2. Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль Метою етики


Скачати 163.8 Kb.
Назва2. Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль Метою етики
Дата06.04.2013
Розмір163.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1. структура: 1. Емпірична, або описова етика. 3. Нормативна етика як зведення вимог, 4. теорія морального виховання, або педагогічна етика, 5. Професійна етика. 6. Історія етичної думки

2. Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль

Метою етики є раціональне обґрунтування моралі та виявлення її природи, сутності, місця і значення у розвитку людини і суспільства.

функції. Головними серед них є: описова, ціннісно-орієнтаційна та функція вироблення етичних знань. Завдання етики в сучасному суспільстві полягають в адаптації людини протягом її життя до швидких і кардинальних змін цивілізації,

3. — один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; особая форма общественного сознания и видобщественных отношений

комуністи вважали - Мораль "від людини" і вона дійсно повсякчасно "уточнювалася" відповідно до потреб людини, ідеології, держави,

---джерелом моральності людини є Бог.

4. Функції моралі - це ті ролі які вона відіграє в суспільстві, забезпечуючи його цілісність, виживання і розвиток. -- Дослідники виокремлюють регулятивну, виховну, пізнавальну оцінно-імперативну, орієнтуючу, мотиваційну, комунікативну, 

структур в моралі як цілісному утворенні вичленуються три елементи: моральна свідомість, моральна діяльність і моральні відносини.

5. И моральные, и правовые нормы являются социальными. Общим для них является то, что оба вида служат для регулирования и оценки поступков индивида. формализованная мораль может становиться правом. Десять заповедей — это одновременно моральный и правовой закон 

6.  К различному можно отнести: --право вырабатывается государством, мораль — обществом;--право закреплено в государственных актах, мораль — нет;

--за нарушение нормы права предполагаются санкции государства,

7. ----

8. Мораль направлена на единообразие регуляции отношений и снижение конфликтности в обществе.

9. – добро и зло; – благо; – справедливость; – долг; – совесть; – ответственность;– достоинство и честь.

10. Со времен древности добро и зло истолковывались как две силы, господствующие над миром, 

Добро – категория этики, объединяющая все, имеющее положительное нравственное значение,

Зло категория этики, по своему содержанию противоположная добру.

11. -- благо – все, что способствует человеческой жизни, служит удовлетворению материальных и духовных потребностей людей, 

--справедливость – категория, означающая такое положение вещей, которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о сущности человека, его неотъемлемых правах, Справедливость главенствует в профессиональной деятельности юристов.

12. -- Совесть – категория этики, характеризующая способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности,

-- Ответственность категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках,

13. -- Достоинство категория этики, означающая особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, Честь и достоинство тесно связаны. 

14. Св/ойства морали Антиномии в морали Структура морали Функции морали .. «антиномия» (это противоречие между суждениями, каждое из которых логически доказуемо)

15. професійна етика — це такі моральні обов'язки, в яких відбивається ставлення представника певної професії до об'єкта праці, до колег, до партнерів, до членів суспільства.

Отже, йдеться про медичну, юридичну, педагогічну, військову, дипломатичну, журналістську етику. Саме в цих сферах діяльності особливо велика залежність однієї людини від іншої, і Етика бізнесу..

16. Передусім треба звернути увагу на державний характер діяльності судді, прокурора, слідчого. Вони є представниками влади і діють від імені влади, Особливістю професійної діяльності юриста є гласність її здійснення або результатів, контроль громадськості, оцінка суспільством діяльності професійних учасників судочинства.

17. юридична етика - це вид професійної етики, яка являє собою сукупність правил поведінки працівників юридичної професії, що забезпечує моральний характер їх трудової діяльності і позаслужбової поведінки,.. етика состоит из общей и особенной частей.

- слідчу етику, що досліджує і розвиває спектр морально-етичного регулювання поведінки слідчого стосовно учасників слідчо-оперативного процесу, з колегами, а також поза межами служби; - суддівську етику;- адвокатську етику, яка;- етику нотаріуса,  - етику юрисконсульта.

18. Етичні норми містять, переважно, рекомендаційний характер. Але є офіційні норми… в яких є санкція це:

На цей час існує більше десятка міжнародних документів, Це Загальна декларація прав людини, Деонтологічний кодекс,

До офіційних джерел варто віднести деякі Закони України (Закон України «Про адвокатуру», Укази Президента (Постанови Кабінету Міністрів 

20. суспільне призначення державної служби полягає у забезпеченнi ефективного здійснення завдань і функцій Української держави шляхом сумлінного виконання держаними службовцями покладених на них службових повноважень.

21. Основні вимоги до неї визначені у ст.5 Закону:

§       сумлінне виконання своїх службових обов'язків;

§       шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, дотримання високої культури спілкування;

§       не допущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам державної служби або негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Офіційна мова. Цензурне спілкування, виконання обіцянок,

22. про «конфлікт інтересів» вперше було згадано в Загальних правилах поведінки державного службовця від 23 жовтня 2000 року.

– ситуація, за якої особиста зацікавленість державного службовця може вплинути на об’єктивність виконання ним службових повноважень.

23. факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров´я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю,

25. при найменших ознаках корумпованої поведінки інформує керівника свого структурного підрозділу.

26. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

28. Ефективність формування професійної етики грунтується на органічному поєднанні процесів етичної освіти й організації професійної діяльності колективу на етичних засадах..

: 1) політичну волю вищого керівництва визнати етику-мораль основою трансформаційних процесів у державі; 2) добровільне й публічне прийняття Присяги державного службовця служити народові України; 3) юридичне закріплення “рамкових” моральних норм,; 4) механізми відповідальності за дотримання встановлених правил; 5) кодекси етики; 6) етичну освіту і механізми професійної соціалізації; 7) належні умови і організація праці державних службовців; 8) етичні інститути державної служби і громадські організації державних службовців; 9) вільні ЗМІ, 

30. Судова етика - це розділ юридичної етики, сукупність правил поведінки суддів, інших професійних учасників судочинства, що забезпечують моральний характер їхньої процесуальної діяльності. Значення судової етики зумовлене високим суспільним призначенням суду і особливим характером судової діяльності.

31. Суд — це основна, найбільш авторитетна і дієва інстанція, куди особа може звернутися за захистом своїх життєво-важливих інтересів, і саме суд повною мірою може надити їм такий захист. Більше того, саме слово правосуддя походить від „правильно судити”, „справедливо судити”. Суд — це інстанція, де справедливість має бути відновлена.  Основною метою правосуддя має бути справедливе відшкодування завданих збитків і відновлення порушених прав. 

32. Відповідно до ст. 1 Закону України „Про статус суддів” „Суддя – це носій судової влади. Судді є посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя”.

наступні обов’язки судді: 1. при здійсненні правосуддя дотримувати Конституції та законів України, 2.забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ; 3. не розголошувати відомості, що становлять таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші відомості,

33. Суддя повинен дуже тонко відчувати обстановку в залі суду і враховувати дуже непросте становище людини, що стоїть перед судом  суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб. Суддя при здійсненні правосуддя не повинен допускати проявів учасниками процесу чи іншими особами неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо.

34. Відповідно до процесуального законодавства (ст. 62 ЦПК) суддя оцінює докази відповідно до внутрішнього переконання. Відповідно можна виділити три аспекти цього процесу: юридичний (перевірка належності доказів, допустимості засобів доказування), психологічний (емоційний стан, уподобання, переконання судді) і моральний (відповідно до моральної установки судді). Українське законодавство не визнає формального підходу до оцінки доказів. Тут власне набувають значення такі моральні якості як неупередженість, об’єктивність, чуйність, вміння потрактувати сумніви на користь підсуднього. 

35. ---34 неупередженість, об’єктивність, чуйність, вміння потрактувати сумніви на користь

36. Судебный этикет – это совокупность правил поведения субъектов судебного процесса, регулирующих внешние проявления взаимоотношений между судом и участвующими в деле лицами, формы их общения, основанные на признании авторитета органов правосудия и необходимости соблюдения приличий поведения в государственном учреждении.

37. порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

38. 2.2.Повага до відвідувачів суду. 2.3.Повага до колег. 2.4.Толерантність. -виконувати свої обов"язки з повагою до прав і свобод людини; -ставитися до всіх і кожного неупереджено та без дискримінації.

39. Стаття 1 Суддя повинен бути прикладом законослухняності, Стаття 2Суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність,. Він не вправі використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб. Стаття 3 Суддя не може належати до політичних .Стаття 4 Суддя вправі брати участь у громадській діяльності, Стаття 6 Суддя не має права розголошувати інформацію, Стаття 7 Суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом,

40.  збереження за прокуратурою функції нагляду за додержанням і застосуванням законів у соціально-економічній сфері суспільного життя.

41. : відповідний рівень культури, виховання, правосвідомості, громадянської відповідальності; чесність, скромність, інтелект, об’єктивність, неупередженість, аналітичні здібності тощо. Вказівка на необхідність наявності зазначених якостей міститься у ряді нормативних актів. Так, у Дисциплінарному статуті прокуратури звернуто увагу на такі якості, як принциповість, непримиренність до порушень законів, громадянська мужність, справедливість, непідкупність, ініціативність (ст. 2), сумлінність, оперативність (ст. 4), дисциплінованість (ст. 17).

42. Він зобов'язаний: - ставитись до людини як до вищої цінності; - поважати і захищати права, свободи і гідність громадян відповідно до вітчизняних та міжнародних правових норм та загальнолюдських принципів моралі; - глибоко розуміти соціальну значимість своєї ролі, міру відповідальності перед суспільством і державою за забезпечення правової захищеності громадян;

43. принципи : Чесності, розумності, сумлінності,справедливості,

45. Стаття 10. Дотримання принципу законності, незалежності суддів, рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і судом. Стаття 11. Дотримання принципу презумпції невинуватості. Стаття 12. Недопущення дій, що принижують людську гідність. Стаття 13. Недопущення використання доказів, здобутих незаконним шляхом. Стаття 14. Забезпечення конфіденційності інформації. Стаття 15. Забезпечення захисту інтересів потерпілих і свідків.

46. Стаття 16. Недопущення поведінки, що може зашкодити репутації. Стаття 17. Обмеження участі прокурора у політичній діяльності та щодо сумісництва. Стаття 19. Ставлення до релігії. Використовуючи свободу світогляду, закріплену Конституцією 

47. Принципи законності — це переконання суб'єктів з приводу необхідності дотримання законів,.. Законність, тобто підкорення тільки закону, один із найважливіших принципів діяльності працівників юридичної професії. З принципів справедливості і законності випливають важливі вимоги морального характеру. Юрист будь-якої спеціалізації повинен керуватись тільки законом.

49. Принцип конфіденційності, що містить в собі вимогу збереження таємниці щодо того, що повідомляє клієнт або що стало відомо про його приватного життя і життєвих обставин.

50. йому надана повна самостійність у прийнятті тих чи інших рішень у справі

51. Слідчий, що знайшов у собі мужність визнати помилку і виправити її - цілком гідна особистість. Людина, що ставить кар´єру вище усього і прагне будь-що довести свою непогрішність, нехай навіть ціною волі та здоров´я, а часом і життя іншої людини, вчиняє злочин, за який згодом неминуче прийде розплата.

53. Методи і прийоми, тактичні дії підчас допиту обвинуваченого повинні відповідати вимогам законності, моральності, відсутності психічного насильства, що дає можливість вільного вибору допитуваним лінії поведінки. Стаття 22 КПК України встановлює категоричну заборону домагатися шляхом насильства, погрози та інших незаконних заходів.

54. Слідчий - професіонал, він на службі, при виконанні обов´язку і не вправі піддаватися емоціям і керуватися особистими почуттями.

Особливість етики взаємин слідчого з потерпілими полягає в тому, що суворо дотримуючи формальних вимог закону у відношенні останніх, він дотримує максимальної коректності у вчинках і заявах, утримується від дій і висловлювань, здатних образити почуття потерпілих.

 55. Закон не зобов´язує слідчого ділитися з журналістами матеріалами, що становлять слідчу таємницю. Таким чином, обсяг і зміст інформації, призначеної для журналістів, визначається слідчим За спілкування з журналістами слідчий має бути вкрай лаконічним і гранично точним. Кожне своє висловлювання необхідно фіксувати технічними засобами з урахуванням можливої в майбутньому потреби індентификації сказаного з трактуванням журналіста.

56. Адвокатура — важливий інструмент дійсної демократії. Адже за своєю природою вона є громадською,  самостійного виду організацією професійних юристів, яка виконує важливу суспільну функцію — захист прав і законних інтересів громадян та організацій. Адвокатура в демократичному суспільстві є важливим правозахисним інститутом, від стану якого великою мірою залежать рівень захищеності прав людини. 

57. Основні принципи етичної культури юриста:

1. Гуманне відношення до людини, 2. Чесність і правдивість, 3. Доброзичливість і чуйність, 4. Простота і скромність. 5. Дотримання професійної таємниці. 

а) функція захисника полягає в з'ясуванні обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, (ст. 48 КПК); б) захисник зобов'язаний використати при виконанні своєї процесуальної функції всі зазначені в законі засоби та заходи захисту (ст. 48 КПК);

в) обов'язки та права захисника на різних етапах та стадіях судочинства регламентовані кримінально-процесуальним законом, ним окреслені та обмежені; г) адвокат не має права відмовитися від прийнятого на себе захисту ст. 611 КПК; д) адвокат не може бути в одній справі захисником двох обвинувачених, якщо інтереси одного суперечать інтересам іншого (ст. 61 КПК).

58. Принцип добросовісності означає, що адвокат при виконанні своїх професійних обов'язків повинен діяти з найбільшою віддачею власних сил і здібностей, докласти всіх зусиль для того, щоб надати кваліфіковану допомогу клієнту в найкоротші терміни і при максимальному врахуванні інтересів останнього.

59.   на незалежності адвоката, під якою розуміється недопустимість підпорядкування адвоката будь-кому при виконанні своїх професійних доручень, впливу третіх осіб.

Незалежність адвокатів при виконанні своїх функцій полягає перш за все у не залежності адвокатури від органів виконавчої та судової влади, а також об'єднань громадян (політичних партій, рухів та інших громадських організацій).

60. адвокатская тайна….

61. Ст. 10 Правил наголошує, що зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законодавства, практики його застосування, Адвокат зобов’язаний надавати правову допомогу клієнтам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування,

62.  следующие дисциплинарные взыскания:  предупреждение;     приостановление действия свидетельства  о  праве  на  занятие адвокатской деятельностью на срок до одного года; Решение о  наложении  дисциплинарного  взыскания

631) В угоді про надання правової допомоги мають бути чітко і недвозначно визначені всі головні умови, на яких адвокат приймає доручення клієнта. 

(2) В угоді про надання правової допомоги в будь-якому випадку мають бути визначені:

3) Угода не повинна містити положень, що суперечать чинному законодавству та цим Правилам.

64. Підставами встановлення відносин адвоката з клієнтами є:— угода з клієнтом про надання правової допомоги; А далі принципи: Законність, добросов.. компетентність, ..

65. може відмовитись: 1.коли адвокат через тимчасову непрацездатність не може повноцінно виконувати свої професійні обов’язки; 2.коли з об’єктивних причин у адвоката відсутня належна кваліфікація.. на будь-якій стадії здійснення правової допомоги допускається укладення угоди з клієнтом про надання йому правової допомоги, яке передбачає внесення гонорару клієнтом. 

66. Адвокат повинен також намагатись знайти можливість надання правової допомоги незаможнім громадянам на частково сплатних засадах або безкоштовно і в інших випадках, прямо не передбачених законом, При зверненні до адвоката особи, що завідомо має згідно з законом право на надання правової допомоги безкоштовно, адвокат повинен пояснити їй це право. Тому адвокат повинен надавати правову допомогу у випадках, передбачених законом, на частково сплатних засадах, або безкоштовно. Необґрунтована відмова або ухилення адвоката від надання правової допомоги безоплатно у випадках, прямо передбачених законом, є неприпустимою.

67. Стаття 5. Незалежність. 6. Законність, 7. Домінантність інтересів клієнтів. 8. Неприпустимість представництва клієнтів з суперечливими інтересами. 9. Конфіденційність. 10. Компетентність та добросовісність.

68. Нотаріат - це оплот правової системи, своїми діями закріплює норми права в повсякденному житті. Діяльність, що дозволяє громадянам відчувати свою правову захищеність.обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення,

69. Нотаріус має дотримуватися наступних морально-етичних зобов’язань:  захищати інтереси людини, суспільства і держави, дотримуватися вимог закону;  сприяти утвердженню в суспільстві віри у закон і справедливість; постійно підвищувати свій професійний рівень, технічну компетентність, вивчати діюче законодавство і нотаріальну практику; зберігати професійну таємницю; нести повну особисту і майнову відповідальність за дотримання вимог законодавства; 

За порушення нотаріусом норм цього Кодексу до нього можуть бути застосовані такі заходи громадського впливу: громадське зауваження;  громадська догана. 

70. 17 листопада 2007 року рішенням Конференції Української нотаріальної палати затверджено Кодекс професійної етики нотаріусів України.

Цей Кодекс визначає професійні та морально-етичні стандарти нотаріальної діяльності і особистої поведінки нотаріусів, розуміння нотаріальною спільнотою публічно-правового призначення та відповідального характеру нотаріальної діяльності, а також високих вимог до виконання професійного обов’язку нотаріуса. 

71. штатный работник организации (юридического лица), обеспечивающий соблюдение законодательства, как организацией, так и по отношению к организации со стороны иных участников правоотношений. Какого-либо закона или нормативного акта, определяющего обязанности юрисконсульта, не существует.

72. Це проблема переважно малих міст і районних центрів, де більшість людей так чи інакше знають один одного, періодично спілкуються з різних життєвих питань, можуть бути в дружніх або неприязних відносинах і, що зовсім не виключено, один з них виявиться слідчим, суддею, а інший - підслідним, підсудним. І приятельські стосунки, і неприязні однаковою мірою, можуть заважати виконанню посадових і службових обов´язків. 

«Суддя чи народний засідатель не може брати участь у розгляді кримінальної справи: 1) якщо він є потерпілим,2) якщо він брав участь у даній справі в якості експерта, 3) якщо він особисто чи його родичі зацікавлені в результатах справи;м4) при наявності інших обставин, Етичність проблеми в цих випадках полягає в тому, що слідчий, знаючи про наявність таких обставин зобов´язаний сам заявити керівництву про самовідвід, не очікуючи такої заяви від інших учасників процесу.


Схожі:

1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль
Основні поняття професійної моральності. Характеристика понять моральної свідомості
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з особовим складом СДПЧ-1 по...
ТЕМА Етика,як вчення про мораль. Категорії етики. Службова етика та культура поведінки працівників МНС
1. Давня історія України Позначте науку, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами
Вкажіть галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства
План Поняття та зміст юридична деонтологія Юридична діяльність: поняття та зміст ст
Мораль, на думку Бентама, може бути математично обра­хованою ("моральна арифметика"), а задоволення індивідуального інтересу, вважав...
Естетичний ідеал краси людини
Однак естетичний ідеал як самостійну категорію почали розглядати в епоху класицизму. Філософи і теоретики мистецтва цієї доби наголошували,...
Національно-патріотичні сили Одещини почали об’єднуватися!
Одещини провели установчі з метою створення координаційної Ради громадських організацій регіону
«Кодекс етики та Стандарти практики для члена АФНУ»
Участь в розробці проектів Кодекса етики та Стандартів практики ріелтерської діяльності
Курс етики, 6 клас, урок 31 Галина Вікторівна Бєлоногіна, вчитель історії, етики, правознавства
Конституції України (ст. 10, 11, 12) та Закону України «Про національні меншини в Україні» (ст. 1, 2, 3, 6, 15)
«Українська федерація вчених» КОДЕКС НАУКОВОЇ ЕТИКИ (Проект) Київ 2005 Вступ
В узагальненому та систематизованому вигляді принципи поведінки науковця з точки зору морально-етичних цінностей становлять своєрідний...
1 модуль Предмет культурології
Прикладна, спираючись на фундаментальні знання про культуру, вивчає окремі її підсистеми економічну, політичну, релігійну, художню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка