ТЕМА: Облік господарських процесів


Скачати 212.31 Kb.
НазваТЕМА: Облік господарських процесів
Дата06.12.2013
Розмір212.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н А.М. Педоренко

на ______________

ТЕМА: Облік господарських процесів

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік товарних операцій та процесу постачання

Мета заняття: навчити обліку процесу постачання та визначення фактичної собівартості поставленої продукції, розрахунку розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначення торгової націнки на реалізовані товари

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

 1. Сутність розрахунків з підзвітними особами?

Службове відрядження — це поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Якщо працівника відряджено до іншого міста, то йому видається відрядне посвідчення (див. додаток 3), яке він зобов'язаний пред'явити при поверненні. На практиці трапляються випадки, коли для переїздів використовується транспорт підприємства або особистий транспорт, тоді необхідно надати водіїв дорожніми листами . Відрядженому працівнику видається грошовий аванс (відшкодовуються витрати) на оплату: з добових; з проїзду; з найму житла.

За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі. Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений Строк відрядження визначається керівником або його заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів.

Термін відрядження працівників для виконання в межах України монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт не повинен перевищувати терміну будівництва об'єктів.

Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку (компенсація подвійною оплатою Кодексом законів про працю чи. інструкцією про службові відрядження не передбачена).

Добові витрати (видатки на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи) є окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження.

 1. Який граничні норми добових витрат та витрат на найм житла?

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» з 01.01.2012 р. змінюється розмір добових, сума яких визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно з пп. 140.1.7 ПКУ до складу витрат на відрядження включаються витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням: — у межах території України, але не більш ніж 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (не більше 214,60 грн);

— для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (не вище 804,75 грн).

 1. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами?

Розрахунки з підзвітними особами відносяться до розрахунків підприємства з поточної дебіторської заборгованості . Для таких розрахунків в бухгалтерському обліку використовується субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами ". Сальдо цього субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Для забезпечення необхідної точності за даним субрахунком можуть відкритися субрахунки третього порядку, наприклад: 3721"Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті", 3722 "Розрахунки з підзвітними особами за відрядженнями в іноземній валюті ", 3723 "Розрахунки за витратами на господарські потреби " та інші субрахунки.

Аналітичний облік до рахунку 372 ведеться в журналі К-10. В цьому журналі для кожної підзвітної особи виділено особистий рахунок, в ньому записують: прізвище, імя, по батькові, посада. Залишок на початок місяця, видано кошти під звіт на підставі, записуються використання підзвітних сум, визнають залишок на кінець звітного періоду. В цьому журналі записи ведуться на протязі місяця на підставі касових ордерів і звітів.. в кінці місяця в цьому журналі підраховують підсумки, звіряють зустрічні суми по рахунку 301, та складають меморіальний ордер. По кредиту рахунку 372 в дебет різних рахунків, на використання підзвітних сум. Складений меморіальний ордер реєструється в реєстраційному журналі і записують в головну книгу.

 1. Які штрафні санкції накладаються за несвоєчасно повернуті невикористані підзвітні суми підзвітною особою?

При опрацюванні звіту бухгалтер перевіряє своєчасність повернення невикористаних підзвітних сум підзвітною особою. При несвоєчасному повернені суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (закінчення третього банківського дня наступного за днем в якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правої дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звітне), але не пізніше звітного місяця на який припадає останній день такого граничного терміну, при цьому розраховуються сума штрафу:

Сума штрафу = (Несвоєчасно повернута сума*15%)/100%

При повернені сум надміру використаних коштів протягом звітного місяця на який при падає граничний термін повернення, то розраховують:

Сума податку = (Неповернена сума *20%)/100%

Сума штрафу = (Неповернена сума*15%)/100%

 1. Пояснення нового матеріалу

Для оперативного керівництва і контролю бухгалтерський облік повинен забезпечити своєчасну й якісну інформацію про кількісні та якісні показники діяльності господарства.

Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу раціонально вирішувати господарські завдання в процесі діяльності. В показнику обсягу реалізації поєднуються інтереси виробників і споживачів, оскільки реалізованою може бути тільки продукція, яка відповідає попиту споживачів, певним їхнім вимогам. Це змушує підприємства підвищувати якість продукції, покращувати асортимент, припиняти виробництво продукції, яка не користується попитом.

Якісні показники характеризують економічну ефективність здійснення того або іншого процесу. Такими показниками е прибуток і рентабельність. Від розміру прибутку залежить виконання зобов'язань перед бюджетом по сплаті податку з прибутку та по інших платежах, створення резервного фонду, поповнення власного капіталу. Рентабельність визначається як процентне відношення суми прибутку до обсягу реалізованої продукції (показує, скільки підприємством одержано прибутку з кожної гривні реалізації), до вартості всього майна (капіталу), вкладеного у підприємство, та ін. Порівнянням одержаних показників рентабельності з плановими, а також у динаміці за декілька звітних періодів або з показниками інших підприємств, що працюють в таких же умовах, визначають ефективність діяльності господарства.

Інші якісні показники визначаються характером діяльності підприємства. Так, у підприємствах матеріальної сфери виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво тощо) важливим якісним показником є собівартість виробленої і реалізованої продукції (робіт, послуг); в торговельних підприємствах - рівень витрат обігу (до обсягу реалізації товарів). Зниження собівартості та витрат обігу є важливим фактором збільшення прибутку і підвищення рівня рентабельності. Ті або інші кількісні та якісні показники господарської діяльності підприємств і організацій визначаються за даними бухгалтерського обліку.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку загальним принципом оцінки господарських засобів (активів) підприємства є їхня фактична собівартість. Цим забезпечується реальна основа для відображення в обліку майнового становища підприємства і фінансових результатів його діяльності. Так, залишки виробничих запасів матеріалів, палива, напівфабрикатів тощо, а також залишки готової продукції в балансі відображаються за фактичною собівартістю їх придбання або виробництва. Проте, в поточному обліку для спрощення техніки облікової реєстрації та одержання деякої іншої додаткової інформації матеріальні цінності можуть відображатися не за фактичною собівартістю, а за прийнятими обліковими цінами - плановою собівартістю (з відокремленим обліком відхилення фактичної собівартості від планової) або за купівельними цінами (з відокремленим обліком транспортно-заготівельних витрат).

Основні засоби та інші необоротні активи обліковуються за первинною вартістю (тобто фактичною собівартістю їх спорудження або придбання) з відокремленим обліком їх зносу (на окремому рахунку). В балансі первинна вартість основних засобів та нематеріальних активів і сума їх зносу показуються довідково; в підсумок балансу включається їх залишкова вартість основних засобів – як показник реальної цінності на звітну дату.

Залишки дебіторської і кредиторської заборгованості в балансі показують в сумах, визнаних господарюючими суб'єктами (дебіторами і кредиторами).

Для правильної оцінки господарських засобів важливе значення має калькуляція, тобто визначення фактичної собівартості придбаних предметів праці, виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Калькуляція може складатися як в цілому на об'єкт (випуск продукції, обсяг робіт), так і на одиницю продукції. Реальність визначення собівартості продукції залежить від економічно обґрунтованої методики обліку затрат і калькулювання, з урахуванням галузевих особливостей діяльності підприємств.

Процес постачання є невід'ємною умовою забезпечення процесу виробництва. Він складається із сукупності операцій по забезпеченню підприємства необхідними для виробництва предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом та ін.). Фактична собівартість придбаних предметів праці складається з їх купівельної вартості і транспортно-заготівельних витрат.

До транспортно-заготівельних витрат належать витрати на заготівлю, навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню вантажу та інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

Бухгалтерський облік процесу постачання повинен забезпечити інформацію про виконання плану обсягу постачання (за кількісними та якісними показниками) і собівартість придбаних предметів праці. Окрім цього, завданням обліку є також здійснення контролю за своєчасністю розрахунків з постачальниками та іншими господарюючими суб'єктами по операціях, пов'язаних з придбанням матеріальних цінностей та їх транспортуванням.

Для цього у бухгалтерському обліку використовується система синтетичних і аналітичних рахунків.

Операції по придбанню предметів праці обліковуються безпосередньо на рахунках обліку виробничих запасів ("Матеріали", "Паливо", "Запасні частини" та ін). На дебеті цих рахунків відображають всі витрати - пов'язані з їх придбанням, тобто купівельну вартість і транспортно-заготівельні витрати, що дає змогу визначити їх фактичну собівартість. Інформацію про кількість і вартість окремих видів виробничих запасів одержують за даними аналітичних рахунків, які відкривають до відповідних синтетичних рахунків матеріальних цінностей.

Облік розрахунків з постачальниками за одержані матеріальні цінності та іншими організаціями за надані послуги (транспортними, посередницькими тощо) здійснюють на пасивному рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Звідси на купівельну вартість одержаних від постачальників і оприбуткованих на склади підприємства матеріалів в бухгалтерському обліку роблять запис: ;

Д-т рах. "Матеріали" (та інших рахунків виробничих запасів)

К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Такий же запис роблять на вартість послуг транспортних та інших господарюючих суб'єктів по перевезенню матеріальних цінностей, навантажувально-розвантажувальні та інші роботи і послуги.

У міру оплати розрахунково-платіжних документів постачальників і підрядчиків складають бухгалтерську проводку.

Схема обліку процесу постачання

Рах. "Рахунки в банках"

Д-т К-т

Рах. "Розрахунки з постачальниками

і підрядчиками"

Д-т К-т

Рах. "Матеріали"

Д-т К-т

Оплата рахунків постачальників і підрядчиків

Купівельна вартість запасів

Д-т Інші рахунки К-т

Транспортно-заготівельні витрати

Разом фактична собівартість запасів
Операція 1. Підприємством прийнято до оплати розрахунково-платіжні документи постачальника за отримані від нього матеріали: сталь сортова 800 т по 150 гри. за 1т на суму 120 000 грн. Латунний прокат 120 т по 200 грн. за 1 т на суму 24 000 грн. Загальна сума 144 000грн.

Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (збільшилися виробничі запаси) і кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (збільшилася заборгованість постачальнику).

Бухгалтерська проводка по першій операції буде така:

Д-т рах. "Матеріали"

К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" 144 000 грн.

Для визначення фактичної собівартості кожного виду придбаних матеріальних цінностей до рахунка "Матеріали" відкривають відповідні аналітичні рахунки: "Сталь сортова" і "Латунний прокат" (див. с. 84) і записують їх купівельну вартість.

Операція 2. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів на суму 21 300 грн.

Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (оскільки витрати по транспортуванню включаються до собівартості матеріалів) і кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (збільшилася заборгованість перед транспортною організацією).

Бухгалтерська проводка по другій операції:

Д-т рах. "Матеріали"

К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" 21 300 грн.

Вартість перевезення стосується обох видів матеріалів - сталі сортової і латунного прокату. Тому всі транспортно-заготівельні витрати протягом місяця обліковують на окремому аналітичному рахунку "Транспортно-заготівельні витрати", на дебет якого треба записати суму 21 300 грн.

Операція 3. Виплачено готівкою із каси підприємства стороннім особам за навантажувально-розвантажувальні роботи при придбанні матеріалів 300 грн.

Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (оскільки витрати по навантажувально-розвантажувальних роботах включаються до собівартості матеріалів) і кредит рахунка "Каса" (зменшення грошових коштів у касі). Бухгалтерська проводка по третій операції:

Д-т рах. "Матеріали"

К-т рах. "Каса" 300 грн.

В аналітичному обліку цю суму записують на рахунку "Транспортно-заготівельні витрати".

Операція 4. Перераховано з поточного рахунка підприємства в оплату заборгованості:

постачальнику - за матеріали 144 000 грн.

транспортній організації – за перевезення матеріалів 21300 грн. Загальна сума 165 300 грн.

Ця операція повинна бути відображена на дебеті рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (зменшення заборгованості) і кредиті рахунка "Поточний рахунок" (зменшення грошових коштів на рахунку).

Бухгалтерська проводка по четвертій операції:

Д-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

К-т рах. "Поточний рахунок" 165 300 грн.

У системі синтетичних і аналітичних рахунків відображення розглянутих операцій матиме такий вигляд .

Синтетичний облік

Д-т Рах. "Поточний рахунок" К-т

Сальдо 200 000

4) 165 300

Оборот -

Оборот 165 300

Сальдо 34 700Д-т Рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" К-т4) 165 300

Сальдо –

 1. 144 000

 2. 21 300

Оборот 165 300

Оборот 165 300Сальдо -
Д-т Рах. "Матеріали" К-т

 1. 144 000

 2. 21 300

 3. 300
Оборот 165 300

Оборот -

Сальдо 165 600


Д-т Рах. "Каса" К-т

Сальдо 400

3) 300

Оборот -

Оборот 300

Сальдо 100

Аналітичний облік

Д-т Рах. "Сталь сортова" К-т

№ опер.

Кількість, т

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

800

150

120000


Д-т Рах. "Латунний прокат" К-т

№ опер.

Кількість, т

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

120

200

24 000


Д-т Рах. "Транспортно-заготівельні витрати" К-т

№ опер

Сума, грн.

№ опер.

Сума, грн.

2

213003

300

Оборот

21600Як видно з прикладу, сума дебетового обороту синтетичного рахунка "Матеріали" (165 600 грн.) показує фактичну собівартість придбаних матеріалів, яка складається з їх купівельної вартості (144 000 грн.) і транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з їх придбанням (21 600 грн.).

В аналітичному обліку придбані матеріали відображені за їх купівельною вартістю. Щоб визначити фактичну собівартість кожного виду матеріалів, треба суму транспортно-заготівельних витрат розподілити між ними пропорційно певному базису (за купівельною вартістю, вагою тощо). У нашому прикладі за такий базис візьмемо купівельну вартість матеріалів і складемо розрахунок.

Процентне відношення транспортно-заготівельних витрат до купівельної вартості придбаних матеріалів визначено розрахунком:

21 600 : 144 000 х 100 = 15 %.

Складений розрахунок показує фактичну собівартість придбаних матеріалів як в цілому (165 600 грн.), так і кожного виду придбаних матеріалів - сталі сортової (138 000 грн.), латунного прокату (27 600 грн.).

Розрахунок розподілу

транспортно-заготівельних витрат і визначення
фактичної собівартості придбаних матеріалів


Найменування матеріалів

Купівельна вартість, грн.

Транспортно-заготівельні витрати

Фактична собівартість придбаних матеріалів

%

сума, грн.

0

1

2

3

4 (гр. 1+3)

Сталь сортова

120000

15

18000

138000

Латунний прокат

24000

15

3 600

27600

Разом

144000

х

21600

165600


Слід зауважити, що в подальшому використанні у виробництві матеріали списуються за їх обліковою ціною. Наприкінці місяця на затрати виробництва списується також сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до цих матеріалів.

Таким чином, до собівартості продукції матеріали включаються за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі).

Облік товарно матерільних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу, ведеться на рахунку №28 "Товари". Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування.

Рахунок №28 "Товари на промислових та інших торгових підприємствах застосовується для будь яких виробів, матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

На рахунку №29 "Товари” постачальницькі, збутові, торгові підприємства ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих та господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи” або №20 “Виробничі запаси”.

Рахунок №28 "Товари” має такі субрахунки:

№ 281 "Товари на складі"
№ 282 "Товари в торгівлі"
№ 283 "Товари на комісії"
№ 284 "Тара під товарами"
№ 285 "Торгова націнка".

Різниця між цінами на придбання та середніми обліковими цінами на тару вілносяться на субрахунок №285 “Торгова націнка”.

Торгова націнка це різниця між купівельною та продажною (роздрібною) вартістю товарів.

Використовують субрахунок №285 “Торгова націнка” торгівельні, посточальницькі та збутові підприємства. Збільшення суми торгових націнок:

Дебет рахунка  282 "Товари в торгівлі"

Кредит субрахунка № 285 "Торгова націнка"

Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари:

Дебет субрахунка №285 “Товарна націнка”

Кредит субрахунка №281 “Товари на складі”

Кредит субрахунка №282 “Товари в торгівлі”.

Сальдо за всіма субрахунками рахунка № 28 "Товари" включається у звітність у згорнутому вигляді. Фінансові результати від реалізації товарів одержуємо на рахунку №79 “Фінансові результати”, використовуючи субрахунок №702 “Дохід від реалізації товарів” і субрахунок №902 “Собівартість реалізованих товарів”.

Торгова діяльність здійснюється у сфері оптової, роздрібної торгівлі, а також у торгово виробничій (громадського харчування) сфері.

Оптова торгівля це торгівля яка передбачає діяльність, пов'язану з придбанням та відповідною підготовкою товарів для наступної їх реалізації підприємством роздрібної торгівлі або іншим суб'єктом підприємницької діяльності.

Роздрібна торгівля діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого, некомерційного використання.

Роздрібний продаж товарів здійснюється в основному за готівкові розрахунки населенню з використанням електронних касових апаратів та товарно - касових книг.

Синтетичний облік надходження і наявності товарів підприємства оптової торгівлі можуть вести як за купівельними, так і за продажними цінами на дебеті рахунка №28 "Товари", а списування (продаж) на кредит цього рахунка.

Для аналітичного обліку витрат обігу складається спеціальна Відомість, у якій для кожної статті передбачена окрема графа. Відкривається Відомість щомісяця або на рік.

Особливістю обліку витрат обігу є те, що на рахунках №92, 93, 94 відображаються тільки ті витрати, які відносяться до звітного місяця незалежно від їх оплати.

Витрати, які відображаються на дебеті рахунка №39 “Витрати майбутніх періодів” (витрати на передплату преси, орендна плата, абонентська плата за телефон, тощо), списуються щомісяця з кредиту цього рахунка в дебет рахунків №91, 92, 93, 94.

До витрат, що підлягають розподілу, відносяться: витрати на перевезення; витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів; проценти за кредит.

У податковому обліку сума будь яких витрат, здійснених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням торгової діяльності, включаються до складу валових витрат повністю.
Дані всіх прибуткових і витратних документів в міру їх надходження записуються відповідальними особами до товарних звітів.

На складах ведеться аналітичний облік товарів матеріально відповідальними особами на картках складського обліку або за допомогою електронно-обчислювальних машин. У постачальницько-збутовій сфері, на оптових складах товари в обліку відображаються або за роздрібними цінами або за купівельною вартістю, а різниця між купівельною та роздрібною вартістю обліковується окремо.

На підприємствах громадського харчування та роздрібної торгівлі товари в обліку відображаються за роздрібними (продажними) цінами.

На підприємствах громадського харчування на субрахунку №285 “Торгова націнка” враховуються суми торгових знижок та націнок на продукти харчування і товари, що знаходяться в коморах, буфетах, на кухні, а також суми націнок, які додаються в установленому розмірі до вартості кухонної та буфетної продукції за продажними цінами.

Реалізація товарів у роздрібних підприємствах здійснюється за готівку. Розмір реалізації визначається сумою виручки, тобто сумою готівки, що надійшла до каси.

Виручка від реалізації щоденно здається торговельними підприємствами до банку. Таким чином через роздрібний товарообіг грошові кошти, що перебувають в обігу, повертаються до каси банку.

Діючий субрахунок №285 “Торгова націнка” згідно з новим Планом рахунків став регулюючим субрахунком до рахунка №28 “Товари”, в результаті реалізовані товари списуються з кредиту рахунка № 28 “Товари” в дебет рахунка №90 “Собівартість реалізації” за собівартістю їх реалізації.

Податок на додану вартість включається до ціни товару. Бухгалтерія паралельно із складським обліком товарів за назвою, сортом, кількістю та ціною веде облік за трьома показниками кількістю, ціною та загальною сумою.
IV Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Що являє собою процес постачання

 2. Що включає в себе фактична собівартість придбаних товарів

 3. Порядок розрахунку транспортно-заготівельних витрат

 4. Синтетичний та аналітичний облік рахунків які призначені для обліку процесу постачання

 5. Поняття та облік товарних операцій

 6. Синтетичний та аналітичний облік товарних операцій

V Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

VI Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення господарських операцій із руху готової продукції, внутрішнє переміщення готової продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення господарських операцій із руху готової продукції, внутрішнє переміщення готової продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік первинних документів з відпуску товарів покупцям, реалізації товарів покупцям і замовникам
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік виробничої собівартості готової продукції, визначення собівартості виготовленої продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік виробничої собівартості готової продукції, визначення собівартості виготовленої продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік ремонту і модернізації основних засобів, переоцінка, інвентаризація основних засобів
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначення торгової націнки на реалізовані товари
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка