ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Математика ”


Скачати 141.72 Kb.
НазваПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Математика ”
Дата18.05.2013
Розмір141.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор ДВНЗ «ПДТУ»

______________В.С. Волошин

«____»_______________2013р.


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

МатематикаМаріуполь

1. АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

 1. Натуральні числа і нуль. Читання та запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами.

 2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні й непарні числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості та складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

 3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

 4. Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними.

 5. Відсотки. Основні задачі на відсотки.

 6. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його властивості.

 7. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна тотожність.

 8. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.

 9. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена.

 10. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, обернена до даної.

 11. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, непарність функції.

 12. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

 13. Означення і основні властивості функцій: лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної, тригонометричних.

 14. Рівняння. Розв'язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

 15. Нерівності. Розв'язування нерівностей. Рівносильні нерівності.

 16. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв'язування систем. Розв'язки системи. Рівносильні системи рівнянь і нерівностей.

 17. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми n перших членів прогресій. Формула суми членів нескінченної геометричної прогресії із знаменником │q│<1.

 18. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу. Тригонометричні функції суми та різниці двох аргументів, половинного і подвійного аргументів. Формули зведення.

 19. Означення похідної, її механічний та геометричний зміст.

 20. Похідні суми, різниці, добутку, частки. Таблиця похідних. Похідна складеної функції.

 21. Первісна та визначений інтеграл. Таблиця первісних елементарних функцій. Правила знаходження первісних. Формула Ньютона-Лейбніца.

 22. Перестановки (без повторень), кількість перестановок. Розміщення (без повторень), кількість розміщень. Комбінації (без повторень). Біном Ньютона.

 23. Найпростіші випадки підрахунку ймовірностей, випадкових подій.

 24. Статистичні характеристики рядів даних.

II. ГЕОМЕТРІЯ

 1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.

 2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.

 3. Декартові координати. Вектори. Операції над векторами.

 4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.

 5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

 6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їхні властивості.

 7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорда, січна кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.

 8. Центральні і вписані кути, їхні властивості.

 9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції.

 10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

 11. Площина. Паралельні площини і площини, що перетинаються.

 12. Паралельність прямої і площини.

 13. Кут між прямою і площиною. Перпендикуляр до площини.

 14. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох площин.

 15. Многогранники. Вершини, ребра, грані многогранника. Пряма і похила призми. Піраміда. Правильна призма і правильна піраміда. Паралелепіпеди, їх види.

 16. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

 17. Формули площі поверхонь і об’ємів призми, піраміди, циліндра, конуса.

 18. Формули площі поверхні сфери, об’єму кулі.

КРИТЕРИЙ оценки знаний
В соответствии с инструктивными материалами Министерства образования и науки Украины, а также Украинского центра оценивания качества образования при оценке знаний абитуриентов предметная комиссия по математике руководствуется следующими критериями:

1. Оценки «отлично» заслуживает абитуриент, усвоивший программный материал глубоко и прочно, излагающий его логично строго и достаточно литературно, с полным пониманием существа вопроса.

Глубокое понимание и усвоение материала проявляется в правильных ответах при нестандартных формулировках вопросов, свободном выполнении предлагаемых заданий.

2. Оценки «хорошо» заслуживает абитуриент, если знание, понимание программного материала и умение практически использовать его, в основном, удовлетворяют требованиям п.1, однако допускаются при этом несущественные неточности, погрешности в изложении, небрежность в оформлении записей и рисунков.

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, знающему основные, фундаментальные понятия математики, но не всегда проявляющему должную глубину в понимании существа вопроса, а также допускающему неточности, излагающему решение нелогично, испытывающему затруднения в практическом применении знаний.

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится абитуриенту, не знающему каких-либо основных понятий курса, либо не знающему или не понимающему значительной части программного материала, допускающему существенные ошибки при ответах.

В соответствии с этими критериями задания на экзамене содержат задачи и упражнения трех уровней сложности. Это в терминологии, используемой в школе, соответствует основному, продвинутому и углубленному уровням.

І уровень составляют упражнения на 3-4 логических шага. Для их решения абитуриентам достаточно знать правила, определения, признаки, теоремы, следствия из них, формулы, предусмотренные учебными программами, а также простейшие зависимости между величинами, уметь выполнять элементарные преобразования и вычисления. Обычно это составляет 3-4 задания по 4-5 баллов.

ІІ уровень составляют задания на 6-8 логических шагов, решение которых требует от абитуриента творческого применения приобретенных знаний с достаточным обоснованием хода решения. Обычно это 3-4 задания по 5-6 баллов.

Наконец, ІІІ уровень – это нестандартные задачи и упражнения. Их решение требует глубокой математической подготовки абитуриентов, которая включает в себя оригинальные искусственные приемы, строгость изложений, характерных для тех, кто изучал математику на углубленном уровне. Обычно два задания оцениваются по 7-8 баллов и одно в 10 баллов. Выполнение последнего задания свидетельствует о высокой математической подготовке абитуриента.

Проверка заданий на экзамене проводится с использованием компьютера. Перед началом экзамена каждый абитуриент получает талон для ответов. Сначала абитуриент решает задачи и упражнения на листах, выдаваемых приемной комиссией. Оформление решения задач проводится письменно по обычной школьной методике. К концу экзамена все ответы должны быть аккуратно перенесены в талон для ответов в строку, соответствующую номеру задачи. Оператор вносит ответы в компьютер, которые сравниваются с ответами, заложенными в базу данных, и в случае их совпадения выставляются баллы, предусмотренные за это задание. Если ответы не совпадают, то выставляется за задание 0 баллов. Максимальная сумма составляет 60 баллов. Все работы, оцененные компьютером на «отлично» и 20 % остальных работ, выбранных выборочно, проверяются вручную. Следует заметить, что даже в случае правильного ответа, но при отсутствии обоснованного решения задания, при ручной проверке за задание выставляется 0 баллов.

Сравнительные критерии оценки заданий по математике на экзамене и тестировании:

Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування
Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування
Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування
Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування

100

0
126

18
152

33
178

48

101

1
127

18
153

33
179

48

102

2
128

19
154

34
180

49

103

3
129

20
155

34
181

49

104

4
130

20
156

35
182

50

105

4
131

21
157

36
183

50

106

5
132

21
158

36
184

51

107

6
133

22
159

37
185

52

108

6
134

22
160

37
186

52

109

7
135

23
161

38
187

53

110

8
136

24
162

38
188

53

111

8
137

24
163

39
189

54

112

9
138

25
164

40
190

54

113

10
139

25
165

40
191

55

114

10
140

26
166

41
192

56

115

11
141

26
167

41
193

56

116

12
142

27
168

42
194

57

117

12
143

28
169

42
195

57

118

13
144

28
170

43
196

58

119

14
145

29
171

44
197

58

120

14
146

29
172

44
198

59

121

15
147

30
173

45
199

60

122

16
148

30
174

45
200

60

123

16
149

31
175

46

124

17
150

32
176

46

125

17
151

32
177

47


Председатель предметной комиссии

по математике А.М. Холькин

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка