АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 278.26 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Сторінка1/3
Дата28.02.2016
Розмір278.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежної аудиторської фірми)

«АУДИТ - СЕРВІС ІНК»
щодо річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет» за 2013 рік
Директору ТОВ «Компанія з управління активами «Нью Ессет»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

І. Звіт щодо фінансової звітності
1. Вступ
Основні відомості про КУА


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»

Код ЄДРПОУ

35253505

Організаційно-правова форма

240 Товариство з обмеженою відповідальністю

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

АД №590048 від 29.01.2014 р.

Орган, що видав свідоцтво

Реєстраційна служба Головного управління юстиції в м. Києвї

Дата державної реєстрації нової редакції статуту

Зареєстровано 28.01.2014 р. Реєстраційна служба Головного управління юстиції в м. Києвї № 10661050013008975

Місцезнаходження: юридична адреса

телефон, факс

електронна адреса

02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, оф. 118

(044) 361-99-08

newesset@gmail.com

Банківські реквізити

П/р № 26503110762001 у

АТ «КБ «Експобанк»,

МФО 322294

Основні види діяльності (КВЕД)

66.30 Управління фондами

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

64.92 Інші види кредитування

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами

Лiцензiя Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами інституційний інвесторів (діяльність з управління активами ) Серія АД № 075774, строк дії 24.06.2011р. – 24.06.2016р.

Кількість учасників:

Юридичних осіб


1

Кількість інститутів спільного інвестування, їх назви та коди ЄДРІСІ

 1. ЗДПІФ "Інноваційний розвиток" (код ЄДРІСІ 2311677)

 2. ЗДПІФ "Інвестиційний стандарт" (код ЄДРІСІ 2311678)

 3. ПВНЗІФ "Укрнадра" (код ЄДРІСІ 2331717)

 4. ПАТ "ЗНВКІФ "Корпорація" (код ЄДРІСІ 1331684)

 5. ПАТ "ЗНВКІФ "Прибутковий Актив" (код ЄДРІСІ 1331686)

 6. ПАТ "ЗНВКІФ "Укрінвест” (код ЄДРІСІ 1331685)


Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Нью Ессет» (далі – Товариство), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, Примітки до фінансової звітності, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема, відповідно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки незалежного аудитора», МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація-відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013 №991.
2.Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(с)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
3.Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

4.Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Товариство оцінює фінансові інвестиції у вигляді акцій українських підприємств за собівартістю придбання без урахування можливого зменшення корисності активу згідно П(С)БО № 28 «Зменшення корисності активів». За відсутності активного ринку для конкретного виду активу ми не можемо оцінити, наскільки така оцінка відповідає справедливій вартості згідно вимог П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції».
4.1 Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі 4 «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність справедливо й достовірно, у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік, згідно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення обліку та Облікової політики Товариства.
Пояснювальний параграф
В умовах кризи існує непрогнозованість ситуації щодо фінансового стану Товариства. Суттєва невизначеність може стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Товариства.


ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності Інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013 №991 та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються в НКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528, були виконані аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття:

 • інформації про статутний, власний та резервний капітал;

 • інформації за видами активів;

 • інформації про зобов’язання;

 • інформації про доходи, витрати та чистий прибуток;

 • оцінки дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії щодо складання та розкриття інформації, наведеної в фін.звітності;

 • системи внутрішнього контролю;

 • стану корпоративного управління

- інформації про дії, що відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Фонду та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Цей висновок підготовлено на підставі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки фінансової звітності, та у відповідності з вимогами:

  • ЗУ «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 року N№3125-XIІ (зі змінами і доповненнями);

  • ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996–ХIV, зі змінами і доповненнями;

  • ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-IV(зі змінами і доповненнями);

  • ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. № 448/96-ВР(зі змінами і доповненнями);

  • ЗУ «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.12р. №5080;

  • ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 р. № 249-IV  (зі змінами і доповненнями);

  • Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. N1336;

  • Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1281;

  • нормативів АПУ та інших нормативних актів, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку.


При проведенні аудиту використовувались :

1. Установчі документи.

2. Первинні документи за період з 01.01. по 31.12.2013 р.

3. Журнали операцій по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01 по 31.12.13 р.

4. Головна книга за 2013 р.

5. Фінансова звітність за 2013 рік.
Стан бухгалтерського обліку

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Облік повністю комп’ютеризований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Аудитором були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Перевіркою встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до облікової політики, затвердженої наказом від 08.01.2014 року №01-ОП.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності..
1. Аудит статутного, власного та резервного капіталу
Згідно з Статутом зареєстрованим Шевченківською районною держадміністрацією м. Києва 09.06.2012 р., номер запису про державну реєстрацію №10741050010026002. Статутний капітал Товариства складає 7 100 000,00 (Сім мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок , внески зроблені виключно в грошовій формі. Товариство з обмеженою відповідністю «ОЛІВІЯ КОНСАЛТІНГ» (OLIVIA CONSULTING LLP), номер товариства ОС359777, що знаходиться за адресою: SW19 2RR Сполучене королівство Великої Британії, Лондон, Віндсор Авеню 60, Далтон Хаус, володіє 100% Статутного капіталу.

Висновок про сплату Статутного капіталу зроблено на підставі таких документів:

Згідно з Статутом зареєстрованим Шевченківською районною держадміністрацією м. Києва 04.07.2007р., номер запису про державну реєстрацію № 1 074 102 0000 026002 Статутний капітал товариства складав 44 000 (Сорок. чотири тисячі) гривень. 00 копійок.

На виконання своїх зобов'язань по формуванню Статутного капіталу Учасник товариства Чепурда Сергій Володимирович зробив наступні внески:

Дата

Сума

Реквізити первинного документа

03.07.2007

22000,00

Виписка банку, квитанція про внесення готівки від 03.07.2007 року.

26.07.2007

22000,00

Виписка банку, Док.№1 від 26.07.2007р.

Всього

44 000,00

44 000 (Сорок чотири тисячі) гривень 00 копійок
  1   2   3

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка