ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)


НазваТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)
Дата19.03.2013
Розмір112 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (для студентів ІV курсу історичного факультету)

ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 – 1921 рр.)

Заняття 1. Перша світова війна і Україна (липень 1914 – лютий 1917 рр.)

1. Плани воюючих держав щодо українських земель.

2. Воєнні дії на території України.

3. Українські січові стрільці: бойовий шлях в роки війни.

4. Соціально-економічне становище українських земель в роки війни.

Реферати –

«Політика російської влади на окупованих землях Галичини і Буковини у 1914-1916 рр.»

«Соціальні аспекти Першої світової війни для українського суспільства у межах Російської імперії»

Заняття 2. Українська Центральна Рада.

1. Початок революції в Росії та утворення Центральної Ради. Політична платформа Центральної Ради на початковому етапі та її реалізація.

2. Універсали УЦР: порівняльна характеристика.

3. Військово-політичні події в УНР у грудні 1917 р. – лютому 1918 р.

4. Діяльність Ради народних міністрів УНР у березні – квітні 1918 р.

Реферати –

«Зовнішня політика Центральної Ради»

«Церковне життя в Україні у період Центральної Ради»


Заняття 3. Українська держава. УНР в добу Директорії.

1. Характеристика актових документів гетьманату (Грамота Павла Скоропадського, Із законів про тимчасовий державний устрій України, Статут тимчасових земельно-ліквідаційних комісій, Грамота гетьмана П. Скоропадського про федерацію України з Росією).

2. Внутрішня політика Української Держави.

3. Діяльність урядів В. Чехівського, С. Остапенка та Б. Мартоса.

4. Джерелознавчі аспекти «Відродження нації» В. Винниченка у вивченні внутрішньої політики Директорії.
Реферати –

Українська Держава і більшовицька Росія: стосунки в системі переговорів і протистояння”

Дипломатичний корпус Української Держави”
Рекомендовані джерела та література:

 1. Бахтурина А. Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. – М., 2000.

 2. Винниченко В. Відродження нації. У 3-х томах. – К. – Відень, 1920.

 3. Вільшанська О. Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – С. 56-70.

 4. Граціозі А. Війна і революція в Європі, 1905 – 1956 рр. – К., 2005.

 5. Гриценко А. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. – початок 1919 р.). – К., 1993.

 6. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 7. Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр. Проблеми взаємовідносин. – К., 1998.

 8. Кульчицький С. Російська революція 1917 року: новий погляд. – К., 2008.

 9. Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

 10. Макарчук С. А. Українська Республіка галичан: Нариси про ЗУНР. – Львів, 1997.

 11. Михутина И. Украинский Брестский мир. – М., 2007.

 12. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995.

 13. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією. – К., 2008.

 14. Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. – К., 2004.

 15. Реєнт О. П., Янишин Б. М. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – С. 3-37.

 16. Середницький Я. Українсько-польські стосунки 1919-1920 років у польській історіографії // Самостійна Україна. – 2001. – Ч. 3. – С. 25-29.

 17. Скоропадський П. Спогади. – К. – Філадельфія, 1995.

 18. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.

 19. Терещенко Ю. І. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал. – 2008. – №4. – С. 19-38.

 20. Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.). – К., 2003.

 21. Українська революція. Хрестоматія. Укладачі Корновенко С. В., Морозов А. Г., Реєнт О. П. – Вінниця, 2004.

 22. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – К., 1996-1997.

 23. Яблонський В. М. Від влади п’ятьох до диктатури одного: Історико-політичний аналіз Директорії УНР. – К., 2001.


ТЕМА ІІ. Українська Соціалістична Радянська Республіка у 1919 – 1929 рр.

Заняття 1. Політика “воєнного комунізму” та НЕП: дві моделі економічного розвитку.

1. Теоретичне обґрунтування необхідності руйнування ринкових відносин.

2. Здійснення політики “воєнного комунізму”.

3. Наслідки комуністичного будівництва.

4. Повсякденне життя українського селянина у 1920-х рр.
Реферати –

«Голод 1921 – 1923 рр. в УСРР: причини і наслідки»

«Теоретичні аспекти кооперації селянства у ситемі комуністичного будівництва»

«Концепція «світової революції» в марксизмі-ленінізмі»
Заняття 2. Політичний розвиток УСРР в 1920-х рр.

1. Особливості функціонування партійно-державного апарату.

2. Національна політика більшовиків в УСРР: теоретичні аспекти.

3. Збірка документів і матеріалів «Національні відносини в Україні у ХХ ст.» про політику коренізації.

4. Аналіз твору М. Хвильового «Україна чи Малоросія?»

Реферати –


«Щоденники С. Єфремова як джерело до вивчення суспільно-політичного життя в радянській Україні»

«Українське партійно-державне керівництво: колективний портрет»

«Український націонал-комунізм. Теоретичні й практичні аспекти»

Заняття 3. Духовне життя українського суспільства в умовах СРСР.

1. Теоретичні аспекти культурного будівництва у візії комуністичної доктрини.

2. Становлення нової системи освіти й науки.

3. Літературний процес.

4. Мистецьке життя у 1920-х рр.
Реферати –

Соціально-побутові умови життя українського студентства у 1920-х рр.”

Українська еміграція в Європі міжвоєнного періоду: культурницькі аспекти”

Літературна дискусія в УСРР у 1920-х рр.”
Рекомендовані джерела та література:

 1. Автушенко І. Вплив комуністичного тоталітарного режиму на культурний розвиток України (1920 – І пол. 30-х рр.) // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – Вип. 5. – С. 118-123.

 2. Борисенок Е. Феномен советской украинизации. – М., 2006.

 3. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М., 1991.

 4. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-ті роки). – К. – Едмонтон, 1991.

 5. Даниленко В. М. Українізація: здобутки і втрати (20-30-ті роки) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – 1992. – №2. – С. 79-91.

 6. Єфіменко Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917-1919 рр.). – К., 2008.

 7. Історія народного господарства Української РСР: у 3-х т. – Т. 3. Кн. 1. – К., 1985.

 8. Історія українського селянства. В 2-х томах. – К., 2006.

 9. Карр Э. История советской России. – Т. 1-2. Большевистская революция 1917-1923. – М., 1990.

 10. Коган Л. А. Военный комунизм: утопия и реальность // Вопросы истории. – 1998. – №2. – С.122-134.

 11. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.

 12. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 1-2. – К., 1994.

 13. Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.): Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький. НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 1], ч. 1-2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010.

 14. Пайпс Р. Россия при большевиках. – М., 1997.

 15. Пиріг О. А. Місце грошової реформи 1922-1924 рр. у здійсненні нової економічної політики // Український історичний журнал. – 2000. – №3. – С. 92-102.

 16. Пиріг О. А. НЕП: більшовицька політика імпровізації. – К., 2001.

 17. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

 18. Скрипник М. До теорії боротьби двох культур. – Харків, 1928.

 19. Солдатенко В. Ф. У пошуках соціальної й національної гармонії (ескізи до історії українського комунізму). – К., 2006.

 20. Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921-1928 рр.). – К., 2000.

 21. Шаповал Ю. Україна 20 – 50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.


ТЕМА ІІІ. Особливості комуністичної модернізації України наприкінці 1920-х – у 1930-х рр. Українські землі в складі Польщі, Чехословаччини та Румунії.
Заняття 1. Зміни в соціально-економічній політиці наприкінці 1920-х – у 1930-х рр.

1. Ідеологічні передумови індустріалізації промисловості.

2. Труднощі й успіхи форсованої індустріалізації.

3. Суцільна колективізація сільського господарства та її наслідки.

4. Соціальні аспекти комуністичної модернізації.

Реферати –


«Голодомор 1932-1933 рр. на Одещині»

«Феномен «соціалістичного змагання»»

«Проблема визначення голодомору як геноциду у вітчизняній та світовій історіографії»

Заняття 2. Політичний розвиток українських земель у 1930-х рр.

1. Формування диктаторського режиму Й. Сталіна.

2. Масові репресії: «українська особливість». Початок депортацій національних меншин.

3. Конституції 1936-1937 рр. та їхнє місце в системі влади та політичної практики.

4. Політичне життя на західноукраїнських землях.

Реферати –


«Діяльність політичних партій в Західній Україні у 1930-х рр.»

«Станіслав Косіор – політичний портрет»

«Український націоналізм: аналіз концепції «дієвості»»

Заняття 3. Специфіка духовного життя українського суспільства в умовах “великого перелому”.

1. Згортання «українізації»: причини та наслідки.

2. Стан освіти та розвиток науки в 1930-ті рр.

3. “Розстріляне відродження”.
Реферати –

Розгром історичної школи М. Грушевського”

Історичний факультет ОДУ ім. І. І. Мечникова у 1930-х рр.”
Рекомендовані джерела та література:

 1. Баберовскі Й. Червоний терор: Історія сталінізму. – К., 2007.

 2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. – Кн. 1-2. – К., 1994.

 3. Васюта І. Політична історія Західної України (1918-1939). – Львів, 2006.

 4. Вегеш М. Карпатська Україна 1938 –1939 років у загальноєвропейському історичному контексті. – Т. 1-2. – Ужгород, 1997.

 5. Ганжа О. «Селянські настрої» серед робітництва в Червоній армії та партії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2007. – Вип. 16. Частина 2. – С. 60-67.

 6. Гриневич Л. Ціна сталінської «революції згори»: українське селянство в очікуванні на війну // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2007. – Вип. 16. Частина 1. – С. 287-306.

 7. Дорошко М. Номенклатура: керівна верхівка радянської України (1917-1938 рр.). – К., 2008.

 8. Зімон Ґ. Чи був голодомор 1932-1933 рр. інструментом «ліквідації» українського націоналізму? // Український історичний журнал. – 2005. – №2. – С. 118-130.

 9. Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929-1941 рр.). – К., 1998.

 10. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колонізація і голодомор. – К., 1993.

 11. Костюк Г. Сталінізм в Україні. Генеза і наслідки. – К., 1995.

 12. Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. – К., 2008.

 13. Марочко В. І. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932-1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? // Український історичний журнал. – 2006. – №3. – С. 186-199.

 14. Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. – Донецьк, 2003.

 15. Новохатько Л. М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національної політики (20-30-ті рр. ХХ ст.). – К., 1998.

 16. Павлова И. В. Власть и общество в СССР в 1930-е годы // Вопросы истории. – 2001. – №10. – С. 46-56.

 17. Ринажевський Б. Правове становище в складі іноземних держав та становлення національної державності в Закарпатті (1918-1939). – Львів, 2003.

 18. Україна крізь віки. – Т. 12. – К., 1999.

 19. Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. – М., 1996.

 20. Шаповал Ю. Людина і система. Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. – К., 1994.


ТЕМА ІV. Українські землі в роки Другої світової війни.
Заняття 1. Українські землі на першому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.).

1. Огляд джерел і літератури з теми.

2. Початок Другої світової війни та Україна.

3. Політика радянізації.
Реферати –

«Радянсько-румунські відносини 1939-1940 рр. у контексті приєднання Бессарабії й Буковини»

«Праці В. Суворова (Різуна) з проблем Другої світової війни як історіографічний факт?»
Заняття 2. Військово-політична ситуація в Україні у 1941 – першій половині 1943 рр.

1. Оборонні бої на території УРСР у 1941-1942 рр.

2. Евакуаційні заходи в УРСР.

3. Нацистський окупаційний режим. Його особливості в різних окупаційних зонах.

4. Рух Опору. Ідеологічні, географічні й військові основи діяльності представників різних течій.
Реферати –

«Українське самостійницьке підпілля в Трансністрії»

«Термін «Велика вітчизняна війна» між наукою та ідеологією»

Заняття 3. Завершальний період військового протистояння на українських землях (др. пол. 1943 – 1944 рр.)

1. Наступальні операції Червоної армії в Україні.

2. Політика більшовицької влади щодо населення УРСР після звільнення від нацистської окупації.

3. «Українське питання» на міжнародних конференціях періоду Другої світової війни.

4. Наслідки Другої світової війни для українського суспільства.
Реферати –

«Становище української культури в роки війни»

«Одеса в умовах румунсько-німецької окупації»

«Комунізм, фашизм і націонал-соціалізм: порівняльний аналіз»
Рекомендовані джерела та література:

 1. Баран В. Проблеми соціально-економічного розвитку України 1943-1945 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2007. – Випуск 16. Частина 1. – С. 360-369.

 2. Война Германии против Советского Союза. 1941-1945. – Берлин, 1991.

 3. Вронська Т. В. В умовах війни: життя та побут населення міст України (1943-1945 рр.). – К., 1995.

 4. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. Перевод с нем. – М., 1996.

 5. Гриневич В. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни: історіографічні нотатки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2007. – Випуск 16. Частина 1. – С. 405-434.

 6. Грицюк В. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на теренах України. – К., 2010.

 7. Даниленко В. М. Ліквідація Польської держави та встановлення радянського режиму в Західній Україні // Український історичний журнал. – 2006. – №3. – С. 111-125.

 8. Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944). – К., 2005.

 9. Кентій А. В. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941-1942 рр. – К., 1999.

 10. Коваль В. С. Друга світова війна і Україна (1939-1945 рр.). Історіософські нотатки. – К., 1999.

 11. Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Спроба сучасного концептуального бачення. – К., 1994.

 12. Король В. Визвольні бої Червоної армії на території України (1943-1944 рр.) // Український історичний журнал. – 2005. – №1. – С. 16-34.

 13. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

 14. Кучер В. Окупаційний режим в Україні: спроби нового бачення проблеми // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2001. – Число 6(7). Частина 1. – С. 209-224.

 15. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942 – 1952. – Львів, 1991.

 16. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997.

 17. Наджафов Д. Г. Советско-германский пакт 1939 года: переосмысление подходов к его оценке // Вопросы истории. – 1999. – №1. – С. 154-167.

 18. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси. – К., 2005.

 19. От «Барбароссы» до «Терминала». Взгляд с Запада. Перевод с англ. – М., 1988.

 20. Першина Т. С. Господарська номенклатура в Україні 1943-1945 рр. – К., 1997.

 21. Україна у другій світовій війні. Уроки історії і сучасність. Збірник статей. – К., 1995.

Схожі:

Тести. Перша світова війна
Залік №1 по темах: Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська...
«Нехай святиться у віках в борні здобута незалежність» Київ-2015 Зміст
Без сумніву, одними із таких факторів були боротьба козацтва, Перша та Друга світова війна, війна в Афганістані. Має непересічне...
Конспект лекції 1
Перша світова війна. Облаштування післявоєнного світу. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» / Шевченко...
«Початок війни. Події1939червня»
Розробки уроків по темі: «Друга світова війна» з використанням мультимедійних засобів
Урок узагальнення за темою «Друга світова війна»
Завдання нової школи навчити навичкам самостійного добування знань, здатності продуктивно мислити, вмінню самостійно вирішувати поставлені...
Урок узагальнення за темою «Друга світова війна»
Завдання нової школи навчити навичкам самостійного добування знань, здатності продуктивно мислити, вмінню самостійно вирішувати поставлені...
1. СУТЬ, РОЛЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Шумері. Вважається, що це революційне досягнення в житті людства призвело до утворення особливого прошарку "жреців-бізнесменів",...
ПЛАН КОНСПЕК Т
Друга світова війна почалася 17 вересня 1939 р., коли радянські війська перейшли польсько-радянський кордон. У відповідності з радянсько-німецьким...
Саласпілський меморіальний ансамбль жертвам фашизму в Латвії
Підраховано, наприклад, що за останнє тисячоліття жодне покоління в Європі не прожило своє життя без війни. Особливе місце в європейській...
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка