Що таке філософія?


Скачати 100.91 Kb.
НазваЩо таке філософія?
Дата15.03.2013
Розмір100.91 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Філософія > Вопрос
8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ІСПИТУ

 

1.                 Що таке філософія? Її предмет і місце в системі світоглядного знання. Основні функції філософії.

2.                 Поняття і структура світогляду. Історичні типи світогляду.

3.                 Антична філософія: особливості, періодизація та значення для формування європейської культури.

4.                 Досократична філософія (Мілетська школа, Геракліт, піфагореїзм).

5.                 Атомістичне трактування буття в античній філософії (Левкіп, Демокріт, Епікур).

6.                 Філософія Сократа. Етичний раціоналізм Сократа.

7.                 Філософія Платона. Вчення Платона про ідеї.

8.                 Філософія Аристотеля: основні ідеї та їх вплив на світову філософію.

9.                 Основні проблеми середньовічної християнської філософії та основні етапи її розвитку. Суперечки про природу універсалій: реалізм і номіналізм.

10. Філософське вчення Фоми Аквінського, його концепція подвійної істини.

11. Гуманістичний характер філософії епохи Відродження. Основні ідеї епохи Реформації.

12. Особливості і головні риси філософії Нового часу.

13. Ф.Бекон: засновник емпіризму. Проблема наукового методу. Вчення про “ідолів”.

14. Механістичний матеріалізм Т. Гоббса, його вчення про людину і суспільство.

15. Філософія Р.Декарта. Проблема наукового методу. Декарт про субстанції.

16. Філософські погляди Б. Спінози і Г. Лейбніца.

17. Дж.Локк – засновник сенсуалізму. Вчення про первинні і вторинні якості.

18. Суб’єктивний ідеалізм Дж. Берклі і агностицизм Д. Юма.

19. Французький матеріалізм ХVІІІ ст., його вчення про матерію, пізнання, людину і суспільство (К.А.Гельвецій, П.Гольбах, Ж.Ламетрі, Д.Дідро).

20. Класична німецька філософія, її особливості і головні риси.

21. Теоретична і практична філософія І. Канта, його “коперніканський переворот” у теорії пізнання.

22. Г.Гегель, його філософська система і метод.

23. Філософія Л.Фейєрбаха, її антропологічний характер.

24. Російська філософія ХІХ – початку ХХ ст. Головні риси і особливості.

25. Філософія марксизму: основні ідеї та їх вплив на світову філософію й соціальну практику.

26. Філософії ХХ століття: основні напрямки та загальна характеристика.

27. “Філософія життя” і її різновиди (А. Бергсон, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер).

28. Екзистенційна філософія та її основні ідеї.

29. Характерні риси та особливості герменевтики.

30. Фрейдизм і неофрейдизм (З.Фрейд, Е.Фромм, К.Юнг, А.Адлер, Г.Маркузе).

31. Позитивізм: характерні риси та основні етапи розвитку.

32. Сучасна релігійна філософія: основні напрямки та їх характеристика.

33. Особливості та головні питання філософської культури Київської Русі.

34. Філософія українського Відродження та Просвітництва.

35. Філософські погляди Г.С.Сковороди та його вплив на розвиток української філософії.

36. Українська філософія XIX – XX століття.

37. Філософський зміст категорії буття та його головні форми. Типи онтології.

38. Формування та розвиток науково-філософського поняття матерії. Властивості та структура матерії.

39. Рух як спосіб існування матерії та його форми. Простір і час.

40. Поняття “світ” і “картина світу”. Сучасні наукові моделі розвитку світу.

41. Проблема свідомості у філософії. Головні концепції походження свідомості.

42. Відображення та форми її еволюції. Свідомість як вища форма відображення.

43. Біологічні та соціальні передумови походження свідомості. Сутність свідомості.

44. Структура та функції свідомості. Самосвідомість.

45. Рівні психічного життя людини: свідоме, несвідоме, підсвідоме.

46. Діалектика: її історичні форми та особливості. Об’єктивна і суб’єктивна діалектика.

47. Діалектичні принципи загального взаємозв’язку та розвитку.

48. Основні закони діалектики та їх характеристика.

49. Категорії діалектики та їх характеристика.

50. Альтернативи діалектики та їх характерні риси.

51. Пізнання як предмет філософського аналізу. Сутність та структура пізнавального процесу (суб’єкт, об’єкт, образ).

52. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу. Поняття практики. Форми і рівні практичної діяльності. Функції практики.

53. Єдність чуттєвого та раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні.

54. Проблема істини, види істини. Істина і хибність (помилковість). Критерії істини.

55. Наукове пізнання. Рівні і форми розвитку наукових знань.

56. Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика.

57. Поняття природи. Суспільство як частина природи. Взаємодія суспільства і природи.

58. Філософія суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства.

59. Суспільство як система та її структура. Типологія соціальних відносин. Класифікація суспільних законів.

60. Концепції розвитку суспільства та форми соціальних процесів.

61. Проблема людини в історії філософської думки. Головні концепції сутності людини.

62. Сутнісна характеристика людини. Взаємозв’язок біологічного, соціального та психічного в людині. Основні концепції сенсу життя людини.

63. Зміст понять: людина, індивід, особистість. Історичні типи взаємовідносин людини і суспільства.

64. Проблема свободи і відповідальності людини, їх взаємна обумовленість.

65. Сутність і природа цінностей. Цінності та оцінки. Класифікація цінностей.

66. Духовне життя суспільства: поняття, сутність, структура.

67. Суспільна свідомість та її структура. Форми суспільної свідомості, критерії їх розрізнення і взаємодія.

68. Культура як специфічна соціальна реальність. Культура і цивілізація. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.

69. Філософія історії. Сучасні концепції філософії історії.

70. Зміст та спрямованість історичного процесу. Критерії прогресу.

71. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія.

72. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції.

73. Методологія права та її рівні: спеціально-юридичний, загальнонауковий, філософський. Типи праворозуміння як способи здійснення філософсько-правової рефлексії.

74. Юридичний позитивізм як спосіб філософського осмислення права: світоглядні витоки, сутність, позитивні та негативні риси. Етапи розвитку.

75. Правовий об’єктивізм: філософські витоки, основні форми, позитивні і негативні риси. Філософсько-правова концепція марксизму.

76. Природно-правове мислення: особливості та гуманістичний смисл, переваги та недоліки. Типи класичних природно-правових концепцій.

77. Виникнення античної філософії права і її характерні риси. Філософсько-правові погляди Сократа, Платона, Аристотеля, стоїків.

78. Філософія права середньовіччя (А. Аврелій, Ф. Аквінський) та епохи Відродження і Реформації (Н. Макіавеллі, Ж. Боден, М. Лютер).

79. Філософсько-правові погляди мислителів Нового часу (Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк) та епохи Просвітництва (Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, К.-А. Гельвецій).

80. Філософія права І. Канта. Принцип суб’єктивності. Моральне обґрунтування права.

81. Гегелівська філософія права: світоглядно-методологічні основи, головні ідеї та сучасне значення.

82. Особливості сучасних концепцій природного права. Принцип інтерсуб’єктивності як методологічна основа, характерні риси, переваги та недоліки, основні течії.

83. Феноменологічні та екзистенційні концепції права. Правові ейдоси. Людське існування і право.

84. Герменевтичні концепції права. Інтерпретація правових текстів.

85. “Філософія серця” як світоглядно-методологічний фундамент національної філософії права (Г. Сковорода, П. Юркевич).

86. Філософсько-правові погляди українських політичних мислителів ХІХ – початку ХХ ст. (М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський та ін.).

87. Філософсько-правові ідеї Б. Кістяківського: методологія права, теорія соціальної правової держави, правосвідомість.

88. Основні ідеї російських філософів права (В. Соловйов, П. Новгородцев, Л. Петражицький та ін.).

89. Право як особлива реальність. Співвідношення сущого і належного в праві.

90. Природне і позитивне право як елементи правової реальності, їх смисл та співвідношення. Проблема сутності та існування права.

91. Багатогранність права. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя. Абстрактне і конкретне в праві.

92. Природа людини та антропологічне обґрунтування права.

93. Філософський смисл та обґрунтування прав людини. Значення прав людини в сучасному світі.

94. Особистість і право. Особистість як суб’єкт права. Смисл правового гуманізму.

95. Справедливість як головна правова цінність. Формальна і змістовна справедливість.

96. Ціннісні основи права. Свобода і право. Негативна і позитивна свобода. Свобода і рівність.

97. Поняття правосвідомості. Форми і рівні правосвідомості. Аксіоми правосвідомості.

98. Правовий менталітет та його види. Особливості українського правового менталітету.

99. Інституційний вимір права. Влада і право. Поняття та види легітимації держави і права.

100. Поняття правового суспільства та умови його формування в Україні. Філософські проблеми правотворчості та правозастосування у посттоталітарному суспільстві.

Схожі:

ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
Що таке філософія, її предмет і функції?
Розкрийте сутність раціоналізму як одного з основних напрямів філософії Нового часу
Курс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет і роль в суспільстві
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
ФІЛОСОФІЯ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
Усні питання на іспит з „ФІЛОСОФІЇ” (макс. 10 балів за два питання в білеті)
Що таке філософія, її предмет, структура, та поясніть кожен елемент цієї структури. Які історичні типи світогляду Ви знаєте та поясніть...
1. Філософія в системі університетської освіти та її цінність для міжнародників
Філософією нині наз не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої...
Семінар 1 Тема. Німецька класична філософія
Система Імануїла Канта.[Періоди творчості Канта. – “Копернікіанський переворот”. – Пізнавальний процес за Кантом: апріорне, трансцендентне,...
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення
Сучасна філософія техніки не є завершеною, вона навіть не являє собою певної філософської цілісності. Переважно це зумовлено «дитячим»...
Що таке конфлікт?
Мета. Навчити учнів усвідомлювати першопри­чини конфлікту, що таке конфлікт, наслідки конфліктів
Що таке світло?
Що таке кут падіння, кут відбиття та кут заломлення при падінні світлової хвилі на поверхню розподілу двох середовищ?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка