Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел


Скачати 106.97 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Дата22.12.2013
Розмір106.97 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 1. Подільність натуральних чисел

Урок 14

Тема: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

Мета. Перевірити знання і вміння, набуті учнями під час вивчення тем «Ділення і дільники числа», «Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10», «Розкла­дання чисел на прості множники», «Найбіль­ший спільний дільник», «Найменше спільне кратне». Оцінити досягнення кожного учня в опануванні цих тем. Результати довести до відо­ма учнів і їхніх батьків.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: наводити приклади простих і складених чисел, парних і непарних чисел, чисел, що діляться без остачі на2,3,5,9і10; формулюва­ти означення дільника, кратного, простого числа, складеного числа, спільного дільника і спільно­го кратного кількох чисел; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10; знати правила знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і най­меншого спільного кратного (НСК) кількох чи­сел; розв'язувати вправи, що передбачають ви­користання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9 і 10, розкладання натуральних чисел на прості множники, знаходження спільних дільників і спільних кратних двох-трьох чисел; найбіль­шого спільного дільника і найменшого спільно­го кратного двох-трьох чисел.
Методичні зауваження та поради

Тематичний контроль знань є обов'язковим і основним у су­часній системі оцінювання. Його метою є забезпечення неупередженого оцінювання навчальних досягнень кожного учня. Він має відображати реальні досягнення учнів в опануванні ними конкретної теми.

Тематичний контроль бажано проводити комплексно: усне опитування, тестування, контрольна робота. При цьому обов'язково враховувати індивідуальні особливості учнів та їхню роботу під час вивчення тем, що підлягають контролю. Для організації усного опитування вчителю бажано попередньо ознайомити учнів з контрольними запитаннями. Для цього можна скористатися запитаннями і завданнями, що містяться в рубриках «Перевірте себе» до відповідних тем, або підготува­ти спеціальний їх перелік для тематичного контролю і вивіси­ти його в математичному кабінеті заздалегідь.

Тестування можна проводити за допомогою індивідуальних тестів, аналогічних тим, що наведені в підручнику. Якщо є можливість, бажано створити банк відповідних завдань і вво­дити тестування за допомогою комп'ютера. Усне опитування і тестування можна проводити як на уроках, так і в позаурочний час, зручний для учнів і вчителя. Окремі учні можуть бути звільненими від такого виду контролю. Обов'язковим для кож­ного учня є виконання контрольної роботи, робота проводиться на уроці, і на її виконання відводиться 45 хвилин. Кожному уч­неві, наприклад, пропонується 10 завдань, де виконання 5 зав­дань відповідає середньому, а 6-8 – достатньому рівню нав­чальних досягнень. Правильне розв'язання 9 завдань свідчить про високий рівень навчальних досягнень учнів.

Увесь цей матеріал подано на окремих сторінках, щоб забез­печити копіювання і тиражування необхідної кількості ва­ріантів. До всіх завдань подано відповіді.

Для організації і проведення комплексного тематичного контролю наводимо чотири варіанти тестових завдань, чотири варіанти контрольної роботи та відповіді до них.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 1

Варіант 1

1. В якій парі чисел перше число є дільником другого?

а) 2 і 11; б) 7 і 39; в) 4 і 29; г) 3 і 111.

2. На які з чисел ділиться число 240?

а) на 3 і 4; б) на 3 і 7; в) на 6 і 5; г) на 3, 4 і 5.

3. Скільки різних простих дільників має число 19?

а) один; б) три; в) два; г) чотири.

4. Який найменший простий дільник має число 74?

а) 2; б) 1; в) 74; г) 11.

5. Яку цифру треба написати між цифрами числа 46, щоб утворене в такий спосіб число ділилося на 9?

а) 2; б) 8; в) 3; г)4.

6. Які з чисел взаємно прості?

а) 3 і 45; б) 12 і 30; в) 7 і 27; г) 14 і 4.

7. Яке найменше трицифрове число кратне числам 9 і 13?

а) 117; б) 171; в) 154; г) 145.

8. Скільки в колоні солдатів, якщо їх можна вишикувати в шеренги по 4, 7 і 9 солдатів?

а) 567; б) 504; в) 253; г) 290.

9. Яке число є найбільшим спільним дільником чисел 42 і 105?

а) 6; б) 7; в) 3; г) 21.

10. Яке число є найменшим спільним кратним чисел 12 і 33?

а) 132; б) 66; в) 60; г) 396.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 1

Варіант 2

1. В якій парі чисел перше число є дільником другого?

а) 3 і 57; б) 2 і 35; в) 5 і 42; г) 7 і 11.

2. На які з чисел ділиться число 435?

а) на 3 і 4; б) на 4 і 5; в) на 3 і 5; г) на 3, 4 і 5.

3. Скільки різних дільників має число 21?

а) один; б) три; в) два; г) чотири.

4. Який найменший простий дільник має число 63?

а) 2; б) 1; в) 3; г) 7.

5. Яку цифру треба написати між цифрами числа 16, щоб утворене в такий спосіб число ділилося на 9?

а) 2; б) 5; в) 3; г) 4.

6. Які з чисел взаємно прості?

а) 13 і 39; б) 9 і 32; в) 15 і 24; г) 8 і 24.

7. Яке найменше трицифрове число кратне числам 112 і 21 ?

а) 168; б) 126; в) 263; г) 336.

8. Скільки в коробці наклейок, якщо їх можна розкласти в рядочки по 3, 4 і 11 штук?

а) 264; б) 133; в) 253; г) 131.

9. Яке число є найбільшим спільним дільником чисел 51 і 180?

а) 18; б) 17; в) 3; г) 15.

10. Яке число є найменшим спільним кратним чисел 22 і 33?

а) 11; б) 132; в) 66; г) 33.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 1

Варіант 3

1. В якій парі чисел перше число є дільником другого?

а) 3 і 23; б) 5 і 42; в) 6 і 84; г) 7 і 111.

2. На які з чисел ділиться число 165?

а) на 3 і 4; б) на 4 і 5; в) на 3 і 5; г) на 3, 4 і 5.

3. Скільки дільників має число 25?

а) один; б) три; в) два; г) чотири.

4. Який найменший простий дільник має число 55?

а) 3; б) 1; в) 11; г) 5.

5. Яку цифру треба написати між цифрами числа 52, щоб ут­ворене в такий спосіб число ділилося на 6?

а) 6; б) 5; в)3; г) 4.

6. Які з чисел взаємно прості?

а) 3 і 39; б) 12 і 13; в) 11 і 22; г) 88 і 2.

7. Яке найменше трицифрове число кратне числам 15 і 25?

а) 300; б) 175; в) 150; г) 375.

8. Скільки в букеті квітів, якщо з них можна скласти менші букетики по 3, 5 і 7 квіток у кожному?

а) 210; б) 209; в) 211; г) 290.

9. Яке число є найбільшим спільним дільником чисел 125 і 175?

а) 6; б) 3; в) 5; г) 25.

10. Яке число є найменшим спільним кратним чисел 24 і 72?

а) 144; б) 72; в) 24; г) 1728.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 1

Варіант 4

1. В якій парі чисел перше число є дільником другого?

а) 5 і 12; б) 3 і 54; в) 4 і 25; г) 3 і 64.

2. На які з чисел ділиться число 110?

а) на 3 і 11; б) на 3 і 7; в) на 11 і 5; г) на 3, 7 і 11.

3. Скільки дільників має число 23?

а) один; б) три; в) два; г) чотири.

4. Який найменший простий дільник має число 91?

а) 2; б) 1; в) 7; г) 3.

5. Яку цифру треба написати між цифрами числа 38, щоб ут­ворене в такий спосіб число ділилося на 7?

а) 2; б) 5; в) 7; г) 4.

6. Які з чисел взаємно прості?

а) 11 і 45; б) 12 і 40; в) 7 і 84; г) 3 і 9.

7. Яке найменше з чисел кратне числам 12 і 14?

а) 24; б)42; в) 168; г) 84.

8. Скільки в корзині фруктів, якщо їх можна розкласти в менші корзини по 5, 6 і 8 штук у кожній?

а) 378; б) 239; в) 480; г)241.

9. Яке число є найбільшим спільним дільником чисел 46 і 115?

а) 6; б) 46; в) 5; г) 23.

10. Яке число є найменшим спільним кратним чисел 15 і 24?

а) 15; б) 120; в) 360; г) 121.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант 1

1°. Із поданих нижче чисел

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

випишіть: а) прості; б) парні; в) кратні 5; г) такі, що діляться на 3.

2°. Випишіть усі парні числа першого десятка. Знайдіть їх суму.

3°. Розкладіть на прості множники число: а) 330; б) 4410.

4°. Обчисліть: а) НСД (63, 99); б) НСК(63, 99).

5*. Обчисліть НСК (216, 360) – НСД (216, 360).

6*. Дано числа а = 24 · 32 · 54, b = 26 · 33 · 52, с = 23 · 35 · 53. Обчисліть:

а) НСК (а, b, с); б) НСД (а, b, с).

7*. За допомогою цифр 0, 1 і 5 запишіть усі трицифрові числа, які діляться на 5.

8*. Замініть зірочки цифрами, щоб рівність була правильною:

а) 7 · 5 * = **7; б) 6 · 4 · * = **0.

9**. Яку найбільшу кількість однакових новорічних подарунків можна скласти з 520 цукерок, 320 мандаринів і 240 горіхів?

10**. Запишіть число 35 у вигляді суми трьох простих чисел.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант 2

1°. Із поданих нижче чисел

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

випишіть: а) прості; б) парні; в) кратні 5; г) такі, що діляться на 3.

2°. Випишіть усі непарні числа другого десятка. Знайдіть різни­цю найбільшого і найменшого чисел.

3°. Розкладіть на прості множники число: а) 770; б)2100.

4°. Обчисліть: а) НСД(54, 63); б) НСК(54, 63).

5*. Обчисліть НСК (245, 315) – НСД (245, 315).

6*. Дано числа а = 24 · 33 · 52, b = 22 · 35 · 53, с = 22 · 33 · 55. Обчисліть:

а) НСК (а, b, с); б) НСД (а, b, с).

7*. За допомогою цифр 0, 1 і 2 запишіть усі трицифрові числа, які не діляться на 2.

8*. Замініть зірочки цифрами, щоб рівність була правильною:

а) 3 · 4* = **7; б) 4 · 5 · * = *00.

9**. Яку найбільшу кількість однакових подарункових наборів можна скласти з 450 серветок, 180 рушників і 120 скатертин?

10**. Запишіть число 71 у вигляді суми трьох простих чисел.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант 3

1°. Із поданих нижче чисел

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

випишіть: а) прості; б) парні; в) кратні 5; г) такі, що діляться на 3.

2°. Випишіть усі парні числа третього десятка. Знайдіть різницю найбільшого і найменшого чисел.

3°. Розкладіть на прості множники число: а) 220; б) 3150.

4°. Обчисліть: а) НСД(108, 189); б) НСК(108, 189).

5*. Обчисліть НСК (147, 231) – НСД (147, 231).

6*. Дано числа а = 33 · 54 · 72, b = 33 · 55 · 72, с = 35 · 54 · 73. Обчисліть:

а) НСК (а, b, с); б) НСД (а, b, с).

7*. За допомогою цифр 0, 1 і 5 запишіть усі трицифрові числа, які не діляться на 5.

8*. Замініть зірочки цифрами, щоб рівність була правильною:

а) 7 · 5* = **9; б) 9 · 3 · * = **5.

9**. Яку найбільшу кількість однакових новорічних подарунків можна скласти з 588 цукерок, 378 мандаринів і 252 горіхів?

10**. Запишіть число 47 у вигляді суми трьох простих чисел.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант 4

1°. Із поданих нижче чисел

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

випишіть: а) прості; б) парні; в) кратні 5; г) такі, що діляться на 3.

2°. Випишіть усі парні числа другого десятка. Знайдіть їх суму.

3°. Розкладіть на прості множники число: а) 350; б) 2940.

4°. Обчисліть: а) НСД(100, 175); б) НСК(100, 175).

5*. Обчисліть НСК (165, 225) – НСД (165, 225).

6*. Дано числа а = 32 · 54 · 76, b = 33 · 55 · 77, с = 35 · 54 · 73. Обчисліть:

а) НСК (а, b, с); б) НСД (а, b, с).

7*. За допомогою цифр 0, 3 і 4 запишіть усі трицифрові числа, які діляться на 2.

8*. Замініть зірочки цифрами, щоб рівність була правильною:

а) 8 · 5 · * = *00; б) 7 · 3* = **5.

9**. Яку найбільшу кількість однакових подарункових наборів можна скласти із 735 серветок, 525 рушників і 315 скатертин?

10**. Запишіть число 55 у вигляді суми трьох простих чисел.


Відповіді до завдань у тестовій формі 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В 1

г

г

а

а

б

в

а

б

г

а

В 2

а

в

г

в

а

б

г

а

в

в

В 3

в

в

б

г

б

б

г

а

г

б

В 4

б

в

в

в

в

а

г

в

г

б


Відповіді до контрольної роботи 1

5*

6*

8*

9**

В 1

а) 2 · 5 · 3 · 11;

б) 2 · 32 · 5 · 72

а) 9;

б) 693

1008

а) 26 · 35 · 54;

б) 23 · 32 · 52

а) 7 · 51 = 357;

б) 6 · 4 · 5 = 120

40

В 2

а) 2 · 5 · 7 · 11;

б) 22 · 3 · 52 · 7

а) 9;

б) 378

2170

а) 24 · 35 · 55;

б) 22 · 33 · 52

а) 3 · 49 = 147;

б) 4 · 5 · 5 = 100

30

В 3

а) 22 · 5 · 11;

б) 2 · 32 · 52 · 7

а) 9;

б) 756

1596

а) 35 · 55 · 73;

б) 33 · 54 · 72

а) 7 · 57 = 399;

б) 9 · 3 · 5 = 135

42

В 4

а) 2 · 52 · 7;

б) 22 · 3 · 5 · 72

а) 25;

б) 700

2460

а) 35 · 55 · 77;

б) 32 · 54 · 73

а) 8 · 5 · 5 = 200; б) 7 · 35 = 245

105

Книга для вчителя Урок 14

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Урок в 5 класі за темою «Множення і ділення натуральних чисел»
Тема нашого уроку сьогодні «Множення і ділення натуральних чисел». Друзі, сьогодні ми з вами відправимося в подорож по стежинкам...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Ввести поняття: протилежні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа і показати, як пов'язані між собою множини вказаних...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Урок №6 Тема. Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел
Мета: на основі знань про кратне число сформувати уявлення учнів про поняття спільного кратного кількох натуральних чисел, НСК, а...
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Математика ”
Натуральні числа і нуль. Читання та запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка