Обласна олімпіада юних хіміків 2009р


Скачати 75.42 Kb.
НазваОбласна олімпіада юних хіміків 2009р
Дата14.04.2013
Розмір75.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
Обласна олімпіада юних хіміків - 2009р.

8 клас

Теоретичний тур

 1. Обчисліть, скільки атомів Цинку міститься у сплаві цинку з міддю масою 300 г, якщо масова частка міді у сплаві становить 40%.

(4 бали)

2. Деякий елемент виявляє в оксиді валентність 4. Масова частка цього елемента в оксиді становить 71,17%. Який це елемент? Складіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оксиду цього елементу. Дайте назви сполукам.

(6 балів)

3. Які сполуки називаються кислотними оксидами? Наведіть якомога більше прикладів кислотних оксидів, дайте їм назви. Наведіть приклади рівнянь реакцій, що характеризують практичне застосування цих оксидів.

(15 балів)

4. До розчину масою 342 г з масовою часткою гідроксиду металу другої групи 10% додали надлишок розчину натрій карбонату. При цьому випав осад масою 39,4 г. Осад відфільтрували та перемішуючи, розчинили у розчині об’ємом 46,5 мл з масовою часткою хлороводню 20% (густина 1,1 г/см3). Який газ та в якому об’ємі виділився при цьому?

(25 балів)

5. Мінерал масою 3,446 г подрібнили в порошок і подіяли розчином сульфатної кислоти. При цьому виділився газ А об’ємом 0,448 л (н.у), а розчин Б став забарвленим. В нього додали надлишок залізних ошурків, забарвлення розчину змінилося, а маса ошурків збільшилась на 0,231 г. Ошурки відділили, залишок випарили насухо. Одержали кристалічну речовину В масою 8,340 г. Газ А пропустили крізь розчин барій гідроксиду. Виділився осад Г масою 3,946 г, який розчинявся у хлоридній кислоті. Розшифруйте речовини А, Б, В, Г. Визначте склад мінералу, назвіть його. Запишіть рівняння реакцій, що відбулися.

(30 балів)

Обласна олімпіада юних хіміків - 2009р.

8 клас

Експериментальний тур

 1. Вам видано розчини купрум(ІІ) сульфату, хлоридної кислоти, натрій гідроксиду та залізо. За допомогою цих реактивів та добутих добудьте мідь, купрум(ІІ) оксид, купрум(ІІ) гідроксид, ферум(ІІ) гідроксид, купрум(ІІ) хлорид, ферум(ІІ) хлорид. Напишіть рівняння реакцій. Зазначте ефекти хімічних реакцій та умови їх перебігу.

(5 балів)

 1. У вашому розпорядженні є лише три речовини- натрій, білий фосфор, вода. Як би ви добули, виходячи з них, 5 середніх і 3 кислі солі? Напишіть рівняння реакцій і вкажіть умови їх перебігу. Дайте назви відповідним солям та складіть їх графічні формули.

(15 балів)
Обласна олімпіада школярів - 2009

9 клас

Теоретичний тур

 1. За даними електронографічного експерименту міжядерні відстані в молекулі ВІ3: r(В-І) = 0,210 нм, r(І-І) = 0,364 нм, йоні r(В-І) > 0,210 нм.

Завдання:

  • позначте ступені окиснення атомів в молекулі та йоні;

  • поясніть механізм утворення хімічних зв’язків;

  • вкажіть, яку геометричну фігуру утворюють ядра атомів;

  • вкажіть тип гібридизації атомних орбіталей центрального атома;

  • поясніть механізм утворення зв’язків у йоні [ВІ4]1-

(20 балів)

2. У таблиці розчинності солям алюміній сульфіду та алюміній карбонату відповідають прочерки. Одна з них не існує взагалі інша гідролізує. Про яку сіль йдеться у кожному випадку. Прописати хімізм взаємодії солі, яка гідролізує з водою та яким чином її можна одержати. Пояснити, чому не може існувати інша сіль? (20 балів)

3. На повітрі прожарили суміш кадмій нітрату і металічного кадмію. Маса продуктів реакції після охолодження була рівна масі вихідної суміші. Розрахувати масові частки речовин у вихідній суміші.

(15 балів)

4. На шальках терезів врівноважені два стакани з розчинами хлоридної кислоти. В один з них помістили 4,2 г питної соди, яка повністю вступила в реакцію з кислотою. Якою повинна бути маса заліза в (г), яку потрібно додати у другий стакан, щоб шальки терезів залишились в рівновазі.

(15 балів)

5. Складіть рівняння наступних хімічних перетворень, вкажіть умови та ознаки реакцій:

АlCl3 Аl2(SO4)3

1 3 5 7

Аl Al(OH)3 Al(OH)3

2 4 6 8

Na[Al(OH)4] NaAlO2

(10 балів)


Обласна олімпіада юних хіміків - 2009р.

9 клас

Експериментальний тур

 1. Запропонуйте способи переведення в розчин сполук CuO, CuS, SiO2, Al(OH)3, PbCl2, AgCl.

(10 балів)

 1. В шести пробірках знаходяться розчини сульфатної кислоти, натрій гідроксиду, нітратів плюмбуму, амонію, барію, магнію. Як, не застосовуючи інших реактивів, визначити у якій пробірці знаходиться кожна речовина?

(10 балів)

Обласна олімпіада юних хіміків - 2009р.

10 клас

Теоретичний тур

1. При дії на 26,88 г речовини А еквівалентною кількістю води або сульфатної кислоти утворюється 1,2 г однієї і тої ж речовини Б. Визначити, що собою являє речовина А, якщо відомо, що молярне співвідношенні речовин А : Б в обох реакціях рівне 1:2.

(15 балів)

2. При дії на 6,32 г твердої забарвленої речовини А концентрованою мінеральною кислотою виділився газ Б який повільно пропускали крізь водну суспензію кальцій карбонату масою 95,1 г. Речовини взаємодіяли у еквімолярних співвідношеннях. Обчисліть масові частки речовин, що утворилися у розчині. Додатково відомо: розчинність речовини А у воді при кімнатній температурі невелика, при пропусканні газу Б через бромну воду забарвлення останньої зникає. Напишіть рівняння відповідних реакцій. (20 балів)

3. Три вуглеводні мають однаковий склад: 85,7% С та 14,3% Н. Відносна густина їх пари за повітрям становить 0,965; 1,45 та 1,93. Знайдіть молекулярні формули цих вуглеводнів та вкажіть загальну кількість їх структурних ізомерів.

(15 балів)

4. Запропонуйте способи одержання солі з двох основ, з двох солей –основи, з одної солі - дві основи. Привести відповідні рівняння реакцій та вказати умови перебігу цих реакцій.

(15 балів)

5. Наведіть декілька прикладів неорганічних сполук для яких можна застосувати перетворення за схемою:

В С DА A A A

K L M

(15 балів)
Обласна олімпіада юних хіміків - 2009р.

10 клас

Експериментальний тур

У шкільній лабораторії знаходиться фосфатна кислота невідомої концентрації. Запропонуйте методику визначення її концентрації титриметричним та гравіметричним методами.

За довідниковими даними константи дисоціації цієї кислоти рівні:

Фосфатна(V)

H3PO4

К1 7,110–3

К2 6,210–8

К3 5,010–13

(20 балів)
Обласна олімпіада юних хіміків - 2009р.

11 клас

Теоретичний тур

 1. Є суміш 148 г двох органічних сполук однакового складу С3Н6О2. Визначте будову цих сполук і їх масові частки у суміші, якщо відомо, що одна з них при взаємодії з надлишком натрій карбонату виділяє 22,4 л (н.у) карбон(ІV) оксиду, а друга не реагує з натрій карбонатом і амонійним розчином аргентум(І) оксиду, але при нагріванні з водним розчином натрій гідроксиду утворює спирт і сіль кислоти. (15 балів)

 2. При окисненні суміші бензену і толуену підкисленим розчином КМnO4 при нагріванні одержано 8,54 г одноосновної органічної кислоти. При взаємодії цієї кислоти з надлишком водного розчину натрій гідрокарбонату виділився газ, об’єм якого в 19 раз менший за об’єм такого ж газу, одержаного при повному згорянні вихідної суміші вуглеводнів. Визначити маси речовин у вихідній суміші. (20 балів)

 3. При пропусканні постійного струму силою 6,4 А протягом 30 хв через розплав солі на катоді виділилось 1,07 г металу, а на аноді – близько 1344 мл (приведено до н.у.) газу з густиною за воднем 35,5. Визначте склад солі. Запишіть рівняння реакції катодного і анодного процесів. (10 балів)

 4. При взаємодії металу А з надлишком неметалу В утворюється сполука складу АnВ2. При обробці АnВ2 еквівалентною кількістю безводної сульфатної кислоти випадає малорозчинна речовина D і виділяється безбарвний газ Е, а маса суміші зменшується на 22,73%. Відомо також, що маса металу А, що вступив у реакцію, дорівнює масі газу Е, що виділився.

1) Розшифруйте речовини А, В, Д і Е. (5 б)

2) Складіть рівняння відповідних реакцій. (5 б)

3) Які частинки і чому утворюють сполуку Е у газовій фазі за помірної температури. (5 б)

(15 балів)

5. Визначити порядок реакції взаємодії натрій тіосульфату з н-пропілбромідом, якщо відомо:

τ, хв

3

5

10

25

с(Na2S2O3), моль/м3

7,40

6,34

4,64

2,54

Початкові концентрації обох речовин однакові і дорівнюють 10 моль/м3. (20 балів)

Обласна олімпіада юних хіміків - 2009р.

11 клас

Експериментальний тур

1. Запропонуйте методику стандартизації розчинів хлоридної та тартратної кислот, наявних у лабораторії, якщо у розпорядженні лаборанта є кристалічні речовини: бура Na2B4O7∙10H2O (ч.д.а.) та натрій гідроксид NaOH (ч.д.а.), а також індикатори:

 • метиловий червоний (інтервал переходу кольору індикатора 4,4 – 6,2)

 • метиловий фіолетовий (інтервал переходу кольору індикатора 2,0 – 3,0)

 • фенолфталеїн (інтервал переходу кольору індикатора 8,2 – 10,0)

Відомо, що для приготування робочого розчину взяли дві рівні за масою наважки кристалічної речовини, яку доцільно використати для аналізу. Молярні концентрації розчинів хлоридної та тартратної кислот приблизно однакові, проте об’єм тартратної кислоти, витрачений на титрування наважки маєте удвічі більший, від об’єму хлоридної кислоти, витраченої на аналіз. (10 балів)

2. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають послідовності перетворень:

Н2О, Н+ Н2, Nі НВr Мg СО2 NH3 HCl Cl2

Етін А В С D Е F G H

Нg2+ ефір Н+ һν

Визначте невідомі сполуки і напишіть їх структурні формули.

(10 балів)

Схожі:

Умови проведення І обласного турніру юних хіміків та особливості підготовки
Турнір юних хіміків проводиться відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін,...
XVI Всеукраїнського турніру юних хіміків
...
LXVII Київська міська олімпіада юних математиків Умови та розв’язки по усіх класах
Чи існують попарно різні натуральні числа a, b, c, d, що утворюють два нескоротні дроби та, які задовольняють рівність
Займистий, горючий, в уявленнях хіміків
Флогістон (грец phlogistos займистий, горючий), в уявленнях хіміків XVIII ст гіпотетична основа
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
«Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н р.», у зв’язку з проведенням у період з 29 жовтня по...
УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Управління освіти і науки
Про направлення та склад команди для участі у Всеукраїнському турнірі юних біологів
ЗАТВЕРДЖУЮ
Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь...
4 6 -а Харківська обласна учнівська олімпіада з географії 200 9 року
Що таке геохронологічна таблиця і яку інформацію вона містить? Порівняйте особливості природних умов на території України у різні...
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1324...
Олімпіада проводитиметься на базі Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) кафедрою...
Миколаївська обласна державна адміністрація
Провести 18 квітня 2013 року обласний конкурс юних екскурсоводів «Музейна скарбниця Миколаївщини» о 10. 00 годині. Місце проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка