Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІI етапів учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 н р. Є. Д. Квітень


Скачати 245.82 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІI етапів учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 н р. Є. Д. Квітень
Дата27.02.2016
Розмір245.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІI етапів учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 н. р.Є.Д.Квітень, завідувач НМЦ

суспільно-гуманітарних

дисциплін ІППОЧО
У І-ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів, у ІІІ етапі – 8-11класів. Олімпіада проводиться в один тур, який складатиметься з двох форм виконання завдань: тестової та письмової, за завданнями, підготовленими оргкомітетом.

Час роботи над олімпіадними завданнями у І-ІІ етапі – 3 астрономічні години, з них: 45 хв. відводиться на виконання завдань закритої форми (тестових), решту часу – на виконання завдань із відкритою відповіддю (письмових). Час роботи над олімпіадними завданнями ІІІ етапу – 4 астрономічні години, з них: 1 год. – на виконання завдань закритої форми (тестових), решту часу відводиться на виконання завдань із відкритою відповіддю (письмових). Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати у 2013/2014 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, завдання І етапу будуть зорієнтовані на визначення змісту та глибини вивченого матеріалу учнями відповідних класів за І чверть, ІІ етапу – на рівень знань матеріалу школярами з відповідних предметів за І семестр.

Звертаємо увагу на те, що оскільки у 10-11 класах уже не вивчаються нові мовні теми й українська мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то відповідно і завдання І-ІІ етапів олімпіади будуть запропоновані на повторення матеріалу за курс 5-9 класів.

Підкреслюємо, що завдання І-ІІ етапів олімпіади з української літератури для учнів 7-9 класів будуть складені відповідно до чинної програми (Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.)

Для учнів 10-11 класів завдання І-ІІ етапів складатимуться відповідно до програми академічного рівня(Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан,  Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. За заг. ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011).

Загалом завдання будуть побудовані таким чином, щоб дати можливість школяреві не тільки продемонструвати знання засвоєного матеріалу, а й показати його розуміння (рівень розуміння), застосувати знання у новій ситуації (рівень застосування), виявити розуміння взаємозв’язків між різними типами інформації (рівень аналізу), продемонструвати здатність креативно мислити, творчо синтезувати набуті знання (рівень синтезу), виявити вміння давати власну оцінку поведінці героїв, обставинам тощо (рівень оцінювання).

Зокрема, з української мови для учнів 7–11 на І–ІІ етапах олімпіади пропонуватимуться:

1. Завдання закритої форми – тести трьох рівнів складності:

– з однією правильною відповіддю,

– з двома або більше правильними відповідями,

– на встановлення відповідності.

2.Завдання з відкритою відповіддю:

 • написання твору-роздуму, створення власного висловлення тощо (враховується як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку);

 • фонетичний, морфемний, морфологічний та словотвірний аналізи слів;

 • синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові знаки, будується структурна схема, дається загальна характеристика всій конструкції і компонентам як простим реченням тощо);

 • редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та граматичних помилок;

 • формулювання короткої відповіді на запропоновані завдання.


У цілому завдання з української мови будуть мати системний характер, тобто спрямовуватимуться на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів із фонетики, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення тощо.
З української літератури для учнів 7–11 класів включатимуться:

1. Завдання закритої форми – тести трьох рівнів складності:

– з однією правильною відповіддю,

– з двома або більше правильними відповідями,

– на встановлення відповідності.

2. Завдання з відкритою відповіддю :

– написання твору на одну із запропонованих тем (перевіряється сформованість знань з української літератури відповідно до чинної програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів відповідних літератур, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення).

Зауважуємо, що:

 • творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;

 • запропоновані теми творів будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням обов’язково буде пропонуватися для написання одна тема для власного висловлювання (так звана вільна тема);

– чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості; конкретні знання літературного матеріалу);

– ідейно-художній аналіз поезії за поданою схемою.

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то обов’язково буде забезпечена різноплановість завдань, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.

У процесі підготовки завдань для ІІІ етапу буде враховано зміст і глибину уже вивченого матеріалу учнями відповідних класів на час проведення олімпіадних змагань, орієнтуючись на зміст, структуру, обсяг завдань ІV етапу олімпіади за попередні роки.

Завдання з української мови для 8-9 класів включають:

 • створення власного висловлення (враховується як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку);

 • конкретні відповіді на запитання, щоб з’ясувати рівень навченості учнів з фонетики, лексики, морфології;

 • розбір синтаксичних одиниць (словосполучення, речення, текст);

 • побудову, редагування, створення речень відповідно до вимог і особливостей завдання;

 • роботу з поданим текстом (групування частин тексту, перевірка лексичних, морфологічних, орфографічних, пунктуаційних норм і правил).

Завдання з української мови для 10-11 класів включають:

 • написання твору-роздуму на певну тему (при цьому як аргумент для доведення власної думки мають бути наведені приклади із художньої літератури, історичні факти);

 • повний розбір словосполучень (із зазначенням морфологічних ознак частин мови, що входять до словосполучення);

 • тести різних структурних типів;

 • редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та граматичних помилок;

 • синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові знаки, будується структурна схема, дається загальна характеристика всій конструкції і компонентам як простим реченням).


Завдання з мови матимуть системний характер, тобто спрямовуватимуться на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів з фонетики, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення.

Для перевірки олімпіадних робіт передбачено відповідні критерії їх оцінювання, з метою полегшення роботи членів журі й обєктивування самого процесу оцінювання.

Завдання з української літератури для 8-9 класів включають:

 • написання твору на одну із тем (перевіряється сформованість знань з української літератури відповідно до програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, доводити власну думку);

 • твір на одну із запропонованих тем в учнів 8-9 класів оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; логічна послідовність викладу думок; струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням пропонується для написання одна тема для власного висловлювання (так звана вільна тема);

 • бліц-запитання (знання з теорії літератури, художніх текстів, міжпредметних зв’язків);

 • відгук на прочитану книгу, переглянутий фільм з коментуванням ідейно-художніх особливостей, морально-етичної проблематики, жанрової своєрідності.


Завдання з української літератури для 10-11 класів включають:

- написання твору на одну із тем (перевіряється сформованість знань з української літератури, уявлення про українську літературу в національному і світовому культурному контекстах, вміння аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів української літератури, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлювання, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу);

- твір на одну із запропонованих тем в учнів 10-11 класів оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;

- запропоновані теми творів з української літератури будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття розуміння ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням буде запропоновано для написання одну тему для власного висловлювання (вільну тему). Структура твору має відповідати вимогам зовнішнього незалежного оцінювання, тобто творча робота має містити тезу, підтверджену 2-3 переконливими аргументами; думки у творі повинні бути підкріплені прикладами з художньої літератури, цитатами, історичними фактами чи випадками з життя.

- чітку й лаконічну відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості, способи римування, стилістичні фігури та ін., конкретні знання літературного матеріалу та уміння встановити відповідність, наприклад, між твором і цитатою, твором і жанром, твором і автором).

Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіаді є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні.

Згідно з п 4.2 Положення «у разі виникнення запитань учасники мають право після завершення олімпіади подавати заяву в письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань». Але подання та розгляд апеляції не означає обов’язкову зміну оцінки.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

(для шкіл з мовою навчання національних меншин)
Різні типи сучасного уроку, забезпечення міжпредметних зв’язків, позаурочна робота (участь в конкурсах, тижнях: української мови, грамотності, перекладів) – це лише частина роботи щодо якісного та активного засвоєння української мови і набуття відповідних видів компетенції. Активне залучення учнів до участі в олімпіадах з української мови і літератури – це:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- розширення функціонування української мови;

- визначення дієвих заходів щодо поліпшення стану вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

- створення достатньої організаційної, кадрової, фінансової, науково-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею учнями;

- виявлення та підтримка творчої, обдарованої молоді.

Оволодіння мовою потребує активної допомоги з боку вчителя (роз’яснення, демонстрація зразків, виправлення помилок тощо), проте необхідно спрямовувати учнів і на самостійне виконання завдань. Самостійну роботу учнів варто регулярно поєднувати з роботою в парах і групах, оскільки така форма організації навчальної діяльності дає кожному учневі можливість висловитись і бути почутим. У цій роботі можуть застосовуватися такі прийоми:

- самостійний переклад уривка тексту кожним учнем і обговорення результату роботи в парах;

- переклад фрагмента тексту в парах і обговорення результатів роботи в групі з двох-трьох пар;

- відновлення деформованого тексту ;

- проведення технічного перекладу;

- читання кожним учнем частини тексту, пошук відповіді на поставлене учителем запитання, обговорення відповіді в парах;

- читання тексту частинами та складання короткого переказу (читають першу частину, один учень переказує її, інший ставить йому запитання щодо змісту, мовної форми переказу; далі читають наступний уривок і змінюють ролі у парі);

- читання з позначками (кожен учень читає матеріал і робить на полях позначки, які показують, наскільки цей матеріал зрозумілий для нього (+ мені зрозуміло це,мені зовсім не зрозуміло це, ± мені це зрозуміло частково); далі учні в парах обговорюють зроблені позначки, у разі потреби допомагають один одному краще зрозуміти прочитане);

- перегляд навчальних фільмів, прослуховування аудіоматеріалів українською мовою з подальшим їх обговоренням.

Підготовка учнів до олімпіади передбачає певні зміни у відборі змісту, методів, форм організації роботи як на уроках української мови, так і в позаурочний час. Зокрема, необхідно посилити увагу до тем, які засвоюються важче. Наприклад, учні постійно допускають помилки у завданнях з теми «Числівник», тому необхідно звертати увагу на правильне утворення різних форм числівників, їх вимову за орфоепічними нормами, правильну будову речень з числівниками. Доцільно застосовувати вправи на використання цієї частини мови на всіх уроках: пропонувати учням вимовляти слідом за вчителем сполучення слів, невеликі речення з числівниками, вжитими в непрямих відмінках; записувати числівники в окремих реченнях з математичного (природничого) тексту словами, а не цифрами; використовувати таблиці відмінювання кількісних і порядкових числівників тощо. Окрім числівників, необхідно приділяти більше уваги прикметникам вищого та найвищого ступенів, в утворенні яких учні припускаються помилок (коротший, важчий, більший, менший; найкоротший, найбільший, найдовший, найрізноманітніший, стиснутий, розтягнутий та ін.); прислівникам різних семантичних груп (більше, менше, повільно, ліворуч, праворуч, навколо, завдовжки, вдень, опівдні, потім, спочатку, самостійно тощо); дієприкметникам і (особливо)дієприслівникам і відповідним зворотам (розміщений, спрямований, додаючи, віднімаючи, спираючись, користуючись, не відриваючи, застосовуючи) тощо. Особливої уваги потребує також використання прийменників, сполучників, часток. Важливо розширювати тематику текстів для розвитку мовлення, застосовувати прийоми роботи над словом, словосполученням, реченням, текстом, особливостями застосування всіх видів мовленнєвої діяльності на уроках.

Для ефективного використання у процесі підготовки до олімпіади пропонуємо схвалені МОНМС України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до ЗНО, та нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів («Освіта Буковини», № 13 (61) від 16.07.2010 р., с. 4).

Доцільним для шкіл з навчанням мовами нацменшин стане використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко, О.М.Костишин, К.М.Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра, 2001-2005.

З метою підвищення грамотності учнів пропонуємо на уроках української мови практикувати написання комп’ютерних та аудіодиктантів, використовуючи схвалені Міністерством освіти і науки України електронні посібники:

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф, Л.Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007;

Педагогічний програмний засіб«Українська мова, 8 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008;

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010;

«Практикум з української мови: 10-11 класи» (автори – Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006 та ін.;

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:

• vesna.sammit.kiev.ua;

• ingresua.tripod.com/domivka.htm.

Серед програмно-педагогічних засобів навчанняз української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є:

«Українська література для 11 класу» (автор Бійчук Г.Л.), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро Техно»;

Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. - К.: Грамота, 2008;

навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп'ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

pysar.tripod.com – класична українська література;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття;

books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

www.lib.proza.com.ua

– твори сучасних українських і зарубіжних авторів та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур'єр»;

ww.elitprofi.com.ua/gazeta - «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.
ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

(за відповідним переліком, рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською, російською, румунською мовою у 2013/2014 н.р.)

СЛОВНИКИ

 1. Великийтлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.

В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2003, 2004, 2005.

 1. Головащук С. І.Складні випадки наголошення / Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.

 2. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К.: Наукова думка, 1989.

 3. Головащук С. І. Українське слововживання / Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004, 2005.

 4. ГринчишинД. Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. – К.: Рад.школа, 1986. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.

В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2003, 2004, 2005.

 1. Головащук С. І. Складні випадки наголошення / Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.

 2. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К.: Наукова думка, 1989.

 3. Головащук С. І. Українське слововживання / Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004, 2005.

 4. ГринчишинД. Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. – К.: Рад.школа, 1986.

 5. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера?/ Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004.

 6. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998.

 7. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д. Г. Гринчишина. – К., 1988.

 8. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1997.

 9. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Громяк, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997.

 10. Орфографічнийсловник української мови / Уклад: С. І. Головащук та ін. – К.: Довіра, 1994.

 11. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин та ін. – К.: Знання, 2004.

 12. Словникіншомовних слів / Укл. JI. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000.

 13. Словниксинонімів української мови: У 2 т. / А. А. Бурячок та ін. – К.: Наук.думка, 2001.

 14. Словниктруднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1989.

 15. Паночко М. Словник-довідник вживання літери «ґ». – Львів, 1993.

 16. Фразеологічнийсловник української мови: У 2 т. / Укл. В. М. Білоноженко. – К.: Наук.думка, 1993, 1998, 1999.


ПОСІБНИКИ


 1. Антисуржик/ За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.

 2. Антоненко-ДавидовичБ. Д.Як ми говоримо. – К.: Укр. книга, 1997.

 3. Бернадська Н.Українська література ХХ століття. – К.: Знання-прес, 2006.

 4. Буяновер Г. Б. Вправи для попередження мовних та граматичних помилок. – Дніпропетровськ: Літера, 1994.

 5. Вихованець І. Р. Таїна слова. – К., 1990.

 6. Волкотруб Г.Практична стилістика української мови. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.

 7. Довідник з культури мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005.

 8. Заболотний О. В. Українська мова: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – Біла Церква: Надтока, 2004.

 9. І вічнатаїна слова: Аналіз великого епічного твору. – К.,1990.

 10. Кисіль Г. Г., Дуфинський М. В. Культура сучасної української літературної мови. – К.,2005.

 11. Коваль А. П.Слово про слово. – К., 1986.

 12. Культурамови на щодень / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 2000.

 13. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

 14. Никанорова О. Поезії одвічна висота. – К., 1986.

 15. Новіімена в програмі з української літератури / Упор. В. Я. Неділько. – К.: Освіта, 1993.

 16. Степанишин Б.Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000.

 17. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000.

 18. Українське слово.Хрестоматія української літератури та української критики / Упор. В. Яременко, Є. Федоренко: У 4 кн. – Кн. І – ІV. – 1993 – 1996.

 19. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

 20. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. – К., 1999.

 21. Українськамова. Зовнішнє оцінювання: Навчальний посібник з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: УЦОЯО, 2007, 2008.

 22. Українськийправопис. – К.: Наук, думка, 1993, 1994, 2005.

 23. Чак С.Д. Складні випадки правопису та вживання слів. – К., 1989.

 24. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997, 2005.

Оцінювання результатів виконання завдань з мови здійснюється за критеріями, вказаними безпосередньо в завданнях.

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).

Педагог має бути готовим, у разі потреби, підтримати школярів, допомогти їм подолати труднощі, які неминуче виникають в освоєнні нових підходів до навчання. Така праця дасть змогу досягти успіхів у розвиткові вмінь учнів користуватися українською мовою, та вдало виступити на предметній олімпіаді.

З метою однакового підходу до відбору учасників ІІ етапу олімпіади рекомендуємо комісіям ЗНЗ використати єдині завдання, запропоновані ІППОЧО, при проведенні І етапу.

Критерії оцінювання олімпіадних робіт мають бути вироблені членами журі після оприлюднення завдань у день проведення олімпіади. Кількість балів за кожне завдання подано безпосередньо в текстах завдань.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури складатиметься з двох частин при виконанні завдань: тестової та письмової, за завданнями, підготовленими оргкомітетом. У ІІІ етапі олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 8-11 класів.

Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години, з них: 1 год. – на виконання завдань закритої форми (тестових), решту часу відводиться на виконання завдань із відкритою відповіддю (письмових).

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати у 2011/2012 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

У процесі підготовки завдань для цього етапу буде враховано зміст і глибину уже вивченого матеріалу учнями відповідних класів на час проведення олімпіадних змагань, орієнтуючись на зміст, структуру, обсяг завдань ІV етапу олімпіади за попередні роки.

Завдання з української мови для 8-9 класів включають:

 • створення власного висловлення (враховується як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку);

 • конкретні відповіді на запитання, щоб з’ясувати рівень навченості учнів з фонетики, лексики, морфології;

 • розбір синтаксичних одиниць (словосполучення, речення, текст);

 • побудову, редагування, створення речень відповідно до вимог і особливостей завдання;

 • роботу з поданим текстом (групування частин тексту, перевірка лексичних, морфологічних, орфографічних, пунктуаційних норм і правил).Завдання з української мови для 10-11 класів включають:

 • написання твору-роздуму на певну тему (при цьому як аргумент для доведення власної думки мають бути наведені приклади із художньої літератури, історичні факти);

 • повний розбір словосполучень (із зазначенням морфологічних ознак частин мови, що входять до словосполучення);

 • тести різних структурних типів;

 • редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та граматичних помилок;

 • синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові знаки, будується структурна схема, дається загальна характеристика всій конструкції і компонентам як простим реченням).


Завдання з мови матимуть системний характер, тобто спрямовуватимуться на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів з фонетики, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення.

Для перевірки олімпіадних робіт передбачено відповідні критерії їх оцінювання, з метою полегшення роботи членів журі й обєктивування самого процесу оцінювання.

Завдання з української літератури для 8-9 класів включають:

 • написання твору на одну із тем (перевіряється сформованість знань з української літератури відповідно до програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, доводити власну думку);

 • твір на одну із запропонованих тем в учнів 8-9 класів оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; логічна послідовність викладу думок; струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням пропонується для написання одна тема для власного висловлювання (так звана вільна тема);

 • бліц-запитання (знання з теорії літератури, художніх текстів, міжпредметних зв’язків);

 • відгук на прочитану книгу, переглянутий фільм з коментуванням ідейно-художніх особливостей, морально-етичної проблематики, жанрової своєрідності.Завдання з української літератури для 10-11 класів включають:

- написання твору на одну із тем (перевіряється сформованість знань з української літератури, уявлення про українську літературу в національному і світовому культурному контекстах, вміння аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів української літератури, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлювання, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу);

- твір на одну із запропонованих тем в учнів 10-11 класів оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;

- запропоновані теми творів з української літератури будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття розуміння ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням буде запропоновано для написання одну тему для власного висловлювання (вільну тему). Структура твору має відповідати вимогам зовнішнього незалежного оцінювання, тобто творча робота має містити тезу, підтверджену 2-3 переконливими аргументами; думки у творі повинні бути підкріплені прикладами з художньої літератури, цитатами, історичними фактами чи випадками з життя.

- чітку й лаконічну відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості, способи римування, стилістичні фігури та ін., конкретні знання літературного матеріалу та уміння встановити відповідність, наприклад, між твором і цитатою, твором і жанром, твором і автором).

Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіаді є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні.

Згідно з п 4.2 Положення «у разі виникнення запитань учасники мають право після завершення олімпіади подавати заяву в письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань». Але подання та розгляд апеляції не означає обов’язкову зміну оцінки.

Схожі:

Інформація про результати II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...

Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала
...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Антонюк Т. М. голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ I II...
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Запишіть речення, розставивши розділові знаки. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова
Методичний супровід проведення державної підсумкової атестації з...
«Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л.І.,Христенюк В. Ф.,Сидоренко...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури серед учнів 7-11 класів. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ 2014»
Для ознайомлення та відповідного реагування надсилаємо лист Міністерства освіти і науки України від 09. 10. 2013 №1/9-705 щодо методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка