Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ)


НазваІнформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ)
Сторінка11/11
Дата12.03.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Електроннні таблиці. Призначенння і основні ф-ї ТП. Ділова графіка.

Електронна таблиця – сховище (частина запам’ятовуючого простору) для зберігання відповідним чином структурованої сукупності даних різних типів. ЕТ – це також «запам’ятовуюичй простір, спеціальним чином структурований для опрацювання даних, які там зберігаються , за допомогою програм табличних процесорів. »

Табличні процесори – це універсальні програмні засоби для автоматизації роботи з табличними даними та розрахунків над ними.

Електронна таблиця створюється в пам’яті комп’ютера, потім її можна продивлятися, змінювати, записувати на магнітний або оптичний диск для зберігання, друкувати на принтері. На екран дисплею ЕТ подається у вигляді матриці, яка складається із стовпців і стрічок, на перетині яких утв комірки. Кожен стовпець і рядок наділені ідентифікатором так, що кожна комірка може бути визначена єдиним способом. У комірках розміщуються числа, текст і математичні формули. ТП не тільки автоматизують розрахунки, а також є ефективним засобом для аналізу можливих варіантів розрахунків. Змінюючи значення одних параметрів можна спостерігати за змінами інших, залежних від них даних. Такі розрахунки здійснюються швидко і без помилок, надаючи користувачу в лічені хвилини велику к-ть варіантів розв задач.

Серед найбільш відомих табличних процесорів слід відзначити SuperCalc (Операційна система DOS), Lotus1-2-3 (DOS, Windows), QuattroPro та Exel.

Розглянемо основні ф-ї ТП Exel:

  • Введення і редагування даних, автоматизація введення (автозаповненняя, автозаміна тощо); форматування табличних даних із використанням стандартинх засобів, стилів, шаблонів;

  • Виконання обчислень за формулами (тут може використовуватись великий набір вбудованих ф-й);

  • Аналіз табличних даних (виведення проміжних і загальних підсумків, створення зведених таблиць, добір параметрів, прогнозування розв’язків);

  • Графічне зображення даних (побудова графіків діаграм; уведення малюнків, відеоматеріалів, географічних карт);

  • Робота зі списками (упорядкування й фільтрація записів, пошук даних);

  • Колективна робота з таблицями (обмін файлами в локальній мережі, спільне використання і захист даних, обмін інформацією черех Інтернет);

  • Розробка програмних додатків, заснованих на вбудованій мові програмуванння VBA (Visual Basic for Applications).

Приклад 1. Розглядається електрона таблиця, на основі даних якої

побудовано діаграми та графіки. Учням слід запропону-

вати провести аналіз даних, які відображаються на діа-
грамах. Також доцільно звернути увагу на динамічність
таблиць, яка дозволяє при зміні значень в клітинках
таблиці автоматично змінювати відповідні елементи

діаграми та навпаки — зміна деяких вихідних елемен­тів діаграм веде до відповідної зміни даних в таблиці. Наприклад, при демонстрації можливостей ділової графіки можна скористатися таблицею з деякими даними соціологічних опитувань (табл. 5.8, мал. 5.48). Будь-яка з таблиць, яка будується при проведенні різного типу соціологічних опитувань, окрім виконання навчальних завдань, допоможе вчителю на основі демонстрації практично значу­щого для учнів матеріалу розв'язувати виховні завдання уроку.

Приклад 2. На базі таблиці, яка демонструє, наприклад, зміну значене
ня деякого параметра в часі (курс зміни валюти з чаеоіц*

продуктивність, приріст населення) можна будувати інД
повідний графік (лінію тренду) та разом з учнями сирт*
бувати дати прогноз на майбутнє чи проаналізун.'ііЯ
— - попередні етапи, які не вимірювались раніше і не мідій'

бражено в таблиці. Наприклад, для даних таблиці п| малюнку 5.49 зображено діаграму та графіки, що дозволяють зробиЩ припущення про конкретні зміни населення в 2002 році для денний країн. На малюнках 5.50, 5.51 до даних таблиці 5.10 зображено графі для визначення курсу долара для наступного періоду.

149
1. Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання інформатики в школі. Задачі навчання інформатики – в школі. Структура ШКІ.

2. Стандарти шкільної освіти з інформатики. Основні змістові лінії шкільного курсу інформатики. Вимоги до знань і вмінь учнів з інформатики.

3. Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування навчального процесу з курсу інформатики. Профільне навчання інформатики.

4. Специфіка навчання інформатики в навчальних закладах різного типу. Училища та технікуми. Гімназії, ліцеї та коледжі різних профілів.

5. Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Цілі навчання інформатики. Зміст навчання інформатики. Методи навчання інформатики. Засоби навчання інформатики. Організаційні форми навчання інформатики.

6. Підручника та посібники з інформатики. Аналіз існуючих шкільних підручників з інформатики. Метод роботи з підручником.

7. Загальні питання методики навчання інформатики. Принципи дидактики і навчання інформатики. Формування пізнавального інтересу в процесі навчання інформатики. Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчання інформатики. Диференціація навчання інформатики.

8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. Програмне забезпечення з курсу інформатики.

9. Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. Методика проведення практичних робіт з інформатики.

10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики. Особливості методики введення нових понять інформатики. Формування вмінь і навичок на уроках інформатики.

11. Задачі з інформатики. Методичний аналіз задач, які розв’язують на уроках інформатики. Методика навчання технології розв’язування задач на комп’ютері. Методика навчання технології розв’язування задач на комп’ютері. Методика навчання учнів загальних методів розв’язування задач інформатики.

12. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках інформатики. Мета і роль контролю навчальних досягнень учнів. Види контролю. Форми, методи і засоби контролю. Перевірка і оцінка результатів навчання інформатики. Методика проведення тематичного контролю з інформатики. Державна підсумкова атестація та її організація.

13. Інформаційні технології навчання. Поняття інформаційно-комунікаційних технологій та їх використання в навчальному процесі. Педагогічні програмні засоби з різних предметів та їх класифікація. Приклади використання ППЗ в навчальному процесі.

14. Методика ознайомлення учнів з мультимедіа технологіями.

15. Позакласна робот з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики. Олімпіада з інформатики. Технологія підготовки учнів до участі в олімпіаді з інформатики.

16. Методики навчання понять «інформація» ті «інформаційні процеси».

17. Методика навчання пристроїв комп’ютера.

18. Методика навчання операційної системи.

19. Методика навчання технології опрацювання текстових даних.

20. Методика навчання технології опрацювання графічних даних.

21. Методика навчання технології опрацювання числових даних.

22. Методика навчання систем управління базами даних.

23. Методика ознайомлення учнів з експертними системами.

24. Методика навчання комп’ютерних мереж.

25. Методика навчання алгоритмізації.

26. Методика навчання процедурного програмування.

27. Методика навчання об’єктно-орієнтованого програмування.
30. Використання систем штучного інтелекту в навчальному процесі.

31. Використання мультимедіа технологій в навчальному процесі.

32. Використання експертних систем в навчальному процесі.

32. Використання експертних систем в навчальному процесі.

33. Використання комп’ютерних мереж в навчальному процесі.

34. Реалізація між предметних та внутріпредметних зв’язків у процесі навчання інформатики.

35. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет у процесі навчання інформатики.

36. Інноваційні технології навчання інформатики.

37. Метод проектів і його використання в процесі навчання інформатики.

38. Дистанційне навчання інформатики та цого організація

Методична система навчання інформатики

в середній загальноосвітній школі

Системою називається будь-яка сукупність елементів довільної природи, між якими існують певні внутрісистемні зв'язки. Системний підхід вважається одним із провідних методологічних принципів до­слідження в кожній галузі знань.

Методична система навчання інформатики у середніх навчальних закладах визначається як система, функціонування якої обумовлюється багатьма чинниками. Головними з них є: характер соціального замов­лення на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, цілі навчання та виховання, принципи і зміст навчання інформатики тощо. Методична система навчання будь-якого предмета являє собою су­купність п'яти компонентів: цілі, зміст, методи, засоби й організаційні форми навчання.

Аналіз методичної системи навчання

Створення та розвиток методичної системи навчання інформатики відіграє ключову роль у становленні шкільного курсу інформатики. Тому актуальним є аналіз компонентів методичної системи, виявлення найвужчих місць і проблем, без розв'язання яких неможливий її подальший розвиток. Сьогодні можна виділити другий етап у розвитку методичної системи навчання інформатики і порівняти зміну її основ­них компонентів.

Місце і зміст шкільного предмета «Інформатика» значною мірою залежить від рівня інформатизації навчального процесу, розробки інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН) та їх ви­користання при вивченні різних навчальних предметів.

Основні компоненти

методичної системи

Другий етап розвитку методичної системи навчання інформатики

Мета курсу

формування основ інформаційної культури школярів, тобто формування сукупності знань,
умінь, навичок, які забезпечують учням можливість застосовувати комп’ютерну техніку в навчальній, а згодом у професійній діяльності.
Основною метою предмета «Інформатика» є:

1) сформувати знання, уміння і навички, необхідні для раціонально-використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних техно­логій при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;

2) ознайомити учнів із роллю нових інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, з перспективами розвитку комп'ютерної техніки;

3) започаткувати основи інформаційної культури учнів.

Зміст

Зміст курсу інформатики включає сукупність двох взаємопов'я­заних компонентів: теоретичного і практичного. Теоретична частина курсу спрямована на формування в учнів основ інформаційної культу­ри, навичок аналізу і формалізації предметних задач, ознайомлення з такими поняттями як інформація, повідомлення, властивості інформа­ції, інформаційні процеси, алгоритм, виконавець алгоритму, структура алгоритму, величина, типи величин. Практичний аспект пов'язаний з виробленням навичок роботи з готовим програмним забезпеченням, написанням програм однією з конкретних мов програмування, викори­станням глобальної мережі Інтернет для обміну інформацією та пові­домленнями, її пошуку.

Методи

Метод проектів, самостійна робота учнів з ППЗ, тренажерами. Пошук інформації в глобальній мережі Інтернет. Проблемний. Частково-пошуковий. Дослідницький.

Засоби

Навчально-методичний комплекс, ППЗ для комп'ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяльності при вивченні основних розділів інформатики, ППЗ для контролю знань, умінь і навичок, компютер, засоби телекомунікацій, відетехніка, підручники і навчальні посібники

Форми

Групові: семінари, навчальні дискусії,

колективно-розподільчі форми роботи з навчальним матеріалом, індивідуальні-підсумкові і тематичні заліки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна...
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Тема Що вивчає предмет інформатики. Правила поведінки в кабінеті інформатики
Мета: ознайомити учнів з предметом інформатика і можливостями комп’ютера; ознайомити із правилами поведінки та технікою безпеки в...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
ІНФОРМАТИКИ
...
Інформаційна (комп’ютерна) система
Поняття інформаційної (комп’ютерної) системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Функціональна схема та принципи...
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмета «Інформатика і комп’ютерна...
Засоби створення електронного документа. Автоматизація введення інформації в комп'ютер
Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування...
Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка