Луценко Ю. В., Олійник В. В., Удянський М. М


НазваЛуценко Ю. В., Олійник В. В., Удянський М. М
Сторінка3/4
Дата20.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4
ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

(із зазначенням обов’язкових креслень)

Наприклад.


1. Генеральний план, план пожежогасіння – 1 л.

2. Карта пожежної небезпеки – 1 л.

3. Схема технологічного процесу– 1 л.

4. Установка автоматичного пожежогасіння– 1 л.

5. Система димовидаляння – 1 л.

6. План типового поверху – 1 л.

7. До розрахунку межі вогнестійкості багатопорожнинної залізобетонної

плити – 1 л.

8. План підвалу блоку обслуговування – 1 л.
КОНСУЛЬТАНТИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РОЗДІЛІВ,
ЩО ДО НИХ ВІДНОСЯТЬСЯ

(заповнюється відповідно до даних титульного листа розрахунково-пояснювальної записки)Розділ

Консультант

Підпис, датаЗавдання видав

Завдання прийнявЗавдання видано: (дата на протязі тижня з часу підпису наказу про затвердження тем дипломних (робіт) проектів)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Наприклад.

№№ зп

Назва етапів дипломної роботи (проекту)

Термін виконання етапів роботи

Відм. про

виконання

1.

Загальна характеристика об’єкту, технологічного процесу та організаційних заходів щодо пожежної безпеки.

__.__.__
2.

Характеристика та аналіз специфічних факторів пожежної небезпеки об’єкту дипломного проектування (роботи).

__.__.__
3.

Пропозиції щодо поліпшення безпеки за організаційними, технічними та інженерними напрямами з їх обґрунтуванням.

Техніко-економічні обґрунтування рішень, що приймаються.

__.__.__
4.

Визначення достатності сил та засобів гарнізону для ліквідування надзвичайної ситуації на об’єкті дипломного проектування.

Вимоги щодо охорони праці та екологічної безпеки.

Висновки.

__.__.__
5.

Графічна частина

__.__.__Випускник __________________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник __________________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Додаток В
АНОТАЦІЯ
Дипломна робота (проект) курсанта (студента, слухача) групи ____________

____________________________________________________________________

(звання)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

Керівник:

____________________________________________________________________

(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання)

___________________________________________________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)
Рецензент:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)
Кафедра: ____________________________________________________________

(назва кафедри без абревіатури)
Тема: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(затверджена наказом)
Розрахунково–пояснювальна записка на ____ аркушах.
ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Наприклад.

1. Генеральний план, план пожежогасіння – 1 л.

2. Карта пожежної небезпеки – 1 л.

3. Схема технологічного процесу– 1 л.

4. Установка автоматичного пожежогасіння– 1 л.

5. Система димовидаляння – 1 л.

6. План типового поверху – 1 л.

7. До розрахунку межі вогнестійкості багатопорожнинної залізобетонної

плити – 1 л.

8. План підвалу блоку обслуговування – 1 л.


СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) ТА ВИСНОВКИ


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Література: ___ бібл. дж.
Графічна частина виконана на ___ листах формату А1.
Рік виконання – 201_.

Додаток Г
Змістовна частина розділів дипломної роботи (проекту)
Вступ

У вступі дипломник повинен показати актуальність питання забезпечення пожежної безпеки об’єктів шляхом наведення та аналізу статистичних даних пожеж, вибухів і їх наслідків в Україні, регіоні та на об’єктах, споріднених з об’єктом дипломного проектування.

Використовуються статистичні данні МНС, обласних управлінь, відомств, а також об’єкту дипломного проектування.
1. Загальна характеристика об’єкту

Надається коротка історична довідка про об’єкт, загальні данні про діяльність, технологічний процес або умови роботи. Надаються дані про роботу адміністрації, добровільних протипожежних формувань щодо забезпечення пожежної безпеки, а також відомості про підрозділи МНС, що охороняють об’єкт тощо.

Використовуються данні, зібрані дипломником під час збору матеріалу, технологічні регламенти, оперативні документи підрозділів МНС тощо.
2. Характеристика та аналіз специфічних факторів пожежної небезпеки об’єкту дипломного проектування (роботи).

Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів можуть бути отримані з проектних матеріалів, технологічного регламенту, довідкових посібників [1], інформаційних матеріалів науково-дослідних установ або отримані експериментальним шляхом за розробленими методиками [9].
3. Аналіз можливості утворення горючого середовища

Оцінка можливості утворення горючого середовища проводиться (в залежності від вибраного об’єкту): усередині технологічного обладнання та назовні; в приміщеннях та зовнішніх установках. При цьому розглядаються нормальні умови експлуатації технологічного обладнання, а також аварійні ситуації. Обов’язковим є аналіз можливих причин пошкодження та розгерметизації апаратів, обґрунтованих розрахунками, прикладами аварій і пожеж, що сталися. Для виробничих та складських об’єктів обов’язковим до даного розділу є визначення з розрахунками категорії приміщення, будинку або зовнішньої установки відповідно до вимог [8].
4. Оцінка можливості виникнення джерел запалювання

Джерела запалювання в дипломному проекті повинні бути розглянуті конкретно, з урахуванням специфіки даного об’єкту (виробництва), використовуючи розрахунки для підтвердження небезпеки і виявленням причин їхньої появи та критичної оцінки прийнятих проектною організацією заходів захисту.

При цьому необхідно враховувати наявність джерел запалювання і причини їх виникнення для того горючого середовища, що є або може утворитися при порушеннях вимог пожежної безпеки та виникненні аварійних ситуацій.

Слід показати специфічні для даного процесу джерела запалювання і причини їхньої появи. При наявності на об’єкті відповідних джерел запалювання з врахуванням специфіки об’єкту (наприклад, виробничі печі, генератори і вогневі реактори, стаціонарні двигуни внутрішнього згоряння, цехові факели тощо) необхідно зазначити, у якому випадку вони можуть бути джерелами запалювання, і перевірити надійність запроектованих систем захисту. Даний аналіз необхідно супроводжувати інженерними розрахунками.

За виявленими недоліками дипломником розробляється економічно обґрунтований варіант протипожежного захисту від джерел запалювання з більш широким використанням засобів автоматичного виявлення небезпеки і захисту та з розрахунковим обґрунтуванням і конструктивною розробкою.
5. Аналіз можливих шляхів поширення пожежі

Аналіз можливості розповсюдження полум’я передбачає встановлення наступних обставин:

При вивченні та аналізі можливих шляхів поширення пожежі і відповідності наявних засобів захисту, необхідно встановити:

- в яких трубопроводах із горючими речовинами (дихальні або продувні лінії, системи транспортування) можуть створитися умови для поширення полум'я або продуктів горіння і, які засоби захисту для цього передбачені;

- як забезпечується захист лотків, траншей та тунелей із продуктопроводами або електрокабелями в місцях проходу і через глухі стіни приміщень, а також у місцях вводу їх у приміщення;

- яким чином попереджується можливість потрапляння горючих газів, парів і рідин у виробничу каналізацію;

- яким чином при аварії або пожежі забезпечується швидке відключення пошкоджених апаратів і трубопроводів (вказати на наявність та місце розташування відповідних засувок);

- при наявності на об’єкті резервуарів та ємностей з ЛЗР, ГР та шкідливими рідинами, а також із скрапленими газами необхідність і можливість аварійного зливу;

- можливість евакуації горючих матеріалів, цінностей при пожежі (у виробничих і складських приміщеннях або на відкритих майданчиках). При цьому доцільно розробити інструкцію на випадок евакуації, у якій відобразити черговість евакуації цінностей, шляхи евакуації та місця складування, які механізми використовуються при цьому, хто є відповідальним за евакуацію в цілому і на окремих ділянках.

При виконані даного розділу необхідно дати критичну оцінку прийнятим засобам захисту із використанням відповідних перевірочних розрахунків. Якщо існуючий захист не відповідає вимогам пожежної безпеки або відсутній взагалі, необхідно розробити свій варіант захисту.
Рекомендована література для розділів 1- 5:

 1. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів. Навчальний посібник. – Харків.- АЦЗУ.- 2004. – 403с.

 2. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: В 2-х кн./ А.Н. Баратов, А.Я.Корольченко, Г.Н. Кравчук и др. –М.: Химия, 1990.

 3. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Михайлик А.О. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки. Навчально-методичний посібник.- Харків: УЦЗУ, 2007.- с.

 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Пожежна профілактика технологічних процесів» дляч курсантів, студентів та слухачів по спеціальності «Пожежна безпека» /Укладачі: Г.О.Мозговий, В.В.Олійник,- Харків: АУЗУ, 2004.-73.с.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи слухачів відділення заочного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «спеціаліст» з дисциплін «Пожежна профілактика технологічних процесів» та «Пожежна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв». Укладачі: О.П.Михайлюк, В.В.Олійник, В.Г.Толубенко- Харків: АЦЗУ, 2004.-30 с.

 6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв» для курсантів, студентів та слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Пожежна безпека»/ Укладачі: О.П.Михайлюк, Олійник В.В., Білим П.А., Тесленко О.О.- Харків: УЦЗУ, 2008. – 20 с.

6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи N 1 з дисципліни «Пожежна профілактика технологічних процесів» для слухачів факультету заочного навчання за спеціальністю «Пожежна безпека» /Укладачі: Михайлюк О.П., Олійник В.В.: УЦЗУ, Харків, 2006.- 21с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи N 2 з дисципліни «Пожежна профілактика технологічних процесів» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Пожежна безпека» /Укладачі: Михайлюк О.П., Олійник В.В., Білим П.А., Тесленко О.О.: УЦЗУ, Харків, 2007.-35с.

8. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Наказ МНС №833 від 03.12. 2007 р.

9. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.


6. Експертиза об`ємно-планувальних та конструктивних рішень будівлі

В будівлі об`ємно–планувальні та конструктивні рішення повинні відповідати її функціональному призначенню.

Аналізу підлягають наступні питання :

 1. Необхідність розподілу будівлі на пожежні відсіки [5,6,7,8]

 2. Розміщення приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою [7]

 3. Розміщення різних за функціональним призначенням приміщень [5,6,7,8]

 4. Розміщення приміщень з можливими джерелами запалювання [5,6,7,8]

 5. Розміщення приміщень за ознакою сумісного зберігання речовин та матеріалів, а також засобів пожежогасіння [5,6,7,8]

 6. Розміщення складських та допоміжних приміщень[5,6,7,8,9]

 7. Розподіл приміщень за площею [5,6,7,8]

 8. Розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень та приміщень з постійним перебуванням людей [5,6,7,8]7. Експертиза евакуаційних шляхів та виходів

Експертиза заходів щодо забезпечення успішної евакуації людей та матеріальних цінностей полягає в перевірці відповідності влаштування евакуаційних шляхів та виходів протипожежним вимогам будівельних норм. Для висновку треба відпрацювати питання щодо кількості та розмірів евакуаційних виходів, протяжності евакуаційних шляхів, конструктивного влаштування, тощо.

Аналізу підлягають наступні питання :

 1. Нормування кількості та розмірів евакуаційних шляхів та виходів [4,5,6,7,8]

 2. З
  
  агальні вимоги до влаштування евакуаційних шляхів та виходів [4,5,6,7,8]

 3. Перевірочний розрахунок вимагаємого та фактичного часу евакуації [3]


8. Експертиза протидимного захисту будівлі

При експертизі протидимного захисту об`єкту треба дати характеристику діючого захисту і порівняти прийняті рішення з вимогами нормативних актів з питань пожежної безпеки.

 1. Необхідність встановлення систем протидимного захисту [10,8]

 2. Перевірочні розрахунки систем димовидалення [10, 8]


9. Експертиза противибухового захисту будівлі

При експертизі противибухового захисту будови необхідно установити потрібність влаштування такого захисту і дати висновок про його відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки. 1. Необхідність встановлення систем проти вибухового захисту [7]

 2. Перевірочні розрахунки проти вибухового захисту [7]


10. Експертиза систем вентиляції та кондиціонування

 1. Вимоги пожежної безпеки до організації повітрообміну [10]

 2. Вимоги пожежної безпеки до викидів повітря [10]

 3. Вимоги пожежної безпеки до повітроводів [10]

 4. Вимоги пожежної безпеки до розміщення вентиляційного обладнання [10]

 5. Перевірочні розрахунки систем вентиляції [7]


Рекомендована література для розділів 6 - 10:

 1. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда Пожарная безопасность. Общие требования.

 2. Правила пожежної безпеки в Україні.- К.: Наказ МНС №126 – 2004 – 147 с.

 3. ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

 4. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будівлі .

 5. СниП 2.09.02–85* Производственные здания.

 6. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.

 7. СниП 2.11.01-85 Складские здания.

 8. СниП 2.04.05-91* Отопление, вентиляція и кондиционирование.

 9. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

 10. Практическое пособие по расчету и использованию оборудования для систем противодымной защиты зданий Х.; АПБУ, 2002-92 с.


11. Аналіз конструктивних елементів будівель і споруд.

Визначення відповідності ступеня вогнестійкості будівлі або споруди вимогам нормативних документів з питань пожежної безпеки здійснюється шляхом порівняння фактичного ступеня вогнестійкості з нормативним значенням.

Нормативне значення ступеня вогнестійкості визначається за вимогами відповідних нормативних документів (ДБН В.2.2–9–99, ДБН В.2.2–3–97, ДБН В.2.2-4–97, ДБН В.2.2–10–2003, ДБН В.2.2–16–2005, СНиП 2.09.02–85* та ін.).

Ступінь вогнестійкості це нормована характеристика вогнестійкості будівель і споруд, що визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій.

Фактична межа вогнестійкості будівельних конструкцій визначається розрахунком.
Рекомендована література для розділу 11:

  1. Практикум з дисципліни «Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі» для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання / Є.В.Доронін, П.В.Одарюк, О.А.Стельмах. – Харків : АЦЗУ, 2005. 135 с.


12. Аналіз відповідності систем силового та освітлювального електропостачання

Метою розділу є перевірка правильності вибору силового та освітлювального електричного обладнання для заданого приміщення, експертний розрахунок заземлення як способу захисту від статичної електрики та перевірка правильності виконання блискавкозахисту будинку.

Порядок перевірки правильності вибору силового електричного обладнання для заданого приміщення:

 1. Класифікація приміщення (властивості речовин, що обертаються; клас зони простору).

 2. Обґрунтування марки за вибухозахистом або ступеня захисту оболонки за ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32), Правилами изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ПИВРЭ) та Правилами изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) усіх видів силового електричного обладнання: двигунів, магнітних пускачів, кнопок управління, відгалужувальних (з’єднувальних) коробок, шаф управління тощо.

 3. Перевірка правильності вибору марок кабельних виробів та способу їх прокладання.

 4. Вибірковий тепловий розрахунок силової мережі (визначення маркорозмірів кабельних виробів, типів та номінальних параметрів апаратів захисту, типів та номінальних параметрів магнітних пускачів).

Порядок перевірки правильності вибору освітлювального електричного обладнання для заданого приміщення:

 1. Класифікація приміщення (властивості речовин, що обертаються; клас зони простору).

 2. Визначення марки за вибухозахистом або ступеня захисту оболонки за ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32), ПИВРЭ та ПИВЭ усіх видів освітлювального
  електричного обладнання (світильників, вимикачів, відгалужувальних (з’єднувальних) коробок, освітлювальних щитків тощо).

 3. Перевірка правильності вибору марок кабельних виробів для освітлювальної мережі та способу їх прокладання.

 4. Вибірковий тепловий розрахунок освітлювальної мережі (визначення маркорозмірів кабельних виробів, типів та номінальних параметрів апаратів захисту).

 5. Обґрунтування правильності вибору провідності лінійних (фазних) і нейтрального провідників за умовою забезпечення автоматичного відключення аварійної ділянки мережі при короткому замиканні в кінці найбільш віддаленої від розподільного пристрою лінії, яка захищається.

Експертний розрахунок заземлення як способу захисту від статичної електрики (заземлювач звичайно виконується сумісним для захисного та функціонального заземлень, при цьому заземлювач розраховується за найбільш жорстких умов – як для захисного заземлення). Для експертного розрахунку штучного заземлювача рекомендується застосування методу коефіцієнтів використання.

Перевірка правильності виконання блискавкозахисту будинку (споруди). Перевіряється окремо зовнішня та внутрішня блискавкозахисні системи.

Рекомендується наступний порядок розрахунку зовнішньої блискавкозахисної системи:

 1. Класифікувати об’єкт за блискавкозахистом.

 2. Визначити рівень блискавкозахисту об’єкта, необхідний за нормами.

 3. Визначити надійність, необхідну за нормами для захисту від прямих ударів блискавки.

 4. Перевірити параметри блискавкоприймача (висоту, місце розташування) та побудувати креслення (ескіз) зони захисту.

 5. Визначити параметри заземлювача, місця розташування струмовідводів тощо.

Рекомендується наступний порядок розрахунку внутрішньої блискавкозахисної системи (системи, що забезпечує захист від вторинних дій блискавки):

 1. Визначити межі зон захисту від вторинних дій блискавки.

 2. Визначити порядок екранування на межах зон захисту від вторинних дій блискавки, улаштування системи вирівнювання потенціалів та обладнання електричних мереж пристроями захисту від імпульсних перенапруг.


Рекомендована література для розділу 12:

 1. Кулаков О.В., Росоха В.О. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках. Підручник - Харків: НУЦЗ України, 2010. – 569 с.

 2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплін «Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках» та «Пожежна профілактика в електроустановках» / Кулаков О.В., Акулов В.М., Райз Ю.М., Хоменко В.С. – Харків: НУЦЗ України, 2009 / електронна бібліотека НУЦЗУ.

 3. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения / Под ред. А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко. В 2-х кн. - М.: Химия, 1990.

 4. Правила улаштування електроустановок. – Харків: Видавництво «Індустрія», 2008. – 422 с.

 5. Приложения 1-3 к Правилам устройства электроустановок. – Москва: Энергоатомиздат, 1986.

 6. НПАОП 40.1-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики. – Київ: Укрархбудінформ, 1997. – 230 с.

 7. ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006 NEC). Чинний від 2009-01-01. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2008. – 61 с. / електронна бібліотека НУЦЗУ.

 8. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання житлових та громадських будинків. Введ. 2004-06-01. // Збірка «Пожежна безпека», Київ, т. 10. С. 359-449.

 9. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. Введ. в Украине 01.01.1998. – Киев: Госстандарт Украины, 1997 г. – 6 с.13. Аналіз роботи систем автоматичного протипожежного захисту.

Залежно від завдання на дипломне проектування у розділі, присвяченому аналізу роботи систем автоматичного протипожежного захисту (САППЗ), необхідно навести наступні матеріали:

1. Розрахунок засобів САППЗ:

а) гідравлічний розрахунок установок водяного та пінного пожежогасіння [2, 4];

б) пневматичний розрахунок установок газового пожежогасіння [2, 4];

в) розрахунок засобів пожежної сигналізації [2, 3];

2. Специфікацію, складену за результатами розрахунків, матеріалів та устаткування, необхідних для монтажу САППЗ [5, 6].

3. Розрахунок резервів засобів САППЗ, що пропонуються у дипломному проекті:

а) розрахунок резервного запасу ЗУєдіяльн речовин [2, 4];

б) розрахунок резервного запасу устаткування для установок автоматичного пожежогасіння [2, 9];

в) розрахунок резервної ємності засобів пожежної сигналізації [2, 8];

г) розрахунок резервного запасу устаткування для пожежної сигналізації [2, 5, 8].

4. Опис алгоритму роботи варіанта САППЗ об’єкта, що пропонується у дипломному проекті.

5. Принципову схему САППЗ об’єкта, що пропонується, та її опис.

6. Схеми та опис прийнятих нестандартних технічних рішень та вузлів.

7. Розрахунки або оцінки часу спрацьовування системи пожежної автоматики.
Рекомендована література для розділу 13:

 1. НАПБ -2005 «Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації» –К.: МНС України, 2005. –35 с.

 2. ДБН В.2.5-13-98* «Пожежна автоматика будинків та споруд».

 3. Пожежна і виробнича автоматика. Модуль «Пожежна сигналізація». Методичні вказівки до виконання перевірочних робіт. Для слухачів денної та заочної форми навчання / Укладачі: Дерев'янко О.А., Бондаренко С.М., Мурін М.М., Антошкін О.А., Дурєєв В.О. – Харків: УЦЗУ, 2007.

 4. Пожежна і виробнича автоматика. Модуль «Засоби автоматичного пожежогасіння та протидимного захисту». Методичні вказівки до виконання перевірочних робіт. Для слухачів денної та заочної форми навчання / Укладачі: Дерев'янко О.А., Бондаренко С.М., Мурін М.М., Антошкін О.А., Дурєєв В.О. – Харків: УЦЗУ, 2007.

 5. Автоматичний протипожежний захист об’єктів Ч.1 –Х.: АПБУ, 2000. –238 с.

 6. Автоматичний протипожежний захист об’єктів Ч.2 –Х.: АПБУ, 2001. –223 с.

 7. Деревянко А.А., Антошин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурін М.Н. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики: Практическое пособие. –Х.: УГЗУ, 2007. –205 с.

 8. Христич В.В., Дерев'янко О.А., Бондаренко С.М., Антошкін О.А. Системи пожежної та охоронної сигналізації: Текст лекцій. –Х.: УЦЗУ, 2007.- 152 с.

 9. Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. Київ: Репрографіка, 2003.- 270с.


14. Аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та внутрішнього водопостачання.

Під час аналізу стану джерел протипожежного водопостачання необхідно розглянути існуючий стан діючих зовнішніх водопроводів, пожежних водоймищ та резервуарів, мереж, обладнання та устаткування внутрішніх протипожежних водопроводів.

Аналізу підлягають наступні питання:

1. Зовнішній водопровід:

 • визначення витрат на зовнішнє, внутрішнє пожежогасіння, та загальних витрат на пожежогасіння для даного підприємства чи населеного пункту (п.п. 2.11-2.23 [2], п.п. 6.1-6.3[1]);

 • визначення господарчо-питних та виробничих витрат води (за даними водоканалів, що отримані під час збору матеріалу)

 • перевірка зовнішніх мереж на пропуск пожежних витрат (п.8.46 [2], документ [3], програма «Кільця»);

 • визначення вірності розташування пожежних гідрантів, відносно будівель і споруд, доріг та їх кількості (п. 8.16 [2]);

 • при наявності водонапірної башти, резервуарів чистої води або проміжних ємностей визначається необхідний недоторканий запас води, способи його збереження (п. 2.24, п.п. 9.4, 9.5, документ [2]);

 • у водонапірних баштах аналізується наявність і стан електрозасувок для включення пожежного забірного патрубку, відключення башти від мережі, наявність зворотного клапану на обвідній лінії, спосіб і можливість забору води пересувною пожежною технікою (,п.9.20 [2], документ [3]);

 • у насосних станціях аналізується спроможність пожежних насосів подачі пожежних витрат (при насосній низького тиску) або загальних витрат (при насосній високого тиску), встановлення запірної арматури з урахуванням відключення ремонтних ділянок і обладнання, встановлення пожежних насосів нижче рівня недоторканого запасу у резервуарах чистої води або проміжних ємностях (п.7.1-7.6 [2]);

2. Пожежні резервуари і водоймища:

 • визначається достатність їх ємності для забезпечення зовнішнього пожежогасіння (п. 2.24,);

 • аналізується достатність кількості резервуарів для захисту будівель і споруд (п. 9.29 [2], документ [3]);

 • встановлюється спосіб забору води і перевіряється можливість його використання (при перевірці об’єкту);

 • перевіряється наявність і стан під’їздів до місць водозабору і площадок для маневрування пожежної техніки (п. 6.3.1.6 [6]);

 • визначається наявність і відповідність даних на показчиках (п. 6.3.1.11 [6], при перевірці об’єкту);

3. Внутрішні протипожежні водопроводи:

 • визначаються нормативні витрати води, кількість одночасних струменів, мінімальний радіус компактної частини струменю (п.п. 6.1- 6.3, 6.8 [1]);

 • встановлюється необхідні діаметри пожежного крану, пожежного рукава, насадка пожежного ствола і довжина рукава (п.6.14 [1], [5]);

 • уточнюють необхідні фактичні параметри роботи пожежних стволів ([1], [5]);

 • визначається максимально можливі відстані між пожежними кранами і, за планом поверху, необхідну кількість ПК на поверсі і у будівлі в цілому (документ [5]);

 • визначається необхідна конфігурація магістральної мережі, кількість вводів і порівнюється з існуючими (п. 9.1 [1], документ [5]);

 • визначаються необхідні напори у точці підключення вводів до зовнішньої мережі, необхідність влаштування насосів підвищувачів та їх параметри, порівнюють з прийнятими рішеннями (документ [5]);

 • встановлюють наявність, пропускну спроможність лічильника води, та необхідність обладнання обвідної лінії з електрозасувкою (п.11.7 [1]);

 • визначають наявність і двох вводів електроживлення насосів підвищувачів і автоматичного включення резерву (розділ 6.3.3 [6]);

 • аналізується стан утримання обладнання у шафах пожежних кранів і вірність їх устрою (п. 6.3.2.3, 6.3.2.5 [6]).


Рекомендована література для розділу 14:

  1. СниП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

  2. СниП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

  3. І.А. Антіпов, М.М. Кулєшов, О.А. «Протипожежне водопостачання» - Харків, 2004 – 255 с.

  4. Петухова О.А., Чернуха А.М. Завдання та методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Спеціальне водопостачання» на тему: «Протипожежне водопостачання населеного пункту». АЦЗУ, 2006 -62 с.

  5. Петухова О.А., Чернуха А.М. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи за темою «Розрахунок внутрішнього протипожежного водопроводу» з дисципліни «Спеціальне водопостачання» слухачами факультету заочного навчання з терміном навчання 5 та 6 років. УЦЗУ, 2006 – 23с.


Рекомендовані розрахункові програми

 1. «Кільця». Електронний підручник «Спеціальне водопостачання». Харків, 2007.

 2. «ВПВ». Електронний підручник «Спеціальне водопостачання». Харків, 2007.


15. Пропозиції щодо поліпшення безпеки за організаційними, технічними та інженерними напрямами з їх обґрунтуванням.

За даними проведеного аналізу протипожежного стану об’єкту надаються рекомендації щодо його поліпшення. При цьому можуть бути використані розрахункові методики, для визначення ефективності запропонованих рішень.
16. Техніко-економічні обґрунтування рішень, що приймаються.

Розділ є обов’язковим для всіх без виключення дипломних проектів. У розділі необхідно провести оцінку економічної до цільності впровадження заходів протипожежного захисту, що запропоновані у дипломному проекті.

За вибором дипломника і керівника можуть розглядатись варіанти технічного захисту або організаційних рішень.

Рекомендована література з розділу 16:

1. Альбощій О.В., Григоренко Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка цивільного захисту». АЗУ, 2005 -64с.
17. Визначення достатності сил та засобів гарнізону для ліквідування надзвичайної ситуації на об’єкті дипломного проектування.

Шляхом розрахунку можливих варіантів розвитку пожежі на об’єкті дипломного проектування можуть бути оцінені наступні питання:

 • необхідна кількість пожежної техніки для ліквідування пожежі і наявність її у гарнізоні;

 • час вільного розповсюдження пожежі та обставини її розвитку з урахуванням конструктивних особливостей будівель та споруд і технологічного оснащення;

 • достатність забезпечення об’єкту вогнегасячими речовинами;

 • умови використання пожежно-технічного обладнання і необхідність специфічного для даного об’єкту устаткування;

 • можливість вжиття заходів з ліквідації пожежі силами добровільних протипожежних формувань об’єкту.

Можуть бути поставлені і інші задачі, які носять профілактичне спрямування і пов’язані з розрахунком сил та засобів.
18. Вимоги щодо охорони праці та екологічної безпеки.

У розділі розкривається можливість виникнення небезпечних для людини факторів під час нормальної експлуатації об’єкту і виникненні аварійних ситуацій. Також відображаються необхідність застосування інспекторським і особовим складом МНС специфічних для об’єкту засобів захисту органів дихання та кожного покрову, зони можливих уражень, небезпечні фактори застосування вогнегасячих речовин, способи утилізації екологічно небезпечних речовин, що можуть утворитись при аваріях та гасінні пожеж тощо.
Рекомендована література для розділу 18:

1. Наказ МНС України від 07.05.07 № 312 «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС».

2. Волощенко В.В., Жихарєв О.В., Скирта Л.Г. Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Харків, АЦЗУ, 2004. – 25с.

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Третьяков О.В., Шароватова О.П. Безпека життєдіяльності: Посібник для самостійної роботи студентів. – Харків, ХОГО «НЕТ» «ЕкоПерспектива», 2007. – 367 с.

4. Наказ Міністерства освіти України N 420 від 02.12.98 «Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України».

Додаток Д

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ПІДКОМІСІЇ № ____
Направляється курсант (студент, слухач)_______________на захист дипломної роботи (проекту)

(прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________________

(назва теми)

Навчальна картка курсанта (студента, слухача), витяг з обліково–екзаменаційних відомостей, дипломна робота (проект) та рецензія додаються.

Начальник факультету____________________________________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)


ДОВІДКА ПРО УСПІШНІСТЬ
Курсант (студент, слухач) ___________________ за час навчання на факультеті ________

(прізвище, ініціали)

за напрямом підготовки «Пожежна безпека» з 20__ по 20__ р. повністю виконав навчальний план з такими оцінками:

відмінно________%, добре_____________%, задовільно____________%.

Секретар факультету _______________________________________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)


ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник________________________________________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«____» ___________________ 20__ р.
ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Наприклад.

Результати дипломної роботи (проекту) розглянуто і перевірено. Студент Петренко В.В. може бути допущений до її захисту в Державній екзаменаційній комісії.

Начальник кафедри ___________________________________ ____________

(назва кафедри) (підпис, ініціали, прізвище)

“___”__________________20___ р.
Додаток Е
ФОРМи ОСНОВНОГО НАПИСУ НА ЛИСТАХ

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
Форма 1 На аркуші РПЗ «Зміст»


(1)


Зм

Листтт

докум.

Підп.

Дата

Розробив
(2)


Літ.

Лист

Листів

Перевірив

(3)


5

5

5

15

20

Н.контр.


Затвердив


(4)


17


23


15


10
185

Форма 2 На наступних аркушах РПЗ

(1)


ЛистЗм

Лист

докум.

Підп.

Дата
17


23


15


10
185

ФОРМА ОСНОВНОГО НАПИСУ НА ЛИСТАХ
1   2   3   4

Схожі:

О. О. Гагарін к т. н., А. М. Луценко к т. н., С. В. Титенко
...
Активізація пізнавальних інтересів колективного навчання молодших школярів
Т. А. Луценко – вчитель – методист вищої категорії початкових класів, відмінник освіти України Старосинявської загальноосвітньої...
СЕРЕДНЄ 1 Луценко
Експерти (в алфавітному порядку): Денис Богуш, Олексій Гарань, Володимир Головко, Андрій Єрмолаєв, Вадим Карасьов, Світлана Конончук,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ
Укл. Скринник З. Е., Бегей І.І., Філіповський О. В., Гіптерс З. В., Жеребило І. В., Комаринська З. М., Проценко Т. В., Височанська...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка