ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3


Скачати 205.67 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
Дата04.06.2013
Розмір205.67 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Спорт > Конспект
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник Заводського районного

відділу м. Миколаєва ГУ МНС України

підполковник внутрішньої служби

О.І. Корчинський


20 вересня 2005 року
ПЛАН КОНСПЕКТ

на проведення занять зі спеціальної підготовки

з водійським складом СДПЧ-3.


ТЕМА: Загальні положення, основні поняття Правил дорожнього руху. Обов’язки та права водіїв механічних транспортних засобів.
навчальна мета: вивчити з водійським складом частини основні положення ПДР та обов’язки водіїв, відповідно до них.
час: 45 хв.
місце проведення: клас БДР
матеріальне забезпечення: план-конспект
література: “Правила дорожнього руху”.

порядок проведення заняття: 1. організаційний момент – 5 хв.

  • перевірка присутніх;

  • оголошення теми і мети занять, питань які вивчатимуться

 2. контроль знань – 5 хв.

  • перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

 3. викладення матеріалу теми – 25 хв.

Питання які вивчаються:

3.1. Загальні положення.

3.2. Основні поняття Правил дорожнього руху.

3.3. Обов’язки та права водіїв механічних транспортних засобів


СДПЧ-3

2005 рік

Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цi Правила відповідно до Закону України «Про дорожнiй рух» встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всiй території України: Iншiі нормативнi акти, що стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення спецiальних вантажiв, експлуатація транспортних засобiв окремих видiв. Рух на закритiй територiї тощо). повиннi грунтуватися на вимоraх цих Правил.

1.2. В Україні установлено правосторонiй рух транспортних засобiв.

1.3. Учасники"дорожнього руху зобов'язанi знати й неухильно викону­вати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввiчливими.

104, Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й iншi учасники виконують цi Правила.

1.5. Дiї або 6ездiяльнiсть учасникiв дорожнього руху та iнших оciб не повиннi створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян. завдавати матерiальних збиткiв. Особа. яка створила тaкi умови, зобов'язана неraйно вжити заходiв до забезпечення безпеки дорожнього руху на цiй дiлянцi дороrи та вжи­ти всiх можливих заходiв до усунення перешкод. а якщо це неможливо, попередити про них iнших учасникiв дорожнього руху, повiдомити підрозділ мiлiцiї, власника дороги або уповноважений ним органів.

1.6. Використовувати дороги не за їх призначенням i встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяються лише за узгодженими з Державтоiнспекцiєю рiшеннями власникiв аварії або уповноважених ними органів...

1.7. Bодії, пiшоходи та пасажири зобов'язанi бути особливо уважними до таких категорiй учасникiв дорожнього руху, як дiти, люди похилоrо вiкy та особи з явними ознаками iнвалiдностi.

1.8. Обмеження в дорожньому pyci. Kpiм передбачених цими Правилами, можуть бути запровадженi в установленому законодавством порядку.

1.9. Особи, якi порушують цi Правила, несуть вiдповiдальнiсть зriдно iз законодавством.

1.10. Термiни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:

автобус - автомобiль з кiлькістью мiсць для сидiння бiльше дев'яти. Мiсце водiя включно, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення пасажирiв та їхнього баraжу iз забезпе­ченням необхiдного комфорту та безпеки;

автомаriстраль - автомобiльна дороrа, початок i кiнець якої позна­чаються дорожніми знаками 5.1,5.2, має для кожного напрямку руху oкремиi проїзнi' "частини. роздiлені роздiлювальною смугою, не має перехрещень на одному piвнi з iншими дорогами, залiзничними i трам­вайними колiями, пiшохiдними чи велосипедними дорiжками;

'автомобiльна дорога, вулиця (дорога) - частина території, в тому числi в населеному пунктi, призначена для руху транспортних засобiв i пiшоходiв, з yciмa розташованими на нiй спорудами (мостами, шляхо­проводами, естакадами, надземними i пiдземними пiшохiдними переходами) та засобами органiзації дорожньог.о руху, i обмежена по ширинi зовнішнім краєем тpoтyapiв чи краєм смуги відводу. Цей Tepмін включає також спецiально побудованi тимчасовi дороги, крім довiльно наката­них доріг (колiй);

безпечна дистанцiя - відстань до транспортного засобу, що руха­ється попереду по тiй самiй смузi, яка у разi його раптового (гальмування або зупинки дасть можливiсть вoдiєвi транспортного засобу, що рухається позаду, запобiгти зiткненню без здiйснення будь-якого маневру;

безпечний iнтервал - відстань мiж боковими частинами транспорт­них засобiв, що рухаються, або мiж ними та iншими об'єктами, за якими гарантована безпека дорожнього руху;

безпечна швидкiсть - швидкiсть, за якої водiй маї змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожнiх умовах;

буксирування - переміщення одним транспортним засобом iншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації транспортних cocтaвiв, на жорсткому чи гнучкому зчепленнi або способом часткового навантаження на платформу чи на спецiальне опорне пристосування;

вантажний автомобiль - автомобiль, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення вантажів;

велосипед - транспортний засiб, кpiм iнвалiдних колясок, що приводиться в рух мускульною силою людиною, яка знаходиться на ньому;

велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза нею дорiжка з покритям, що призначена для руху на велосипедах та мопедах i позначена дорожнiм знаком 4.12;

видимість у напрямку руху - максимальна вiдcтaнь, на якiй з мic­ця водiя можна чiтко розпiзнати межi елементи, дороги та розміщення учасникiв руху, що дає змогу вoдieвi орiентуватися пiд час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здiйснення безпечного маневру;

випередження - рух транспортного засобу iз швидкiстю, що пере­вищуе швидкiсть попутного транспортного засобу, що рухається поряд по сумiжнiй смузi; ~

власник транспортного засобу - фiзична або юридична особа, яка володiє майновими правами на транспортний засiб та має на це вiдпо­вiднi документи;

водiй - особа, яка керує транспортним засобом вершник, вiзник, погонич тварин, який веде їx за повiд, прирiвнюється до водiя. Boдieм є також особа, яка навчає керуванню, знаходячись безпосередньо у транспортному засобi; ,

гальмовий шлях - вiдстань, що проходить транспортний засiб пiд час екстреного гальмування з початку здiйснення впливу на орган керуваня гальмовою системою (педаль, рукоятку) до мiсця його зупинки;

дати дороry - вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не вiдновлювати рух, не здійснювати будь-яких мaнeвpiв (за ви­нятком вимоги звiльнити займану смугу руху), якщо це може примусити iнших учасникiв дорожнього руху, якi мають пepeвaгy, змiнити напрямок руху або швидкiсть;

дозволена максимальна маса – маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що востановлена технічною хаактеристкою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда - це сума дозволеної максимальної допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда;

дорожньо-транспортна пригода - подiя, що сталася пiд час руху транспортного засобу, внаслiдок якої загинули або пораненi люди чи завданi матерiальні збитки; .

дорожнi умови - сукупнiсть факторiв, що характеризують (з урахуванням пори року, перiоду доби, атмосферних явищ, освiтленості дороги) видимість у напрямку руху, стан поверхньої проїзної частини (чистота, piвність, шорсткiсть ), а також її ширину, величину похилiв на спусках i пiдйомах, вiражiв i заокруглень, наявнiсть тротуарiв або узбiч, засобiв організації дорожнього руху та їх стан;

експлуатацiя транспортного состава - транспортування, тягачем причепа зriдно з iнструкцiєю щодо йога використання (відповідність причепа тягачу, наявнiсть страхового з'єднання, єдиної системи сигна­лiзацiї, освiтлення тощо);

колона транспортних засобiв -:органiзована група із трьох ; більше транспортних засо6iв, що разом рухаються в одному напрямку 6езпо­середньо один за одним з постiйно увiмкненим 6лижнiм свiтлом фар;

край проїзної частини (для нерейкових транспортних засобiв); ­видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лiнiя на проїздній частині в мiсцi її прилягання до уз6iччя, тротуару, газону, роздiлювальної смуги, смуги для pyxу тpaмвaїв, велосипедної або пiшохiдної доріжки;

крайнє положення на проїзнiй частинi - положення транспортного засо6у на вiдстанi від краю проїзної частини (середини проїзної частини або роздiлювальної смуги), яка не дaє можливостi рухатися по­путному транспортному засобу (у тому числi двоколісному) ще ближче до краю проїзної частини (середини проїзної частини або розділювальної смуги);

легковий автомобіль - автомобiль, з кiлькiстю мiсць для сидіння не 6iльше дев'яти, з місцем водiя включно, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення пасажирiв та їхнього багажу, забезпеченням необхiдного комфоту та безпеки;.

маршрутнi транспортні засоби (транспортні засоби загального користування) - а,втобуси, мiкроавтобуси, тролейбуси, трамваї i таксі,що рухаються за встановленими марwрутами та мають визначенi мiсця на дорозi для посадки (висадки) пасажирiв;

механiчний транспортний засiб транспортний засiб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюеться на тракто­ри, самоxiднi машини i механiзми (крім транqпортних засобiв, робочий об'ем двигуна яких не перевищуе 50 куб, см), а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужнiстю понад 3 кВт;

мiкроавтобус - одн6поверховий автобус з кiлькiстю мiсць для сидiння не бiльше сiмнадцяти, з місцем водiя включно;

міст- споруда, призначена для руху через рiчку, яр та інші перешкоди; межами якої є початок i кiнець пролiтних с'поруд;

мопед - двоколiсний транспортний засiб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см;

мотоцикл - двоколiсний механiчний транспортний засiб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см i бiльше. До мотоциклiв прирiвнюються моторолери, мотоколяски, триколiснi та iнші механiчнi транспортні засоби, дозволена максимальна маса яiких не перевищуе 400 KГ~'

населений ,пункт - забудована територiя, в*їзди на яку i виїзди з якої позначаються дорожнiми знаками 5.45, 5.46, 5.47, 5.48;

не6езпека для руху змiна дорожньої обстановки (у тому числі поява рухомого об' єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її) або технiчного стану транспортного засобу, яка загрожуе безпецi дорожньогq руху i змушує водiя негайно зменшити швидкiсть або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу іншого транспортного засобу назустрiч загальному потоку;

недостатня видимість;.- видимiсть дороги в напрямку руху менше 300м у cyтiнкax, в умовах туману, дощу, снiгопаду тощо;

обгiн :- випередження одного або кількох транспортніх засобiв, пов*язана з ви'iздом на смугу зустрiчного руху;

обмежена оглядовість видимiсть дороги в напрямком руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожнiми iнженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами;"

оглядовiсть - об'ективна можливiсть бачити дорожню обстановку з мiсця вqдiя;

пасажир - особа, яка користується транспортним" засобом i знахо­диться в ньому, але не причетна до керування ним;

перевага - право на першочерговий рух стосовно iнших учасникiв дорожнього руху;

перешкода для руху - нерухомий об*єкт у межах смуги руху транс­портного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цiєї смуги (за винятком транспортного засобу, що рухається назустрiч загальному потоку транcпортних засобiв) i змушує водiя маневрувати або зменшу­вати швидкiсть аж до зупинки транспортного засобу;

перехрестя - мiсце перехрещення, прилягання або розгалуження дорiг на одному piвнi, межею якого є уявнi лінії мiж початком заокруг­лень кpaїв проїзної частини кожноi з доріг. Не вважавться перехрестям мiсце прилягання до дороги виїзду з прилеглоi територii;

пішохід - особа, яка бере учасrь у дорожньому русі поза транс­портними засобами , не виконує на дорозi будь-яку роботу, До пiшо­xoдiв прирiвнюються також особи, якi рухаються в iнвалiдних колясках без двигуна, ведуть велосипед. мопед, мотоцикл, везуть санки, вiзок, дитячу чи iнвалiдну коляску;

пішохiдний перехiд - дiлянка проїзноi частини або iнженерна спо­руда, призначена для руху пiшoxoдiв через дорогу. Пiшохiднi переходи позначаються дорожнiми знаками 5.35.1-5.37.2, дорожньою розмiткою1.14.1-1.14.3, пішохідними свiтлофорами. За відсутність дорожньоi' розмiтки межi, пішохiдного переходу визначаються вiдстанню мі'ж дорожнiми знаками абр пiшохiдними свiтлофорами, а на перехреcтi за відсутність пiшохiдних свiтлофорiв, дорожнiх знакiв та . розмiтки ­шириною тpoтyapiв чи узбiч.

Регульованим вважається пiшохiдний перехiд, рух по якому регулю­ється свiтлофором чи регулювальником, нерегульованим - пiшохiд­ний перехiд, на якому немає регулювальника, свiтлофори вiдcyтні або вимкненi чи працюють у режимi миготiння жовтого сигналу;

пiшохiдна дорiжка - дорiжка. з покрттям, призначена для руху пiшоходiв, виконана в межах дороги чи поза нею i позначена знаком 4.13;

прилегла твриторiя - територiя, що прилягає до краю проїзної частини та не, призначена для нескрiзного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправнi станцii. будiвельнi майданчики тощо або виїзду з них;

причiп -' транспрртний засiб. Призначений для руху тiльки вз'єднанні з iншим, транспортним засобом. До цього виду транспортних засобiв належать також напiвпричепи i причепи-розпуски;

проїзна частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобiв. Дорога може мати декiлька проїзних частин, межами яких є роздiлювальнї смуги;

реryлювальник - працiвник мiлiцii, вiйськовї iнспекцiї безпеки до­рожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залiз­ничному переїздi, паромнiй пepeпpaвi, якi мають вiдповiдне посвiдчен­ня та екіпіровку (формений одяг або розпiзнавальний знак, нарукавна пов'язка, жезл, диск з червоним сигналом чи свiтлоповертачем, черво­ний лiхтар або прапорець) i реryлюють дорожнiй рух;

рейковий транспортний засiб - ,трамвай та платформи iз спецi­альним обладнанням, що рухаються трамвайними, колiями. Уci iншi транспортнi засоби, що беруть участь у дорожньому pyci, вважати нерейковими;

розділювальна cмyra . видiлений конструктивно або за допомо­гою суцiльних лiнiй дорожньої розмiтки 1.1 або 1.2 елемент автомобiль­ної дороги, який роздiляє сумiжнi прої!знi частини. озділювальна смуга не призначена для pyху або стоянки транспортних засобiв. За наявно­сті на роздiлювальнiй смузi тротуару по ньому дозволяється рух пiшо­хoдiв;

смуга руху - поздовжня смуга на проїзнiй частинi завширшки що­найменше 2,75 м, що позначена або непозначена дорожньою розмiт­кою i призначена для руху нерейкових транспортних засобiв;

стоянка - припинення руху транспортного засoбу на час, 6iльший нiж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхiднiстю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирiв, завантаженням (розван­таженням) вантажу;

темна пора доби -. частина доби вiд закiнчення вечiрнiх 30 хв після заходу сонця) до почaтку ранкових cyтiнків (З0 хв. до сходу сонця);

транспортний засiб - пристрiй, призначений для перевезення людей i (або) вантажу, а також встановленого на ньому спецiального . обладнання чи механiзмiв;

трамвайна колiя - елемент дороги, призначений для ,руху рейкових транспортних засобiв, який обмежується по ширинi спецiально видiле­ним вимощенням трамвайної лiнiї або дорожньою розмiткою. По трам­вайнiй колії допускається рух нерейкових транспортних засобів вiдпо­відно до роздiлу 11 цих Правил;

тротуар - елемент дороги, призначений для руху пiшоходiв, який прилягає до пpoїзної частини або вiдокремлений від неї газоном;

узбiччя - видiлений конструктивно а60 суцiльною лiнiею дорожньої розмiтки елемент автомобiльної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнiшнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному piвнi та не призначений для транспортнх засобiв, крім випадків передбачених цими Правилами; Узбiччя може викоистовуватися для зупинки i стоянки транспортних засобiв; руху пішоходів, мопедiв вело­сипедiв (за вiдсутностi тpoтyapiв. пiшохiдних, велосипедних дорiжок або у разi неможливостi пересуватися по них). гужових возiв (саней);

учасник дорожнього pyxy - особа, яка бере безпосередню участь у процесi руху на дорозi як пішохід, водiй, пасажир. погонич тварин;

шляхопровiд - iнженерна споруда мостового типу над iншою доро­гою (залiзницею) в мiсцi їx перетину, що забезпечує рух по нiй на рiзних рiвнях та дає можливiсть з'їзду на iншу дopoгy.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ

МЕХАНIЧНИХ ТРАНСПОРJНИХ ЗАСОБIВ
2.1. Водiй механiчного транспортного засобу повинен мати при собi:

а) посвiдченняна право керування транспортним засобом вiдповiд­ної кaтeropiї i талон, що додається до посвiдчення;

б) реестрацiйний документ на транспортний засiб (для транспортних засобiв збройних Сил - технiчний тaлон). а у разi вiдсутностi в транс­портному засобі його власника, крім того, - свiдоцтво про право спільної власностi на цей, транспортний засiб чи тимчасовий реєестрацiйний талон;

в) У разi встановлення на транспортних засобах проблисковх маячків i (або) спецiальних звукових сигнальних пристроїв дозвiл, виданий Державтоiнспекцiею МВС. у разi розмiщення реклами ­погодження що видається пiдроздiлами Державтоiнспекцiї МВС;

г) у встановлених законодавством випадках дорожнiй лист i докумен­ти на вантаж, що перевозиться; на маршрутних транспортних .засобах додатково - схему маршруту та розклад руху; на транспортних засобах, що здiйснюють перевезення великогабаритних чи великовагових вантажiв. - дозвiл на рух; на транспортних засобах, що здійснюють перевезення небезпечних вантажiв, - технiчнi. умови на переаезення. свідоцтво про допуск врдiя i допуск транспортного засобу до пере­везення небезпечного вантажу, та дозвiл на дорожнє перевезення;

д) чинний договiр обов'язкового .страхування цивiльної вiдповiдаль­ності власника транспортного засобу.(крім водіїв транспортних засабiв 3бройних Сил) у разi укладання, такого Договору.
2.2. Власник транспqртного Зgсобу., а також особа, яка має: тимчасо­вий реєстрацiйний талон можуть передавати у своїй присутностi керу­вання транспортним засобом iншiй особi, що має при собi посвiдчення на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорії, а та­кож особi, яка навчається водiнню транспортним засобом відповідно до вимог цих Правил.

2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водiй зобов'язаний:

а) перед виїздом перевiрити i забезпечити технiчно справний стан i комплектність транспортного засобу, правильнiсть розмiщення та кpiп­лення вантажу;

б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, вiдповiдно реагувати на її змiну, стежити за правильнiстю розмiщення та крiплення вантажу, технiчним станом транспортного засобу i не вiдволiкатися від керування цим засобом у дорозi;

в) на автомобiлях, обладнаних засобами пасивної безпеки (пiдголiв­ники, peмені безпеки), користуватися ними i не перевозити пасажирiв, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристiбатися осо­бi, яка навчає водiнню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водiям-iнвалiдам, водiям i пасажирам оперативних та спецi­альних транспортних засобiв i таксі

г) пiд час руху на мотоциклi бути в застебнутому мотошоломi i не перевозити пасажирiв без застебнутих мотошоломiв.

2.4. На вимогу працiвника міліції водiй повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

а) передати для перевiрки документи, зазначенi в пунктi 2.1;

б) дати можливiсть перевiрити технiчний стан, номери arperaтів i комплектнiсть транспортного засобу;

в) дати можливiсть оглянути транспортний засiб вiдповiдно до законодавства за наявностi на те законних пiдстав.

2.5. Водiй повинен на вимогу працiвника міліції пройти в установле­ному порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'я­нiння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.

2.6. За рiшенням уповноваженої на те посадової особи Державто­iнспекції, за наявностi на те пiдстав, водiй зобов'язаний пройти поза­черговий медичний огляд з метою визначення здатностi безпечно керу­вати транспортним засобом i перевірку знання цих Правил та навичок водiя.

2.7. Водiй, крім водіїв транспортних засобiв дипломатичних та iнших представництв іноземних держав, мiжнародних органiзацiй, оператив­ник i спецiальник транспортних засобiв, повинен надавати транспорт­ний засiб:

а) працiвникам мiлiції та охорони здоров'я для доставки до найближ­чого лiкувального закладу осiб, якi потребують негайної медичної допо­моги;

б) працiвникам мiліції для виконання непередбачених i невiдкладних службових обов'язкiв, пов'язаних iз переслiдуванням правопорушникiв, доставкою їx у мiлiцiю, та для транспортування пошкоджених транс­портних засобiв,
Примiтки:

1. Для траиспортування пошкоджених транспортних эасобiв залучаються лише ввнтажнi автомобiлi.

2. Особа, яка скористалася транспортним эасобом, повинна видати довідку або зробити запис у дорожньому листi iз зазначенням пройденої вiдстанi, тривалостi поїздки, свого прiзвища, посади, номера посвідчення, повного найменування свого підрозділу чи органiзацiї.

2,8, Водiй-iнвалiд, що керує мотоколяскою або автомобiлем, позначе­ними розпізнавальним знаком «Iнвалiд», може вiдступати від вимог дорожнiх знакiв 3,1, 3,2 i 3,35-3,38, а також знака 3,34 за наявностi пiд ним таблички 7,18,

2.9, Bодієві заборонясться:

а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'янiння або перебуваючи пiд впливом наркотичних чи токсичних речовин;

б) керувати транспортним засобом у хворобливому cтанi, у стані стомлення, а також перебуваючи пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують швидкiсть реакцiї i увагу;

в) керувати транспортним засобом, не заресстрованим у Державто­iнспекцiї, без номерного знака або талона про проходження держав­ного технiчного огляду;

г) передавати керування транспортним засобом особам, якi пере­бувають у стані алкогольного сп'янiння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, у хворобливому стані, у cтaнi стомлення або під впливом лiкарських препаратiв, що знижують швидкiсть реакції i увагу;

г') передавати керування транспортним засобом особам, якi не мають при собi посвiдчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водiнню відповідно до вимог роздiлу 24 цих Правил;

д) пiд час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їx у руцi (за винятком водіїв оперативних транспортних засо­бiв пiд час виконання ними невiдкладного службового завдання),

2,10. У разi причетностi до дорожньо-транспортної пригоди водiй зобов'язаний:

а) негайно зупинити транспортний засiб i залишатися на мiсцi пригоди;

б) увiмкнути аварiйну сигналiзацію i встановити знак аварiйної зупин­ки вiдповiдно до вимог пункту 9,10 цих Правил;

в) не перемiщати транспортний засiб i предмети, що мають причет­ність до пригоди;

г) вжити можливих заходiв для надання першої медичної допомоги потерпiлим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутнiх i вiдправити потер­пiлих до лiкувального закладу;

г) у разi неможливостi виконати дії перелiченi в пiдпунктi «Г» пункту 2,10 цих Правил, вiдвезти потерпiлого до найближчого лiкувального за­кладу своїм транспортним засобом, попередньо зафiксувавши розта­шування слiдiв пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки; у лiкувальному закладi повiдомити свое прiзвище та но­мерний знак транспортного засобу (з пред'явленням посвідчення водiя або iншого документа, який посвiдчуе особу, реєестрацiйного документана транспортний засiб) i повернутися на мiсце пригоди;

д) повiдомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи пiдроздiл мiлiції, записати прiзвища та адреси очевидцiв, чекати прибуття працiв­никiв мiлiцiї;

е) вжити вcix можливих заходiв для збереження слiдiв пригоди, ого­родження їх та органiзувати об'їзд мiсця пригоди;

е) до проведення медичного огляду не вживати без призначення ме­дичного працiвника алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препара­тів, виготовлених на їx основі крім тих, якi входять до офiцiйно затвер­дженого складу аптечки),

2,11, Якщо внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди немає потер­пiлих та не завдано матерiальної шкоди третім особам, а транспортнi засоби можуть безпечно рухатися, водії (за наявностi взаемнодії згоди в оцiнцi обставин скоєного) можуть прибути до найближчого поста Державтоiнспекцiї або в орган чи пiдроздiл мiлiцiї для оформлення від­повiдних матерiалiв, попередньо склавши схему пригоди та поставив­ши пiдписи пiд нею,

Третiми особами вважаються iншi учасники доророжнього руху, якi через обставини виявились причетними до дорожньо-транспортної пригоди.

2.12. Власник транспортного засобу маєправо:

а) довiряти в установленому порядку користування i розпорядження транспортним засобом iншiй особi;

б) на вiдшкодування витрат у разi надання транспортного засобу пра­цiвникам мiлiцi'i та органу охорони здоров'я згiдно з пунктом 2,7 цих Правил;

в) на вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок невiдповiдностi ста­ну автомобiльних доріг, вулиць, залiзничних переїздiв вимогам безпеки дорожнього руху.

2.13. Право на керування транспортними засобами надається:

а) мототранспортними засобами i мотоколясками - з 16-рiчного вiкy;

б) автомобiлями Bcix видiв i категорiй (за винятком автобусiв i ван­тажних автомобiлiв, обладнаних для перевезення бiльше восьми па­сажирiв), трамваями i тролейбусами - з 18-річного віку:

в) автобусами i вантажними автомобiлями, обладнаними для пере­везення бiльше восьми пасажирiв, - з 19-річного віку.

2.14. Водiй має право:

а) керувати транспортним засобом i перевозити пасажирiв або вантажi дорогами, вулицями чи iншими мiсцями, де їх рух не заборонено, в установленому порядку вiдповiдно довимог цих Правил;

б) довipяти в установленому порядку керування приватним транс­портним засобом iншiй особi, У якої при собi є посвiдчення на правокерування транспортним засобом вiдповiдної категорії:

в) знати причину зупинки, первiрки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здiйснює нагляд за дорож­нім рухом, а також її прiзвище i посаду;

г) вимагати від особи, яка здiйснює нагляд за дорожнiм рухом та зупинила транспортний засіб, пред'явлення посвiдчення її особи;

1') отримувати необхiдну допомогу від посадових осiб та органiзацiй,

що беруть участь у забезпеченнi безпеки дорожнього руху;

д) оскаржити дії працiвника мiлiцiї в разі порушення ним законо­давства;

е) вiдступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли iншими засобами неможливо запобiгти власнiй загибелi чи ка­лiцтву громадян.
Дати під запис

Пояснити


Прочитати та пояснити

Прочитати та пояснити


Вибірково дати під запис

Прочитати та пояснити, вибірково дати під запис

Дати під запис

Прочитати та пояснити, дати під запис

Прочитати та пояснити

Прочитати та пояснити

Прочитати та пояснити

Дати під запис

Прочитати, пояснити та дати під запис

Прочитати та пояснити

Прочитати та пояснити

Прочитати та пояснити
4. Закріплення вивченого матеріалу – 25 хв.:

4.1. Що таке транспортний засіб?

4.2. Основні обов’язки водія?.
5. Підведення підсумків – 5 хв.:

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

 • оголосити оцінки;

 • відповісти на запитання.конспект склав:

Ст. водій СДПЧ-3


прапорщик вн. сл. Г.А. Левченко

« 20 » вересня 2005 року

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
Навчальна мета: Вивчити з водійським складом устрій та порядок проведення технічного обслуговування пневматичного приводу гальм
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-1
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з особовим складом водіїв систему електроживлення пожежних автомобілів
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з особовим складом водіїв систему електроживлення пожежних автомобілів
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-1
Навчальна мета: вивчити з особовим складом водіїв основні вимоги при проведені ТО електроживлення пожежних автомобілів
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
Навчальна мета: вивчити будову та порядок проведення технічного обслуговування системи охолодження двигуна
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення зайняти зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-25
Навчальна позначка: Вивчити з водійським складом можливі несправності та порядок проведення технічного обслуговування карданних передач,...
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-1
Навчальна мета: вивчити будову та практично відпрацювати проведення технічного обслуговування системи охолодження двигуна
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять з технічної підготовки з водійським складом СДПЧ-25
Навчальна мета: Вивчити з водійським складом порядок проведення технічного обслуговування стояночного гальма
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
Тема: Вивчення правил надання правил першої медичної допомоги потерпілим у ДТП
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
Навчальна мета: Вивчити з особовим складом водіїв рульові механізми, будову рульового механізму з підсилювачем автомобіля ЗІЛ-130,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка