Аудиторський висновок


Скачати 81.77 Kb.
НазваАудиторський висновок
Дата18.05.2013
Розмір81.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ХАРКІВІНАУДИТ”

_____________________________________________________________________________________________

Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр аудиторської діяльності № 0267,

рішення Аудиторської Палати України від 22 червня 2001 р. № 102, чинне до 28.04.2016 р. _____________________________________________________________________________________________

м. Харків 61052, вул. К.Маркса, 32, код ОКПО № 21261176, р/р. 26000000075106

ПАТ “Укрсоцбанк”, МФО 300023 м. Київ, 336-85-36

_____________________________________________________________________________________________

Аудиторський висновок


щодо фінансової звітності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» за 2012 рік станом на 31.12.2012 року.

Для користувачів фінансової звітності, в тому числі для керівництва КП «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД».
Вступний параграф

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Харківінаудит» , проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимогам, щодо формування фінансової звітності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» ( далі КП «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» ) за 2011 рік станом на 31.12.2011 року.

Для перевірки повноти та відповідності фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, були надані наступні фінансові звіти КП «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» за 2012 рік: форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”, форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”, форма № 4 “Звіт про власний капітал“, форма № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, первинні документи, документи бухгалтерського обліку.

Основні відомості про Підприємство

1

Повне найменування

Комунальне підприємство «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД»

2

Код за ЄДРПОУ

03062088

3

Місцезнаходження

61052, м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7

4

Дата державної реєстрації

Свідоцтво про державну реєстрацію 17.02.2000 р. Зміна Свідоцтва 18.09.2007 р. ( Серія А01 № 082463)

5

Свідоцтво ДКРРФПУ про реєстрацію фінансової установи

№ 1905, реєстраційна справа № 15100729, код фінансової установи – 15


6

Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Серія АВ № 304596 (Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.)


Опис обсягу аудиторської перевірки.

Аудиторську перевірку проведено у відповідності Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. N 140-V;

Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (МСА), зокрема МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА570 «Безперервність», МСА 240 «Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту аудиті фінансових звітів», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»;

Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого Рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360;

Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні;

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 2 липня 2001 року із змінами та доповненнями.
Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за N 565/10845 та змін до цього Положення .
Відповідальність управлінського персоналу

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства несе управлінський персонал. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

В процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.
Думка аудитора (умовно-позитивна)

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Підприємства.

На нашу думку фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан КП «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» станом на 31 грудня 2012 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої умовно-позитивної думки, ми звертаємо увагу на те, що у фiнансовiй звiтностi не вiдображенi резерв сумнiвних боргiв та забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, створення яких передбачено Положеннями (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" та 11 "Забезпечення", нарахування яких могло би призвести до зміни фінансового результату діяльності Підприємства, визначеного на звітну дату.

Також, аудитори не мали змоги спостерiгати за проведенням рiчної iнвентаризацiї, так як вона передувала укладанню договору на аудит, що не дозволяє зробити коригування (при наявності таких) що мали б виявитися необхідними, якби ми змогли перевірити, зокрема, наявність основних засобів.
Безперервність

Розглядаючи фінансові, операційні та інші показники, аудитори прийшли до висновку, що причиною для сумнівів у відношенні безперервної діяльності Підприємства є збитки, отримані підприємством протягом трьох останніх років та зміни в законодавстві й політичної ситуації в країні, які можуть негативно вплинути на умови господарювання.
Інші обов'язки стосовно надання висновку

1. Активи Підприємства станом на 31.12.2012 року складають 4 252,0 тис. грн. Інформація щодо активів Підприємства розкрита в фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БОУ. Станом на 31.12.2012 року активи підприємства складаються з основних засобів, дебіторської заборгованості та грошових коштів. Найбільшу питому вагу у складі активів займають основні засоби - 61,5%. Дебіторська заборгованість, чиста реалізаційна вартість якої дорівнює її первісній вартості, є поточною і станом на 31.12.2012 р. складає 1 189,0 тис.грн.

2. Зобов’язання Підприємства станом на 31.12.2012 року складають 927,0 тис.грн., в яких короткострокові кредити банків займають 97%, є поточними. Питома вага зобовязань у складі загальних пасивів Підприємства дорівнює 21,8 відсоткам. Інформація щодо зобов’язань Підприємства розкрита в фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.

3. Станом на 31.12.2012 року загальний розмір власного капіталу складає 3 325,0 тис.грн.., ( статутний капітал – 2 960 тис. грн., непокритий збиток – 365,0 тис. грн.), що є більшим мінімального розміру вимог Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за N 565/10845 та змін до цього Положення мати власний капітал не менше 200,0 тисяч гривень.

Інформація щодо власного капіталу Підприємства розкрита в фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.
4. Статутний капітал КП «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» станом на 31.12.2012 року сформовано у повному обсязі, достатньому для провадження діяльності. Сума внесеного Статутного капіталу станом на 31.12.2012 р. складає 2 960 тис. грн. ( два мільйона дев’ятсот шістдесят тисяч) грн. 00 коп.

5. Наявні чисті активи КП «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД» станом на 31.12.2012 р. складають 3 325,0 тис.грн. і є вищими ніж Статутний капітал Підприємства ( 2960,0 тис.грн.), що свідчить про ефективне використовування внесеного капіталу з ціллю отримання прибутку, забезпеченню інтересів кредиторів, збереження Статутного капіталу на рівні заявленого.
6. Протягом 2012 року відбулись дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, а саме:

- Зміни у складі керівництва. Головним бухгалтером підприємства замість Перерви С.В. призначена Чеботарьова Г.С. (Наказ № 27-ОС від 11.05.2012 р.).

7. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-11 від 16.07.1999р., затвердженим національним стандартам та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку в Україні . Фінансова звітність складається у відповідності з Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України. Фінансовий результат від звичайної діяльності склав – 214,0 тис. грн. збитків.

Бухгалтерський облік доходів ведеться відповідно до норм П (С)БО 15 зі змінами та доповненнями та Положення про бухгалтерський облік Підприємства.

Облік витрат Підприємства ведеться відповідно до норм Положення (стандарту ) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318, та Положення про бухгалтерській облік операцій Підприємства. Відображення витрат Підприємства за 2012 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 без використання 8-го класу рахунків.
Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг «ХАРКІВІНАУДИТ».

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги - № 0267 від 22 червня 2001, діє до 28.04.2016 р.

Свідоцтво про внесення в реєстр ДКЦПФРУ АБ № 000218 від 15.03.2007 р., дійсне до 28.04.2016 р.

Інформація про аудитора (керівника): Сертифікат аудитора серія А № 001765 виданий 27.12.1994 р., продовжений до 27.12.2013 р. Свідоцтво ДКРРФПУ серія А № 00585 від 27.07.2004 р., продовжене до 27.12.2013 р.

Місцезнаходження : 61174 м. Харків , вул.. Карла Маркса,32

Тел.3368536

Договір на проведення аудиту № 25/12 від 25.12.2012 р.

Дата початку проведення аудиту – 11.04.2013

Дата закінчення проведення аудиту – 15.04.2013 р.

Генеральний директор

ТОВ «Харківінаудит» Г.А.Горбарукова

15.04.2013 р.


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка