головного редактора:

Т.Г.Морева

Л.А.Гончаренко

Відповідальний секретар В.В.Кузьменко

Б.М.Андрієвський

О.Є.Блінова

Є.П.Голобородько

А.М.Гуржій

М.М.Заброцький

Ю.В.Кузьменко

С.Ф.Одайник

В.В.Олійник

М.І.Пентилюк

Н.А.Побірченко

В.В.Примакова

Г.М.Сагач

В.А.Семіченко

В.К.Сидоренко

Л.І.Слободенюк

Н.В.Слюсаренко

О.В.Стребна

Технічний редактор І.В.Воскова
Адреса редакції:

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

вул. Покришева, 41

м. Херсон, 73034

Тел. (0552) 37-02-66 E-mail: suitti.ks@gmail.com

Редакція рукописів не рецензує і не повертає.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії.

Редакція не листується ні з авторами, ні з читачами.

За точність даних, наведених у статтях, відповідають автори.

© Таврійський вісник освіти, 2003
Зміст


Історія освіти

5

Animacja w szkole –nauczyciel jako animator 92

Bibliografia: 99Кузьменко В.В., Сидоренко В.К.*

БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ –
80 РОКІВ НА ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ ХЕРСОНЩИНИ


У статті розкрито історію становлення Бериславського педагогічного коледжу та показано деякі досягнення щоденну копітку працю педагогічного колективу на чолі з директором М.В.Климович.

Бериславський педагогічний коледж – це сучасний на­вчаль­ний заклад, що відповідає вимогам суспільства, це храм науки, де акцент у навчальній, методичній і виховній роботі ставиться на інтелектуальний розвиток майбутнього педагога, бо він є посередником між людьми і високими сферами науки і мистецтва.

Бериславський педагогічний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, комунальної форми власності, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.

У грудні 2010 року коледж нагороджено «Золотим символом якості національних товарів та послуг України» за забезпечення високого рівня навчального процесу, підготовки фахівців та вагомий внесок у формування та розвиток освіти і науки України, у 2011 році – знаком «Кращі підприємства України» за динаміку розвитку навчального закладу.

Метою діяльності коледжу є формування на основі націо­наль­них надбань світового значення та усталених європейських традицій педагога XXI століття, здатного здійснювати професій­ні функції на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну в державі, забезпечувати розвиток особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб.

Протягом багаторічної історії свого розвитку навчальний заклад здобув вагомий авторитет у освітянських колах, підготував понад 20 тисяч педагогічних працівників.

Коледж пишається своїми вихованцями, адже за 80 років діяльності 70% випускників різних років сьогодні працюють у школах та дошкільних закладах Херсонщини.

Наші випускники – це творці прийдешнього країни. Вони є авторитетом, славою і гордістю коледжу, працюючи в школах, дитячих садках, на відповідальних державних посадах.

Особливо приємно, що нашими випускниками є, депутат Верховної Ради України, секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Катерина Семенівна Самойлик; поет, прозаїк, заслужений діяч мистецтв Микола Братан; Світлана Миколаївна Симоненко (Бакаржі), доктор психологічних наук, професор, завідуюча кафедрою педагогічною та віковою психології інституту психології Південноукраїнського національ­но­го педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського; Жаннета Вікторівна Красножан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства інституту української філо­логії та журналістики Херсонського державного університету; Віталія Володимирівна Примакова (Горобец), кандидат педаго­гічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, відмінник освіти України; Оксана Олександрівна Комліченко (Донець), кандидат еконо­мічних наук, доцент кафедри природничо-наукової підготовки Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету; Володимир Васильович Гузь, кандидат педагогічних наук Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького; Світлана Іванівна Тищенко, кандидат педагогічних наук Миколаївського державного аграрного університету; Катерина Миколаївна Савченко, член Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», член Національної спілки журналістів України, автор 14-ти збірок поезій; заступник керуючого Херсонським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів Олександр Ракша та багато інших.

Завдячуючи щоденній копіткій праці педагогічного Колек­тиву на чолі з директором, яка вже 16 років очолює навчальний заклад, Бериславський педагогічний коледж – це дім, у якому всім затишно та привітно, у якому зберігають і примножують традиції, дім, до якого хочеться повертатися завжди.

Життя Маргарити Володимирівни увесь час було міцно пов'язане з коледжем: вона була його студенткою, працювала комсоргом та заступником директора з виховної роботи.

Сьогодні акцент діяльності директора зміщується на вдо­ско­налення особистої діяльності і створення умов для само­ор­ганізації діяльності студентів, викладачів, адміністрації, здій­снення переходу від домінуючого оперативного до стратегіч­ного цільового управління через узгодження власних функцій з функціями усіх суб'єктів навчально-виховного процесу.

Складниками професіоналізму в будь-якій сфері є компе­тентність та озброєність системою вмінь. У педагогічній діяльно­сті для професіонала замало лише цих двох компонентів. Потрібні певні особистісні якості, адже сам педагог є інстру­ментом впливу на учня. Цей інструмент – його душа – має бути чутливим до іншої людини, гуманним у своїх помислах.

За свою активну життєву, професійну та громадську позицію 14 жовтня 2010 року Маргарита Володимирівна була нагороджена орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни», який вручається за особисту мудрість та мужність, високу освіченість та культуру, толерантність, вірність обов’язку, добродійність, чесноти та вчинки високої доблесті і честі, спрямовані на благо Народу та Держави. За високоефективне керівництво навчальним закладом удостоєна почесного звання «Кращий керівник року 2010», «Кращий керівник року 2011». До 20-ї річниці Незалежності України за значний особистий внесок у відродження духовності, національної науки та культури нагороджена орденом «Свята Софія» та пам’ятною відзнакою «20 років незалежності України».

Творення, удосконалення, оновлення, перспективи май­буття, гармонія душі і тіла – вічні вимоги і супутники директора коледжу.

На підставі Рішення XXVI сесії п’ятого скликання Херсон­ської обласної ради від 18 березня 2008 року № 533 Берислав­ське педагогічне училище реорганізовано в Бериславський педагогічний коледж.

Навчальний процес у коледжі будується на основі багато­компонентного змісту освіти, вікових індивідуально особистіс­них норм розвитку майбутніх фахівців, гуманності, застосування особистісно-орієнтованих педагогічних систем, вибору перспек­тивних освітніх технологій, проведення моніторингу якості освіти.

Удосконалення організації навчального процесу в навчаль­ному закладі здійснюється на засадах, індивідуалізації, ство­рення умов для самоосвіти студентів, осмисленого визначення своїх можливостей, життєвих цілей, стимулювання прагнення до самореалізації у сфері професійної діяльності, на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги, налагодження взаємодії викладача та студента.

Перехід на модульно-рейтингову систему навчання забез­печує підвищення якості підготовки фахівців в умовах ступене­вої освіти. Гнучкість змісту навчання, посилює роль самостійної роботи студента, дозволяє пристосуватися до індивідуальних потреб особистості, її базової підготовки, сприяє її саморозвитку та самореалізації; створює передумови для переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Впровадження новітніх технологій у коледжі ґрунтується на психологізації навчально-виховного процесу з опорою на діагностичну основу і реалізується через:

 • удосконалення модульно-рейтингової системи навчання;

 • використання інформаційно-комп'ютерних технологій, інтерактивних методів і мультимедійних засобів навчання;

 • індивідуалізацію навчально-виховного процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів;

 • застосування діагностичних і стимулюючих форм кон­тро­лю й оцінювання навчальних досягнень студентів у різних видах навчальної діяльності;

 • упровадження електронних засобів навчання (підручни­ків, посібників, каталогів, словників тощо), комп'ютерних навчальних програм;

 • технічну і технологічну модернізацію навчальних лабораторій та засобів навчання;

 • використання сучасних систем контролю якості знань студентів та проведення моніторингу якості освіти;

 • модернізацію змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження наукоємних технологій, педагогічних інновацій.

В умовах модульно-рейтингової системи навчання в коле­джі основна увага адміністрації акцентується на активній роботі викладачів зі створення навчально-методичних посібників для студентів, удосконалення бази для самоорганізації діяльності студентів і викладачів.

У навчальному закладі створено умови для забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на етапі завершення здобуття повної загальної середньої освіти та одержання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, а також для можливого переходу до навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра.

Таким чином організований навчальний процес сприяє становленню особистості майбутнього фахівця, як творця і проектувальника власного життя.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 5 жовтня 2010 року КВНЗ «Бериславський педагогічний ко­ледж» має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта з таких спеціальностей 5.01010101 «Дошкільна освіта» – акредитаційний сертифікат Серія НД-1 № 2242372 від 15.11.2010 р., 5.01010201 «Початкова освіта» – акредита­ційний сертифікат Серія НД-1 № 2242373 від 15.11.2010 р.

Відділення дошкільної освіти розпочало свою роботу
в 1931 році відразу після заснування коледжу, після війни повторно було відкрито в 1960 році згідно з ліцензією Міністерства освіти УРСР від 20 липня 1960 року. Сьогодні відділення готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Після завершення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу». Денна форма навчання, термін навчання 3 роки 10 місяців. Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців (денна форма), 3 роки 10 місяців (заочна). Студенти, що вступили на базі основної загальної освіти (база 9 класів) мають можливість отримати ще й додаткові кваліфікації.

«Вихователь логопедичних груп»

Виходячи з потреб дошкільних навчальних закладів області, коледж готує спеціалістів з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп». Навчання майбутніх логопедів здійснюється досвідченими викладачами відділення. Студенти набувають уміння і навички, вивчаючи дисципліни: основи логопедії, логопедична ритміка і методика навчання, психологія мовлення, клінічні основи дефектології, методика освітньо-виховної роботи з дітьми логопатами.

Студенти мають змогу продемонструвати свої знання на педагогічній практиці у кращих дошкільних навчальних закла­дах м. Берислава, Нової Каховки.

Сучасно оснащений кабінет логопедії, професійна майстер­ність педагогів надає можливість підготувати висококваліфіко­ваних спеціалістів для подальшої роботи на посаді вихователя-логопеда.

Ми бачимо перспективу в підготовці студентів спеціалізації «Вихователь логопедичних груп» як майбутніх педагогів інклю­зивної освіти, що вміють працювати у реаліях будь-якого дошкільного закладу, де у групах одночасно виховуються здорові діти та діти з особливими потребами.

«Вихователь дошкільного закладу з правом навчання іноземної мови»

Працюючи за новою програмою «Я у світі», дошкільні заклади потребують вихователів з ґрунтовними знаннями іноземної мови. З цією метою у коледжі створена та функціонує лабораторія англійської мови та методики навчання, на базі якої проходять індивідуальні та групові консультації.

Відділення початкової освіти свої витоки бере з часу заснування педагогічного технікуму (1931 р.).

Висока кваліфікація педагогів, поєднана з умілим керівниц­твом навчальним процесом, приносить відчутні результати: студенти мають глибокі і ґрунтовні знання. Щосеместру двом студентам відділення призначається обласна стипендія за відмінні успіхи в навчанні.

Разом з основною спеціальністю майбутні вчителі початко­вих класів отримують додаткові кваліфікації.

«Вчитель іноземної мови початкових класів»

Додаткова кваліфікація була відкрита з 1996 року. Випуск спеціалістів становить близько 350 чоловік.

Студенти крім основних педагогічних дисциплін вивчають методику навчання іноземної мови, практичний курс іноземної мови, англійську та німецьку мови (за професійним спряму­ванням).

Заняття розмовної практики, гуртків поглибленого ви­вчення англійської мови та країнознавства проводять волонтери Корпусу Миру США.

Однією з форм роботи майбутніх вчителів іноземної мови в початкових класах є безпосередня робота на базі дитячих оздоровчих таборів в рамках проведення тематичної зміни «Літо з англійською».

Враховуючи вимоги програми початкової школи, де інозем­на мова вивчається з першого класу, студенти-випускники даної спеціалізації зможуть працювати вчителями іноземної мови початкової школи продовжити навчання за скороченим терміном у ВНЗ ІІІ-ІV р. а. м. Херсону, Миколаєва, Мелітополя.

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»

Специфіка навчання за даною кваліфікацією полягає в глибокому опануванні майбутніми керівниками дитячих художніх (хорових) колективів таких навчальних дисциплін: основний музичний інструмент, основи диригування, вокал, сольфеджіо і основи гармонії, хор, музична література, робота з ансамблем дитячих музичних інструментів.

Студенти з задоволенням відвідують гуртки художньої самодіяльності, зразкову вокальну студію «Колорит», зразковий хор «Мелодика». Традицією є проведення загальноколеджних щорічних фестивалів художньої самодіяльності.

Ось уже 10 років вокалісти та хоровий колектив є постійни­ми лауреатами та дипломантами обласних, регіональних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів художньої самодіяльності. За останні три роки художні колективи коледжу показали високу майстерність та професійний рівень.

Спеціалісти з дипломом «Вчитель початкових класів та керівник дитячого(хорового) колективу» можуть реалізувати здобуті вміння та навички як у школі так і дошкільних навчальних закладах на посаді керівника з музичного виховання та художньої культури.

«Вчитель фізичної реабілітації»

Навчання за даною спеціалізацією розпочато з 2004 року. Випуск становить – 98 чоловік.

За час навчання студенти здобувають знання не тільки з фундаментальних та фахових дисциплін: основи фізичної реа­білітації, метрологічний контроль в реабілітації, спортивну фізіо­логію, основи догляду за хворими та інвалідами, психологічну реабілітацію дітей з фізичними вадами, теорію і методику оздо­ровчої фізичної культури та масового спорту, фізичну реабіліта­цію при захворюванні внутрішніх органів, при порушеннях опорно-рухового апарату, при хірургічних захворюваннях, при захворюваннях нервової системи, методи дослідження у фізич­ній реабілітації, сучасні оздоровчі технології.

Якісна підготовка молодих спеціалістів здійснюється завдя­ки високому рівню матеріально-технічного та методичного забезпечення, тісному співробітництву з базами практики, де студенти можуть застосувати свої знання та сформувати вміння і навички в рамках проекту «Літо з фізичною реабілітацією».

«Вчитель інформатики початкової школи»

Підготовка фахівців з цієї спеціалізації розпочалася
з 2006 року. За цей час 43 студенти отримали дипломи вчителів інформатики початкової школи.

Коледж займається підготовкою вчителів інформатики по­чаткової школи, ураховуючи вимоги нового державного стан­дар­ту початкової освіти. Відкриття даної додаткової кваліфікації є підготовкою для переходу на підготовку всіх студентів спеці­альності «Початкова освіта», які на рівні з іншими предметами будуть викладати інформатику з 1-го класу. Для цього в коле­джі створено відповідну матеріально-технічну базу. Функціону­ють 2 комп’ютерні класи з персональними комп’ютерами нового покоління, лабораторія інформаційних технологій, сучасні ауди­то­рії обладнані смарт-дошками та мультимедійними проектора­ми, реалізовано корпоративну інформаційну мережу, оновлю­єть­ся база технічного супроводу, в т.ч. комп'ютерного, що осучаснює впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій.

До послуг студентів – мережа Інтернет, сучасні комп’ютерні програми, електронні підручники, мультимедійні лекції розроб­лені викладачами коледжу.

Отримуючи ґрунтовні знання, випускники спеціалізації «Вчитель інформатики початкової школи» мають можливість працювати в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за обраною додатковою кваліфікацією.

«Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»

Дізнатись про молодіжні організації, інклюзивне виховання, гендерну освіту та методи роботи з важковиховуваними дітьми зможуть студенти, обравши спеціалізацію «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями».

Один із пріоритетних напрямків діяльності студентів – орга­ніза­торів роботи з учнівськими об’єднаннями – робота педаго­гіч­ного загону, метою якого є співпраця зі школою-інтернатом для дітей-інвалідів (с. Дніпряни), дитячим відділенням районної лікарні (м. Берислав). Традиційними є проведення благодійних акцій, що складаються зі збору одягу, іграшок та дитячих книжок, театралізованих зустрічей та ігор.

Вибір даної додаткової кваліфікації дає можливість фахівцям, які вже мають освіту вчителя початкових класів, працювати на посаді педагога-організатора як загальноосвітніх так і в позашкільних навчальних закладах.

«Керівник спортивних секцій та клубів»

Рік відкриття спеціалізації – 2000. Випуск фахівців налічує близько 98 чоловік.

У процесі навчання за даною спеціалізацією крім фунда­ментальних дисциплін педагогічного напрямку студенти вивча­ють: рухливі ігри з методикою навчання, теорію та методику навчання гімнастики, легкої атлетики, плавання, спортивних ігор.

Крім того, майбутні керівники спортивних секцій та клубів мають змогу відвідувати спортивні секції з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, футболу, легкої атлетики, шахів, якими охоплено 79,6% студентів. Постійно діючий спортивний клуб «Юність» запрошує всіх до активних занять спортом та подорожей туристичними маршрутами.

Завдяки високопрофесійній підготовці, студенти даної спеціалізації упродовж десяти років поспіль посідають призові місця у обласних універсіадах серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області.

Студентам за результатами спортивних досягнень присво­юються спортивні розряди. По закінченню навчання на них чекають спортивні комплекси та загальноосвітні школи, де вони зможуть працювати тренерами, суддями, інструкторами по спорту, вчителями фізичного виховання.

«Керівник дитячого хореографічного колективу»

Перший набір на дану спеціалізацію було здійснено
в 1996 році. Кількість випускників налічує більше 150 осіб.

Навчання за цією спеціалізацією захоплююче та цікаве. Майбутні хореографи мають змогу оволодіти теоретичними основами та практичними навичками з ритміки, класичного, народного, бального танцю, історії хореографічного мистецтва, методики роботи з дитячими хореографічними колективами, композиції і постановки танців, історії костюму, гриму.

Майбутнім хореографам надана можливість показати здібно­сті та таланти, займаючись у хореографічному гуртку «Бери­славські візерунки», члени якого є активними учасниками не тільки загальноколеджних заходів, а й міських, районних, обласних концертних, конкурсних програм.

Оволодіння спеціалізацією «Керівник дитячого хореогра­фіч­ного колективу» дозволить випускникам працювати не тіль­ки в загальноосвітніх навчальних закладах, а і будинках твор­чо­сті, культури на посаді хореографа.

Враховуючи соціальні потреби та освітні запити регіону, коледж прагне до оптимального забезпечення права громадян на якісну освіту відповідно до їх інтересів та здібностей шляхом розширення переліку напрямів та спеціальностей професійної підготовки.

Педагогічна практика – це початковий етап у системі фахо­вої підготовки, перша ланка практичного засвоєння педагогіч­ної професії. У цей період закладаються основи професійної діяльності фахівців, які володіють науково-методичною май­стер­ністю викладання, практичними уміннями і навичками; формуються професійні якості особистості вчителя, вихователя та інтерес до майбутньої професії.

Для підвищення якісного показника педагогічної практики передбачено:

 • вироблення системи практичної підготовки відповідно до нового змісту педагогічної освіти;

 • створення нового механізму взаємодії Бериславського педагогічного коледжу з районними і міськими відділами освіти щодо визначення баз для проведення практики студентів;

 • упровадження сучасних форм безперервної педагогічної практики як важливого чинника формування професійної готовності майбутнього вчителя та його здатності до діяльності в умовах розширення навчально-педагогічного простору;

 • запровадження переддипломної практики за місцем майбутнього працевлаштування;

 • забезпечення проведення моніторингу якості підготовки випускників, їх соціально-педагогічної адаптації та подальшого професійного становлення.

Укладено двосторонні договори з базами практики, визначено школи та дошкільні навчальні заклади міст Берислава, Н.Каховки, дитячі оздоровчі табори Лазурного, Генічеська, Залізного Порту для проходження літньої педагогічної практики.

У коледжі налагоджена чітка система підготовки студентів до роботи в оздоровчих таборах з метою розширення професійно-педагогічних знань, озброєння їх методикою виховної роботи з дітьми та підлітками в період літнього відпочинку. Результатом роботи студентів у дитячих оздоровчих таборах є розширення баз практики.

З урахуванням нових тенденцій розвитку вищої освіти України коледж постійно співпрацює з Херсонським державним університетом, Мелітопольським державним педагогічним університетом, педагогічними коледжами Південного регіону України, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації області. Головне завдання співпраці – реалізація спільної навчально-методичної технології у ступеневій підготовці молодших спеціалістів.

Здобуття в коледжі неповної вищої освіти є підґрунтям для продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рів­нів акредитації. Наступність між різними ланками освіти забезпечується поглибленням співпраці з вищими навчальними закладами, науковими установами, широким залученням до навчально-виховного процесу і дослідницької роботи в коледжі науково-педагогічних працівників, залучення до наукової діяльності студентської обдарованої молоді.

З метою удосконалення навичок спілкування англійською мовою студентів груп спеціалізації «Вчитель початкових класів з правом викладання англійської мови» та «Вихователь до­шкільного закладу з правом навчання іноземної мови» за ініціативи директора М.В.Климович з 2004 року в Берислав­ському педагогічному коледжі працюють волонтери Корпусу Миру США.

Кожен з волонтерів зробив свій внесок у збагачення матеріально-технічної бази коледжу. Деніс Данкерлі виборола гранд на створення «Лабораторії іноземної мови та методики». Викладач Г.З.Чечилова разом з волонтером Корпусу Миру Коді Томпсоном (2006-2008) створили проект «Інформаційний центр «Світоч» у рамках якого було опубліковано збірку матеріалів для вчителів шкіл, студентів, організаторів гурткової роботи «Кружковая работа в детском оздоровительном лагере», збірку матеріалів з попередження ВІЧ інфекції «Вместе наше будущее будет светлым». Зараз матеріалами даного проекту користу­ються вчителі району, міста, Бериславського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, студенти та педагоги коледжу. Викладачі фізичного виховання А.М.Костюк та О.В.Кондратьєва разом з волонтером Лукасом Олсоном ство­ри­ли центр фізичної реабілітації та спортивної підготовки молоді «Центр фітнесу та здоров’я», який зараз є єдиним спільним з Корпусом Миру проектом в області.

Активна участь у роботі тематичної зміни «Літо з англій­ською» волонтерів Корпусу Миру Берславського педагогічного коледжу сприяє підвищенню мотивації до вивчення англійської мови, вихованню інтересу до культури та традицій країн, мова яких вивчається. Діти з шкіл Херсону та Херсонської області, що приїздять до дитячого оздоровчого табору «Примор’є» (Заліз­ний Порт) з нетерпінням чекають серпневої табірної зміни, щоб знову поспілкуватися з новими друзями з США, які працюють пліч-о-пліч зі студентами-вожатими та викладачами й методи­стами коледжу.

За сприяння волонтерів наші студенти та викладачі беруть участь у різноманітних конкурсах запроваджених Корпусом Миру:

 • участь у роботі школи «Юний фотограф» у м. Сімфе­рополь організованою творчою групою волонтерів США (2010);

 • участь у конкурсі з написання ессе на тему гендерного виховання (2010 р. викладачі О.Жукова, Т.Шабанова разом зі студентами), робота О.Жукової потрапила в п’ятірку переможців і отримала приз від творчої групи газети «GAD» (Асоціація гендерного виховання) та була надрукована в цій газеті як одна з найкращих;

 • конкурс на кращу назву газети українською мовою, яку випускає творча група Корпусу Миру США в Україні. У цьому конкурсі перше місце посіла викладач – Т.В.Шабанова

Уже сім років ми співпрацюємо разом з Корпусом Миру задля сприяння миру, дружбі, взаєморозумінню між народами.

В умовах реорганізації вищої освіти виникає потреба в під­вищенні якості підготовки майбутніх вихователів і вчителів, що спонукає педагогічних колектив коледжу звернути свої погляди в бік науки, розгорнути власні дослідницькі проекти, тим самим забезпечити умови для розвитку науково-дослідницьких умінь та навичок студентів.

З метою підвищення професійної майстерності кожен викла­дач коледжу працює над своєю науково-методичною пробле­мою, обраною у відповідності до нової єдиної науково-методичної проблеми коледжу «Підготовка студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі». Основу системи цієї роботи складає роз­роб­ка навчальних, наочних, електронних, методичних посібни­ків, рекомендацій з фахових предметів; участь у наукових семінарах, конференціях, творчих конкурсах; друк у фахових періодичних виданнях; організація дослідницько-пошукової діяльності студентів.

Упродовж 2011-2012 н. р. у фахових періодичних виданнях було надруковано 37 статей викладачів коледжу, 12 викладачів та 10 студентів коледжу взяли участь у 4-х конференціях.

9 листопада 2011 року викладачами коледжу було підго­товлено і проведено Всеукраїнську студентську науково-прак­тич­ну конференцію «Використання інформаційних технологій у дошкільній та початковій освіті» у якій брали участь всього 56 осіб: 2 науковці Херсонського державного університету; 15 викладачів ВПНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону України; 10 студентів Херсонського державного університету; 5 студен­тів Мелітопольського державного педагогічного університету; 24 студенти ВПНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону України, серед яких 10 студентів коледжу.

Упродовж 2011-2012 рр. викладачі та студенти коледжу взяли участь і стали лауреатами, здобули перемогу в:

 • обласних олімпіадах зі світової літератури, математики;

 • Всеукраїнському конкурсі «Кращий викладач україн­ської мови ВНЗ»;

 • Всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків – 2011», проведеного видавництвом «Шкільний світ»;

 • Всеукраїнському конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, ім. П.Яцика (ІІ тур);

 • регіональних олімпіадах з дошкільної педагогіки, інформатики та іноземної мови;

 • Всеукраїнському конкурсі «Педагогічне портфоліо» на порталі «Учительський журнал он-лайн»;

 • Всеукраїнському конкурсі «Panaboard майстрів – 2011» (у номінації Найкраща розробка уроку);

 • III Міжнародному конкурсі «Panaboard майстрів» на кращий урок з використанням інтерактивної дошки;

 • Всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків – 2012», I місце у номінації «Найкращий урок математики
  10-11 класу».

Продуктивність системи науково-методичної роботи забез­пе­чує чітка взаємодія всіх її ланок, упровадження нових організаційних технологій управління ними.

У коледжі розроблена система науково-дослідної роботи студентів, що включає науково-дослідницьку діяльність, яка по­в'язана з виконанням навчальних завдань і науково-практичну діяльність студентського наукового товариства «Пошук».

Товариство працює в тісному взаємозв'язку з предметними (цикловими) комісіями та творчими групами викладачів і скла­дається з природничо-математичного, гуманітарного, психо­ло­го-педагогічного та соціально-педагогічного відділень, займа­єть­ся дослідженням загальних і методичних проблем відповід­них напрямків.

Результатом спільної науково-дослідної діяльності викла­дачів і студентів коледжу є методичні розробки з навчальної і ви­ховної роботи; курсові роботи; навчальні проекти; алгоритми розв'язування певних виховних завдань; конструкція оригі­наль­них дидактичних засобів; розробка навчальних посібників з окремих розділів певних предметів початкової школи; методичні рекомендації вихователям ДНЗ і вчителям початкових класів з організації різних видів діяльності дітей; програми шкільних гуртків, клубів, об'єднань; створення відеоматеріалів за темами досліджень; узагальнення досвіду роботи провідних педагогів.

Одним з важливих структурних підрозділів коледжу є добре оснащений бібліотечно-інформаційний центр, до якого входить бібліотека, інформаційний центр, який забезпечує можливість користуватися електронними бібліотеками та мережею Інтернет.

Усвідомлюючи, що перетворення сучасного суспільства з ін­дустріального на інформаційне вимагає входження в світо­вий інформаційний простір, в якому не лише професійний,
а й культурний рівень людини визначається розумінням інформаційних процесів і вмінням спілкуватися з комп'ютером, дирек­тор коледжу, адміністрація та співробітники бібліотеки працю­ють над інформаційним забезпеченням навчального процесу.

Бібліотека та читальний зал оснащені програмним забезпе­ченням та сучасною комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет.

Загальний фонд бібліотеки постійно поповнюється і скла­дає 34253 одиниць навчально-методичної літератури, щорічна підписка періодичних фахових газет і журналів у середньому складає 100 найменувань.

Найважливішими завданнями бібліотеки коледжу сьогодні є:

 • поповнення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій;

 • ведення самостійної та спільної з іншими організаціями й установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатизації, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства;

 • проведення науково-методичної роботи (аналітичної, ор­га­нізаційної, консультативної) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки;

 • виховання інформаційної культури користувачів, при­щеп­лення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

Директор коледжу важливого значення надає створенню науково-інформаційної бази та сприятливих умов для само­реалізації кожного педагога.

Основою виховної системи закладу є Комплексна програма виховання студентів педагогічного коледжу «Я – громадянин України», що здійснюється впродовж усього процесу навчання студентської молоді. Вона забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, формування громадянина, сповненого любові до України, здатного до самостійного мислення.

Пріоритетним завданням виховної діяльності Коледжу є під­готовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і прак­тичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне процвітання.

За роки існування в коледжі склалася розгалужена система виховної роботи.

На базі Центру гармонійного розвитку працює програма з превентивного виховання «Рівний – рівному», проводяться акції боротьби з тютюнопалінням, велика увага надається профі­лактиці захворювань, що передаються статевим шляхом та профілактиці виникнення наркозалежності (бесіди та зустрічі з лікарями в групах та на рівні коледжу, робота наркопосту, участь у міських акціях «Скажемо СНІДу – ні»).

Збереженню здоров'я студентів коледжу сприяє, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, Упровадженню у практику ідеології здорового способу життя, пріоритету міцного здоров'я, виховання культури поведінки. Навчальний заклад має позитивний досвід з організації роботи спортивного клубу «Юність».

Музей коледжу здійснює значний вплив на виховання студентів. Мета його діяльності полягає в залученні молодого покоління до вивчення, збереження та примноження історико-культурної спадщини свого коледжу, у вихованні любові до навчального закладу і гордості за нього. На базі музею діє патріотичний загін «Нащадки Перемоги», організовано шефство над ветеранами війни та праці. Завдяки зусиллям директора музей переоснащено сучасним обладнанням для виставок, йде активний пошук і оформлення матеріалів з історії коледжу.

У коледжі активно працює студентське самоуправління. Традиційним стало проведення конкурсу «Кращий студент ро­ку» (за номінаціями «Інтелектуал», «Спортсмен», «Громад­ський діяч»), конкурсу «Кращий громадсько-активний колектив».

Президент студентського колективу Бериславського педаго­гіч­ного коледжу, голова студентського парламенту, співго­ло­ва Об’єднаної профспілкової організації працівників і студентів Бериславського педагогічного коледжу є надійними помічника­ми викладацького та виразниками прагнень і сподівань сту­дентського колективів. За результатами щорічного Всеукраїн­сько­го огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію профспілка коледжу у 2009 році посіла перше місце і Президією ЦК Профспілки працівників освіти і науки України була нагороджена Дипломом першого ступеня. Органи само­врядування є дієвим засобом формування громадської думки і ефективним способом демократизації управління.

Студенти коледжу мають можливості розвивати інтелек­туальні та творчі здібності в об’єднаннях за інтересами. Це нау­ко­ве товариство «Пошук», політико-правовий клуб «Феміда», студентські клуби «Молодий вихователь», «Лінгва», «Муві-клаб», предметні гуртки з інформатики «Я і комп’ютер», з математики «Ерудит», гурток прикладного мистецтва, образо­творчого мистецтва «Палітра», студія літературної творчості «Живе слово».

У результаті систематичної роботи сформувалися творчі колективи, які відомі в місті й області: хореографічний колектив «Бериславські візерунки»; зразкова вокальна студія «Колорит», до якої входять ансамблі «Весняний цвіт», «Колорит», «Сузір’я»; зразковий хоровий колектив «Мелодика»; Студентський театр естрадних мініатюр. Вони є неодноразовими дипло­ман­тами та лауреатами конкурсу «Чураївна», «Тарасова крини­ця» (Південноукраїнський регіональний фестиваль української пісні, танцю і гумору), обласного огляду художньої самодіяль­ності «Таврійський барвограй» де в 2010, 2011 рр. посіли І місце, обласних фестивалів і конкурсів «Пісня журавлина», «Весняні дзвіночки», «Студентські зорі», міжнародному фестивалі «Жайвір степу», міжнародного вокального конкурсу «Сівер Тон». З 2006 року на базі коледжу за активної підтримки директора стало традицією проведення обласного вокально-хорового фестивалю «На крилах пісні».

Студенти коледжу мають і літературні надбання – І.Дармостук випустила дві збірки віршів, Є.Чечилова стала лауреатом ІV та V регіонального фестивалю «Тарасова криниця» в номінації «Авторська поезія».

За вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді, відродження і примноження надбань національної культури та художньої спадщини українського народу, високий художній рівень, вокальній студії «Колорит» (керівник Г.М.Манюк) та хоровому колективу «Мелодика» (ке­рів­ник З.Ю.Богун, концертмейстер Л.М.Муращенко) присвоєно почесні звання «Зразковий художній колектив». На думку їх керівників, «вокально-хорова робота сприяє розвитку співочої культури майбутніх учителів початкових класів, їх загальному й музичному розвитку, становленню їх світогляду, формуванню особистості».

У квітні 2011 року колективи зразкового хору «Мелодика» та вокальний ансамбль «Весняний цвіт», зразкової вокальної студії «Колорит», взяли участь у престижному заході – Х Ювілейному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Золотий Орфей». де в нелегкій боротьбі отримали Бронзові дипломи: хор – І ступеню, ансамбль – ІІ ступеню.

Директор коледжу М.В.Климович постійно піклується про забезпечення творчих колективів костюмами, створює умови для їх роботи та участі у різноманітних конкурсах та фестивалях зональних та фінальних.

Освіта ХХІ століття має на меті навчати вчитися протягом всього життя. Тому в коледжі особлива увага приділяється створенню умов для формування у студентів потреби і здатності навчатися упродовж всього життя, вироблення умінь само­стій­ного пошуку знань, їх творчого застосування для вирішення конкретних життєвих ситуацій і виконання професійних функцій.

2011-2012 навчальний рік є знаменним для Бериславського педагогічного коледжу – це рік 80-річчя. До свого ювілею навчальний заклад прийшов з новими досягненнями, перспективами, нарощуючи темпи розвитку. Сьогодні – це дружний колектив, який усвідомлює важливість і велич завдань, поставлених перед ним державою та часом.

Нейбергер Т.І.*
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Міська програма соціального захисту ветеранів педагогічної праці Загальні положення
В місті проживають ­­­­172 педагога-пенсіонера, у тому числі 77, які вийшли на пенсію за вислугу років і мають відповідно педагогічний...
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
Конкурс «Марафон-проект» Проект у номінації «Духовність народжується від духовності»
Дмитро Павличко – один із провідних сучасних українських поетів. Відтоді, як з’явилася перша його збірка поезій «Любов і ненависть»...
М. Дніпропетровськ Дніпропетровський університет економіки та права...
...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного вищого навчального закладу «Нововолинський...
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Лідер нової поетичної Херсонщини (А. Кичинський) Мета
Познайомити учнів із життєвим і творчим шляхом поета-земляка, визначного Майстра слова, розуміти зміст віршів
Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»...
Комунальний заклад охорони здоров′я ″ Ізюмський медичний коледж″ 64300, м. Ізюм, вул. Старопоштова, 41 0-5743 2-12-46
Слов’янському аграрному технікуму – 80 років
За цей час він дав путівку в життя десяткам тисяч висококваліфікованих кадрів для сільського господарства нашої країни. Готуючи обізнаних...
Тренінговий майданчік – інноваційна модель сучасної освітньої технології
Поширення інновацій в освітянській галузі міста зумовило потребу в створенні у окрузі №7 інноваційної моделі тренінгового майданчику,який...
Лекція-«Правова культура громадян.» Коротке знайомство з кодексами...
Викладач-методист вищої категорії,педагогічний стаж 30 років. Працювала в школі, Ржищівському індустріально-педагогічному коледжі,нині...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка