ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Скачати 493.36 Kb.
НазваХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Сторінка1/4
Дата24.10.2013
Розмір493.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4


КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін
Моделювання уроку математики

з використанням ІКТ
Виконавець

___________ О.О. Гімалетдінов


Херсон - 2013

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Моделювання уроку

1.1. Моделювання уроку з урахуванням різноманітних аспектів педагогічної діяльності…………………….5

1.2. Основи моделювання уроку…………………………11

1.3. Структура уроку…………………………………..…..15

1.4. Категорії цілей навчання…………………………….20

1.5. Етапи розробки уроку………………………………...27

РОЗДІЛ ІІ. Використання ІКТ на уроках математики

2.1 Ефективність використання ІКТ………………….31

2.2 Використання програмного забезпечення………….35

ВИСНОВОК…………………………………………………...…………45

Список використаної літератури………………………...47

Вступ
Наш час - це час змін. Суспільство зацікавлене в людях високого професійного рівня і ділових якостей, здатних приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити.

Математика не в змозі забезпечити учня окремими знаннями на все життя: як оформити кредит, як обчислити податкові відрахування, вибрати телефонний тариф, розрахувати комунальні платежі, але вона повинна і зобов'язана озброїти його методами пізнання, сформувати пізнавальну самостійність. Тому на уроках математики навчаються вчаться міркувати, доводити, знаходити раціональні шляхи виконання завдань, робити відповідні висновки, одним словом - думати. В основі всіх перерахованих дій і процесів лежить мислення учнів, яке розуміється як форма розумової діяльності, заснована на глибокому осмисленні, аналізі, синтезі, асоціативному порівнянні, узагальненні та системному конструюванні знань про навколишній світ, спрямована на вирішення поставлених проблем і досягненні істини. Тому в сучасних умовах, в освітній діяльності важливі орієнтація на розвиток пізнавальної активності, самостійності учнів, формування умінь проблемно-пошукової, дослідницької діяльності. Вирішити цю проблему старими традиційними методами неможливо.

Моделювання розуміється нами як метод дослідження, пізнання об'єктивної дійсності, що дозволяє цілісно представити окрему систему, концепцію, різні світоглядні категорії, наукові поняття, закономірності, процеси і т.д

Не слід плутати модель і схему. Модель - система, узагальнене уявлення про процес, явище в природі, суспільстві, творі. Модель можна перетворити. Схема - наочний посібник до пояснення, ілюстрація окремих знань.

Мета даної роботи розкрити поняття моделювання уроку; формування комплексної мети уроку, з основними її аспектами; розглянути основні етапи уроку з використанням ІКТ; показати основні етапи уроку з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

Правильне моделювання уроку математики дозволяє вирішити такі завдання:

• зробити процес навчання більш цікавим, яскравим, захоплюючим за рах ѐ т багатства мультимедійних можливостей;

• ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів;

• індивідуалізувати процес навчання за рах ѐ т можливості створення і використання різнорівневих завдань, засвоєння учнями навчального матеріалу в індивідуальному плані, з використанням зручного способу сприйняття інформації;

• розкріпачити навчаються при відповіді на питання, тому що комп'ютер дозволяє фіксувати результати, коректно і без емоцій реагують на помилки;

• удосконалювати навички самоконтролю, оскільки навчаються, можуть самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки і коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку;

• організувати навчально-дослідну діяльність учнів.

Розділ I. Моделювання уроку
1.1. Моделювання уроку з урахуванням різноманітних аспектів педагогічної діяльності.
Моделювання уроку - визначення основних параметрів уроку, що включає: уточнення концепції або технологічної ідеї навчання; співвіднесення мети уроку з цілями навчальної теми, визначення типу та виду (тип - відображає особливості побудови від провідної методичної задачі, вид - відображає провідний метод навчання). Даний етап у вчителя - практика, як правило, уявний і усний. Розробка навчальних уроків вимагає матеріалізованої фіксації результатів моделювання.

1. Змістовний аспект.

2. Технологія (прийоми, дозування змісту)

3. Психологічний аспект. Психологічні компоненти освітньої діяльності: мотивація діяльності учнів, диференційованість навантаження на учнів з урахуванням їхніх індивідуально-психологічних особливостей; емоційний фон; зміст пізнавальної діяльності учнів.

При управлінні увагою учнів на уроці необхідно звернути увагу на наступне:

1. Як стимулювати інтерес до змісту уроку.

2. Як створити установку бути уважним.

3. Як використовувати особливості наочного матеріалу для залучення уваги.

4. Як організувати виклад досліджуваного матеріалу: яскравість, образність, емоційність мови, зміна інтонацій і т.д.

5. Як організувати діяльність дітей, у яких спостерігаються виражені недоліки уваги.

При управлінні розвитком мнемонічних особливостей учнів необхідно звернути увагу на наступне:

1. Формування установки на запам'ятовування досліджуваного матеріалу.

2. Якими прийомами акцентувати увагу учнів на матеріал, який підлягає запам'ятовуванню.

3. Як враховувати співвідношення видів пам'яті за характером психічної активності: рухова, наочно-образна, словесно-логічна, знаково-символічна.

4. Як організується матеріал для заучування: дозування за об'ємом, розподіл за часом, структурування.

5. Як організувати повторення.

При обліку закономірностей функціонування і розвитку мислення необхідно звернути увагу на наступне:

1. В якій мірі будуть формуватися в учнів на уроці загальні прийоми розумової діяльності: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та ін

2.Як навчити школярів в ході уроку прийомам логічної смислової обробки навчального матеріалу.

3. Як буде відбуватися в процесі пояснення (і відповіді учнів) виділення головного у змісті досліджуваного матеріалу.

4. Використання на уроці встановлення зв'язків між досліджуваним матеріалом і особистим досвідом учнів.

5. Використання на уроці колективної розумової діяльності учнів: мозковий штурм, розбір проблемної ситуації і т.п.

6. В якій мірі на уроці формувати елементи творчого мислення. Це означає, що на уроці пріоритетними стано ¬ вятся взаємоповага, взаємо ¬ мопоніманіе, взаімообогаще ¬ ня, взаємодоповнення, взаємо ¬ моподдержка.

4. Оціночний аспект (самооцінка, взаимооценка, оцінна діяльність вчителя)

5. Діяльнісний аспект (як буде організована діяльність учнів)

6. Виховний аспект (відповідальність на вчителя; оцінити особистісні успіхи: знаходимо п'ятьох учнів і дивимося їх у діяльності). Приділити увагу формуванню цінностей орієнтації учнів, їх відношенню до п'яти моральним аспектам, які завжди присутні на уроці: люди, учитель, колектив, праця, Батьківщина. . Формування стримуючих початку в зовнішньому поведінці дітей. . Що дасть урок для подальшого позитивного розвитку відносин між вчителем і класом, між учителем та окремими учнями?

7. Здоров'язберігаючих аспект.

Приділити увагу фізичному вихованню дитини.

Урок - найбільш поширена організаційна форма роботи в нашій школі. Можна виділити наступні основні типи уроків:

> Вивчення нового матеріалу;

> Контроль знань;

> Узагальнюючий урок і залік;

> Лабораторно-практична робота;

> Комбінований;

Відома істина, виражена словами К.Д.Ушинського «Дитяча природа вимагає наочності» зараз легко може бути задоволена засобами комп'ютерних технологій. Але щоб комп'ютер не став засобом тільки простий наочності, учитель повинен добре продумати і правильно змоделювати урок. Для цього потрібно, перш за все чітко бачити цілі та завдання даного уроку, його місце в загальній системі навчального курсу, особливості віку учнів і класу, можливості продовження теми та самостійної подальшого опрацювання її дітьми.

Розуміючи, що урок з використанням ІКТ-це інформативно, інтерактивно, барвисто, економно за часом, потрібно так розрахувати структуру уроку, щоб дозволити кожному учневі працювати у своєму темпі, а вчителю дати можливість діяти у класі диференційовано і індивідуально, оперативно контролювати й оцінювати результати , розвивати тих, кому поки ще складно відразу освоїтися зі світом сприйняття предмета через ІКТ. Потрібно пам'ятати, що такий урок - не «парад методів», а заняття, націлене на навчання і виховання.

Завдяки загальної комп'ютеризації і наявності Інтернету у багатьох, учні сьогодні готові до уроків різних дисциплін з використанням ІКТ. Для більшості з них не є новим і невідомим робота з різними редакторами та процесами, використання ресурсів Інтернету, комп'ютерне тестування. Там, де за навчальним планом інформатика викладається з початкової або середньої ланки, де хлопці рано знайомляться з можливостями комп'ютерами вже мають конкретні практичні вміння, робота викладача будується простіше і може бути більш цікавою, там же де інформатика передбачена тільки для старшокласників, вчителю потрібно бути більш терплячим і наполегливим у навчанні дітей навичкам інформаційної технологій. А моделюючи урок не забути виділити час для допомоги тим, хто повільно засвоює матеріал і не соромитися залучати до такої допомоги більш умілих учнів. Тому потрібно спроектувати різні види завдань, і оцінити творчий і акуратний підхід до їх виконання. При всьому цьому вчитель повинен не забувати про здоров'я учнів, не перевантажувати їх, дотримуватися техніки безпеки.

Педагоги, що використовують освітні ресурси мережі Інтернет, повинні попередньо співвідносити їх з основними компонентами реалізованої методичної системи навчання - її цілями, змістом, методами, організаційними формами і застосовуваними засобами навчання. Залучені ресурси повинні вписуватися в цю систему, не суперечити їй, відповідати її компонентам. Особливу увагу і обережність слід приділити підбору і розробці уроків з використанням ресурсів мережі Інтернет. Потрібно попередньо не один раз перевірити ще сайти з пошуку та використанню школярами навчальної інформації, значимої з точки зору цілей навчання, проектно-дослідницької діяльності, давати посилання тільки на офіційні перевірені джерела, щоб не опинитися там, де «не завжди все розумно».

Безумовно, пощастило тим педагогам, які можуть планувати заняття на інтерактивній дошці. І хоча це займає значно більше часу при підготовці уроку, ніж до звичайного уроку з уже звичного вже презентацією, це виправдовує себе подальшими можливостями і результатами.

Інтерактивні дошки - не просто електронні «крейдяні» дошки. Навчання за їх допомогою набагато ефективніше навчання тільки з комп'ютером і проектором. Щоб максимально використовувати можливості такої дошки необхідно особливо ретельно спланувати заняття. Такі уроки можна використовувати не один раз, і це заощадить час учителя для інших класів і створить хорошу електронну базу по предмету.

Викладання за допомогою інтерактивної дошки має переваги:

> Матеріали до уроку можна приготувати і перевірити елементи заздалегідь - це забезпечить хороший темп і збереже час для обговорення.

> Можна створити (заготовити) посилання з одного файлу на інший - наприклад, аудіо-, відео-файли або Інтернет-сторінки. Це дозволяє не витрачати час на пошук потрібних ресурсів на самому уроці. Крім того, до дошки можна підключити і інше аудіо-та відеообладнання. Це важливо при вивченні іноземної мови, коли викладачі хочуть, щоб учні могли одночасно читати текст і чути вимову.

> Після заняття файли можна зберігати в шкільній мережі, на сайті школи, щоб учні завжди мали доступ до них, могли повторити вдома матеріал або розширити тему. Файли можна зберігати в первісному вигляді або такими, як вони були в кінці заняття вже разом з доповненнями.

В принципі саме навчання за допомогою інтерактивних дошок мало чим відрізняється від звичних методів викладання. Основи успішного проведення уроку одні й ті самі, незалежно від технологій і обладнання, яке використовує викладач. Перш за все, будь-яке заняття повинно мати чіткий план і структуру, досягати певних цілей і результатів. Потрібно продумати поєднання індивідуальних і групових форм роботи, зміни видів діяльності, розмаїтість форм контролю. Все це допомагає учням краще засвоїти матеріал і співвіднести його з тим, що вони знають.

Стандартний шкільний урок, враховуючи традиційні та сучасні педагогічні та інформаційні технології навчання спільно з інтерактивними методами - можна змоделювати так:

> Підготовка до початку заняття, створення комфортної робочої обстановки,

> Пояснення цілей заняття, мотивація вивчення теми,

> Актуалізація опорних знань,

> Введення в нову тему або анонсує тему завдання (воно може повторюватися кілька разів у різних видах протягом заняття, так як є його основою),

> Розвиток теми за участю школярів за допомогою ІКТ,

> Первинна перевірка засвоєного з використанням ІКТ,

> Обговорення в кінці заняття того, що було пройдено, а також самого процесу навчання, формулювання висновків і показ підсумку на дошці.

Використання ІКТ технологій на уроках не вирішить всіх проблем моментально. І викладачі зовсім не зобов'язані працювати з ними постійно, на кожному уроці. Іноді це може стати в нагоді тільки в самому початку заняття або при підведенні підсумків. Ось для цього заздалегідь і моделюються уроки в залежності від їх цілей, типів, видів, змісту матеріалу.

1.2. Основи моделювання уроку
Вихідна ідея сучасного уроку:

єдність:

> навчання

> виховання

> розвитку

Загальна функція уроку:

 Цілісне формування особистості на основі виховує і розвиваючого навчання

Урок - соціально - педагогічна система

Функціонування будь-якої соціальної системи пов'язано з процесами:

• целепологанія,

• цілеспрямованість,

• целеосуществления,

• целепред'явленія

целепологание

 Це процес формування та розгортання цілей.

 Це логіко-конструктивна операція, здійснювана за алгоритмом:

 Аналіз обстановки

 Облік нормативних документів

 Встановлення потреб та інтересів

 З'ясування наявних ресурсів і можливостей для задоволення потреб

 Вибір потреб, задоволення яких при даній витраті сил найбільш ефективно

 Формулювання цілей

Цілеспрямований

 Це процес декомпозиції загальної мети на більш приватні цілі етапів уроку і постановка задач етапів уроку

  мета - прогнозований результат (формулюється через іменник) завдання - плановані дії (формулюються через дієслово)

целеосуществления

 Це процес, при якому мета з внутрішньої причини переходить в фактичну поведінку людини, в ході якого формується результат діяльності.

Целепред'явленіе

 Це процес інтерпретації вчителем мети уроку в учнівський варіант на мові навчальних завдань і забезпечення прийняття її учнями

Комплексна мета уроку

 Заздалегідь прогнозований ключовий елемент;

 Складна складова конструкція;

 Основа доцільної діяльності і вчителя і учня

 Пусковий механізм уроку;

 системоутворюючих стрижень уроку

Навчальний аспект мети уроку

 Пов'язаний з приростом вивченого матеріалу за обсягом і кількістю (ЗУН)

 Психологічний матеріал навчання: образи предметів і явищ

Склад пізнавального аспекту мети:

 загальнонавчальних знання, уміння, навички та способи дії

 Предметні знання, вміння, навички та способи дії

Розвиваючий аспект мети уроку

 Пов'язаний зі зміною психічних станів та психічних процесів (мислення, уява, воля, емоції, мова, здібності, творчість і т.п.)

 Психічний матеріал розвитку: психічні операції

Склад розвиваючого аспекту мети:

 Розвиток мови,

 Розвиток мислення,

 Розвиток сенсорної сфери,

 Розвиток вольової сфери,

 Розвиток емоційної сфери,

Виховуючий аспект мети уроку

 Пов'язаний з формуванням соціально значущих якостей особистості, зі ставленням людини до досліджуваного матеріалу, до оточуючих людей, до себе і своєї діяльності

 Психічні матеріал виховання: відносини

Склад виховного аспекту мети:

 Формування Я-концепції,

 Формування гуманності та толерантності до інших людей,

 Формування здатності до співпраці,

 Формування законослухняності.

Організуючий аспект мети уроку

 Пов'язаний з навмисною виробленням в учнів індивідуального стилю пізнання, навчальної праці, навчальної діяльності

 Психологічний матеріал організації: спосіб діяльності

 Розвиток мотиваційної сфери,

 Розвиток рухової сфери

Склад організуючого аспекту мети:

 Розвиток індивідуального стилю пізнання,

 Виховання культури навчальної праці,

 Формування навичок навчальної діяльності.

Декомпозиція мети уроку

    Комплексна мета уроку не може бути досягнута сама по собі. Її обов'язково необхідно декомпозіровать, тобто:

• розчленувати на завдання етапів, якщо урок чітко етапують,

• розчленувати на завдання навчально-виховних моментів, якщо логічна побудова уроку не пов'язане з його членуванням на етапи.

Основні етапи сучасного уроку

1. організаційний момент, який характеризується зовнішньою та внутрішньою (психологічною) готовністю учнів до уроку;

2. перевірка домашнього завдання;

3. перевірка знань та вмінь учнів для підготовки до нової теми;

4. постановка мети заняття перед учнями;

5. організація сприйняття й осмислення нової інформації;

6. первинна перевірка розуміння;

7. організація засвоєння способів діяльності шляхом відтворення інформації та вправ в її застосуванні (в т.ч. зміна варіантів) за зразком;

8. творче застосування і добування знань, освоєння способів діяльності шляхом вирішення проблемних завдань, побудованих на основі раніше засвоєних знань і умінь;

9. узагальнення досліджуваного на уроці і введення його в систему раніше засвоєних знань;

10. контроль за результатами навчальної діяльності, здійснюваний учителем і учнями, оцінка знань;

11. домашнє завдання до наступного уроку;

12. підведення підсумків уроку.
  1   2   3   4

Схожі:

КЗ "Таврійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів"...

БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ – 80 РОКІВ НА ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ ХЕРСОНЩИНИ
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Новокаховська ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради Позакласний...
«Рахуй нещасливим той день або ту годину, за які ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти»
Розділ
Назва регуляторного акта: Рішення обласної ради Про внесення змін до рішення обласної ради від 21. 05. 2008 №19/13
ХЕРСОНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ЮНГА» ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО: Співголова оргкомітету – начальник територіального управління...
Держгірпронагляду у Закарпатській області, обласної державної адміністрації, обласної Ради профспілок, Фонду соціального страхування...
Шановний Михайле Михайловичу! Шановні депутати Закарпатської обласної Ради!
Спілки адвокатів України, рішення обласної Ради (Севастопольської та Київської міських), наказ начальника управління юстиції про...
Основні завдання та функції відділу організаційно-кадрової роботи міської ради
Конституції і Законів України, Указів і розпоряджень Президента України і постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови...
Про розгляд заяви щодо виведення надання дозволу на реконструкцію квартир
Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради, враховуючи лист головного управління економіки облдержадміністрації...
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням обласної ради від 27. 12. 2011 №8/18
України від 18 жовтня 2001 року №992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення”, враховуючи рішення постійної комісії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка