Усні питання на іспит з „ФІЛОСОФІЇ” (макс. 10 балів за два питання в білеті)


НазваУсні питання на іспит з „ФІЛОСОФІЇ” (макс. 10 балів за два питання в білеті)
Сторінка1/7
Дата15.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Усні питання на іспит з „ФІЛОСОФІЇ” (макс.10 балів за два питання в білеті):


 1. Що таке філософія, її предмет, структура, та поясніть кожен елемент цієї структури. Які історичні типи світогляду Ви знаєте та поясніть особливості (характерні риси) кожного цих типів. Текст: Платон «Апологія Сократа».

 2. Філософські ідеї східної філософії (буддизм, конфуціанство та даосизм). Текст: Лао-цзи «Дао-де-цзін».

 3. Філософія Платона (теорія ідей, теорія пізнання, міф про печеру, міф про андрогінів, вчення про державу). Текст: Платон «Бенкет»

 4. Філософія Арістотеля (метафізика, вчення про матерію і форму (як потенційність та актуальність), причини виникнення речей, критика теорії ідей Платона, що таке чеснота і щастя). Текст: Аристотель, «Нікомахова етика», книги 8-9

 5. Філософські погляди Августина Аврелія (про свободу волі, про природу зла, вчення про два Гради, про Божественну ілюмінацію). Текст: Августин, «Сповідь», книга 3 (4)

 6. Філософія раціоналізму Р.Декарта та емпіризму Ф.Бекона (раціоналізм, вчення про субстанцію, дуалізм, метод радикального сумніву, вроджені ідеї, дедуктивний метод, дедукція, індукція, примари розуму, 3 шляхи пізнання)

 7. Гносеологія та етика І.Канта („коперніканський переворот”, агностичний апріоризм, три сходинки пізнання, синтетичні та аналітичні твердження, апріорні та апостеріорне знання, світ речей-в-собі та світ-речей-для-нас, феномен, ноумен, категоричний та гіпотетичний імператив, що таке моральна дія, чим відрізняється дія вчинена з обов’язку від дії вчиненої зі схильності)

 8. Філософія раціонального песимізму А.Шопенгауера (що лежить в основі світу, знати характеристики світової волі, що значить розуміння світу як воля та уявлення, шляхи уникнення волі). Текст: Шопенгауер, «Афоризми життєвої мудрості» (правила поведінки). гл.5

 9. Філософія Ф.Ніцше („воля до влади”, „вічне повернення” „надлюдина”, діонісійне і аполонійне начала, імморалізм, переоцінка всіх цінностей, що таке рабська та стадна моралі).

 10. Філософія свободи С.Кєркегора (три стадії життєвого шляху та вміти пояснити їх, що таке суб’єктивна та об’єктивна істина за Кєркегором) та філософські ідеї екзистенціалізму Сартра та Камю (як співвідносяться між собою сутність (есенція) та існування (екзистенція) у екзистенціалізмі, що таке межова ситуація, що таке екзистенція, поняття абсурду, основні характеристики та стани людини за екзистенціалістами). Текст: Сартр «Екзистенціалізм – це гуманізм». (http://psylib.org.ua/books/sartr01/)

 11. Творче питання: будь-яке ваше самостійно підготовлене питання на іспит з філософії, крім згаданих вище.

12. Додаткові питання по одному з текстів:

Платон, Бенкет

Платон, Апологія Сократа

Аристотель, Нікомахова етика, кн.8-9

Еразм Роттердамський, Похвала глупоті

Монтень, Проби (будь-які два есе)

Шопенгауер, Афоризми життєвої мудрості, гл.5

Сартр, Екзистенціалізм – це гуманізм

Е.Фромм, Мистецтво любити (вступ)

М.Фуко, Наглядати та карати. Народження в’язниці. (розділ)
Тести на іспит з філософії
! 1 Філософія і світогляд

№ 1, 0, 1, 1, 1, 60
Що вивчає аксіологія: 
.проблеми цінностей 
.проблеми пізнання та істини 
.проблеми буття та його види 
.проблеми науки і техніки 
.проблеми природи та фізичного світу

№ 2, 0, 1, 1, 1, 60
Розділ філософії, який вивчає пізнання, джерела і форми знання, методи і межі знання називається: 
.апологія 
.аксіологія 
.онтологія 
.гносеологія 
.антологія

№ 3, 0, 1, 1, 1, 60
Розділ філософії, який вивчає буття, форми і способи буття світу, його першооснову і сутність називається: 
.апологія 
.аксіологія 
.онтологія 
.гносеологія 
.антологія

№ 4, 0, 1, 1, 1, 60
Хто вперше вжив термін «філософія» у відношенні до тих, хто прагне до вищої мудрості, але її не досягає (бо мудрими можуть бути лише боги): 
.Піфагор 
.Кант 
.Парменід 
.Протагор 
.Арістотель

№ 5, 0, 1, 1, 1, 60
В чому сутність філософського світогляду: 
.теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях 
.синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво.наочному образі 
.форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного 
.синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі 
.форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні

№ 6, 0, 1, 1, 1, 60
В чому сутність релігійного світогляду: 
.теоретична форма світогляду, що відображує світ у поняттях і обумовлених знаннях 
.синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво.наочному образі 
.форма світогляду, що ділить світ на надприродний і земний, і ставить земний світ в залежність від надприродного 
.синкретична форма світогляду, що відображає світ в художньому образі 
.форма світогляду, що відображає світ в емпіричному знанні

№ 7, 0, 1, 1, 1, 60
У якій дисципліні присвячують значну частину своїх роздумів на міркування про смисл та предмет власної діяльності. І про яку кажуть, що вона визначає все, але не здатна визначити саму себе: 
.гносеологія 
.політика 
.економіка 
.філософія 
.юриспруденція

№ 8, 0, 1, 1, 1, 60
Чим відрізняється філософія від науки: 
.екзистенційна спрямованість відображення світу 
.відображення світу у формі понять 
.раціональний спосіб осягнення світу 
.системність і обумовленість знання 
.прагнення до досягнення істини

№ 9, 0, 1, 1, 1, 60
Міф (так як його розумів М.Еліаде і як його починають розглядати у 20ст.) . це… 
.звичайна казка написана тогочасними літописцями для обдурювання людей 
.раціонально.обгрунтована і така що спирається на експериментальні підтвердження розповідь про доісторичний період певного народу 
.викладає сакральну історію, розповідає про події, які відбулися в далекі часи „початку всіх початків» 
.розповідає про події, які спричинились до розквіту даного народу і його вибраність

№ 10, 0, 1, 1, 1, 60
Система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу називається: 
.світогляд 
.апологія 
.онтологія 
.мистецтво 
.гносеологія

№ 11, 0, 1, 1, 1, 60
Вкажіть історичні типи світогляду: 
.міфологічний, релігійний, філософський 
.міфологічний, релігійний, первісний 
.релігійний, філософський, трансцендентний 
.філософський, світоглядний, релігійний 
.філософський, науковий, релігійний

№ 12, 0, 1, 1, 1, 60
Яку з даних позицій НЕ виділяє польський філософ Л.Колаковський характеризуючи стосунки між людиною.світом.філософією (тобто не вважає що філософія є) : 
.філософія як декаденція, 
.філософія як сублімація, 
.філософія як екзистенція 
.філософія як презентація

№ 13, 0, 1, 1, 1, 60
Основні розділи у структурі філософії: 
.онтологія, гносеологія, аксіологія 
.апологія, герменевтика, аксіологія 
.онтологія, аксіологія, етика 
.аксіологія, естетика, прагматика 
.гносеологія, пропедевтика, антологія

№ 14, 0, 1, 1, 1, 60
Що є предметом вивчення філософії: 
.структура різних областей природи, їх властивості 
.специфіка і структура живих організмів 
.психіка людини, її механізми 
.право і його походження 
.світ як ціле, місце людини у світі, її відношення до світу

№ 15, 0, 1, 1, 1, 60
Що є спільним між філософією і наукою: 
.раціонально.логічні методи дослідження 
.екзистенційна спрямованість знання 
.перевіряємість знання через досвід 
.практична корисність знання 
.експериментальність при пошуку істини

№ 16, 0, 1, 1, 1, 60
Згідно праці К.Ясперса “Що таке філософія” джерелами виникнення філософії є: 
.подив, сумнів, усвідомлення загубленості; 
.подив, прагнення, сумнів 
.сумнів, страх, комунікація 
.подив, спокій, усвідомлення загубленості

№ 17, 0, 1, 1, 1, 60
Етимологія слова філософія: 
.«любов до мудрості» 
.«любов до знання» 
.«наука про істину» 
.«наука про буття» 
.«любов до мистецтва"

№ 18, 0, 1, 1, 1, 60
За визначенням К.Ясперса, період в історії людства від 800 до 200 років до н.е., протягом якого одночасно у різних куточках світу (Китаї, Індії, Греції, Близькому Сході) незалежно одні від одних на зміну міфологічному світогляду приходить новий раціональний, філософський тип мислення у якому людина пізнає буття в цілому, саму себе і свої межі, який і сформував той тип людини, який існує і донині, називається 
.«кльовий час» 
.«час науки» 
.«лінійний час» 
.«осьовий час» 
.«час просвітлення»

№ 19, 0, 1, 1, 1, 60
Яке з перерахованих понять не входить в структуру філософії: 
.апологія 
.аксіологія 
.гносеологія 
.онтологія

№ 300, 0, 1, 1, 1, 60
Згідно амер.філософа Р.Рорті, у ХХст. домінують три основні підходи до розуміння філософії (обведіть їх): 
.філософія є подібна до поезії 
.філософія є подібна до науки 
.філософія є подібна до політики 
.філософія є подібна до техніки 
.філософія є подібна до електроніки

№ 301, 0, 1, 1, 1, 60
Філософія на відміну від буденної думки характеризується (обведіть три вірні відповіді) : 
.рефлективністю (міркуванням) 
.теоретичністю, систематичністю 
.експериментальністю та хибністю 
.аргументованістю та доказовістю 
.банальністю та тавтологією

№ 302, 0, 1, 1, 1, 60
Хто автор твердження: «коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне — то й усе світле, щасливе, бажане. Оце є філософія»: 
.Лаоцзи 
.Г.Сковорода 
.Платон 
.В.Кличко 
.Ф.Ніцше

№ 303, 0, 1, 1, 1, 60
Яке з даних тверджень найменше відповідає визначенню філософії: 
.будь.яке систематичне та наполегливе міркування про природу і значення реального світу та нашого існування; 
.спроба осягнути остаточні пояснення досвіду; 
.спроба отримати практичні знання для маніпулювання людьми та світом 
.спроба розвязати певні проблеми щодо нас і нашого людського життя, які на наше мислення накладає світ.

№ 304, 0, 1, 1, 1, 60
Кумулятивна колекція історій – наративної (оповідної), усної традиції певної культури, що пояснюють її походження, відображають її історію, божества, предків і героїв, та навчає соціальних, моральних та релігійних вартостей, називається: 
.хіромантія 
.міфологія 
.наука 
.філософія 
.релігія

№ 305, 0, 1, 1, 1, 60
головна функція міфу полягає в тому, щоб 
.ввести слухачів в стан раціонального та логічного міркування; 
.надати моделі для наслідування в часи здійснення обрядів і взагалі будь.яких значних дій: правила годування і шлюбу, роботи і навчання дітей, мистецтва і науки мудрості; 
.на законодавчому рівні визначити правила та обов’язки всіх членів громади і закріпити в легітимному документі; 
.протистояти науковому розвитку та технічному прогресу з метою досягнення загального добробуту правителів

№ 306, 0, 1, 1, 1, 60
Віра в Об’явлення надприродної сили чи сил, які вважаються творцями і управителями всесвіту, а також особиста чи інституційована система, що ґрунтується на такій вірі і поклонінні; відчуття зв'язаності, залежності і повинність по відношенню до таємної вищої сили, що дає опору і є гідною поклоніння називається 
.йога 
.міфологія 
.наука 
.філософія 
.релігія

№ 307, 0, 1, 1, 1, 60
Система знань, яка намагається змоделювати обєктивну реальність; система набування знання, що грунтується на раціональному методі; систематично отримане знання, яке піддається перевірці і включає здійснення емпіричних спостережень, висунення гіпотез для пояснення цих спостережень, і тестування цих гіпотез дійсними і надійними шляхами; чиєю метою є опис, пояснення і прогноз процесів і явищ дійсності, що складають предмет її вивчення, на основі законів, що відкриваються нею, називається 
.магія 
.міфологія 
.наука 
.філософія 
.релігія

№ 308, 0, 1, 1, 1, 60
Який з даних кроків критичного мислення (спроби вирішити проблему) зазвичай є відсутнім у філософії: 
.виявлення чітко якою є проблема; 
.формулювання можливих вирішень (гіпотез), або дій, які слід зробити, або переконання, які слід прийняти; 
.виведення ймовірних наслідків тих пропозицій, які обіцяють вирішити проблему, напр. події, які можна очікувати, що стануться якщо ми приймемо пропонований курс дій; 
.виконання експерименту (створення певних умов), для вивчення чи наше пропоноване рішення є вірним.

№ 309, 0, 1, 1, 1, 60
Яке питання І.Кант НЕ виділяє серед основних питань філософії: 
.Що я можу знати? (метафізика) 
.Що я повинен робити? (мораль) 
.Що таке наука? (наука) 
.На що я можу сподіватися? (релігія) 
.Що є людина? (антропологія).

№ 310, 0, 1, 1, 1, 90
Вставте відповідно два пропущені слова: «… це історія про осіб, де особи можуть бути богами, героями чи звичайними людьми. У …. ж будь.яке пояснення усуває дії чи наміри богів: 
.міф; філософія 
.філософія; релігія 
.наука; гносеологія 
.філософія; міф 
.релігія; філософія

№ 311, 0, 1, 1, 1, 90
Вставте відповідно два пропущені слова: «У … будь.які теорії є системними і внутрішньо звязними. … дозволяє багатозначність пояснень, де пояснення не є логічно виключними (можуть суперечити одне одному): 
.міф; філософія 
.філософія; релігія 
.наука; гносеологія 
.філософія; міф 
.релігія; філософія

! 2 Філософія Ст.Сходу

№ 20, 0, 2, 1, 1, 60
Що означає принцип «Дао»: 
.збірник законів і норм поведінки 
.закон природи, суспільства і людей, який управляє світом 
.моральний закон імператора 
.збірник гімнів і священних пісень

№ 21, 0, 2, 1, 1, 60
В якому понятті давньоіндійська філософія відобразила ілюзорність і видимість світу 
.майя 
.карма 
.самсара 
.дхарма 
.нірвана

№ 22, 0, 2, 1, 1, 60
як називається коловорот життя, нескінчений перехід з одного життя в інше: 
.самсара 
.карма 
.майя 
.атман 
.брахман

№ 23, 0, 2, 1, 1, 60
яке поняття давньоіндійської філософії відображає моральний закон, що надає світові порядок: 
.самсара 
.дхарма 
.карма 
.атман 
.брахман

№ 24, 0, 2, 1, 1, 60
чим визначається самсара, перехід з одного життя в інше: 
.карма 
.дарма 
.майя 
.жень 
.нірвана

№ 25, 0, 2, 1, 1, 60
в якому понятті Конфуцій виразив людинолюбство і гуманність: 
.жень 
.лі 
.сінь 
.дао 
.чжі

№ 26, 0, 2, 1, 1, 60
Що означає поняття "карма" в давньоіндійській філософії: 
.божественна напередвизначеність 
.обряд посвячення у вищий жрецький сан 
.досягнення вищого блаженства, що виникає після смерті 
.вчинки живої істоти, що визначають її нове народження

№ 27, 0, 2, 1, 1, 60
Який філософ давнього Сходу розробляє концепцію ідеальної людини, благородного мужа не за походженням, а завдяки вихованню: 
.Мао дзе дун 
.Конфуцій 
.Будда 
.Лао.цзи 
.Гегель

№ 28, 0, 2, 1, 1, 60
Яке з даних правил не належить до вічних істин проголошених Буддою: 
.життя – це страждання 
.страждання – не має своєї причини 
.корінь страждання – жадоба до життя 
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Загальна характеристика
Перше питання: відповідь студента (до 20 хвилин) на два запропонованих теоретичних питання вивченого матеріалу з предмету
Реферат з історичного краєзнавства
Хто вже має виконаними всі види роботи і хоче підвищити оцінку – для цього зустрінемося з вами в день іспиту, готуєте питання до...
Контрольні питання, які виносяться на іспит

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ I НАВИЧОК СТУДЕНТІВ (ІСПИТ)

Питання з цивільного права Ч. І (іспит)
Диспозитивний метод регулювання цивільних відносин та чинники, що його зумовлюють
Мовне питання в Українській федерації. Мовне питання в Україні
Мовне питання в Україні. Питання, яке стоїть вже дуже довгий час.,і яке ніхто не може вирішити. Ніяка влада
Питання які виносяться на іспит
Зміна фази хвилі при її розповсюдженні. Фазова затримка, що вноситься тонким оптичним елементом
Питання на іспит предмету Історія правових і політичних вчень
Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Відродження і Реформації
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі
ПИТАННЯ НА ІСПИТ
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка