ТЕМА: Облік господарських процесів


Скачати 63.65 Kb.
НазваТЕМА: Облік господарських процесів
Дата05.03.2016
Розмір63.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н А.М. Педоренко

на ______________

ТЕМА: Облік господарських процесів

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення господарських операцій із руху готової продукції, внутрішнє переміщення готової продукції.

Мета заняття: навчити обліку готової продукції, документальне оформлення руху готової продукції

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

  1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

  1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

  1. Поняття та класифікація готової продукції

Готова продукція – продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад .

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:
а) випуск продукції з виробництва і здача її  на склади;

б) зберігання продукції на складах підприємства;

в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;

г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;

д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).

Готова продукція оформлюється здавальною накладною і передається на склад. На невеликих підприємствах готова продукція прямо з виробництва, проминувши склад, відвантажується покупцям. Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом.

  1. Порядок формування первісної вартості готової продукції

Оцінка продукції у звітному періоді може здійснюватися за фактичною собівартістю і за обліковими цінами з деяким відхиленням від фактичної собівартості. Наприкінці місяця обов'язковою умовою є облік готової продукції за фактичною собівартістю (визначається за даними аналітичного обліку затрат на виробництво).

Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами (при списанні з рахунка № 26 "Готова продукція") визначається як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. 

Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. 

Сума відхилень виробничої собівартостї готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається записом:

Дебет рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції (рах. № 20 "Виробничі запаси", 90 "Собівартість реалізації" та ін.).

Кредит рахунку № 26 "Готова продукція". 

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до П(С)БО 9 “Запаси” за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 16 “Витрати”.

(С)БО 16 “Витрати” визначає два поняття собівартості готової продукції:

1) собівартість реалізованої продукції;

2) виробнича собівартість продукції.

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть застосовуватися методи, передбачені П(С)БО 9 “Запаси”.

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна вартісна (по дебету рахунку 901 “Собівартість реалізації готової продукції”), та оцінка, що визначаютья за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції”).

  1. Пояснення нового матеріалу

Готова продукція може мати або не мати кількісних та якісних характеристик, але у всіх випадках вона повинна мати вартісну оцінку. В певних випадках продукція має умовно кількісну характеристику.

Так, наприклад, продукція болт має кількісну , якісну та вартісну характеристики, продукція «науково-дослідна робота» - лише вартісну. Умовно кількісну характеристику має, наприклад, така послуга як ремонт деталі, обслуговування однієї людини в перукарні тощо.

Продукція, яка не має кількісних характеристик (робота, послуга, посередництво тощо), безпосередньо з виробництва передається замовнику (покупцеві).

Продукція, яка має кількісну характеристику може бути здана на склад, там накопичуватись і звідти здійснюватись її відвантаження та реалізація замовнику.

На малих приватних підприємствах продукція може накопичуватись безпосередньо на виробництві без передачі на склад і звідти здійснюватись її відвантаження та її реалізація.

При надходженні продукція на склад оформляють прибуткові документи (накладні, реєстри, акти виконаних робіт, акт здачі продукції тощо), а при вибутті зі складу – видаткові документи. На складах готову продукцію обліковують в книгах складського обліку або в облікових картках. Як в книгах, так і в картки мають форму оборотної відомості. На кожне найменування та ґатунок продукції в книзі складського обліку відображається також рух та залишки готової продукції на кожну звітну дату.

У бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється за фактичною виробничою собівартістю, яка може бути визначена лише після збирання всіх затрат та калькулювання. На практиці ж виникає потреба в щоденному обліку продукції та визначені її вартісних характеристик, тому для цих цілей в поточному обліку на складах багатьох підприємств готова продукція обліковується в облікових (твердих) цінах. За облікові ціни можуть прийматися: планова собівартість, середньорічна собівартість, оптово-розрахункова або договірна ціна, відпускна ціна тощо. Порядок визначення облікової ціни визначається підприємством.

У кінці звітного періоду відхилення облікової ціни від собівартості розподіляються між залишками нереалізованої продукції та реалізованими виробами. Якщо собівартість продукції вища від облікової ціни, то на суму різниці робиться додаткова, а якщо нижча –сторнуюча проводка.

На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку) готова продукція обліковується у кількісному вираженні.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований декількома способами:

1) в сортових картках складського обліку, при якому в бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання;

2) безкартковим способом, при якому за допомогою ЕОМ кожен день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць зберігання. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

У кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.

Зі складу до бухгалтерії передаються прибуткові та витратні документи за реєстром під розписку бухгалтеру.

  1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

  1. Документування та облік операцій, пов'язаний з рухом готової продукції

2.Кількісний та сумовий облік готової продукції

  1. Документування та облік руху готової продукції, внутрішнє переміщення готової продукції

  1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

VI Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення господарських операцій із руху готової продукції, внутрішнє переміщення готової продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік первинних документів з відпуску товарів покупцям, реалізації товарів покупцям і замовникам
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік виробничої собівартості готової продукції, визначення собівартості виготовленої продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік виробничої собівартості готової продукції, визначення собівартості виготовленої продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік ремонту і модернізації основних засобів, переоцінка, інвентаризація основних засобів
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначення торгової націнки на реалізовані товари
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначення торгової націнки на реалізовані товари
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка