Евтушенко С. Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс / Под ред к. ю н., доцента М. М. Борисевича


Скачати 458.1 Kb.
НазваЕвтушенко С. Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс / Под ред к. ю н., доцента М. М. Борисевича
Сторінка1/4
Дата14.03.2013
Розмір458.1 Kb.
ТипУчебный курс
bibl.com.ua > Право > Учебный курс
  1   2   3   4
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» охоплює три основні напрямки:

І. Самостійне опрацювання тем, які не мають аудіторного забезпечення (тобто самостійне опанування матеріалу тем, по яким не передбачені лекційні заняття).

ІІ. Поглиблене вивчення одного із питань, визначених для самостійного опрацювання в кожному семінарському занятті (по вибору студента).

ІІІ.Формування понятійного апарату: складання словника основних понять та термінів з історії держави і права.

І. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ АУДІТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Цей різновид самостійної роботи, націлений на оволодіння матеріалом програми, по якому не заплановані лекційні заняття. Він передбачає:

а) опрацювання визначених тем, спираючись на підручники та методичні посібники, рекомендовані до кожної теми;

б) тезисне конспектування кожної теми, згідно поданому плану;

в) обговорення цієї тематики на консультації і відповідне оцінювання.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ТЕМА 2. РОЗВИТОК ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

І ГЕНЕЗА ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ( 6 год.)План

1.Походження людини та перші форми соціального управління.

2.Генеза надобщинних структур й утворення протодержав.

3.Організація управління у первісному суспільстві.

4.Норми первісного права.

5. Звичаєве право: ґенеза, еволюція, сучасність.


ЛІТЕРАТУРА:
1. Борисевич М.М., Бельчук О.А., Евтушенко С.Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс / Под ред. к.ю.н., доцента М.М. Борисевича. – М.: Юриспруденция, 2001.

2.Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. – Ч. 1. – Х.: «Одиссей», 2003.

  3. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М., 1999.

4. Історія держави і права зарубіжних країн: Словник-довідник / Уклад. канд. іст. наук Д.Г. Каюк. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003.

5. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – 6 вид., доп. – К.: Атіка, 2007.

6. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. – М.: Остожье, 1998.

  7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

8. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: “Каравела”, Л.: “Новий світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003

  9.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М. Черниловского, сост. В.Н. Садиков. – М.: Гардарика, 1998.


Література для поглибленого вивчення

1.Алексеев В.П. Становление человека. – М.: Высш. шк., 1984.

2.Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества: Учеб. для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1990.

3.Роуз. Аборигены Австралии. Традиционное общество.: Пер. с англ. / Ред.

В.Р. Кабо. – М.: Прогресс, 1989.

4.Стингл М . Приключения в Океании . – М.: Правда, 1989.

5.Стингл М . Таинственная Полинезия . – М.: Наука, 1991.

6.Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989.

7.Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. – М.: Высш.

шк.1989.

8.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В

связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана / Маркс К., Энгельс Ф. Собрание

сочинений. – Т. 2.

  10.Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьян в человека / Маркс К.,Энгельс Ф. Собрание сочинений. – Т. 20.ТЕМА 9. УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК У Х11-XV11cт. ст. (8 год.)
План

1.Значення Великого князівства Московського в процесі формування російської держави.

2. Боротьба в процесі державотворення двох тенденцій розвитку: демократичної (Новгород та Псков) і авторитаритарно-монархічної (Москва).

3. Станово-представницька монархія в Московському царстві XVI-XVII ст.ст.

4. Особливості російського феодального права, його основні джерела.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисевич М.М., Бельчук О.Ф., Евтушенко С.Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс / Под ред.к..ю.н., доцента М.М. Борисевича. – М.: Юриспруденция, 2001.

2. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. – Ч.1 – Х.: «Одиссей», 2003

3..Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. Вищих закладів освіти / За ред.. В.Д. Гончаренка. – К., 2002.

4.Історія держави і права зарубіжних країн: Словник-довідник / Уклад. к.і.н. Д.Г. Каюк. – Д-ськ: Юрид. акад. м-ва внутр.. справ, 2003. .

5.Макарчук. В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. (Навчальний посібник) – Київ: Атіка, 2001.

6. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник.- М. , 1998.

7.Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. (Навчальний посібник). – К.: Юрінком Iнтер, 2006.

8. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: “Каравела”, Л.: “Новий світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003

  9.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М. Черниловского, сост. В.Н. Садиков. – М.: Гардарика, 1998.

  10.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Составитель: доктор юрид. наук, профессор Н.А. Крашенинникова. – М.: Издательство:”Зерцало”, 1999.


Література для поглибленого вивчення

1. Афанасьева В.И. Развитие техники и обновление законодательства в Западной Европе и России в XV - XIX вв. //Государство и прав, 2006.- № 6.– С.108-116

2. Боднар А. В. Социально-политические и правовые предпосылки эволюции государственности Хазарского каганата и формирования системы публичного управления // История государства и права. - 2008. - N 5.

3. Величко А. М. Византийский монархизм // Известия ВУЗов. Правоведение. - 2005. - № 5. - С. 175-196.

4. Гавриленко А.Г. Образование государства Золотая Орда // История государства и права. 2006. - № 8. - С.38-40

5. Дюврнуа Н. Источники права и суд в древней России: Опыт по истории русского гражданского права. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

6. Исаев И.А. История государства и права России. - М., 2004.

7. История государства и права России: Учебник. \Под редакцией Ю. Титова. – М., 2000.

8. История права: Англия и Россия. Cб. статей. – М., 1990.

9. Козинець О. Поняття злочину за Соборним Уложенням 1649 р. //Підприємництво, господарство і право, 2007.- № 12.– С.155-59.

10. Котенко Т. Особливості поширення магдебурзького права у слов’янських народів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2007. - № 74/75/76. - С. 146-149.

11. Куров И. А. Административные преобразования аппарата управления России в XV - XVI вв. // Вестник Москов. ун -та МВД России. - 2007. - № 3. - С. 141-142.

12. Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем Центральної та Східної Європи // Право України.- 2005. - № 2. - С.112-114.

13. Литаврин Г.Г. Византия и Славяне.- СПБ., 2001.

14. Почекаев Р.Ю. Суд и правосудие в Золотой Орде //Правоведение- 2004. - № 2.

15. Тальберг Н.Д. Очерки истории империи Российской. - М.,. 2001

16. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. - М., 2002


ТЕМА 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У НОВИЙ ЧАС

( 8 год.)
План

1.Еволюція державного ладу Англії у ХVІІІ- на початкуХХ ст. ст.: формування нового типу держави – буржуазної держави.

2.Виборчі реформи 1832, 1867, 1884-1885 р.р. і остаточне оформлення державних структур парламентської монархії у Великій Британії .

3.Становлення буржуазного права: англо-американська правова сім’я (джерела, структура, основні інститути).

4. Створення та державний устрій колоніальної імперії Великої Британії.
ЛІТЕРАТУРА
1. Борисевич М.М., Бельчук О.Ф., Евтушенко С.Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс / Под ред.к..ю.н., доцента М.М. Борисевича. – М.: Юриспруденция, 2001.

2. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. – Ч.1 – Х.: «Одиссей», 2003.

3. Історія держави і права зарубіжних країн: Словник-довідник / Уклад. к.і.н. Д.Г. Каюк. – Д-ськ: Юрид. акад. м-ва внутр.. справ, 2003.

4.Макарчук. В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. (Навчальний посібник) – Київ: Атіка, 2001.

5. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. – М.: Остожье, 1998.

6.Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. (Навчальний посібник). – К.: Юрінком Iнтер, 2006.

7.Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. Вищих закладів освіти / За ред.. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.

8.Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: “Каравела”, Л.: “Новий світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003

  9.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М. Черниловского, сост. В.Н. Садиков. – М.: Гардарика, 1998.

  10.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Составитель: доктор юрид. наук, профессор Н.А. Крашенинникова. – М.: Издательство: “Зерцало”, 1999


Література для поглибленого вивчення

  1. Виноградов В.И. У истоков лейбористской партии (1889-1900). – М., 1965.

  2. Долиновский, С. Л. Становление и развитие парламентской монархии в Великобритании до начала ХХ века // История государства и права. - 2008. - N 4. - С.30-32.

  3.Европейское дворянство XVІ-XVІІ вв.: границы сословия. – М.: Археографический центр, 1997

  4. Ерофеев Н. А. Империя создавалась так… Английский колониализм в ХVII1 веке. – М.: Наука, 1964.

  5. Ероффеев Н. А. Английский колониализм в середине Х1Х века. – М., 1977.

  6. Качур. В. О. Англо-американські державотворчі традиції в акті про британську Північну Америку 1867 року (до 140-річчя з дня утворення Канадської держави) // Часопис Київського університету права. - 2007. - № 4, - С. 24-29.

  7. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв.: Англия, США, Франция, Италия, Германия / Под ред. П.Н. Галанзы. – М., 1957.

  8. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870-1917). – Ростов н/Д, 1975.

  9. Парфёнов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети Х1Х века. – М.: Наука, 1991.

  10. Политическое развитие Великобритании и США в XVII-XIX вв. – Л., 1985.

  11. Скрипникова Л.В. Английский колониализм в Вест-Индии.- К.: Вища школа, 1981.

  12.Скрипникова Л.В. От колоний к суверенитету.( Из истории освободительной борьбы карибских колоний Англии.) –М.: Мысль, 1985.

  13. Савельев В. А. Английский кабинет в ХVIII – начале Х1Х вв. / Труды ВЮЗИ. – Т. 43.,1977.

  13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Составитель: д. ю. н., проф.. Н.А. Крашенинникова. – М., 1999.

  14. Уолкер Рональд. Английская судебная система. – М.: Юр. лит., 1980.


ТЕМА 14. ДЕРЖАВА І ПРАВО КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ У НОВИЙ ЧАС

(8 год)
План

1. Особливості розвитку держав Сходу у Новий час.
  1   2   3   4

Схожі:

Функції трудового права
Численні точки зору зводяться до того, що під функцією права розуміють або соціальне при­значення права, або напрями правового впливу...
ЛЕКЦІЯ з дисципліни «Основи римського права» ТЕМА №7. РЕЧОВЕ ПРАВО
Римское частное право: Учебник под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. – М. Новый юрист, 1997. – 512с
Розроблена Г. Айзенком Практикум по експериментальной и прикладной психологи: учеб пособие
...
Закон України «Про страхування»
Халілова Л. Е. Методичний посібник: «Страхування в України»». /Под ред. Е. Е. Добржанской, Н. В. Николаєвої : – с. 29
Мазур И. И, Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами:...
На вступний іспит зі спеціальності 18010013 "Управління проектами" виносяться наступні п'ять дисциплін
Мазур И. И, Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами:...
На вступний іспит зі спеціальності 18010013 "Управління проектами" виносяться наступні п'ять дисциплін
Монография / В. А. Ткаченко и др
Ткаченко В. А. Основы конкурентных преимуществ и инновационного развития. Монография / В. А. Ткаченко и др. Под ред. В. А. Ткаченко....
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С Фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі
Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С. 6
Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі
Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования...
4. Справочник технолога машиностроения в 2-х томах под ред
На вступні іспити виносяться найважливіші теми, вивчання яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка