Тубань Н. М, Величко О. В. ІМІДЖ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


Скачати 81.65 Kb.
НазваТубань Н. М, Величко О. В. ІМІДЖ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Дата18.05.2013
Розмір81.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Тубань Н.М, Величко О.В.

ІМІДЖ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто вплив іміджу керівника, організації, бізнесу на організаційний клімат. Визначено роль стилю керівництва та його вплив на формування результативної системи управління персонам підприємства.

Ключові слова: імідж керівника, мотивація, організація, кадри.

В статье рассмотрено влияние имиджа руководителя, организации, бизнеса на организационный климат. Определена роль стиля руководства и его влияние на формирование результативной системы управления персоналом предприятия.

Ключевые слова: имидж руководителя, мотивация, организация, кадры.
Актуальність проблеми. Цілеспрямоване формування іміджу керівника є одним з методів нецінової конкурентної боротьби. Формування іміджу є не тільки засобом залучення нових клієнтів або утримання вже існуючих, гарний імідж також допомагає в роботі підприємства з іншими контрагентами. Імідж виступає також засобом антикризового менеджменту (зміна або корегування іміджу може стати однією з частин у системі заходів антикризового управління).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема М.Шепеля, Г.Почепцова, Е.Молл, Т.Скрипаченко, Т.Примака, В.Лозниці, О.Садовник, Т.Живаєвої, О.Левченко та ін. дослідників пропонуються різні підходи до розгляду іміджу сучасного керівника.

Мета статті. Розкриття іміджу сучасного керівника як цілісного соціально-економічного феномену який впливає на результативність управлінської діяльності та:

- описати фактори, що впливають на імідж сучасного керівника та витрати, що супроводжують процес його формування;

- довести факт вплив іміджу керівника на результативність діяльності організації.

Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на те, що кадрова політика фірми повинна бути орієнтована на відбір відповідного персоналу, значні зусилля необхідно прикласти до адаптації нових працівників до внутрішнього середовища організації. Новачки повинні максимально швидко сприйняти властиві організації, традиції і норми. При цьому слід враховувати їх попередній досвід. Неприпустимі конфлікти між «старими» і «новими» цінностями. На це спрямовані специфічні програми навчання, які не повинні будуватись на іронічному ставленні до освіти або попереднього місця роботи новачка.

Велике значення у формуванні корпоративної культури мають питання ідентифікації працівника з своєю фірмою, колективом [1]. Наскільки особисті цілі працівника співпадають з цілями організації? Як співвідносяться відданість обраної професії з традиціями діяльності організації? Чи може людина змінити свої переваги, свої інтереси заради подальшої співпраці з обраною фірмою? Які зовнішні ознаки приналежності «до фірми» існують і яку цінність мають для її працівника (посвідчення, форма тощо)?

Фактор влади включає цілі і стилі реалізації на всіх рівнях організації. Координація, планування, контроль й інші управлінські функції реалізуються по-різному і з різними цілями. Централізація — децентралізація, жорсткий контроль — демократія, конкуренція — кооперація — розміщення таких дилем напряму відображається на психології організації.

В організації можуть бути прийняті різні способи спілкування між керівниками і підлеглими, працівників між собою на виробництві та поза ним. Стиль спілкування багато в чому залежить від прикладу вищого керівництва. Цей стиль зазвичай копіюється підлеглими.

Розглянемо два фактора, без яких уявлення про процес формування корпоративної культури було б неповним. Це: 1) імідж керівника та мотивація; 2) імідж керівника та імідж організації.

Фактор «імідж керівника та мотивація» пов'язаний із тим впливом, що справляє імідж керівника на підлеглих, весь колектив, на результати роботи, мотивуючи працівників підвищувати показники діяльності. Крім мотиваційних аспектів, слід включити сюди такий неодмінний елемент, як очікування підлеглих і відповідність або невідповідність керівника цим очікуванням. Чим більш цікавим, професійним буде керівник, тим більша ймовірність того, що він буде сприяти виявленню саме цих якостей у підлеглих навіть шляхом наслідування. Це, якщо можна так сказати, внутрішня прихована мотивація до актуалізації необхідних якостей. Механізм наслідування дійсно сприяє меншому опорові при впровадженні керівником будь-яких нововведень, виконанні задач і рішень.

Практично нарівні із механізмом наслідування знаходиться механізм ідентифікації. Існування в психіці людини механізму ідентифікації — приписування собі або іншому бажаних якостей на підставі окремих зовнішніх ознак є поясненням можливості створення іміджу. Вдалий імідж — це здібність навіювати оточуючим, що носій цього іміджу є втіленням тих ідеальних якостей, які вони хотіли б мати, якщо б були на місці цієї людини [2]. Отже, підлеглий намагається ідентифікувати себе з керівником, оскільки той є для нього «значущим іншим». Ідентифікація, як процес поєднання суб'єктом себе з іншим індивідом або групою, може здійснюватися і на підставі сталого емоційного зв'язку. У цьому випадку наслідування буде особливо очевидним. Ідентифікація іще більше підсилює імідж керівника і створює сприятливі умови для успішного і плідного співробітництва керівника з підлеглими. Вона, однак, не означає того, що підлеглий цілком розділяє погляди керівника на яку-небудь проблему. Проте ідентифікація та наслідування теж підтримують імідж, допомагають керівнику у наймен­ші терміни домогтися бажаного результату в роботі.

Поведінка керівника є зразком для підлеглих. Якщо вона позитивна та імпонує іншим, то сприяє тому, що підлеглі починають прагнути до такої ж поведінки. Це забезпечують механізми наслідування й ідентифікації. Як же здійснюється мотивація на рівні цих механізмів? Справа у тому, що тут мотивуючу силу мають не засоби мотивації, а сама особистість керівника. Звичайно, наслідуючи керівникові або його певні риси, підлеглий, проте, залишається собою з властивими тільки йому особливостями. Однак, йому є до чого прагнути.

Слід звернути увагу іще на один момент — систему очікувань підлеглих. Коли людину призначають на керівну посаду в новий колектив, вона, насамперед, приходить у колектив, який іще тривалий час буде робити все так, як було при попередньому керівникові, образ якого буде певним чином накладатися на образ нинішнього керівника. Очікування, на відміну від посадових інструкцій та інших регуляторів поведінки в групі, носять неформальний характер та такий характер, що не завжди усвідомлюється. У даному випадку очікування підлеглих мають дві основні сторони — право очікувати від керівника поведінки, що відповідає рольовій позиції, й обов'язок поводитися відповідно їх очікуванням.

Ці сторони психологічного явища очікувань тісно переплетені між собою. Коли підлеглі очікують від керівника поведінку, яка закріплена самою роллю «керівник», це цілком природно. Інша справа, коли кожний підлеглий має своє власне уявлення щодо ролі «керівник колективу», догодити якому надзвичайно складно. На думку підлеглих, керівник повинен відповідати певним вимогам.

Серед цих вимог є такі: справедливий, працьовитий, комунікабельний, професійний тощо. З огляду на це керівнику легше справитися зі стресом перших вимог і очікувань підлеглих. Якщо ж у колективі сильніша друга сторона очікувань, що вимагає від керівника поводитися у відповідності із сформованою системою очікувань, тут необхідна психологічна майстерність керівника. При наявному розриві між очікуваннями й особистістю керівника підлеглі будуть розділяти політику керівника тільки тоді, коли він буде постійно давити на них вантажем своєї влади. Сьогодення вимагає від них не тільки прямого виконання своєї суспільної і професійної функції, не тільки усвідомлення своєї ролі як лідера, але й цілеспрямованих дій для формування успішного соціального співробітництва. Використання влади призводить до встановлення в колективі атмосфери страху і погроз, що не сприяє формуванню авторитета керівника.

Імідж керівника є мотивуючою силою. По-перше, тому, що керівник для підлеглих є фігурою «значущого іншого» з вихідними звідси наслідуванням і прагненням бути схожими на зразок. По-друге, позитивний імідж керівника формує настанову на співробітництво [3]. Звідси очевидна бажаність для керівника позитивного іміджу як моделі, що мотивує весь колектив і кожного підлеглого окремо. Образ керівника в очах оточуючих має символічне навантаження, елементи якого можуть визначати подальший ступінь розвитку відносин з ним і його організацією з боку представників інших фірм і оточуючих керівника людей. Коли при створенні іміджу мова йде про поновлення стосунків з керівником, то мається на увазі встановлення їх позитивного характеру, пов'язане із загальним позитивним характером іміджу управлінця.

Формування позитивного іміджу на засадах привабливості, своєрідності, професіоналізму керівника та на сумі його соціально бажаних особливостей оптимізує й активізує особистісний потенціал керівника, особливо під час вибору тенденції створення власного іміджу. Слід розглянути іще один фактор формування корпоративної культури, який залежить від іміджу як соціально-психологічної проблеми. Ця ланка умовно названа «імідж керівника — імідж організації», тобто тут ставиться питання: як пов'язаний імідж керівника з іміджем організації? Ця ланка і являє собою підсумок, кінцевий результат, до якого приводить створений імідж керівника.

Звісно, що керівник є обличчям організації, і його імідж входить до іміджу всієї компанії. Окрім того, що керівник власним іміджем підтримує співробітників і стимулює до діяльності, таким же чином він впливає і на всю зовнішню сферу організації: на клієнтів, інші фірми, простих споживачів тощо. Зустрічаючись з керівником, який має власний імідж, який здатний створити вигідне перше враження, керівником, котрий знає свою силу та слабкість, цілі та наміри, люди схильні думати, що організація, керована таким керівником, — це саме те, що їм потрібно. Тобто позитивний ефект від індивідуального іміджу поширюється на уявлення про всю організацію та про її імідж. Таким чином, вдало створений і піднесений імідж одного створює кістяк іміджу всієї цілісності.

Створюючи власний імідж, керівник не повинен забувати, що поруч із особистісними детермінантами, які будують його образ, важливий зворотній зв'язок із підлеглими. Під час взаємодії з підлеглими, керівник встановлює характер взаємовідносин в колективі і його психологічний клімат, стимулює співробітників на виконання загальних завдань шляхом колегіального прийняття рішення. Він також обирає пріоритети поваги, довіри, творчості. Підлеглі, які складають уявлення про керівника в його єдиний цілісний образ — це безпосередні творці іміджу керівника. Вони виступають такими ж суворими суддями, як і відважними уболівальниками. їх сприйняття фіксує всі особливості керівника, яким він іноді не приділяє уваги.

Як утворення, так і підтримка іміджу залежить від особистісного потенціалу та від відносин із підлеглими. Взаємовідносини з членами колективу, які складають організацію, являють собою дуже тендітну річ. І справа не тільки в способі спілкування або стилі керівництва. Існує величезна кількість інших факторів. До них відноситься те, наскільки виправдані очікування членів колективу щодо роботи, посади, залучення в загальний процес прийняття рішення (усі ці характеристики, мабуть, можна віднести до задоволеності працею). Сюди ж можна віднести і загальний емоційний настрій, самопочуття як окремого працівника, так і всього колективу. Всі ці претензії, задовольняючись або не задовольняючись, створюють своєрідну узагальнену картину колективу, а потім, поєднуючись із іміджем керівника, і імідж всієї організації.

Висновки. Таким чином, імідж керівника й імідж організації знаходяться в тісній єдності. Імідж організації — це не яка-небудь відсторонена структура, і не тільки імідж керівника. Виходячи із вищесказаного, характер іміджу, що утворився, і система іміджу в цілому досить сильно впливають на мотивацію підлеглих. Усвідомлюючи таку психологічну залежність між іміджем і мотивацією, керівник може домогтися великих успіхів у своїй діяльності, удосконалюючи власний імідж.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. — 8-е изд. / Пер. с англ.; под ред. C.K. Мордовина. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.

2. Дороніна М.С., Петряєв О.О. Розвиток ефективного керівництва і лідерства у виробничих організаціях // Матер. II Всеукраїнської наук.- практ. конф. «Економіка підприємства: проблеми теорії та практики». 23 березня 2004 р. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. — С.14-16.

3. Якокка Л. Карьера менеджера / Пер. с англ. Р.И. Столпер. — Тольятти: Изд. дом. «Довгань», 1997. - 355 с.

Схожі:

Лекція 12 Імідж корпорації   Поняття «корпоративний імідж»
Поняття «корпоративний імідж», міцно затвердилося в бізнесі та стало актуальним і для державних установ. Турбота про імідж ознака...
Економічна свобода основна передумова розвитку підприємництва в туризмі
Організаційні заходи щодо запобігання просочування інформації. Кадрова політика підприємства
«Процвітаюча бібліотека сьогодні процвітаюча держава завтра…»
Такі реалії життя сучасного цивілізованого суспільства. Стиль та імідж сучасного бібліотекаря, в цьому контексті, відіграє одну з...
Лекція Імідж лідера. Імідж політика Імідж лідера
Він використовував мову, висловлювання і сленг, якими користувався, коли виступав перед друзями. Звідси його прагнення використовувати...
1 Охарактеризувати стратегічний аспект в управлінні та передумови...
Обґрунтувати зміст стратегічного менеджменту та складові системи стратегічного управління
5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Без характеристики накопиченого потенціалу підприємства неможливо висувати перспективні цілі, виробляти найбільш прийнятну стратегію...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Управління стратегічного розвитку міста (далі – Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською...
Лекція 1 Вступ, визначення іміджу та іміджелогії. Поняття «імідж»
Так, один з перших відвідувачів ресторану швидкої їжі Макдональдс в Києві говорив, що він прийшов спробувати американської культури....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності...
Тернопільська міська рада Управління стратегічного розвитку міста...
Активний транспорт – поїздки, при яких використовується фізична активність, і які можуть загалом розглядатися як корисні для здоров’я....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка