Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ)


НазваІнформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ)
Сторінка4/11
Дата12.03.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Принцип науковості


Суть полягає у розкриті причинно-наслідкових зв’язків процесів і показ досягнень науки сьогоднішнього дня, ретельному відборі істотного змісту науки, конкретному визначенню чи опису понять, правильному тлумаченню їх сутності.

Принцип послідовності і систематичності.

- Навч матеріал поділ на логічно зв’язані блоки і розділи Користуватись таблицями схемами планами опорні конспекти модулі./- При поданні нового матеріалу практ характеру корисно сформулювати мету навчання, Навчати учнів працювати словниками, довідниками.
Принцип наочності

Посилює емоційний вплив на учнів, підвищує рівень доступності матеріалу, прискорює активацію розумової діяльності учнів.

Принцип активності і самостійності.

П-п активності передбачає розумову активність учнів..Самостійність учня – мета і умова успішного вивчення інформатики Зростає самостійність - зростає продуктивність, вміння самостійно виріш проблеми, корист літературою.
Принцип свідомості

Передбачається цілеспрямований добір навчального матеріалу що забезпеч розвиток пізнавальних здібностей учнів Навчання проходить успішніше якщо учень добре розуміє смисл того що вчить, що робить, а не виконує механічно певний набір операцій

Принцип міцності і системності знань

Міцність може бути забезпечена шляхом підвищ змістовності навчання матеріалу, підвищ вн мотивації вивч матеріалу, мобілізації мислення і почуттів що сприяють запам’ятовуванню.

Принцип індивідуалізації і колективності навчання

Індивідуалізація це організація навчання процесу , під час якого при доборі способів, прийомів, навчання враховуються індивідуальні особливості учнів, рівень розвитку їх здібностей до навчання Принцип зв’язку теорії з практикою

Вчителю необхідно намагатися не допускати в навчанні розходження : це - знання ,а це - життя

Принцип гармонійного розвитку особистості

При проведенні уроків з інформатики небо концентрувати увагу на їх виховних можливостях

- ставити них мету на кожному уроці - формувати інтерес до преді- формувати уміння корист набутими знаннями і розшир їх при самостійному вивченні- Розвивати самостійність і пізнавальні здібності учнів, готувати їх до творчої ді­яльності - формувати критичне і творче мислення- виховувати культуру усної і писемної мови - формувати вміння виділяти основне при вивченні навч матеріалу- формувати вміння працювати з книж­кою, інформаційним і програмним забез­печенням комп, пошуковими системами глоб мережі Internet
Принцип виховуючого навчання

Цей принцип реалізується при такій орга­нізації навчального процесу, яка забезпе­чує учням можливість проявити себе як особистість гармонійно і всебічно розви­нутися соціально, удосконалити здібно­сті.

Принципи розвивального навчання

Це тип навчання , в якому розвиток людини є прямою і основною метою Особли­вості розвивального навчання: учень пе­ретворюється на суб’єкт пізнавальної дія­льності; розвивається на формуванні ме­ханізмів мислення, а не завантаження пам’яті

Формування пізнавального інтересу в процесі навчання інформатики

Для формування в учнів інтересу до вивчення предмету необхідно :

- Систематично використовувати сучасну комп. техніку з перших уроків інформатики- Чергування занять щодо вивчення теоретичних основ з лабораторно-практичними роботами(на лаби більше часу)- Самостійна робота кожного учня на комп і самостійне розв’язування певного набору задач на л. роботах- - Проведення етапу мотивації при вивченні будь-якого нового поняття- Використання на уроках частково-пошукових методів навч проектного методу- Завдання не повинні бути складними і дуже легкими- Завдання завжди повинні бути подані в цікавій формі Використання завдань які подані в неста­ндартній формі (створення і розв’язування кросвордів, ребусів)

Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні інформатики

Загальні розумові дії(операції) як механізми, необхідні для успішного протікання розумових дій відображені у працях Рубінштейна

аналіз – розбір , розчленування цілого на частини. Розв’язання будь-якої задачі почин з аналізу умови, виділення вихідних даних (аргументів), і результатів Далі синтезується розв'язок, зіставляються аргументи і результати Метою аналізу може бути з'ясування причин помилки- синтез поєднання , об'єднання частин в ціле . Аналіз і синтез у методиці назив міркуванням від того що вимагається в умові , від того що дано , до того що треба знайти .- аналіз через синтез Суть прийому полягає в тому, що об’єкт в процесі мислення включається у все нові й нові зв’язки і завдяки цьому виступає в інших якостях, з об’єкта таким чином ніби вичерпується досі невідомий зміст, об’єкт немов би повертається щоразу іншою своєю стороною , в ньому виявляються все нові і нові властивості. - порівняння з'ясувати мету порівняння .виділити основні ознаки порівняння .знайти спільне і відмінне у порівнюваних явищах чи об’єктах Саме за допомогою порівняння можна вводити нові поняття, при цьому вказувати слід спочатку на схожість, а потім на відмінності

- класифікація – операція поділу множини на підмножини, які не перетинаються.. Класифікація зустрічається при засвоєнні учнем достатнього обсягу матеріалу і пов’язана із зміцненням знань

- узагальнення полягає в порівнянні об’єктів, виборі спільних рис (абстрагуванні), переліку основних властивостей (узагальненні)

- абстрагування –.дія спрямована на виділення в предметах і явищах суттєвого і відкидання несуттєвого.

-аналогія відіграє значну роль під час засвоєння учнями нових знань, умінь, навичок.

Дифренційоване навчання інформатики.

Диференціація означає широкий спектр навчально-організаційних заходів, за допомогою яких робиться спроба задовольнити, з одного боку, різносторонні інтереси учнів до інформатики як до науки, що розвивається дуже швидкими темпами, а з іншого — різноманітні потреби суспільства. Диференціація виконує дві функції: служить роз­криттю індивідуальності учнів, зміцненню і подальшому розвитку суспільства.

Перший вид диференціації виражається в тому, що, навчаючись в одному класі, за одними програмами і підручниками, учні можуть засвоювати матеріал на різних рівнях. Визначальним при цьому є рівень обов'язкової підготовки. Його досягнення свідчить про виконання учнем мінімальних вимог до засвоєння змісту. Другий вид диференціації — це диференціація за змістом. Вона передбачає навчання різних груп школярів за різними програмами, які відрізняються глибиною вивчення матеріалу, обсягом відомостей та ін. Цей вид диференціації іноді називають профільною диференціацією. Різновидом профільного навчання є поглиблене вивчення інформатики.На уроках інформатики можна використовувати індивідуальну і групову диференційовані форми навчальної діяльності. Індівідуальна робота школярів на уроках інформатики може організовуватися на всіх етапах навчання, починаючи з етапу пояснення і закінчуючи етапами систематизації, узагальнення і контролю знань. Групову форму організації навчаль-ного процесу також доцільно використовувати на різних етапах уроку, зокрема на етапах повторення і узагальнення знань з кількох тем курсу, а також на етапі контролю та оцінюва-ння знань. Розрізняють такі види групової діяльності:

• кооперативна — різні групи виконують окремі частини спільного завдання;

• індивідуалізована — кожний учень виконує ту частину завдання, до якої має найбільшу схильність;

• диференційована — склад групи визначається близькими пізна­вальними можливостями учнів.

Під час організації індивідуального підходу до навчання вчителем враховуються такі особливості учнів:

• рівень засвоєння необхідних знань і вмінь;

• здібності й інтерес до вивчення інформатики;

• когнітивний стиль навчання.

8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. Програмне забезпечення з курсу інформатики.

стандартним можна вважати наявність 9-15 робочих місць учнів і робочого місця вчителя, об'єднаних у локальну мережу. На робочому місці вчителя повинен бути також принтер. Додаткове обла- І днання: магнітофон, діапроектор, телевізор, мультимедійний проектор, І сканер, відеокамера, модем.Крім того, кабінет інформатики повинен бути оснащеним навчаль­ними і наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями, І оргтехнікою для проведення теоретичних і практичних, класних, І позакласних і факультативних занять з інформатики.У кабінеті можуть бути різні варіанти розміщення комп'ютерів, але будь-який з них повинен забезпечувати:

безпеку роботи учнів і вчителя з обладнанням;зручність роботи для учнів;зручність роботи для вчителя з точки зору управління уроком, поєднання різних форм навчання, організації контролю та оці­нювання знань і вмінь;зручність для обслуговування і ремонту;5) раціональне використання площі приміщення.

Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього.

Деякі технічні характеристики шкільних комп'ютерів та вимоги до програмного забезпечення

Мінімальні вимоги до комп'ютерного обладнання для нормальної роботи операційної системи Windows 2000 Professional:

- Рentium-сумісний процесор з частотою 133 МГц та вище;

- 64 Мб оперативної пам'яті — рекомендований мінімум;

— жорсткий диск обсягом 2 Гб, на якому є не менше 650 Мб віль­ного місця;

- операційна система Windows 2000 Professional підтримує одно-і двопроцесорні системи.

Для роботи пакета програм Microsoft Office ХР рекомендується використовувати комп'ютер з процесором Pentium III, 128 Мб ОЗП із встановленою операційною системою Microsoft Windows 2000 Professional.

Для використання деяких розширених можливостей необхідне до­даткове обладнання і програмне забезпечення:

- при роботі з мультимедіа і звуком для кращого відображення гра­фіки вимагається відеоплата, яка підтримує прискорення графіки, або процесор ММХ;

- Microsoft Exchange, Internet SМТР/РОР З, ІМАР 4 або інша МАРІ-сумісна система для роботи з електронною поштою;

- модем із швидкістю 14400 бод та вище;

- для реалізації можливостей рукописного введення рекоменду­ється графічний планшет;

- відеокамера, що сумісна з кодувальником Microsoft Word Media; сервер Microsoft Exchange Chat для підтримки розмов при «живо­му» мовленні;

- додатково 100 Мб місця на жорсткому диску для встановлення

мультимедійних матеріалів Office ХР тощо.

Надійність комп'ютерів, які використовуються в навчальному про­цесі середніх закладів освіти, можна розглядати не лише як технічну вимогу, а здебільшого психолого-дидактичну, оскільки втрати навчаль­ного часу на перезавантаження, втрата результатів роботи учнів при збоях комп'ютера при виконанні самостійної чи лабораторної робо­ти автоматично знижують інтерес учня до предмета. Тому до школи повинна постачатися досить потужна і надійна сучасна комп'ютерна техніка.

Правила техніки безпеки при роботі в комп'ютер. класі. Перед початком роботи в класі на початку навчального року вчи­тель інформатики проводить учням інструктаж з техніки безпеки, після чого заповнює журнал, у якому розписуються учні і той, хто проводив інструктаж.

Під час роботи з комп'ютером у комп'ютерному класі учням категочно забороняється:

самостійно намагатися усунути будь-які неполадки в роботі ком­п'ютера, незалежно від того, коли і з чиєї вини вони сталися;

• від'єднувати і під'еднувати будь-які пристрої комп'ютера;• доторкатися до будь-яких деталей на задній панелі системного блоку;• знімати кришку корпуса системного блоку;• вставляти чи виймати диски (магнітні й оптичні) під час роботи дисководів, коли світиться індикатор на дисководі;• вручну перемішувати підставку для лазерного диска в отвір для нього чи назовні;

Крім того, під час роботи за комп'ютером необхідно дотримуватися певних правил. Основні з них:

1. Дисплей повинен бути розвернений від вікон під кутом, не мен­шим 90°, з метою запобігання потрапляння на екран прямих сонячних променів та уникнення відблиску, що значно ускладнює читання ін­формації з екрана дисплея.

2. Екран дисплея повинен бути очищений від пилу, оскільки пил спричинює появу шкідливих впливів при роботі за дисплеєм.

5. Через кожні 10 хв роботи за екраном дисплея слід зробити перер-ву на кілька хвилин, під час якої записати отримані результати, підго­тувати дані для продовження роботи чи її план, або просто відпочити.

6. Якщо використовується мишка, то під неї слід покласти спеці­альний килимок для запобігання забруднення, що може призвести до виходу з ладу.

7. Якщо клавіатура не використовується, вона має бути накрита спеціальною прозорою кришкою для запобігання попадання пилу чи якихось предметів під клавіші, що може призвести до ушкодження кла­віатури.

Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері.

Згідно з санітарними правилами і нормами для учнів 10-11-х класів повинно бути не більше двох уроків на тиждень з інформатики з вико­ристанням ПЕОМ, а для інших класів — не більше одного уроку на тиждень. Безперервна тривалість роботи на ПЕОМ не повинна пере­вищувати для учнів:

• 6 - 7-х класів — 20 хв; • 8 - 9-х класів — 25 хв; • 10 - 11 -х класів на першій годині — 30 хв, на другій — 20 хв.

Робота з комп'ютером повинна проводитись в індивідуальному темпі.

Після встановленої тривалості роботи на комп'ютері повинен проводитися комплекс вправ для очей, а після кожного уроку на пере­рвах — фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

Комплекси вправ для очей повинні бути представлені на плакаті в кабінеті (класі), а ще краще їх роздрукувати і покласти на кожне робоче місце учня для індивідуального користування. Комплекси вправ Для очей потрібно проводити після закінчення роботи на ПЕОМ з Учнями 6 - 7-х класів, а учням старших класів — через 15-20 хв.

Для зняття локального стомлення м'язів, які підтримують тіло і голову у вертикальному положенні, рук і ніг доцільно проводити фізкультхвилинки, а для зняття загальної втоми — фізкультпаузи, які сприяють поліпшенню функціонального стану нервової, серцевосудинної і дихальної систем. Фізкультхвилинки бажано проводити на уроках, а фізкультпаузи — на перервах.

Час виробничої практики учнів старших класів в позаурочний час з використанням комп'ютера повинен бути обмеженим для учнів, стар. ших 16 років — 3 год, а для учнів, молодших 16 років — 2 год з обо­в'язковим дотриманням режиму роботи і проведенням профілактичних заходів: гімнастики для очей через 20-25 хв і фізичних вправ через 45 хв під час перерви.

Заняття в гуртках з використанням комп'ютера повинні організову­ватися не раніше, як через 1 год після закінчення навчальних занять у школі. Такі заняття повинні проводитися не частіше, як двічі на тиждень.

Програмне забезпечення з курсу інформатики.

Програмне забезпечення (ПЗ) ПЕОМ - сукупність програм, мов програ­мування, спеціальних процедур, правил і документації, необхідних для ви­користання програмних продуктів.

Усі програми, з якими працюють на сучасних комп'ютерах, можна розді­лити на три категорії:

 • Системні програми - призначені для управління пристроями комп’ютера та обчислювальними процесами;

 • Інструментальні системи - призначені для створення нових програм, до цих систем входять різноманітні мови програмування;

 • Прикладні програми - до них належить програмне забезпечення, що не входить до перших двох категорій.

Системні програми.

 1. Операційна система - комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи й процесами, що використовують ці ре­сурси при виконанні обчислень. (MS-DOS, Windows);

 2. Драйвери, що розширюють можливості ОС та дають можливість їй працювати із зовнішніми пристроями.

 3. Програми-оболонки (файлові менеджери) забезпечують більш зручний та наочний спосіб спілкування користувача з комп’ютером. (Norton Comander, FAR, Windows Navigator).

 4. Утиліти. Це системні програми допоміжного призначення. Серед них можна виділити:

  • архіватори, програми створення резервних копій, які дозволяють швидко копіювати інформацію з жорсткого диску комп'ютера на дискети. (Norton Backup)антивірусні програми,

  • Прикладні програми.

Загального призначення:

 • Програми обробки тексту - введення та редагування тексту, перевірка (Word, Блокнот)

 • Табличні процесори - забезпечують зручну роботу з великими масивами чисел та іншої інформації, наданої у вигляді таблиць. (MS Excel)

 • СУБД - створення БД, обробка та управління даними. (Access)

 • Графічні редактори - прикладні програми, що дозволяють створювати та редагувати малюнки на екрані комп'ютера. (Paint)

Спеціального призначення:

Математичні пакети - виконання наукових, економічних розрахунків, підготовка документів, що містять текст, графіки, формули. (Gran, Mathcad, Maple)Програми для Web-дизайну - створення Web-сторінок, (FrontPage, Dreamweaver)Графічні редактори (Photoshop, CorelDraw)

Інструментальні системи. Така система обов’язково містить такі мови програмування (Pascal, Visual Basic), а також середовище для розробки додатків.


9. Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. Методика проведення практичних робіт з інформатики.

Ознаки уроку:наявність освітніх, виховних, розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних засобів і методів навчання. структура уроку: актуалізація попероедньо засвоєних знань, формування нових знань та способів дій, застосування знань , тобто формування вмінь.

Специфіка уроку інформатики

-систем. робота учнів з ЕОМ;

-викор.комп.полегшує роботу,вдосконал.стил.та прийоми роб.вчителя;

-розвит.комп.техніки та засобів телекомунікацій дозвол.викор.нові форми навч.уч(практикуми, бінарні ур);

-міжредмет.характер змісту навч. інформат. дозволяє розгляд. цю навчал. дисципліну не лише як ще один новий шк.предмет, а як інтеграцію та узагальн. вже вивчених учнями основ наук;

-си-ма взаємодопом.між учнями;

-можлив.використ.локальної мережі дозвол. вч.одночасно працюв.з усіма учнями;

-необхід.ефективного використ. сучасних комп.-орієнтов.систем навчан.для забезпеч.розвитку, навчан.і виховання дітей, потребує від вч.вис. проф.компет

проведення контролю та оцінювання знань.

Організація і проведення різних типів уроків з інформатики.

Класифікація типів уроків за метою уроку:

1) урок подання нових знань;2) урок розвитку і закріплення навичок і умінь (тренувальний урок);3)урок повторення, систематиз. й узагальн. вивченого;4)урок перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок.Але найчастіше використ. комбіновані уроки (ставляться різні цілі і поєднуються різні види навчальної роботи).

Класифікація типів уроків за способами їх проведення:

Демонстрація – робота на комп’ютері, яку проводить учитель. Учні спостерігають за його діями через демонстраційний екран або відтворюють ці дії на своїх робочих місцях.. Основна дидактична мета демонстрації – повідомлення нового матеріалу.

Фронтальна практична робота – порівняно короткий час самостійної, але синхронної роботи учнів з навчальним програмним засобом, яка спрямована або на його засвоєння, або на закріплення матеріалу, який пояснює вчитель, або на перевірку засвоєння набутих знань або операційних навичок

На лабораторних роботах передбачається самостійне виконання кожним учнем індивідуального завдання. Мета їх проведення – перевірка і оцінювання навичок та вмінь учнів, що передбачає оцінювання роботи кожного.

Практикум – виконання тривалої самостійної роботи з комп’ютером у межах одного-двох уроків за індивідуальними завданнями, орієнтованими на використання комп’ютера для виконання окремих громіздких операцій стосовно пошуку потрібних даних, графічних побудов.Практикум проводиться два-чотири тижні. Вчитель ділить учнів класу на невеликі групи по два-три учні. Кожна група учнів виконує відмінну від інших лабораторну або практичну роботу.При проведенні практикумів, лабораторних та практичних робіт учителю потрібно робити аналізи помилок учнів.

Навчально-дослідницька робота або робота над проектом – виконання тривалої самостійної роботи з комп'ютером у межах кількох уроків за індивідуальними завданнями чи завданнями для груп, орієнтованими на використання комп’ютера для виконання окремих громіздких операцій стосовно пошуку потрібних даних, графічних побудов, обчислень; робота потребує синтезу знань і умінь з усього курсу інформатики чи її окремого розділу.

Контрольні і самостійні роботи – проведення контролю знань, умінь і навичок в процесі самостійного розв’язування задач різного характеру і рівня складності. До форм проміжного контролю доцільно віднести роботу з тестами, основною метою застосування яких є перевірка та оцінювання репродуктивних знань з курсу.

Екскурсія – покликана показати застосування комп’ютерної техніки у виробництві та управлінні, професійно зорієнтувати учнів. Цілі проведення: формування інтересу до предмета, показати зв’язок знань з життям. Вчитель повинен заздалегідь пригодуватися та дізнатися все про неї; можна підготувати перелік запитань для учнів на які вони повинні відповісти після її проведення.10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики. Особливості методики введення нових понять інформатики. Формування вмінь і навичок на уроках інформатики.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна...
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Тема Що вивчає предмет інформатики. Правила поведінки в кабінеті інформатики
Мета: ознайомити учнів з предметом інформатика і можливостями комп’ютера; ознайомити із правилами поведінки та технікою безпеки в...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
ІНФОРМАТИКИ
...
Інформаційна (комп’ютерна) система
Поняття інформаційної (комп’ютерної) системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Функціональна схема та принципи...
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмета «Інформатика і комп’ютерна...
Засоби створення електронного документа. Автоматизація введення інформації в комп'ютер
Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування...
Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка