Автор: Шульга Тетяна Іванівна,вчитель трудового навчання СШ №313 м. Києва


НазваАвтор: Шульга Тетяна Іванівна,вчитель трудового навчання СШ №313 м. Києва
Сторінка2/18
Дата17.08.2013
Розмір2.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Тематичний план

№ з/п

Назва теми

К-сть годин

1

Загальні відомості про технологію в’язання гачком

2

2

Проектування та виготовлення виробу технікою в’язання гачком

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програма

з/п

К-сть год.

Назва теми та її зміст

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію в’язання гачком

Короткі історичні відомості про ви-

 • Називає вироби, виго­то­в­лені у техніці в’я­зан­ня гачком; їх застосу­ван­ня;­никнення та розвиток в’язання гач­ком.

Місце та роль в’язання гачком у су­часному декоративно-ужитковому ми­стецтві.

Види візерунків в’язання коротким гачком (щільні, ажурні та філейні вi­зерунки, ірландське (гіпюр) та брюг­гське мереживо, перуанське (брум­стік, broomstick) та хутрове в’язання тощо). Особливості в’язання довгим гачком (туніське в’язання). В’язан­ня на вилці.

Способи виконання в’язаного по­лот­на коротким гачком (по спіралі, по колу, по колу з поворотом, пряме в’язання, в’язання мотивами з від­ривом та без відриву нитки).

Елементи в’язання гачком та їх умов­ні позначення.

Схематичне зображення візерунків для в’язання гачком. Можливості складання схем для в’язання гачком з використанням сучасних елект­рон­них програм. Читання схем і в’я­зання по них.

Матеріали для в’язання гачком, їх властивості. Можливості розрахун­ку параметрів в’язання та кольо­ро­вого сполучення ниток за допо­мо­гою сучасних електронних програм.

Інструменти та пристосування для в’язання гачком.

Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Технологія в’язання гачком

 • розпізнає види візерун­ків в’язання коротким гачком;

 • розкриває особливості в’я­зання довгим гачком і на вилці;

 • характеризує особли­во­сті виконання різних спо­собів в’язання ко­ротким гачком;

 • характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для в’язання гачком;

 • читає та записує схеми для в’язання гачком;

 • добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти;

 • обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів за­лежно від призна­чен­ня виробу;

 • наводить приклади ви­ко­ристання електрон­них програм для скла­дання схем для в’язан­ня гач­ком, розрахунку пара­мет­рів в’язання та кольо­ро­вого сполучен­ня ниток;

 • дотримується санітар­но-гігієнічні вимог, пра­вил безпечної праці та ор­ганізації робочого міс­ця під час в’язання гач­ком

2

16

Проектування та виготовлення ви­робу технікою в’язання гачком

Постановка проблеми. Визначення


завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інфор­ма­ції.

Розроблення ескізного малюнка ви­робу.

Підбір (або створення за допомогою електронної програми) схеми візе­рунка та способу виконання в’я­за­ного полотна (за вибором).

Технологічна послідовність виго­товл­ення виробу:

 • виготовлення креслення ви­крійки виробу (в разі необ­хід­ності);

 • добір ниток для в’язання ви­ро­бу;

 • виконання контрольного зраз­ка, розрахунок щільності в’я­зан­ня, кількості петель і не­обхідної кількості ниток;

 • виготовлення деталей виробу;

 • відпарювання (волого-теплова обробка) окремих деталей ви­робу;

 • з’єднання деталей виробу між собою;

 • оздоблення виробу;

 • остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами.

 • Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті;

 • здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів;

 • аналізує та система­ти­зує інформацію;

 • розробляє ескізний ма­лю­нок виробу;

 • розробляє схему візе­рун­ка;

 • добирає спосіб вико­нан­ня в’язаного по­лот­на (за вибором);

 • виготовляє креслення ви­крійки виробу (в разі не­обхідності);

 • добирає нитки, інстру­менти, пристосування;

 • розраховує щільність в’я­зання, необхідну кіль­кість петель і ниток;

 • виконує деталі виробу відповідно до креслення;

 • визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей між собою;

 • з’єднує деталі виробу між собою обраним спо­собом;

 • добирає оздоблення та оздоблює ним виріб;

 • виконує волого-теплову об­робку виробу;

 • контролює якість ви­ро­бу;

 • організовує своє робоче місце під час виконан­ня різних робіт;


 • дотримується правил без­печної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог;

 • виконує економічне об­ґрунтування, маркетин­го­ві дослідження;

 • розробляє рекламу;

 • оформляє необхідні до­ку­менти для порт­фо­ліо;

 • створює презентацію вла­сного проекту (в елект­ронному вигляді)

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

 • характеризує складові портфоліо;

 • компонує портфоліо;

 • захищає проект;

 • здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функціо­нальними по­каз­никами


Орієнтовний перелік об’єктів праці

Серветки, сумки невеликих розмірів, шалик, шаля чи палантин, чохли чи сумочки для мобільного телефону або окулярів, скатертина (кругла, квадратна), прихватки чи підставки під гаряче, дитячий ки­лимок, наволочка на диванну подушку, покривало, одяг для дорослих чи дітей, в’язані іграшки тощо.

Інструменти та пристосування

1. Ножиці.

2. Гачки різної товщини та довжини.

3. Олівець.

4. Голки.

5. Сантиметрова стрічка.

6. Вилка для в’язання.

7. Мотовило для перемотування ниток.

8. Булавки.

Матеріали

Різні за товщиною, кольором та волокнистим складом нитки для в’язання гачком.

Література

1. Волшебный клубок. – М.: АСТ, Астрель, 2001.

2. Золушка вяжет. – № 2 (103). – 2003.

3. Еременко Т.И. Кружок вязания крючком: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

4. Еременко Т.И. Рукоделие. – М.: Легкая и пищевая промыш­лен­ность, 1981.

5. Кульська-Кравченко Н.М. Декоративні в’язані вироби. – К.: Тех­ніка, 1985.

6. Кульська-Кравченко Н.М. Техніка в’язання крючком. – К.: Техніка, 1977.

7. Магия вязания. – К.: СПД Задорожный М.В., 2001.

8. Мульги А.Я. Рукоделие в школе. – М.: Просвещение, 1971.

9. Парад прихваток разной формы // Валя-Валентина. – 2003. – №7.

10. Прикрась свій дім / Л.П.Гура, Л.Є. Жоголь, Н.М.Ісупова. – К.: Тех­ніка, 1990.

11. Рукоделие: Популярная энциклопедия/Гл. ред. И.А.Андреева. – М.: Большая Рос. Энциклопедия, 1992.

12. Техника рекоделия: В 2 ч. Ч.1. Вязание на спицах. Вязание крюч­ком. Вышивание крестом. Цветное вышивание/ Пер. с нем. Т.Н.До­рожкиной. – Мн.: Полымя, 1994.

13. Узоры для вязаний крючком/ Сост. Лотоцкая Л.В., Лотоцкая О.А. – К.: Будівельник, 1993.

14. Чудесные прихватки – хороший подарок для хазяйки // Вален­тина. – 2003. – №10.

Інтернет-посилання

1. //by-hand.ru/item/view/1336/

2. //club.osinka.ru/forum-12

3. //crochet.korabel.net/home_textile/

4. //forum/sudaruschka.int.ru/index/

5. /klubochek.net/igrushki_i_interyer/

6. //kru4ok.ru/category/vyazanye-igrushki/

7. //petli.sitecity.ru/text_1704043843…1704044203

8. //rukodelie.by/_inc/zoom_image.php?img


Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів

Автор: Лещук Роман Миколайович, ССЗОШ №34 м. Вінниці

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”.

Програмою варіативного модуля “Технологія виготовлення ви­ро­бів із сучасних деревинних матеріалів” передбачено ознайомлення уч­нів із особливостями технологічної обробки композитних конст­рук­цій­них матеріалів на основі деревини: ДСП, ЛДСП, ДВП, ЛДВП, МДФ. Ці конструкційні матеріали використовуються в меблевому виробництві та будівництві.

Ринкові відносини у містах та містечках створили умови для ви­никнення великої кількості приватних підприємств з невеликим об­сягом виробництва. На виробництві залишаються відходи у вигляді смуг та обрізків, найчастіше прямокутної або трикутної форми, які не використовуються в подальшому технологічному процесі. Тому з еко­логічної та економічної точок зору використання відходів виробництва має ряд позитивних моментів. По-перше, учні набувають основних на­вичок та умінь з технології обробки сучасних конструкційних ма­те­ріалів. По-друге, відходи відвозяться або утилізуються і при цьому відбувається екологічне забруднення території або повітря і ви­ко­ри­стання їх покращить частково екологічну ситуацію. По-третє, об’єкти творчої діяльності учнів мають практичне використання при мінi­маль­них затратах на матеріали.

У меблевому виробництві найчастіше використовують ламіновану деревостружкову плиту (ЛДСП), деревоволокнисту плиту (ДВП), ла­міновану деревоволокнисту плиту (ЛДВП), МДФ плити.

У будівельній галузі (і при виконанні ремонтів житлових при­мi­щень) викори­стовують вагонку з МДФ середньої щільності, ламіновані підлоги з МДФ високої щільності.

Технологія обробки таких конструкційних матеріалів передбачає використання пристосувань, верстатів, специфічного ріжучого інст­ру­менту та, по можливості, електрифікованого ручного інструменту.

Оздоблення для таких конструкційних матеріалів, як правило, мінi­мальне.

Виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів, згідно струк­тури та змісту програми, виконується через проектну діяльність. В результаті реалізації варіативного модуля учні виготовляють виріб та проектну документацію до нього.

Слід пам’ятати, що все необхідне для виконання творчого проекту, від теоретичних відомостей до технології виготовлення і матеріалів для роботи, учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, і тут ос­нов­ним завданням учителя є формування відповідних умінь та навичок для виконання цієї творчої навчально-пошукової роботи. Краще вико­ну­вати творчі роботи у парах або групах.

Оскільки деревинні конструкційні матеріали умовно відносимо до сучасних, то в мережі Інтернет є досить потужний пласт інформації про виготовлення плит конструкційних матеріалів, особливостей техно­ло­гії обробки, оздоблення.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.
Тематичний план

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію обробки сучасних деревинних матеріалів

4

2

Проектування та виготовлення виробу з сучасних деревинних матеріалів

14

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програма

з/п

К-сть год.

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Загальні відомості про технологію обробки сучасних деревинних ма­теріалів.

Відомості про технологічний процес виготовлення плит композитних ма-

 • Називає вироби, ви­го­тов­лені з сучасних де­ре­винних матеріалів та про­мислове технологіч­не об­ладнання для об­-теріалів на основі деревини: ДСП, ЛДСП, ДВП, ЛДВП, МДФ.

Сфера використання сучасних де­ре­винних матеріалів: меблеве вироб­ництво, будівельна галузь.

Промислове обладнання для об­роб­ки деревинних плит. Обладнання шкільної майстерні пристосуван­ня­ми для обробки відходів та шматків плит.

Особливості технологічної обробки ламінованих плит та складання го­тового виробу з підготовлених де­талей.

Обробка кромок деталей: мела­міно­вими клейовими стрічками, ПВХ, пластиковими та алюмінієвими про­філями. Фурнітура.

Оздоблення деталей з ламінованих конструкційних матеріалів: трафа­ретний розпис, аплікація, накладки.

Правила безпечної роботи та са­нітарно-гігієнічні вимоги. Орга­ніза­ція робочого місця

робки ламінованих плит;

 • розрізняє види компо­зит­них матеріалів на ос­нові деревини;

 • знає особливості техно­логії обробки деталей з сучасних деревинних ма­теріалів та обробки кро­мок;

 • обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призна­чен­ня виробу;

 • дотримується правил без­печної праці, санi­тар­но-гігієнічні вимоги

2

14

Проектування та виготовлення ви­робу з сучасних деревинних мате­ріалів.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними дже­ре­ла­ми. Пошук інформації, яка необ­хід­на для виконання завдань проекту.

Орієнтовний напрямок пошуку: ма­логабаритні вироби з ламінованих матеріалів, предмети інтер’єру, оз­доблення.

Аналіз та систематизація зібраної ін­формації. Створення банку ідей на основі зібраної та проаналізованої інформації

 • Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті;

 • здійснює пошук інфор­ма­ції (технології, мате­ріали, застосування) та виробів-аналогів;

 • аналізує та система­ти­зує інформацію;

 • розробляє ескізний ма­лю­нок виробу;

 • створює візерунок для оз­доблення;

 • виготовляє шаблони де­талей;Розробка ескізного малюнка (клау­зура) виробу з урахуванням знай­де­них зразків. Створення візерунка для оздоблення. Технологічна по­слi­довність виготовлення виробу:

 • підбір конструкційних мате­рi­алів, виготовлення шаблонів;

 • розмічальні роботи за кре­слен­ням та за шаблонами;

 • вирізування деталей з при­пу­ском на шліфування;

 • шліфування кромок (чорнове та чистове) з використанням ручних і механізованих при­стосувань;

 • обробка кромок;

 • оздоблення деталей;

 • складання виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами.

Компонування портфоліо проекту

 • добирає конструкційні матеріали, інстру­мен­ти, пристосування;

 • визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей між со­бою;

 • вирізує деталі з ламіно­ваних конструкційних матеріалів;

 • обробляє кромки дета­лей;

 • оздоблює виріб;

 • складає виріб з готових деталей;

 • контролює якість виро­бу;

 • організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт;

 • дотримується правил безпечної праці, са­нi­тар­но-гігієнічних ви­мог;

 • визначає собівартість ви­робу;

 • розробляє рекламу;

 • компонує портфоліо

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Захист проекту (за планом)

 • Захищає проект;

 • здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функ­ціо­нальними по­казниками


Орієнтовний перелік об’єктів проектування

Полички, органайзери, підставки, вішалки, предмети інтер’єру офісу або кімнати.
Інструменти, обладнання та пристосування

Ножівки по деревині та металу, шліфувальні пристосування, шлi­фувальні матеріали, ручний або електричний дриль, свердлильний вер­стат, спеціальне свердло із зенківкою для єврошурупів (конфірматів), кутник, лінійка, олівець або тонкий маркер, праска, ніж для шпалер, викрутки.

Матеріали

Шматки та обрізки ламінованих плит ДСП, ДВП, МДФ; шматки нікельованих труб діаметром 25 мм, єврошурупи меблеві (конфірмати), шурупи гіпсокартонні по деревині (3,5х16, 3х12).

Література

1. Підшивки журналів “Сам”, “Сам себе мастер”.

2. Древесные плиты SwissPan производства
URL= http://www.swisspan.com.ua/site/ru/mainpage/

3. Продукция компании Технокредо
URL= http://www.t-kredo.com.ua/products/

4. Що таке ДСП і ДВП? Плюси та мінуси...
URL= http://www.lak-jak.com.ua/new/11/

Технологія виготовлення дитячого одягу

Автор: Ходзицька Ірина Юліївна, вчитель-методист СЗШ № 243, м.Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з технологією виготовлення дитячого одягу. Щоб пошити дитячий одяг, треба знати вимоги, які відрізняються від вимог до пошиття одягу для дорослих. Це стосується санітарно-гігієнічних вимог, а також асор­тиментних вимог, які залежать від віку дитини, на який виготовляється даний одяг (молодший вік, середній вік, старший вік). Відповідно до цих категорій одягу добирають і тканину, фурнітуру, оздоблення тощо.

Вивчення даного модуля передбачається через проектно-­тех­но­ло­гічну діяльність. Результатом вивчення даного розділу повинен стати проект, який повинен складатись із 1) портфоліо, куди входить: об­ґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію виробу, вироби-аналоги та їх аналіз, конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки – клаузура; викрійки; шаблони; тех­нологія виготовлення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові до­слідження, реклама; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Програмою передбачено пошиття будь-якого виду дитячого одягу для різного віку дітей. Щоб обрати об’єкт проектування і виготовлення, треба враховувати побажання учнів, матеріально-технічне забезпе­чен­ня шкільних майстерень, необхідність у виготовленні певного асорти­менту дитячого одягу (наприклад, для дитячого будинку “Малятко”, або одяг для молодших школярів на свято чи для хореографічного гуртка, або для учасників хору чи танцювального гуртка тощо), ма­теріальні можливості.

Для виготовлення моделі дитячого одягу учні розробляють ес­кіз­ний малюнок моделі, виготовляють креслення, виконують моделю­ван­ня викрійки, відповідно до розробленої моделі, добирають тканину, матеріали та оздоблення. Залежно від вибору виду одягу, виріб ви­готовляється із застосуванням ручних, машинних робіт і во­лого-­теп­лової обробки. Крім цього, програмою передбачено час на оздоб­лення одягу, що виготовляється. Вид оздоблення обирається за ба­жанням. Для цього можна використовувати такі відомі техніки, як ви­ши­вання, в’язання гачком або спицями, аплікація, вишивання стріч­ками, бісером, блискітками, розпис по тканині, а також самостійно придумані учнями. Одяг можна як виготовляти, так і оздоблювати, з використанням клап­тикової техніки (печворк).

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму та віковим особливостям дитини, на яку виготовлявся одяг, розробленим критеріям; які орієнтовні мате­ріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; яке оздоблення об­ране для даного виробу та його обгрунтування; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у торговельній мережі, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого про­екту, шляхи їх подолання; порівняння реальних результатів із зав­дан­нями, які планувались з виконання творчого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту доцільно використати і презентацію проекту, виконану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та...
Вчитель трудового навчання і основ декоративно-ужиткового мистецтва; Вчитель трудового навчання і основ дизайну
Саранцева Оксана Степанівна
Саранцева Оксана Степанівна, вчитель трудового навчання вищої категорії, старший учитель СШ №87 ім. О. П. Довженка м. Києва
Вчитель трудового навчання Насташської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рокитнянського...
Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна, вчитель трудового навчання Насташської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рокитнянського району
Донецької загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів №80 Автор: Журавель...
З позиції сучасних вимог метою освіти є формування життєво компетентної особистості, самостійної в різних сферах життєдіяльності,...
Та загальні тенденції розвитку
Тренер – Гончарук Оксана Іванівна, вчитель української мови та літератури, «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист» Кіцманської...
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ЗОШ
Виховуючи особистість школяра вчитель повинен враховувати багатогранність навчального та виховного процесів
План проведення тижня трудового навчання
Виставка найкращих робіт, виготовлених на уроках трудового навчання й у позакласний час учнями 5-11 кл
Класифікація проектів з трудового навчання
Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками
Методичні рекомендації до вивчення трудового навчання у загальноосвітніх...
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється відповідно до таких нормативних документів
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка