ПРОГРАМ А


Скачати 291.57 Kb.
НазваПРОГРАМ А
Сторінка1/2
Дата09.05.2013
Розмір291.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

П Р О Г Р А М А

і методичні рекомендації до вивчення

і написання контрольної роботи

з курсу „Вікова психологія”

для підготовки фахівців

за спеціальністю 7.040101 „Психологія”
Укладач: А.В. Тімакова, старший викладач

Київ – 2009
Програма і методичні рекомендації до вивчення і написання контрольної роботи з курсу „Вікова психологія” (укладач: А.В. Тімакова, старший викладач) для підготовки фахівців за спеціальністю 7.040101 „Психологія” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол від 2009року № .


„Вікова психологія” – одна з базових дисциплін професійної підготовки психологів в системі післядипломної освіти, оскільки аналіз будь-яких психічних феноменів в їх розвитку є ключем до дослідження та розуміння складних форм психічної реальності людини.

Головні завдання курсу «Вікова психологія» полягають у розкритті основних понять, принципів та положень вікової психології, формуванні вмінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності.

Слухачі повинні засвоїти:

 • основні категорії та поняття вікової психології;

 • історичні передумови та перспективи розвитку сучасної вікової психології;

 • методологічні принципи та методи дослідження психічного розвитку;

 • основні теорії психічного розвитку людини;

 • вікові особливості психічного розвитку особистості.


ПРОГРАМА КУРСУ „ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ”

Тема 1. Вікова психологія як наука.

Поняття вікової психології та психології вікового розвитку, загальне і відмінне їх змісту. Предмет і задачі вікової психології на сучасному етапі. Структура вікової психології. Історія виникнення і розвитку вікової психології як науки. Міжпредметні зв’язки вікової психології з іншими науками. Методологічні принципи та методи вікової психології.
Тема 2. Психічний розвиток та навчання як центральна проблема вікової психології.

Поняття розвитку: форми, властивості та закони розвитку. Специфіка та показники психічного розвитку людини. Основні закономірності психічного розвитку дитини: нерівномірність, інтеграція психіки, пластичність і можливість компенсації. Біологічні та соціальні фактори психічного розвитку. Біогенетичний та соціогенетичний підходи до розвитку психіки дитини. Теорії розвитку. Активність особистості як фактор психічного розвитку. Проблема рушійних сил психічного розвитку. Навчання і розвиток: взаємозв’язок і взаємовплив. Поняття рівня актуального розвитку і зони найближчого розвитку. Інтеріоризація та екстеріоризація як механізми розвитку в процесі навчання.
Тема 3. Періодизація вікового розвитку.

Загальна характеристика віку. Принципи вікової періодизації. Проблема періодизації розвитку особистості протягом життя. Періодизація психічного розвитку в дитячому віці за В.Штерном, З.Фрейдом, П.Блонським, Л.Виготським, Д.Ельконіним, Е.Еріксоном. Провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, новоутвори, криза розвитку як критерії вікової періодизації. Поняття сензитивного періоду розвитку психічних функцій.
Тема 4. Особливості психічного розвитку немовляти.

Пренатальний період розвитку. Криза новонародженості. Психофізичні особливості новонародженості. Соціальна ситуація розвитку новонародженого. Анатомо-фізіологічна характеристика і функціонування головного мозку дитини в період новонародженості. Новоутвори періоду. Психічний розвиток дитини першого року життя. Розвиток форм спілкування протягом першого року. Формування сенсорної і моторної сфер немовляти. Розвиток мовлення у немовляти. Основні новоутвори періоду немовляти. Криза першого року життя: симптоматика, причини появи, особливості протікання, психологічне значення.
Тема 5. Психологічні особливості розвитку в ранньому віці.

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. Розвиток предметної діяльності. Продуктивна і репродуктивна діяльність. Формування символічної репрезентації дійсності. Оволодіння мовленням як головний новоутвір раннього дитинства. Особливості розвитку пізнавальних процесів у ранньому дитинстві. Формування особистості дитини раннього віку. Психологічні особливості кризи трьох років.
Тема 6. Психологічний розвиток в дошкільному віці.

Загальна характеристика анатомо-фізіологічних особливостей дошкільника. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність, її розвиток та значення для психічного розвитку дошкільника. Розвиток особистості дитини дошкільного віку. Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільняти. Психологічні новоутвори дошкільного віку.
Тема 7. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку.

Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів. Особливості психічного розвитку дітей шестирічного віку. Психологічна готовність до навчання: поняття і структура. Криза 7 років: симптоматика, причини появи, особливості протікання, психологічне значення. Соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці. Навчання як провідна діяльність. Структура навчальної діяльності учня молодших класів. Оцінка і відмітка: вплив на успішність формування основних компонентів навчальної діяльності. Проблеми психологічної адаптації до умов шкільного життя. Розвиток пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери у молодшому шкільному віці. Формування особистості дитини молодшого шкільного віку. Основні психологічні новоутвори у молодшому шкільному віці.


Тема 8. Психологія підлітка.

Дослідження отроцтва у психології. Анатомо-фізіологічні особливості підлітка та їх вплив на психічний розвиток. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Теоретичні підходи до проблеми «кризи» в підлітковому періоді. Спілкування з однолітками як провідна діяльність підліткового віку. Особистісний розвиток підлітка. Розвиток дорослості та формування життєвих цінностей. Особливості навчальної діяльності підлітка. Розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер в підлітковому віці. Новоутвори підліткового періоду.

Тема 9. Психологія ранньої юності.

Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Особистісне та професійне самовизначення як провідна проблема віку. Проблема юнацької кризи. Міжособистісні стосунки в ранній юності: дружба і кохання. Психосексуальний розвиток юнаків. Особливості пізнавальних і емоційно-вольових процесів. Особистісні новоутвори періоду ранньої юності.
Тема 10. Розвиток особистості в дорослому віці.

Дорослість як предмет психологічного дослідження. Фактори і закономірності розвитку дорослого. Психічна зрілість: зміст і структура. Проблеми періодизації психічного розвитку дорослої людини. Періоди і фази дорослості. Кризові явища дорослості.

Соціальна ситуація розвитку в період ранньої дорослості. Розвиток особистості молодого дорослого. Криза 30-ти років: характеристика, умови запобігання і розв’язання. Особливості розвитку когнітивної сфери в період ранньої дорослості.
Тема 11. Психологія середньої дорослості.

Анатомо-фізіологічні зміни та стан здоров’я людини середнього віку. Соціальні умови розвитку в період середньої дорослості. Криза середини життя. Розвиток особистості людини в середині життя. Акмеологія. „Пенсійна криза”: зміст та психологічні умови її подолання. Особливості розвитку мотиваційної та афективної сфер в середньому віці. Розвиток психічних пізнавальних процесів у період середньої дорослості.
Тема 12. Психологічні особливості пізньої дорослості.

Історичний характер тривалості життя і строків старіння. Анатомо-фізіологічні процеси старіння. Соціальна ситуація розвитку людини в старості. Особливості когнітивної сфери людей похилого віку. Мудрість як соціально-психологічний феномен і новоутвір пізньої дорослості. Розвиток особистості людини в літньому віці. Зміни у функціонуванні психічних функцій. Специфічні зміни емоційної та мотиваційної сфер. Психічне старіння і типи старості. Психологічне переживання старіння і старості. Вмирання і смерть: етапи, переживання, ставлення.
Методичні рекомендації

до виконання контрольної роботи

Контрольна робота з курсу „Вікова психологія” призначена сприяти свідомому засвоєнню і закріпленню теоретичного матеріалу дисципліни, а також формуванню вмінь та навичок використання набутих знань в практичній діяльності. З огляду на зазначене у ході підготовки матеріалів контрольних робіт ми виходили з необхідності оптимального співвідношення у самостійній роботі слухачів теоретичної та практичної підготовки. Тому пропонуємо для самостійного опрацювання у контрольній роботі теоретичні питання відповідно змісту тем, передбачених програмою курсу „Вікова психологія”, та практичні завдання з психологічного аналізу ситуацій, задач, текстів.

Слухачі подають для оцінювання контрольну роботу, яка містить

 • Титульний аркуш

 • Зміст

 • Відповідь на одне контрольне питання

 • Розв’язання одного контрольного завдання

 • Список літератури

 • Додатки (у разі необхідності)

Загальні вимоги

до виконання контрольної роботи

 • контрольна робота виконується державною мовою;

 • відповіді на контрольні питання подаються у розгорнутому вигляді з посиланнями на авторитетні психологічні джерела та прізвища авторів, бажано з ілюстраціями конкретними прикладами;

 • розв’язання контрольного завдання обов′язково психологічно обґрунтовується та аргументується;

 • стиль викладання має бути науковим; при викладанні матеріалу слід користуватися загальновизнаною термінологією, звертаючи увагу на точність її застосування та чіткість формулювань;

 • скорочення слів у тексті, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається;

 • текст контрольної роботи може бути написаним від руки чорнилом одного кольору чітко і розбірливо або надрукованим на принтері охайно, без помилок та виправлень;

 • усі сторінки контрольної роботи (крім титульного аркуша і сторінки змісту) мають бути пронумеровані;

 • список літератури складається в алфавітному порядку з дотриманням загальноприйнятих стандартів (точне прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, кількість сторінок);

 • додатки розміщуються після списку літератури у порядку появи посилань на них у тексті контрольної роботи; кожний додаток повинен мати тематичний заголовок та починатися з нової сторінки, на якій праворуч у верхньому куті пишеться слово „Додаток”;

 • обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 10-12 друкованих аркушів;

 • контрольні питання і завдання обираються слухачем за порядковим номером у списку навчальної групи або за професійною спрямованістю чи інтересом.

Якщо контрольна робота не відповідає вказаним вимогам, вона повертається на доробку.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Вікова психологія як наука. Основні галузі та міжпредметні зв’язки вікової психології.

 2. Історична зміна предмета вікової психології.

 3. Специфіка застосування традиційних методів психологічного дослідження в роботі з дітьми.

 4. Організація психолого-педагогічного експерименту.

 5. Поняття розвитку, форми та основні механізми розвитку.

 6. Закони і закономірності психічного розвитку людини.

 7. Дитинство як соціально-історичний феномен.

 8. Основні теорії розвитку психіки дитини.

 9. Фактори та рушійні сили психічного розвитку як актуальна проблема сучасної психології.

 10. Передумови і обов’язкові умови психічного розвитку дитини.

 11. Провідна роль середовища, навчання і виховання в психічному розвитку дитини.

 12. Роль сім’ї у формуванні особистості, зміна її значення з віком людини.

 13. Динамічна структура особистості та її формування в онтогенезі з позицій психоаналізу.

 14. Проблема періодизації повного життєвого шляху розвитку особистості.

 15. Критичні та літичні періоди розвитку. Кризи дитинства: психологічна характеристика і умови подолання.

 16. Інтелектуальний розвиток дитини в концепціях Ж.Піаже та Дж.Брунера.

 17. Розвиток моральної свідомості особистості дитини за Л.Колбергом.

 18. Психологічна характеристика родової кризи. Розвиток дитини в перші тижні життя.

 19. Формування сенсорної і моторної сфер немовляти.

 20. Розвиток рухів руки (хапання, маніпулювання, наслідування рухів) протягом першого року життя та їх роль у психічному розвитку дитини.

 21. Проблема розвитку предметних дій в ранньому дитинстві.

 22. Формування символічних процесів у ранньому віці.

 23. Передумови і початок формування особистості у ранньому дитинстві.

 24. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності дошкільника та її структурні компоненти.

 25. Сприйняття казки дошкільником та її розвиваюче значення.

 26. Образотворча діяльність та її роль у розвитку дитини дошкільного віку.

 27. Розвиток пізнавальних процесів дошкільника в основних видах діяльності: грі, навчанні, праці.

 28. Основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання у школі.

 29. Індивідуальні відмінності в адаптації до школи дітей 6-ти і 7-ми років. Шляхи прискорення соціально-психологічної адаптації дитини до шкільних умов.

 30. Структура навчальної діяльності та її формування в молодшому шкільному віці.

 31. Психологічні теорії підліткового віку.

 32. Умови кризового характеру переходу до дорослого статусу в підлітковому віці.

 33. Основні зміни пізнавальних процесів, характерні для підліткового і раннього юнацького віку.

 34. Сензитивність підліткового і раннього юнацького віку для розвитку загальних і спеціальних здібностей.

 35. Психосексуальний розвиток особистості юнака.

 36. Віковий розвиток дорослого: фактори і закономірності.

 37. Основні теоретичні підходи до розуміння психічного розвитку людини впродовж дорослого життя.

 38. Основні підходи до періодизації дорослості. Критерії виділення циклів, фаз та етапів психічного розвитку дорослого.

 39. Кризи дорослості: характеристика, умови запобігання і розв’язання.

 40. Специфіка новоутворень психіки та особистості дорослої людини.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 1. Помічено, що в закритих дитячих закладах, не зважаючи на досить добрий догляд, діти перших років життя погано набирають вагу, пізно починають ходити, багато хворіють і різко відстають в загальному психічному розвитку.

Як називається це явище ? Вкажіть можливі причини його виникнення. Чи можливе таке явище в умовах сімейного виховання? Сформулюйте практичні рекомендації щодо запобігання виникнення цього явища.
2. В наведених нижче ситуаціях визначте, у кого з дітей швидше сформується гра як діяльність. Відповідь обґрунтуйте.

Оленка (3р.5 міс.) під керівництвом мами вчиться одягати і роздягати ляльку, заколисувати і вкладати її у ліжко. Дівчинка точно виконує ці дії, але тільки за вказівкою мами та в її присутності.
Мати Ніни (Ніні 3р.6 міс.), показуючи дочці спосіб дій з лялькою, звертає увагу дівчинки на те, яка мама турботлива, добра, уважна, як вона любить свою доньку. Вона говорить, що так вчиняють всі мами. Пропонуючи Ніні погратися самій, вона просить дочку покласти ляльку у ліжко, як це робить турботлива мама.
3. Проаналізуйте наступні судження з точки зору розвитку особистості дитини:

а) „Дівчинка тому „стає мамою”, що у неї в руках лялька”;

б) „Дівчинка тому бере в руки ляльку, що їй хочеться бути „ як мама”.

Яке судження є правильним?

У чому полягає принципова відмінність у розвитку дитини в умовах гри?


 1. Спостереження – один з основних методів вивчення розвитку дитини. Однак деякі дослідники відмічають, що під час спостереження ми бачимо те, що вже знаємо, а невідоме залишається поза нашою увагою.

Чи є правильним таке судження?

Назвіть психічні явища, які вивчаються за допомогою методу спостереження.

Перелічите вимоги, дотримання яких є необхідною умовою ефективної реалізації метода спостереження.


 1. При проведенні дослідження експериментатори зацікавилися особливостями уваги дітей 3-4 років, причинами їх частого відволікання, особливо під час занять з розвитку мовлення.

Якими методами слід скористатися психологу для дослідження причин частого відволікання дітей?

Складіть план дослідження на основі одного з методів.

Підготуйте протокол для реєстрації дослідження.


 1. За допомогою методу спостереження з’ясуйте особливості ставлення дитини 5-ти років до різних видів діяльності. Проведіть спостереження за наведеною нижче схемою, проставляючи знаки „+” або „-” у відповідних графах ( схема може бути змінена або доповнена за власним бажанням ).Види

діяльності

Як включається

в діяльність

Як діє

За власною ініціативою

На прохання

За примусом

Самостійно

Захоплено

Досягає результатів

Звертається

за

допомогою

Спільно

або індивідуально

 1. Гра:

а) творча;

б) з правилами.

 1. Праця.

 2. Заняття.

 3. Конструктивна діяльність.

 4. Образотворча діяльність.

 5. Театралізована діяльність.

 6. Фізкультура і спорт.

Проаналізуйте отримані результати.
7.Сашко (6 років) споруджує висотний будинок з будівельного матеріалу. За допомогою методу спостереження з′ ясуйте ставлення дитини до конструктивної діяльності.

Визначте ознаки, що виражають ставлення дитини до конструктивної діяльності.

Складіть план проведення спостереження.

Визначте способи реєстрації фактів спостереження.
8.Вихователь звернув увагу на те, що Сашко і Мишко (5 років) завжди гуляють і граються разом. Це здивувало педагога, оскільки в характерах обох хлопчиків не було помічено нічого спільного. Вихователь вирішив з’ясувати, на чому базується дружба дітей.

Якими методами може скористатися педагог для з’ясування цього?

Підготуйте матеріали для проведення дослідження.
9.Психолога зацікавило ставлення дитини до школи. Були підготовлені відповідні цільові питання. Але дослідник почав бесіду з Петриком (5,5 років) не з цільового питання, а запитав: ”Петрик, ти любиш казки? Які з них твої найулюбленіші?” Питання зацікавили дитину, хлопчик охоче відповідав на них.

Чому дослідник почав бесіду з таких питань?

Які питання, окрім цільових, мають бути підготовлені для бесіди і яке їх призначення?

Продумайте питання для з’ясування ставлення дитини до школи.

10. Вам необхідно дослідити особливості уяви дітей 5 років.

Які продукти діяльності дитини ви будете вивчати, щоб отримати необхідні дані?

Складіть план вивчення різних продуктів діяльності дитини.
11. Максимка (4 міс.), знаходячись у манежі, весь час пересувається. Ось він звернув увагу на іграшку – яскраву дзиґу. Він тягнеться ручками до іграшки, виставляючи їх далеко вперед, намагається схопити дзиґу, але промахується.

Чому так відбувається?

Що повинен робити дорослий, щоб навчити дитину діяти з предметами, іграшками?

Сформулюйте практичні рекомендації.
12. Артему (9 міс.) дуже подобається викидати іграшки з манежика. Мати постійно піднімає іграшки і повертає у манеж, а син їх знову викидає на підлогу.

Як повинна вести себе мати в даній ситуації?

Який вид мислення розвивається у малюка при подібних діях з іграшками та предметами?
13. Оленка (1 рік) ходить, тримаючись за мамину руку, а самостійно ходити відмовляється.

Дайте практичні рекомендації батькам, як допомогти дитині подолати страх, що пов’язаний з першими кроками ( напруженням, втратою рівноваги, падіннями).

Розкрийте значення оволодіння ходьбою для психічного розвитку дітей 1-3 років.
14. Студентка, спостерігаючи за діями дво- і трирічних дітей з іграшками, відмітила:

Катруся (1 рік 1 міс.), граючись різними іграшками, діє приблизно однаково: стукає, стискає, катає і т.д.

Оленка (2 роки 1 міс.), граючись тими ж іграшками, діє зовсім інакше: ляльку – качає, машинку – возить, олівцем – малює і т.д.

Як називаються дії з іграшками Катрусі і Оленки?

В чому їх відмінність?

Яка послідовність оволодіння дітьми раннього віку предметними діями?

Проаналізуйте процес переходу від вільного маніпулювання з предметами до предметної діяльності у дитини раннього віку.

Як організувати предметну діяльність дитини, щоб сформувати в ній основи нових видів діяльності.
15. Мишку (1,3 роки) ще важко даються слова, і він часто застосовує жести. Мати, зрозумівши, чого хоче дитина, тут же виконує її бажання.

Як впливає швидке задоволення потреб дитини на розвиток мовлення?

Дайте психологічне обґрунтування своїй відповіді.

Сформулюйте практичні рекомендації батькам щодо розвитку мовлення у дітей раннього віку.
16. Вчені стверджують, що ім’я людини впливає на формування її особистості.

В ранньому віці дитина добре засвоює своє ім’я. Воно вказує на стать дитини, національну приналежність, є одним з вирішальних факторів в набутті індивідуальних якостей.

Поспостерігайте, як дитина ставиться до свого імені; як до її імені та до неї самої ставляться однолітки, оточуючі дорослі.

На підставі даних спостереження зробіть прогноз щодо можливого розвитку певних якостей особистості цього малюка.
17. Олег (2,4 роки) намагається самостійно одягнутися. У нього майже нічого не виходить. Мати втручається з допомогою.

- Я сам! – протестує дитина.

- Сиди спокійно, нічого в тебе не виходить.

- Я хочу сам! – знову заявляє малюк.

Чим пояснити таку поведінку дитини?

Проаналізуйте дії мами.

Яка роль дорослого в цей період розвитку дитини?
18. Пропонуємо запис двох ігор дітей на одну тему:

1. Гра у „магазин”. Наталя йде за покупками у магазин. Бере сумку і говорить: ”Піду куплю хліб і молоко.”

2. Гра у „магазин”. Бавляться Марійка, Катруся, Світланка, Сергійко, Олег, Ніна. У кожного своя роль. Двоє – продавці, один – касир, один – приймає товар, двоє – розвантажують його, покупець – Ніна. Вона вибирає, що покупати, платить гроші, складає покупки у сумку.

Визначте вік дітей. Назвіть основні ознаки, за якими це можна встановити.

Що складає основний зміст сюжетно-рольових ігор у молодшому, середньому і старшому дошкільному віці?
19. У грі кожна дитина вчиться вести себе відповідно загальній ситуації гри і складу даної групи дітей.

Які новоутворення закладаються і розвиваються у грі?

Як можна використати вміння дитини грати, не подавляючи її індивідуальних особливостей?
20. Деякі діти дошкільного віку починають боятися темряви, собак, чужих людей, залишатися самому, захворіти і т.д.

Назвіть причини виникнення страхів у дітей? Дайте психологічне обґрунтування.

Сформулюйте практичні рекомендації батькам щодо запобігання виникнення страхів у дошкільників.

21. Сашко постійно питає: що це у тебе? Яка це машина? Який дядя тут сидить? Не дослухавши відповіді, він біжить гратися. Потім знов підбігає і питає: слон сильний? А лев? Звідки я взявся?

Діти якого віку зазвичай ставлять такі запитання?

За яких обставин у дошкільника з’являється потреба задавати питання

Іноді дошкільник не задає питання дорослим. Назвіть можливі причини цього явища.
22. Охарактеризуйте основне протиріччя між провідним значенням гри в психічному розвитку дітей 6-ти років і формуванням у них навчальної діяльності. Наведіть приклади.
23. Часто батьки задають педагогу або шкільному психологу такі питання:” Чому не всі діти однаково оволодівають читанням, письмом? Всі ходять у дитячий садок, з усіма в рівній мірі займаються вихователі, у школі їх вчить один і той самий вчитель. Що робити нам, батькам, щоб якось допомогти своїм дітям?

Розкрийте причини даного явища.

Сформулюйте практичні рекомендації батькам.
24. Закінчити речення:

а) На уроках у початкових класах необхідна часта зміна завдань і вправ, тому що ...

б) Формулювання завдань і вправ повинні бути короткими, конкретними, так як ...

в) Молодші школярі дуже емоційні, тому...

г) Вольові вияви молодших школярів ще дуже слабкі, тому ... на уроках...

д) У період навчання у початковій школі поряд з удосконаленням наочно-дійового і наочно-образного мислення інтенсивно розвивається і абстрактне мислення, у зв’язку з цим вчителю необхідно...

е) Для молодших школярів значима оцінка вчителя, яка повинна використовуватися грамотно, тобто...

є) Одним з недоліків сприймання молодших школярів є невміння виділити суттєве в об’єкті, що сприймається, тому вчитель...

Дайте психологічне обґрунтування своїм відповідям.
25. А.Е.Лічко писав: „Підліток виявляється найбільш чутливим до того з видів виховання, яке адресується до ахіллесової п’яти його типу акцентуації”.

Поясніть це твердження. Відповідь обґрунтуйте. Наведіть приклади.
26.Проаналізуйте і опишіть умови виникнення і зовнішні ознаки підліткових об’єднань. Проілюструйте прикладами.
27.«Я не знаю, - пише юнак дівчині, - люблю я тебе чи ненавиджу. Мені здається, що ці почуття в мені дивним чином перемішані». Ставлю запитання: чому можу любити тебе? Не знаходжу відповіді. Та немає, здається, підстав і для ненависті. Може ти допоможеш мені зрозуміти самого себе, і чим спричинено мій такий незрозумілий стан щодо тебе?

Яке явище у сфері почуттів виявилося у даному випадку? Відповідь психологічно обґрунтуйте.
28. Не всі старшокласники правильно обирають професію. Багато хто з них допускає, наприклад, такі помилки:

1) невірна оцінка „престижності” професії;

2) захоплення тільки зовнішньою стороною професії (так, в професії геолога приваблює можливість мандрувати);

3) невміння розібратися у власних здібностях і мотивах.

Як усунути ці причини або їх появу?

Які рекомендації Ви дасте учню, щоб він правильно обрав професію?

Якими психодіагностичними методиками може скористатися психолог для з’ясування професійної спрямованості юнаків?
29. Якось один студент, який щойно закінчив школу, у відвертій розмові після дискусії про сучасне мистецтво сказав: ”А я хочу бути несхожим на всіх! Якщо буду кричати: ”Пушкін геніальний!” - що тут оригінального? Сказав і розчинився у загальній масі. А кожен з нас хоче заявити про себе, та ще й на весь голос!”

Чи є цей факт типовим для юнацького віку? Про які особливості цього віку він свідчить? Дайте психологічно обґрунтовану відповідь.
30. Картина психічного розвитку дорослої людини, за Балтесом, визначається дією нормативних та ненормативних факторів соціокультурного, біологічного характеру та подіями особистого життя.

Поясніть власний погляд на особливості детермінації психічного розвитку та особливості змісту й динаміки змін в умовах кризового суспільства.
31. Порівняйте новоутворення у психічній організації дорослих із новоутвореннями дитинства. У чому Ви знаходите основні відмінності? Наведіть приклади пізньовікових новоутворень особистості.
32. Клієнти юристів, психологів схильні звертатися до фахівців, старших за 35 років.

Чому це так? Чи відбуваються якісні перетворення в інтелектуальних, професійних можливостях людини за межами юності? Психологічно обґрунтуйте свою відповідь.
33. Приведіть результати власних спостережень за дорослими людьми в період кризи 30 років та середини життя.

Чим викликані нормативні кризи 30 років та середини життя?

Чи завжди доросла людина у вказаному віці переживає характерні для кризи стани?

Чи є вікові кризи необхідними складовими розвитку дорослої людини? Поясніть продуктивні наслідки нормативних криз ранньої дорослості.
34. Порівняйте причини, перебіг та симптоматику криз дорослості і дитинства.
35. Поясніть необхідність знання практикуючим психологом вікової норми психічного розвитку дорослої людини на різних стадіях і фазах. Як змінюється завдання й організація процесу позитивного перетворення свідомості та поведінки людини відповідно до наявної у психотерапевта концепції „проблемної” та здорової особистості.
36. В дослідженні американських психологів на питання:” Чи відчували ви коли-небудь, що вам легше обговорювати питання з друзями, ніж з батьками?” позитивно відповіли 61% хлопчиків 11-13 років, 90% - підлітків 15-18 років і 76% чоловіків 20-24 років. У жінок відповідно 55,93 і 72%. На питання: ”Чи відчували ви коли-небудь, що ваші батьки розуміють вас не так добре, як ваші друзі?” позитивні відповіді по тих же вікових групах відповідно: у чоловіків – 59,88, і 77%, у жінок – 54,89, і 74%.

Проаналізуйте ці дані і зробіть висновок про те, як змінюється з віком взаєморозуміння дітей з батьками і з друзями-однолітками.

З якими віковими особливостями пов’язані ці зміни?
37. Порівняйте ставлення до старості, поширене у нашому суспільстві, зі стереотипами старіння в інших культурах.

Яке позитивне та негативне ставлення до старості поширене у нашому суспільстві?

Чи існує культура, де ставлення до старості можна вважати еталонним?
38. Розкрийте особливості переживання самотності людиною похилого віку. Порівняйте з переживаннями самотності в інших вікових періодах. Дайте оцінку та пояснення отриманим результатам.
39. Підготуйте напівпроективне інтерв’ю „Сімейний фотоальбом” з метою встановлення ступеня задоволеності життям людей похилого віку. Яку роль відіграє осмислення минулого, віднайдення у ньому сенсу і формування зв’язного образу пережитого в переживанні насиченості життя та задоволеності прожитим в старості? Відповідь проілюструйте прикладами.
40. Ставлення до смерті та процесу вмирання коливається залежно від віку, періоду життя та минулого досвіду, пов’язаного зі смертю.

Яку суттєві відмінності у ставленні до смерті пов’язані із віком людини?

В якому сенсі смерть може розглядатися як стадія розвитку?

Які специфічні переживання щодо смерті та вмирання характерні для людей похилого віку?

Як психологічно підготувати людину до закінчення життя?
  1   2

Схожі:

Створення консольних програм
Консольна програма не має інтерфейсу користувача. Такі програми використовуються для розробки системних програм, автоматизованих...
ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами
МЕТА: засвоїти основні методи роботи з типовими вікнами програм та діалоговими вікнами; набути навички переміщення вікон, зміни розміру...
Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
Підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування,...
Про хід реалізації та перспективи впровадження обласних моніторингових програм
Вченою радою ОІППО розглянуто і схвалено ряд галузевих програм експериментальних моніторингових досліджень у навчальних закладах...
Перелік навчальних програм для факультативних занять і спецкурсів з біології
Збірник навчальних програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором
Уроку Тема: Реалізація алгоритмів з послідовним розгалуженням у вигляді програм (проектів)
Мета: Навчитись реалізувати алгоритми розгалуження у вигляді програм (проектів) в середовищі програмування Visual Basic; розвинути...
Взаємодія програм в Visual Basic і Visual C++
Тут демонструється приклад реалізації взаємодії програм в Visual Basic і C++ з урахуванням технології І. Бея, реалізованої за допомогою...
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВИХ...
...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Одним із джерел фінансування галузі охорони здоров’я є надходження матеріальних цінностей шляхом централізованого постачання за рахунок...
Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого...
Цим Положенням регулюється процедура проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка