Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ)


НазваІнформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ)
Сторінка10/11
Дата12.03.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

32. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет у процесі навчання інформатики.

Для обєднання всіх ПК віддалених один від од-ного і з різним принципом орг-ції локальних ме-реж викор. спец. пристрої (мости,шлюзи, мар-шрутизатори) та єдину систему адрес для всіх ПК підєднаних до Int.

Мости і шлюзи викон. ф-ії маршрутизаторів.

Міст-компют.обладнання і відповідне програм-не забезпечення, що викор-ся для забезпечення звязку між мережами,що працюють за однако-вими принципами.

Шлюз-компютер,викор-ся для забезпечення звязку між 2-а чи кількома мережами, що побудовані за різними принципами на базі відмінного апаратного та програмного забезпечення з викор. різних мов для подання повідомлень.

Протоколи-визначають правила передавання та одержання даних( протоколи для ел.пошти та ін.)

Найбільшою глоб.мережею є мережа Інтернет.

Глобальна мережа-зєднання локальних мереж і окремих ПК,розташованих далеко один від 1-ого, здійсн. через виділені лінії або через спец. ка-нали звязку.Щоб користуватися глоб.мережею, у ПК необх. мати модем і спец.прогр. забезпеч.

Складові мережі:

-апаратна складова-периферійні пристрої , що здійснюють перетвор. сигналів, вико-ристовуваних у ПК, на сигнали,що передаються через лінії звязку,і навпаки (телефонна лінія, мережевий адаптер).

-програмна-набір програм, що забезпечують роботу мережевого обладнання і обмін інф-цією між ПК у мережі(програми управління мереже-вим обладнанням, мережеві ОС, програми роз-пізнавання та опрацювання повідомлень залежно від їх хар-ру та способу організації).

-інформаційна-док-ти, що зберіг. на ПК, підєд-наних до Int.,залежно від власності можуть бути відкриті або закриті(для доступу потрібен логін і пароль).

Лінія звязку-обладнання,за допомогою якого здійснюється обєднання компютерів у мережу.

Мережевий адаптер-спец.апаратний засіб для ефективної взаємодії ПК у мережі.

Модем-пристрій, що зєднує компютер з телефонною мережею через звичайну телефонну розетку,він здійснює перетворення цифрових сигналів,з якими працює компютер, на сигнали аналогові,при їх передаванні через телефонні лінії,і навпаки.

Ресурс мережі-пристрої,що входять до апаратної частини деяких із ПК мережі,доступні і можуть використ-тися будь-яким користувачем мережі.

Сервер-ПК,ресурси якого призначені для спіль-

ного використання, його призначення доставляти програми з мережі до робочих станцій.

Робочі станції-ПК,що викор-ють ресурси мережі, їх призначення викон. програми одерж.з мережі.
33. Інноваційні технології навчання інформатики.

1.1 взаємне навчання

Робота в парах. Робота в парах є основою для організації самостійної роботи під час занять в аудиторії. На відміну від роботи в малих групах, де студенти по черзі відповідають «асистенту» викладача з числа студентів, в парах будь-якого типу в кожний момент половина студентів відповідає, а друга половина контролює. Потім вони міняються ролями. В системі АМН самостійна робота студентів в аудиторії проводиться з використанням трьох видів пар: статичної, динамічної і варіаційної.

  Статична пара передбачає спільну роботу студентів, які сидять за одним столом.

  Динамічна пара — це мала група з 4 студентів, які сидять за сусідніми столами. Кожний працює в кожним, тричі змінюючи партнера.

  Варіаційна пара — це варіант колективної роботи в малій групі з 4 студентів. Кожний студент працює то з одним, то з другим сусідом. При цьому здійснюється обмін матеріалами, варіанти яких будуть опрацьовані кожним членом мікрогрупи. Розглянемо приклад роботи останньої.

Розпочинається робота в мікрогрупі, яка складається з чотирьох студентів. Робота здійснюється за три такти. Перший такт робота з поруч сидячими. Кожний студент опитує сусіда за своєю карткою. Партнери ставлять один одному запитання, порівнюють відповіді з записами, на звороті картки. Задачі і приклади вирішують усно.

Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. Нижче звернемо увагу читача на видах дослідницьких проектів та їх організацію.

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;

використовувати багато джерел інформації;

самостійно збирати і накопичувати матеріал;

аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;

приймати рішення;

установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);

створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);

підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів;

представляти створене перед аудиторією;

оцінювати себе та інших.

Освітній стандарт з інформатики — це нормативний документ, яким на основі базового навчального плану визначається обов'язковий міні­мум змісту навчання, мінімальні вимоги до підготовки учнів з інформа­тики стосовно цього змісту та рекомендації щодо оцінювання виконан­ня вимог стандарту (обов'язкових результатів навчання) за основними змістовими лініями курсу і ступенями навчання (початкова, основна і старша школа).

34. Метод проектів і його використання в процесі навчання інформатики.

Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. Нижче звернемо увагу читача на видах дослідницьких проектів та їх організацію.

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;

використовувати багато джерел інформації;

самостійно збирати і накопичувати матеріал;

аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;

приймати рішення;

установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);

створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);

підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів;

представляти створене перед аудиторією;

оцінювати себе та інших.

35. Дистанційне навчання інформатики та цого організація

Це освітній процесс, в якому значна частина викладання здійснюється викладачевіддаленим у просторі або у часі від учнів.сучасне дистанційне навчання здійснюється восновному за допомогою технологій і ресурів мережі інтернет.

Організація дистанційного навчання в школах відбувається на базі телекомунікаційних Інтернет-центрів, що організовують і координують дистанційну діяльність учнів і вчителів.

Для організації ДН, перш за все, в навчальному закладі повинна 5ути створена та працювати високоорганізована комп'ютерна мережа з зіддаленим одним чи кількома серверами фОдин сервер призначений для обслуговування локальної (внутріш­ньої) комп'ютерної мережі: передбачається управління процесом передавання інформації внутрішніми інформаційними каналами (підтримка Інтранету). Другий сервер може використовуватися для підтримки організації Екстранету, коли підтримується спеціально організований інформаційний зв'язок з іншими освітніми закладами на базі загальнодоступних каналів. Для використання послуг глобальної мережі Інтернет в освітніх цілях (в тому числі для здійснення можливості інтерактивного спілкування) необхідний ще один сервер. Зрозуміло, що для забезпечення можливостей роботи учнів з навчально-методичними матеріалами, розташованими на таких сер­верах, школа повинна мати комп'ютерні класи, об'єднані в локальну мережу, та доступ до загальнодоступних каналів зв'язку. Для забезпечення можливостей створення мільтимедійних фрагментів дистанційних навчальних курсів та організації інтерактивного спілкування викладачів і учнів за допомогою відеоконференцій навчальний заклад може обладнати спеціальну аудиторію, в якій може бути достатньо потужний мультимедійний комп'ютер, під'єднаний до Інтернету або до локального сервера. Додатково до нього повинні бути під'єднанні пристрої виведення інформації на зовнішній екран та зву­ку в аудиторію.

Організація навчання може здійснюватися як в рамках існуючої системи управління навчанням, так і окремо, але з обов'язковим роз­ташуванням на веб-сервері відповідного навчального матеріалу на базі використання описаного комплексу програмно-технічного забезпечен­ня. Це дає змогу будувати інтерактивні зв'язки між учителями, учнями, учителями і учнями.

Для того щоб шкільний телекомунікаційний центр реально позитив­но впливав на навчальний процес, недостатньо вирішити технічні, кадрові й організаційно-правові питання.

Головним є зміст і технологія роботи шкільного телекомуніка­ційного центра, його науково-методичний супровід і організаційно-педагогічне забезпечення.

Перерахуємо основні напрями діяльності шкільного телекомуніка­ційного центра.

  1. Розробка і постановка цілей використання телекомунікацій, що враховують сучасні тенденції інформатизації суспільства, загальну шкільну навчальну програму і наявні умови.

  2. Організація практики використання освітніх Інтернет-ресурсів в очному навчальному процесі. Розв'язування завдань очного навчання за допомогою інформаційних і телекомунікаційних засобів.

Розробка і розвиток шкільного освітнього сайта, що відображаг шкільну і позашкільну навчально-виховну діяльність. Внутрішкільнл діяльність забезпечує комунікації між учнями, їх батьками, вчителями, адміністрацією, а також використання внутрішкільних інформаційних даних. Позашкільна діяльність має інтерактивний характер і відби­вається на сайті у формах телекомунікацій із зовнішнім світом — гіпертекстових електронних виданнях, дистанційних заходах, веб-квес-тів з навчальних предметів та ін.

  1. Організація участі школярів у дистанційних проектах, олімпіадах, телеконференціях, які проводяться у мережі Інтернет. Надбання досвіду проведення власних ініціативних заходів із залученням віддалених шкіл.

  2. Організація дистанційного підвищення кваліфікації і перепідго­товки вчителів школи як відносно їх очної педагогічної роботи, так і поступового оволодіння телекомунікаційними засобами і техноло­гіями. Участь у дистанційних педагогічних курсах, семінарах, науково-і фактичних конференціях, дистанційних педрадах та ін.

Самостійно розробляти і вирішувати зазначені завдання можуть окремі шкільні телекомунікаційні центри. Однак необхідна система пауково-методичної підтримки їх діяльності. Цю підтримку можуть здійснювати спеціалізовані міжрегіональні центри дистанційної освіти, науково-дослідні і адміністративно-управлінські організації, а також підприємства, що займаються розробкою і впровадженням інформа­ційних технологій у сферу освіти.

23. Методика навчання комп’ютерних мереж.

На останньому уроці теми “Інформаційна система” доцільно пояснити поняття комп'ютерної мережі- оскільки багато сучасних інформаційно-комунікаційних техно­логій грунтується на використанні комп 'ютерних мереж. Учні повинні засвоїти, що першопричиною створення комп'ютерних мереж стало праг­нення до економії ресурсів. Економія досягається кількома шляхами:

• мережа забезпечує швидкий доступ до різних джерел інформації;

• мережа зменшує надмірність ресурсів.

Доцільно дати таке описове означення цього поняття: комп'ютерна мережа — це сукупність комп'ютерів, що з'єднані лініями зв'язку і оснащені комунікаційним обладнанням і комунікаційним програмним забезпеченням.

Існують різні класифікації комп'ютерних мереж, які доцільно показати у вигляді таблиці.

Слід пояснити учням, що комп'ютери, об'єднані в мережу, мають значно ширші можливості, ніж комп'ютери, які працюють окремо. Можна також розглянути детальніше кожну складову мережі та запро­понувати такі описові означення.

К
Комп. мережа

Програмне забезпечення
омунікаційне або мережеве обладнання — це периферійні при­строї, що здійснюють перетвор. сигналів, використовуваних у комп'ютері, на сигнали, що перед. через лінії зв'язку, і навпаки.

Такими пристроями с модеми та мережеві адаптери. Модемі застосовуються при використанні телефонних ліній зв'язку, мережею адаптери — при використанні інших ліній зв'язку.

Лінія зв'язку — це обладнання, за допомогою якого здійснюється об'єднання комп'ютерів у мережу.

Комунікаційне або мережеве програмне забезпечення — це набір програм, що забезпечують роботу мережевого обладнання і обмін інформацією між комп'ютерами в мережі. Усі комп'ютерні мережі поділяються на три групи — локальні, кор­поративні і глобальні мережі. Ресурс мережі — це пристрої, що входять до апаратної частини деяких із комп'ютерів мережі, доступні і можуть використовуватися будь- яким користувачем мережі. Ресурсами мережі можуть бути принтери сканери, модеми ін..

Комп., ресурси якого призначені для спільного використання, назив. сервером.Компютери, що використовують ресурси мережі, назив. робочими станціями. Призначення робочої станції — виконувати програми, одержані з мережі, а призначення сервера — доставляти ці програми до робочих станцій.

Глобальна мережа — це з'єднання локальних мереж і окремих комп'ютерів, розташованих далеко один від одного.

32. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет у процесі навчання інформатики Інтернет – це глобальна мережа, до якої під’єднано локальні мережі та окремі комп’ютери.

Комп’ютерна мережа забезпечує:

  • колективне опрацювання даних користувачами, комп’ютери яких під’єднанні до мережі комп’ютерів, та обмін даними між цими користувачами;

  • спільне використання програм;

  • спільне використання принтерів, модемів та інших периферійних пристроїв.

Глобальна мережа Інтернет дозволяє організовувати пошук потрібної інформації. Забезпечується швидкість одержання потрібної інформації і така функція інформації, як актуальність. Глобальна мережа Інтернет є досить корисною для учнів (студентів), які займаються науковою роботою, а саме: для спілкування з “колегами” інших міст, країн; для отримання інформації про проведення Наукових конференцій, семінарів.

Учбове значення електронної пошти полягає в тому, що вона:

  • стимулює і полегшує обмін досвідом викладачів з різних предметів;

  • підвищує інтерес учнів до учбового курсу, в якому використовується.

Багато сучасних ІКТ грунт. на використ. ком-пютерних мереж.

Комп-на мережа-сукупність ПК, що зєднані лініями звязку і оснащені комунікаційним обладнанням і комунікаційним програмним забезпеченням.

В навч. процесі використов.:

-в методі телекомунікаційних проектів;

-підчас дистанцій-ного навчання.

метод телекомунік. проектів-спільна навчально-пізнавальна творча робота або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі компютерних телекомунікацій, яка має спільну мету-дослідження деякої проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення спільного результату діяльності.

В основі лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самост. конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Телекомунікації-передавання інф-ії на відстань за допомогою ел.засобів. Компютерні телекомуні-кації дозволяють учням і вчителям з різних країн світу спілкуватися між собою.Використовуючи ресурси Int. учні збирають і використовують вже існуючі матеріали з досліджуваної теми, можуть обмінюватися матеріалами по інтернету і брати участь в конференціях з даної теми.

Дистанційне навчання(ДН)-освітній процес, у якому значна частина викладання здійснюється викладачем( або групою викладачів), віддаленим у просторі і/або часі від учня (або групи учнів).

Сучасне дистанційне навчання здійснюється в основному за допомогою технологій і ресурсів мережі Int. ДН спроможне задовольнити додаткові освітні потреби учнів, особливо з навчальних дисциплін, змістовна частина яких дуже швидко змінюється, до яких слід віднести інформатику.За допомогою ел. мереж учень з будь-якого міста чи села має доступ до світових культурних і наукових скарбів, вчиться в

престижних університетах світу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна...
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Тема Що вивчає предмет інформатики. Правила поведінки в кабінеті інформатики
Мета: ознайомити учнів з предметом інформатика і можливостями комп’ютера; ознайомити із правилами поведінки та технікою безпеки в...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
ІНФОРМАТИКИ
...
Інформаційна (комп’ютерна) система
Поняття інформаційної (комп’ютерної) системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Функціональна схема та принципи...
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмета «Інформатика і комп’ютерна...
Засоби створення електронного документа. Автоматизація введення інформації в комп'ютер
Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування...
Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка