ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 435.22 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/4
Дата10.04.2013
Розмір435.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан санітарно-технічного факультету

______________________О.С.Волошкіна

"____"_______________________2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисциплін “Теплогазопостачання і вентиляція” (І), “Спеціальні питання

санітарно-технічного обладнання будівель” (ІІ) для спеціальності 6.0921.00

Водопостачання і водовідведення”Факультет – санітарно-технічний

Кафедра – теплогазопостачання вентиляції

Вивчення дисциплін заплановано у 5-ому семестрі на 3-ому курсі. Загальна кіль-кість годин/кредитів ECTS: дисципліна І – 126/3.5, дисципліна ІІ – 54/1.5. Кількість моду-лів: дисципліна І – 2, дисципліна ІІ – 1.

Обсяг роботи студентів з вивчення дисципліни,

види робіт і форми контролю

Нормативні дані


Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Дисципліни

І

ІІ

Разом

Всього (год., без екзамену)

Лекції (год.)

Практичні заняття (год.)

Лабораторні роботи (год.)

Індивідуальна робота з викладачем (ІРК) (год.)

Самостійна робота студента (СРС) (год.)

Курсові проекти (Кп) (семестр)

Курсові роботи (Кр) (семестр)

Індивідуальні завдання (Із)(кількість по чвертям/семестрам)

Заліки (чверть/семестр)

Екзамени (чверть/семестр)

90

20

8

6
10

46

-

5
-

-

5

54

14

6

6
6

22

-

-

-

-

5

-

144

34

14

12
16

68

-

5
-

5

5
Робоча навчальна програма складена на основі навчального плану напряму підго-товки 6.060101 “Будівництво” за професійним спрямуванням “Водопостачання і водовід-ведення”.

Програму склав к.т.н., доцент К.М.Предун.
Програма обговорена і ухвалена на засіданні кафедри теплогазопостачання і венти-ляції “___”____________ 2011 р., протокол №__.
Завідувач кафедри ТГПіВ Ю.К.Росковшенко
Схвалено методичною комісією спеціальності “Водопостачання і водовідведення”.
Голова комісії, к.т.н., доцент Т.В.Аргатенко

“___”____________ 2011 р.
1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

Дати студентам знання в області систем інженерного забезпечення (тепло- і газо-постачання, вентиляції і кондиціонування повітря, автономних теплогенеруючих уста-новок) будівель і споруд житлово-комунального та промислового призначення з метою створення необхідних тепловологісних умов у приміщеннях і дотримання оптимальних витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) і матеріалів, а також відповідних інженер-них систем населених пунктів.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

А) знати:

 1. призначення, принцип дії та схеми систем теплогазопостачання, опалення та вентиля-ції, кондиціонування повітря тощо будівель і споруд різного призначення;

 2. основи розрахунку систем та вибору необхідного обладання і устаткування;

 3. сучасний рівень техніки в області теплогазопостачання і вентиляції;

 4. призначення, принцип дії та схеми систем теплогазопостачання населених пунктів;

 5. основні нормативно-технічні документи, чинні в Україні, стосовно проектування та експлуатації вказаних інженерних систем,

Б) вміти:

 1. конструювати системи інженерного забезпечення будівель та споруд;

 2. вибирати і розраховувати обладнання цих систем;

 3. обирати оптимальні з точки зору витрат ПЕР режими роботи вказаних систем;

 4. визначати потреби у тепловій енергії та природному газі споживачів населених пунк-тів;

 5. виконувати трасування та гідравлічні розрахунки трубопроводів систем теплогазо-постачання населених пунктів, а також розрахунки та вибір основного обладнання вказаних систем.

Для отримання навичок з проектування систем теплогазопостачання і вентиляції студенти виконують курсову роботу з дисципліни І.

Вивчення дисциплін базується на знаннях, отриманих студентами з дисциплін:

  • вища математика;

  • фізика;

  • технічна механіка рідин і газів;

  • термодинаміка і теплопередача.


2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО СЕМЕСТРАМ І МОДУЛЯМ

Дисципліни “Теплогазопостачання і вентиляція” (І), “Спеціальні питання санітар- но-технічного обладнання будівель” (ІІ) читаються у 5-ому семестрі на 3-ому курсі.

Контроль знань студентів здійснюється під час проведення модульного та підсум-кового контролів, а його рейтингова оцінка встановлюється відповідно до Положення про модульно-рейтингову організацію навчального процесу в університеті.
Таблиця 2
  1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка