План-конспект лекції


Скачати 78.41 Kb.
НазваПлан-конспект лекції
Дата23.03.2013
Розмір78.41 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
«Професійна етика працівників органів внутрішніх справ»

План-конспект лекції

1. Теоретичні основи професійної етики.

2. Професійний обов'язок, честь і совість - основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС.

3. Етичні норми правоохоронної діяльності.

4. Етичний кодекс працівника ОВС України: зміст і значення.

1. Професійна етика - розділ етики / складова частина етичного знання, що вивчає походження, сутність, специфіку І функції професійної моралі. Предметом

11 дослідження професійної етики є професійна мораль.

Професійна мораль - це сукупність норм, що регулюють поведінку професіоналів при виконанні ними фахових обов'язків. Джерелом цих норм є громадська думка та особисті переконання професіоналів.

Виділяються такі різновиди професійна етики:

а) медична;

б) педагогічна;

в) юридична, в якій відокремлюють етику суддів, етику працівників органів внутрішніх справ, етику адвокатів та ін.;

г) журналістська.

Етика працівників органів внутрішніх справ посідає особливе місце, бо суспільство зав­жди висувало найбільш високі моральні вимоги до людей такої професії, як поліцейський, міліціонер, слідчий, оперативний працівник, тобто до тих, хто безпосередньо захищає права і свободи людини, чия поведінка сприймається як прояв державної влади.

Суспільство надає працівникам органів внутрішніх справ право здійснювати правоохоронну діяльність з використанням владних повноважень, і це покладає на них високу відповідальність за точне і неухильне дотримання законності і встановлених меж допустимості пов’язаних з виконанням службових обов'язків. Служба в органах внутрішніх справ України ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особистості, соціальної справед­ливості, взаємодії з громадськими організаціями і населенням (ст. Закону «Про міліцію»). Міліція виконує свої завдання неупереджено, в суворій відповідності до закону. Ніякі винят­кові обставини або вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких неза­конних дій або бездіяльності міліції (ст.5 Закону «Про міліцію»). Оскільки предметом праці правоохоронних органів є або сама людська особистість або певні соціальні групи, то результати діяльності представників цієї професії мають великий вплив на життєдіяльність і на дії багатьох людей. Через це наявність високорозвинених моральних якостей представника зазначеної професії розглядається суспільством як найважливіша сторона його професійної при­датності. В професії правоохоронцю моральне обличчя грає головну роль у вирішенні професійних задач.

Зрозуміло, що в основі конкретних обов'язків представників тієї чи іншої професії лежать одні й ті ж вимоги загальної моралі, але все ж існують специфічні вимоги професійної моралі, . які виступають ключовими поняттями того чи іншого виду професійної етики.

2. Категорія обов'язку - одна з найважливіших в етиці взагалі та серед категорій професійної епіки зокрема. Обов'язок - це суспільна необхідність, відображена в моральних вимогах до особистості.

Бути людиною обов'язку - це не тільки знати його суть та вимоги, й виконувати ці вимоги на практиці.

Службовий обов'язок працівника міліції є моральним в його об'єктивному та суб'єктив­ному проявах. Моральна цінність об'єктивного змісту обов'язку виражається в тому, що він підпорядкований рішенню найвищої та найсправедливішої задачі - захисту прав та свобод особистості, інтересів держави, зміцненню правопорядку. Але об'єктивні потенції службового обов'язку можуть проявитись тільки в тому випадку, коли вони доповнюються відповідним суб'єктивним ставленням до нього, коли суспільні обов'язки розуміються та усвідомлюються особистістю як глибока потреба, що ґрунтується на переконанні у справедливості та правоті справи, котрій служиш.

Внутрішній позитивний мотив органічно входить до самого осердя обов'язку кожного працівника міліції як джерело його моральних сил, В силу специфіки діяльності органів внутрішніх справ, моральні відносини в них регламентовані більш детально, ніж в інших сферах громадського життя, тобто, в значній мірі носять деонтологічний характер.

Моральний зміст обов'язку доповнюється та підкріплюється правовими вимогами, які мають силу закону. Через моральну основу обов'язку розвиваються високі якості - виконавча дисципліна та ініціатива, самовідданість та мужність, чесність, гідність. Важливою складо­вою морального обов'язку є самодисципліна. Ані сила правового примусу, ані вплив колекти­ву самі по собі, якщо вони не співпадали з внутрішніми особистими спонуканнями, совістю, ще не можуть бути міцною гарантією того, що в процесі службової діяльності працівник збереже твердість характеру і не буде деморалізований.

Внутрішня готовність слідувати вимогам Присяги, статутів та своїх керівників, усвідом­лена необхідність, — це найвища міра відповідальності, готовності виконати професійний і обов'язок не з примусу, а по совісті.

До найважливіших категорій професійної етики належать категорія честі.

Професійна честь працівника міліції - це визнання суспільною думкою та усвідомлення самими працівниками високої суспільної важливості виконання свого обов'язку,

Честь працівника міліції невіддільна від честі колективу, підрозділу, в якому він несе службу. Честь колективу - це його честь. Зміст честі як категорії значною мірою залежить від рівня загальної культури працівника міліції, його духовного та фізичного розвитку.

Категорія честі тісно пов'язана з категорією гідності. Оцінка честі - це оцінка суспільної думки, а оцінка гідності-це насамперед справа самої особистості.

В почутті власної гідності важливу роль відіграє професійна гордість, що ґрунтується на, її розумінні працівником міліції складності, тяжкості, але великої соціальної важливості для суспільства його професії.

Категорії честі та гідності споріднені з категорією совісті. Совість -це усвідомлення ^ моральної відповідальності людини за свою поведінку, за здійснену або намічену дію щодо інших.

Совість виступає як величезна спонукальна сила. Совість людини - це імунітет проти - багатьох моральних хвороб. Вона не дозволяє працівнику міліції безвідповідально ставитись до довіреної справи, брехати, грубити, лицемірити.

Але такою вона може бути лише в тому випадку, якщо базується на нормах справжньої моральності: добра, справедливості, чуйного ставлення до людей. Працівники міліції повинні пишатися тим, що покликання їх професії глибоко моральне та благородне.

3. Моральні вимоги, які пред'являє суспільство до працівників органів внутрішніх справ, проявляються в конкретних етичних нормах. І хоча ці етичні норми? У- с відомі всім працівникам міліції, рівень їх культури при спілкуванні з населенням все iv ж не задовольняє значну частину населення. Найбільш гостра проблемна ситуація о полягає не стільки в тому, що міліція не завжди ефективно виконує свою функцію л захисника прав людини, скільки в тому, що окремі Працівники самі порушують ці права (образливо звертаються до людей, безпідставно застосовують фізичний і моральний примус, допускають свавілля, вимагають хабара і т. ін.). с

Прийняття важливих державних рішень далеко не завжди залежить від працівника міліції, проте питання честі і гідності, совісті і обов'язку знаходяться в його повній волі. Приймаючи присягу, працівник міліції бере на себе зобов'язання виконувати свою роботу згідно, зі додержуючи високий рівень етичних норм.

Працівники ОВС, виконуючи свої функції і застосовуючи ту або іншу правову норму, повинні вміти робити вибір найбільш прийнятного в моральному відношенні варіанта своїх о дій.

На особливу увагу заслуговує розгляд етичних засад невідкладних слідчих дій.

До невідкладних слідчих дій по виявленню і закріпленню слідів злочину відносяться: ці огляд, виїмка речових доказів, обшук, допити віч-на-віч, затримка і допити підозрюваних, свідків.

Необхідність дослідження етичного аспекту невідкладних слідчих дій обумовлена, перш за все тим, що вони проводяться по гарячих слідах дуже динамічно, а це часом призводить до поспішності у діях працівників міліції, нерозбірливості у засобах, зневаги до деяких процесу­альних, а також моральних норм.

Огляд місця події

Під час огляду місця події працівник ОВС повинен бути об'єктивним, виявляти чуйність і увагу до потерпілих, а також інших осіб, які беруть участь в. огляді. Недбале ставлення до речей 1 подій, які мають певну цінність для потерпілих, залишає негативне враження про міліцію. Неприпустимим є розголошення деяких обставин життя. людей, яких торкнувся огляд.

Обшук

Можлива моральна шкода від обшуку повинна зводитися до мінімуму. У процесі обшуку досить часто виникають різного роду конфлікти, які провокують ті, кого обшукують, для досягнення своєї мети. У подібних випадках особливо зростає роль морально-вольових якос­тей працівника ОВС. Справжній міліціонер повинен лишатися хазяїном своїх почуттів, зберігати вірність моральним принципам, не втрачаючи гідності, переборювати спроби схилити його до дій, що суперечать власній совісті і вимогам закону

Допит

Особливе місце в процесі невідкладних слідчих дій посідає допит, який є слідчою-дією щодо одержання органами розслідування показань від допитуваного про відомі йому факт. Законність і моральність допиту-взаємозалежні категорії.

У повсякденному житті людина може не вступати в контакт з антипатичними їй людьми. У працівника міліції при виконанні ними службових функцій такої можливості немає, а тому значну увагу він повинен приділити тому, щоб не піддаватися негативним емоціям і почут­тям. Ні в якому разі не можна допускати, щоб емоції визначали позицію службовця, призво­дили до необ’єктивності його рішень. У процесі допиту працівник ОВС за будь-яких обставин зобов'язаний виявляти тактовність, толерантність, спокій, бездоганну зовнішню культуру. Разом з тим, проведення будь якої слідчої дії неприпустиме з проявами панібратства, догідництва, загравання з особами, викликаними на допит.

Основний зміст цих етичних вимог такий:

1. Безперечно і неухильно поважати та захищати права і свободи людини і громадянина.

2. Виховувати в собі почуття гордості за свою країну та народ, його історію та культу­ру, утверджувати принципи законності, справедливості та гуманізму.

3. У своїй роботі неухильно скеровуватись законодавством України. Виконувати норми Дисциплінарного статуту.

4. При виконанні своїх функціональних обов'язків ставитися до громадян справедливо, уважно, доброзичливо, неупереджено, з почуттям поваги до їх людської гідності.

5. Не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей.. Використовувати силу тільки як крайній захід для досягнення законної мети.

6. Повсякчас бути готовим до надання людям допомоги і захисту в межах службових повноважень та виходячи із загальнолюдських морально-етичних норм*

7. У службових та позаслужбових стосунках з людьми, в особистій поведінці бути зразком чесності, тактовності, зовнішньої охайності, культури спілкування, в тому числі мовної.

8. Виявляти стійкість, принциповість, непримиренність у боротьбі з злочинністю, муж­ність, готовність до дій у складних нестандартних ситуаціях.

9. Критично ставитися до власних професійних якостей та поведінки. Постійно працюва­ти над самовдосконаленням.

10. Стверджувати та відстоювати честь і гідність правоохоронця, всіляко сприяти підвищенню авторитету органів внутрішніх справ серед населення.

..11. У разі недотримання взятих зобов'язань бути готовим понести відповідальність.

Методичні вказівки до семінару

Питання для обговорення

1. Предмет професійної етики. ЇЇ різновиди і значення.

2. Ключові поняття професійної етики працівників ОВС.

З-Зміст і значення «Етичного кодексу працівників ОВС України».

Література:

1. Бандурка О.М. Професійна етика працівників ОВС.- Харків, 200Ї.

2 Булденко К.А. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внтїренних дел.—Хабаровск, 1993.

3. Закон України «Про міліцію». -К., 1999.

4. КукушкинВ.М. “Твоя профессиональная этика.” -М., 1994.

5 Зтикет и такт сот рудника милиции. -М., 1987.

6 Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України. Схвалений Колегією МВС України 5 жовтня 2000р. //Збірник нормативних актів по роботі з персоналом НУВС. -Харків, 2003.

Схожі:

План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
План-конспект лекції Тема: Запуск та налагоджування Internet. 
Апаратне забезпечення: Пристрій за допомогою якого будемо заходити в Інтернет (ноутбуки, КПК, мобільні телефони та ін.) та модем...
План-конспект лекції Тема: “Принципи роботи Internet. Ресурси Internet”
Слід зазначити, що фізичні відстані в Інтернеті не важливі. Наприклад, обмін даними відбуватиметься однаково між комп'ютерами як...
План-конспект лекції Тема: Відкриття і перегляд Web-сторінок
Термін гіпертекст було введено задовго до появи Інтернету. Аналогом гіпертексту може бути звичайна енциклопедія, її том складається...
План-конспект лекції Тема: Інтерфейс програми. Отримання та відправлення повідомлень. 
Електронна пошта ( Electronic Mail, e mail ) — мережева служба; що дозволяє користувачам обмінюватися повідомленнями або документами...
План-конспект лекції Тема: Передача файлів за допомогою електронної пошти
Нерідко, крім повідомлення необхідно переслати, або отримати файли по електронній пошті. Розглянемо основні принципи пересилки та...
План-конспект лекції Тема: Робота з пошуковими системами Мета: Навчитись
Другий    спосіб.   Використати пошукову систему, або пошуковий сервер. Він    універсальний,    дозволяє "дістати" будь-яку потрібну...
План-конспект лекції Тема: “Історія створення Internet”
Мета: Ознайомити учнів із завданнями дисципліни, структурою курсу, основними вимогами та критеріями оцінювання рівня досягнень; сформувати...
Конспект Лекції КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
Конспект лекції 1
Перша світова війна. Облаштування післявоєнного світу. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» / Шевченко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка