Закони царя Хаммурапі видатна пам’ятка права Стародавнього Сходу


Скачати 484.93 Kb.
НазваЗакони царя Хаммурапі видатна пам’ятка права Стародавнього Сходу
Сторінка1/5
Дата19.04.2013
Розмір484.93 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра________________________________________________
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри

________________

(підпис)

________________200__р.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНгалузь знань: 0304 право

напрямок підготовки: 6.030401 „Правознавство”

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр


Розробив: к.ю.н. Мазур Д.В.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___від „__”_________2011 р.
Сімферополь – 2011
ВСТУП

Підготовка до семінарського заняття є однією з форм самостійної роботи студентів. У ході вивчення курсу „Історія держави і права зарубіжних країн” необхідно знати основні пам’ятки права та історичну практику їх застосування; процеси виникнення й розвитку державних інститутів.

Мета семінарського заняття склається з:

 • уміння аналізувати правові явища в їх історичному розвитку, правові пам’ятки та практику їх застосування;

 • формування у студентів навичок логічно й грамотно викладати свої думки під час відповідей;

 • розвитку так званого творчого мислення студентів при самостійному отриманні нових знань на основі вивченого програмного матеріалу;

 • набування навичок роботи з пам’ятками права та іншими юридичними документами.

Плани семінарських занять містять методичні рекомендації до теоретичних питань, теми рефератів, а також завдання для поглиблення знань за темою.

Для підготовки теоретичних питань треба опрацювати певний розділ з підручника або посібника, зазначених у планах семінарських занять з поданої теми. Для виконання термінологічного завдання необхідно засвоїти визначення понять, указаних у ньому. Однією зі складових частин підготовки до семінарських занять є виконання поданих у планах додаткових завдань для поглиблення знань за темою. Їх успішне виконання є можливим лише за умови вивчення теоретичних питань. Розв’язання такого роду завдань дозволяє поглибити та закріпити знання з курсу „Історії держави і права зарубіжних країн”.

Семінар 1

Право Стародавнього ВавилонуМета заняття – ознайомити студентів з особливостями правового розвитку Стародавнього Вавилону; навчитися аналізувати норми-статті правових пам’яток давнини.
План

 1. Основні риси права Стародавнього Вавилону.

 2. Закони царя Хаммурапі – видатна пам’ятка права Стародавнього Сходу:

 1. правове становище соціальних груп населення;

 2. право власності;

 3. зобов’язальне право:

  • договір купівлі-продажу;

  • договір позики;

 4. кримінальне право:

  • поняття й види злочинів;

  • система покарань.

 1. Судовий процес за законами царя Хаммурапі.

 2. Вплив законів царя Хаммурапі на подальший розвиток права.


Методичні рекомендації

До семінарського заняття необхідно вивчити рекомендовану літературу. Відповідаючи на перше питання, потрібно дати характеристику основним рисам права стародавнього Вавилону, спираючись на положення законів Хаммурапі (вказувати правові норми, статті законів).

У другому питанні необхідно визначити особливості соціального устрою Стародавнього Вавилону (правове становище мушкенума й авілума); регулювання земельних відносин в Вавилоні, правовий статус так званих земель воїнів (майно „ілку”), колективних володінь, а також земель приватного сімейного володіння, засади виникнення зобов’язань (навести приклад зобов’язань із договору та зобов’язань зі спричинення шкоди); розкрити види злочинів та види покарань, назвати принципи кримінального права, дати їм характеристику; знати що таке „таліон” та його види; вказати, як визначався ступінь винності та тяжкість покарання.

У третьому питанні потрібно проаналізувати стадії судового процесу, характер та особливості судочинства, назвати докази, які застосовуються в ході судового засідання (окремо роз’яснити, що таке ордалій, коли він застосовується).

При відповіді на останнє питання слід роз’яснити вплив законів царя Хаммурапі на подальший розвиток права Стародавнього Сходу.
Тематика рефератів

Особливості спадкового права за законами царя Хаммурапі.

Шлюбно-сімейне право за законами царя Хаммурапі.
Завдання для поглиблення знань за темою

1. Назвіть види злочинів та дайте їм характеристику, посилаючись на статті законів Хамурапі.

2. Укажіть зобов’язання із договору та зобов’язання із спричинення шкоди, перерахуйте умови, яких треба було дотримуватися для надання договору чинності.

3. Виділіть основні джерела права Стародавнього Вавилону.

4. Термінологічне завдання: дайте визначення поняттям: тамкар, ордалії, таліон

5. В якому році були створені закони Хаммурапі:

 1. 1792-1750 рр. до н. е;

 2. 1652-1649 рр. до н. е.;

3) 1750-1753 рр. до н.е.

6. Які норми свідчать про відображення в праві наслідків родового устрою:

 1. закріплення боргової кабали, застосування покарання за принципом

таліону;

 1. застосування, як міри покарання, смертної кари;

 2. казуїстичність права.

7. Царські суди містили у собі:

 1. суди царя, суди областей, суди міст;

 2. храмові суди, суди общин; суди міст;

 3. суди царя, храмові суди; суди міст.

8. Яку мав назву так званий знак власності на землю:

 1. огорожа;

 2. кудурру;

 3. ціпок.

9. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законника Хаммурапі: Мушкенум Іштар запросив тесляра Уніра збудувати йому прибудову до будинку. Унір виконав роботу в строк. Однак через місяць повалилася опора та пошкодила ногу дружині мушкенума. Чи має юридичну відповідальність за те, що трапилося тесляр Унір?

10. Вирішить завдання, використовуючи знання тексту Законника Хаммурапі: Намарум, вільна жінка, вступила в шлюб з рабом авілума Луштамаром. Приданого вона не принесла. У шлюбі народилося двоє дітей. Який правовий статус мають діти? Чи може Намарум претендувати на майно Луштамара після його смерті?

11. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законника Хаммурапі: Редум (воїн) Ілум був захоплений у полон, де знаходився 5 років. Його дружина померла, а син був вихований гончарем Син-магіром і навчився виготовляти посуд. Поле, що віддали Ілуму за службу, обробляв Мармурим. Чи має Ілум право, повернувшись з полону, вимагати повернення земельної ділянки та сина?

12. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законника Хаммурапі: Шамаллум (дрібний торговець) Еріб-Урош отримав безпроцентну позику для купівлі папірусу в Єгипті. При поверненні його караван пограбували кочівники, які здавна ворогували з Вавилоном. Чи повинен шамаллум повертати борг?
Рекомендована література

Хрестоматії


1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. – М.: Юристъ, 1996. – Т. 1. – 392 с.;
Т. 2 . – 520 с.

2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.
З.М. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – 412 с.

3. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: у 2 т. / за ред.
В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1998. – Т 1. – 503 с.; Т 2. – 608 с.

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / сост. В.А. Томсинов. – М.: Зерцало,
1999. – 480 с.
Підручники та посібники

1. Всеобщая история государства и права: учебник для вузов / под ред.
К.И. Батыра. – М.: Былина, 2001. – 496 с.

2. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. Ч. 1. – Х.: “Одиссей”, 2000. – 832 с.

3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 744 с.

4. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч.: учебник для вузов / под ред. Н.А. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. – М.: НОРМА, 1999. – Ч.1 – 608 с.; Ч.2. – 703 с.

5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник. – Х.: Право, 1999. – 416 с.

Семінар 2

Право Стародавньої Індії
Мета заняття – ознайомити студентів з особливостями правового розвитку Стародавньої Індії; навчитися аналізувати норми-статті правових пам’яток давнини.
План

  1. Закони Ману – видатна пам’ятка права Стародавнього Сходу:

 1. правове становище соціальних груп населення;

 2. право власності;

 3. зобов’язальне право:

   • договір купівлі-продажу;

   • договір позики.

 4. кримінальне право:

   • поняття й види злочинів;

   • система покарань.

  1. Судовий процес за законами Ману.

  2. Вплив Законів Ману на подальший розвиток права.


Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання, необхідно назвати основні джерела та особливості права Стародавньої Індії (в якості прикладу можна навести такі джерела, як: Веди, Артхашастри, Дхармашастри, які обґрунтували існування норм права). Також потрібно вказати, коли було створено ці закони та зі скількох статей і розділів вони складалися.

Відповідаючи на друге питання, необхідно з’ясувати, що варновий розподіл є особливістю суспільного устрою Стародавньої Індії; назвати способи надбання власності; розкрити види злочинів та види покарань; як належність до варни вказувалася на визначенні покарання.

У третьому питанні потрібно проаналізувати стадії судового процесу, характер та особливості судочинства, назвати докази, які застосовуються в ході судового засідання (окремо роз’ясніть, що таке ордалій, коли він застосовується).

При відповіді на останнє питання слід роз’яснити вплив законів царя Ману на подальший розвиток права Стародавнього Сходу.
Тематика рефератів

Особливості спадкового права за Законами Ману.

Шлюбно-сімейне право за Законами Ману.

Завдання для поглиблення знань за темою

1. Назвіть характерні особливості кримінального права Стародавньої Індії.

2. Перерахуйте засади надбання власності, притаманні кожній варні.

3. Наведіть структуру Законів Ману (укажіть кількість розділів та їх назву).

4. Термінологічне завдання: дайте визначення поняттям: варни, дхармашастри, балі, епітимія

5. Яка соціальна група за народженням посідала нижче положення у варновому устрої Стародавньої Індії:

 1. брахмани;

 2. кшатрії;

 3. шудри;

 4. вайш’ї.

6. Які способи придбання власності були доступні тільки брахманам:

 1. отримування жертвоприношення;

 2. загарбання (військове добування);

 3. дарування.

7. Закони Ману були створені:

 1. ІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.;

 2. IV ст. – II ст. до н. е.;

 3. IV ст. н. е.

8. Царські суди складалися з:

     1. суд царя; судові колегії та спеціальні суди;

     2. спеціальні кастові суди общин, суд царя; спеціальні суди;

     3. спеціальні кастові суди общин, судові колегії та спеціальні суди.

9. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законів Ману: Лихвар вайш’я Гаурі дав у борг вайш’ю Дану п’ять срібних шатаман (одиница ваги срібла) та уклав договір про повернення через рік боргу з п’ятьма процентами. У заставу Дан передав Гаурі двох корів. Угода виявилася вигідною, тому що щоденно Гаурі продавав 10 літрів молока, отриманих від заставних корів. За рік на продажу молока він заробив шатаман. Через рік Дан повернув борг, але відмовився сплатити проценти. Гаурі звинуватив його в невиконанні угоди й відмовився повернути заставу. Чи правомірні дії сторін?

10. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законів Ману: Дочка кшатрія Маріям і дружина брахмана Кальпа вступили в таємний любовний зв’язок з шудрой Скандой. Які правові наслідки має такий зв’язок?

11. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законів Ману: Кшатрій Раджи знайшов недалеко від свого будинку інструменти ремісника. Він користувався цією знахідкою протягом трьох років. Через три роки загублену річ знайшов власник ваш’я Ваурі. Чи має Ваурі право витребувати свої інструменти?

12. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законів Ману: Вайш’я Мітхун уклав договір перевезення з шудрою Ванном. Чи має поданий договір юридичну силу, якщо він укладений на користь господаря раба?
Рекомендована література

Хрестоматії


1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. – М.: Юристъ, 1996. – Т. 1. – 392 с.;
Т. 2 . – 520 с.

2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.
З.М. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – 412 с.

3. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: у 2 т. / за ред.
В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1998. – Т 1. – 503 с.; Т 2. – 608 с.

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / сост. В.А. Томсинов. – М.: Зерцало,
1999. – 480 с.

Підручники та посібники

1. Всеобщая история государства и права: учебник для вузов / под ред.
К.И. Батыра. – М.: Былина, 2001. – 496 с.

2. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. Ч. 1. – Х.: “Одиссей”, 2000. – 832 с.

3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 744 с.

4. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч.: учебник для вузов / под ред. Н.А. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. – М.: НОРМА,
1999. – Ч.1 – 608 с.; Ч.2. – 703 с.

5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник. – Х.: Право, 1999. – 416 с.

Семінар 3
Право Афінської держави
Мета заняття – ознайомити студентів з особливостями правового розвитку Афінської держави.
План
  1. Основні джерела афінського права.
  2. Право власності та зобов’язальне право.
  3. Кримінальне право та судовий процес.
  4. Вплив афінського права на правовий розвиток інших полісів.


Методичні рекомендації
Готуючись до першого питання, слід розкрити історію походження законів Драконта, як першого писаного джерела права, необхідно вказати, які ще були джерела права в Афінах, крім законів Драконта та законів Солона, коли закони стали основним джерелом афінського права.
У другому питанні потрібно перерахувати види власності та дати їм правову характеристику; знати засади виникнення зобов’язань та види забезпечення зобов’язань, які наслідки має спричинення шкоди особі, а в деяких випадках і майну.
У третьому питанні необхідно розкрити види злочинів та види покарань, вказати які нові види покарань застосовувалися в праві античних цивілізацій; назвати стадії судового процесу (попереднє розслідування, судове слідство), роз’яснити, що означає процес dike та процес graphe.
Відповідаючи на останнє питання, слід роз’яснити вплив афінського права на правовий розвиток інших полісів у складі Афінського морського союзу.Тематика рефератів

Особливості спадкового права за афінськими законами.

Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин за афінськими законами.
Завдання для поглиблення знань за темою
1. Назвіть засади виникнення зобов’язань та види забезпечення зобов’язань, дайте їм характеристику.

2. Які види покарань, не властиві давньосхідному праву, застосовувалися в Афінах.

3. Що містила в собі державна власність.

4. Термінологічне завдання: дайте визначення поняттям: атимія, поліс, псефізми

5. Як називалася застава нерухомості в афінському праві:

 1. атимія;

 2. іпотека;

 3. літургія.

6. Довгострокова спадкова оренда землі з правом відчуження:

 1. евікція;

 2. емфітевзис;

 3. сервітут.

7. В Афінах закони стали основним джерелом права у:

 1. VII ст. до н. е.;

 2. VI ст. до н. е.;

 3. IV ст. до н. е.

8. Найдавніший судовий орган Афінської держави:

 1. геліея;

 2. ареопаг;

 3. суд ефетів.
Рекомендована література

Хрестоматії


1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. – М.: Юристъ, 1996. – Т. 1. – 392 с.;
Т. 2 . – 520 с.

2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.
З.М. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – 412 с.

3. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: у 2 т. / за ред.
В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1998. – Т 1. – 503 с.; Т 2. – 608 с.

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / сост. В.А. Томсинов. – М.: Зерцало,
1999. – 480 с.

Підручники та посібники

1. Всеобщая история государства и права: учебник для вузов / под ред.
К.И. Батыра. – М.: Былина, 2001. – 496 с.

2. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. Ч. 1. – Х.: “Одиссей”, 2000. – 832 с.

3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 744 с.

4. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч.: учебник для вузов / под ред. Н.А. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. – М.: НОРМА,
1999. – Ч.1 – 608 с.; Ч.2. – 703 с.

5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник. – Х.: Право, 1999. – 416 с.

Семінар 4

Право Римської держави
Мета заняття – ознайомити студентів з особливостями правового розвитку Римської держави.

План
 1. Найдавніші джерела римського права.
 2. Закони ХІІ таблиць як найдавніша пам’ятка Римського права:
   • право власності;
   • зобов’язальне право;

   • шлюбно-сімейне право;
   • кримінальне право.
 1. Сутність легісакційного процесу.
 2. Роль римського права в правовій історії людства.


Методичні рекомендації

У першому питанні назвіть найдавніші джерела римського права. Вкажіть, що давнішим джерелом права в Римі були правові звичаї. Згідно римській історичній традиції іншим джерелом права було законодавство римських царів.

У другому питанні вкажіть, коли були створені Закони ХІІ таблиць. Зверніть увагу, що в давніший період у Римі велика увага надавалася способам придбання речових прав і класифікації цих речей. Розкажіть про обряд манципації, про розподіл речей на манциповані та неманциповані. Назвіть види договорів і види зобов'язань, що регулювали Закони ХІІ таблиць. Які форми шлюбу були відомі Законам? Перерахуйте види злочинів і види покарань за Законами ХІІ таблиць.

У третьому питанні розкрийте сутність легісакційного процесу. Які стадії судочинства передбачала римська судова система?

В останньому питанні розкрийте роль римського права в правовій історії людства.Тематика рефератів

Особливості спадкового права за Законами ХІІ таблиць.

Основні етапи розвитку римського права.
Завдання для поглиблення знань за темою

1. Назвіть періодизацію історії римського права та дайте характеристику кожному з етапів.

2. У чому сутність давнього контракта – стипуляції (stipuiatio).

3. Яка процедура передбачалася при розгляді кримінальної справи в суді.
4. Термінологічне завдання: дайте визначення поняттям: інтенція, квіритське право, легат

5. В якому році були створені Закони ХІІ таблиць:

     1. 471-470 рр. до н. е.;

     2. 451-450 рр. до н. е.;

     3. 351-350 рр. до н. е.

6. Як називалися особи, які були під владою pater famileas:

1) когнати;

2) агнати;

3) квірити.

7. Скільки форм шлюбу було відомо Законам ХІІ таблиць:

1) 1;

2) 2;

3) 3.

8. Хто розглядав справу на стадії судового процесу „in ure”:

1) колегія судій;

2) претор;

3) квестор.

9. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Законів XII таблиць: Гай Октавіан – звільнений, мав підвладного сина й заміжню дочку. Він помер, не залишивши заповіту. Хто є спадкоємцем, якщо Гай був відпущений на свободу Гнеєм Октавієм?

10. Вирішіть завдання, використовуючи знання тесту Законів XII таблиць: Біля будинку Марка складено належні йому колоди.Його сусід Корнелій узяв без дозволу одну з колод і використав її для будівництва свого підсобного приміщення. Марк вимагав повернення колоди, хоча Корнелій згодний був сплатити його вартість. Як вирішити суперечку між сусідами?

11. Вирішіть заадання, використовуючи знання тексту Інституцій Гая: Авл Геллій під час полювання поранив стрілою оленя. Поранений олень зник в гущавині, його добив інший мисливець – Публій Валерій. Хто має право власності на оленя?

12. Вирішіть завдання, використовуючи знання тексту Інституцій Гая: На ділянці землі, яка належить Авлу Сульцинію, Нумерій Нігидій самовільно посіяв жито. Кому належить право на врожай?
Рекомендована література

Хрестоматії

1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. – М.: Юристъ, 1996. – Т. 1. – 392 с.;
Т. 2 . – 520 с.

2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.
З.М. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – 412 с.

3. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: у 2 т. / за ред.
В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1998.- Т 1. – 503 с.; Т 2. – 608 с.

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / сост. В.А. Томсинов. – М.: Зерцало,
1999. – 480 с.

Підручники та посібники

1. Всеобщая история государства и права: учебник для вузов / под ред.
К.И. Батыра. – М.: Былина, 2001. – 496 с.

2. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. Ч. 1. – Х.: “Одиссей”, 2000. – 832 с.

3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 744 с.

4. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч.: учебник для вузов / под ред. Н.А. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. – М.: НОРМА,
1999. – Ч.1 – 608 с.; Ч.2. – 703 с.

5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник. – Х.: Право, 1999. – 416 с.

Семінар 5
  1   2   3   4   5

Схожі:

Реферат Тема: Закони Хаммурапі
Найвідомішим, найповнішим збірником законів усієї Месопотамії є кодифікація царя Хаммурапі, яку й донині вважають одним з найдавніших...
Кодекс законів Хаммурапі як джерело з історії стародавнього Вавилону:...
Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання Поточного та семестрового контролю
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема Загальна...
Характерні особливості зародження та розвитку держави та права Стародавнього Сходу
Журналіст Письменник Громадянин
Славетна Реймська Євангелія французької королеви Анни Ярославни, видатна пам'ятка європейської культури, була створена у співпраці...
18. Закони і підзаконні акти
Такі теорії містяться в ідеології релігій стародавнього сходу, католицької церкви, та ісламській релігії. Представниками цієї теорії...
ПАМ’ЯТКА ПЕРШОКУРСНИКУ Дніпропетровськ
Пам’ятка першокурснику: інформаційно-довідкове видання. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014....
ПАМ’ЯТКА ПЕРШОКУРСНИКУ Дніпропетровськ
Пам’ятка  першокурснику: інформаційно-довідкове видання. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013....
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ з історії Стародавнього Сходу
Утворення об’єднаної Давньоєгипетської держави, формування в ній централізованої деспотії
Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
Зазначена Пам’ятка підготовлена з урахуванням вимог ст. 201 розділу V ПКУ та наказу ДПА України від 21. 12. 2010 р. №969 “Про затвердження...
ВСТУП
Після розгрому декабристського руху та офіційної заборони масонства на території Російської імперії настав час реакції, пов’язаний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка