АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 160.56 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата25.05.2013
Розмір160.56 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Керівництво


КЕРІВНИЦТВО КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ПРО РІЧНУ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
ТА РІЧНІ ЗВІТНІ ДАНІ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ДЕРЖФІНПОСЛУГ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ,
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “ІНТЕР”
СТАНОМ НА “31” ГРУДНЯ 2012 РОКУм. Донецьк 7 лютого 2013р.

Згідно Договору про надання аудиторських послуг № 704/01/13 від 14 січня 2013р. ми провели аудит річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки “Інтер”, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за даними фінансового обліку та звітності за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року станом на 31 грудня 2012 року, що додається, яка включає баланс на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік та звіт про власний капітал за 2012 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік та річні звітні дані кредитної спілки “Інтер” за 2012р.
1. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”

Зареєстрована Виконкомом Київської районної ради м. Донецька рішенням № 625/2 від 01.10.2001р.

Код за ЄДРПОУ – 31714676

Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (дійсне до 29.09.2016р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України від 30.11.2001р. № 104, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 29.09.2011 р. №239/3.

Свідоцтво серії АВ № 000001 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (дійсне до 29.09.2016р.), унесено до реєстру відповідно до рішення НКЦПФР від 12.01.2012 р. № 15.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, що ТОВ “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс” пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність (згідно рішенню АПУ від 05.07.2012 №252/4)

Місцезнаходження: 83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8

Тел./факс: (062) 337 56 57

Керівник – Марченко Юлія Володимирівна

Сертифікат аудитора серії А № 004736 (чинний до 22.06.2015р.), видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22.06.2001 р. №102, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2005 р. №149/2 та рішенням Аудиторської палати України від 29.04.2010 р. №214/3.

Свідоцтво серії А № 000042 від 24.05.2004р. про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Марченко Ю.В. (дійсне до 22.06.2015р.), унесено до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 19.05.2004 р. № 648, строк дії свідоцтва подовжено розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2005р. № 4236, від 22.07.2010р. № 598.

2. Основні відомості про кредитну спілку

Таблиця 1. Основні відомості про кредитну спілку “Інтер” станом на 31.12.2012р.

№ з/п

Показники

Дані


1

Повна назва

Кредитна спілка “Інтер”


2

Код за ЄДРПОУ

25606844


3

Місцезнаходження


86600, Донецька обл., м. Торез, вул.Поповича, буд.6, кв.19

4

Дата реєстрації (перереєстрації)

зареєстровано Донецьким обласним управлінням юстиції, свідоцтво № 352 від 16.09.1998 р.

перереєстровано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, рішення № 1594 від 20.07.2004 р.

5

Дата внесення змін до установчих документів

Зміни зареєстровано 20.07.2004р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, реєстраційний № 14100613

6

6.1.

6.2.

Основні види діяльності

За Статутом

КВЕД • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;

 • надає кредити членам спілки на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;

 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;

 • надає кредити іншим кредитним спілкам та ін. • 64.92 - інші види кредитування

7

Чисельність працівників

Станом на 31 грудня 2012 року загальна чисельність працівників становить 3 особи

8

Банківські реквізити

Кредитна спілка має 1 банківський рахунок:

 • поточний рахунок № 26508051117101 у Торезькому відділенні Донецької філії ПАТ «Брокбізнесбанк», МФО 335678

9

Наявність відокремлених підрозділів

Станом на 31.12.2012 р. кредитна спілка “Інтер” має відділення у м.Сніжне, що зареєстровано виконавчим комітетом Торезької міської ради Донецької області. Відділення не має поточного рахунка, самостійного балансу та печатки, бухгалтерія централізована знаходиться у м.Торез

10

Наявність ліцензій на здійснення діяльності

Детальна інформація щодо ліцензій (номери, серії, термін дії та ін.) наведена у п.7 аудиторського висновку “Проведення аудиту”


4. Відомості про умови договору на проведення аудиту
3. Відомості про умови договору на проведення аудиту
3.1.Дата та номер договору на проведення аудиту

Договір № 704/01/13 на проведення аудиту укладено 14 січня 2013р.

Договір відповідає вимогам Міжнародного стандарту контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг № 210 (МСА).
3.2. Період, яким охоплено проведення аудиту

Аудит проводився за даними фінансового обліку та звітності за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.
3.3. Дата початку та дата закінчення аудиту – початок перевірки - 14.01.2013р., закінчення перевірки - 07.02.2013р.
4. Мета проведення аудиту – висловлення незалежної думки щодо достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішні положення суб’єкта господарювання) річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки “Інтер”, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг станом на 31.12.2012р. за даними фінансового обліку та звітності за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.
5. Опис обсягу аудиторської перевірки.
Перевірка здійснювалась відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 800 “Особливі міркування – аудити фінансової звітності, скаженої відповідно до концептуальних основ спеціального призначення”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості, що не аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації” та інші МСА (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні акти на дату складання висновку). Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річній фінансовій звітності та річних звітних даних кредитної спілки, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Аудиторами проводилися процедури оцінки ризиків, тести заходів контролю, процедури по суті та інші.

При проведенні аудиту, аудитори керувались Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні акти на дату складання висновку), Порядком складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 177 від 25.12.2003р., Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5202 від 27.12.05 р. (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006р. № 6314), з урахуванням змін і доповнень, внесених в перелічені нормативні акти на дату складання висновку. Були також використані інші законодавчі та нормативні акти, документи Нацкомфінпослуг.


Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка надає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
6. Проведення аудиту.
Аудитори перевірили фінансову звітність за період з 01 січня 2012р. по 31 грудня 2012р., яка показує фінансовий стан кредитної спілки за 2012 рік, а також звітні дані, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг кредитною спілкою за 2012 рік.

Ми не гарантуємо достовірність та повноту наданих документів, вивчених нами. Відповідальність за повноту та достовірність наданих документів та звітності несе керівництво кредитної спілки. В обов’язки аудиторів входило висловлювання думки щодо цих фінансових звітів та річних звітних даних на підставі аудиторської перевірки наданих документів.

У відповідності з діючими нормативами аудиторську перевірку було сплановано та проведено з метою одержання достатніх доказів того, що фінансовий звіт за перевіряємий період не містить суттєвих помилок.

Аудиторам було надано таку документацію:


 • Угода засновників про створення Кредитної спілки “Інтер” від 06.07.1998р.;

 • Статут Кредитної спілки “Інтер” (прийнято загальними зборами членів: Протокол № 1 від 06.07.1998р., зареєстровано управлінням юстиції у Донецькій області свідоцтво № 352 від 16.09.1998 р.);

 • Статут кредитної спілки “Інтер” (нова редакція) (затверджено рішенням загальних зборів кредитної спілки “Інтер” протокол № 8 від 10.04.2004р., зареєстровано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, реєстраційний № 14100613, від 20.07.04р.);

 • Довідка АБ № 667159 з Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі довідки 07.02.2013р.;

 • Свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян від 16.09.1998р. № 352, видане Донецьким обласним управлінням юстиції;

 • Свідоцтво про державну перереєстрацію кредитної спілки, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, реєстраційний № 14100613 від 20.07.04р., рішення про державну перереєстрацію № 1594 від 20.07.04р.;

 • Свідоцтво серія А00 № 490515 про державну реєстрацію юридичної особи;

 • Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 677197 від 08.11.2011р.;

 • Наказ про формування облікової політики на 2012 рік № 139 від 23.12.2011р.;

 • Наказ про проведення інвентаризації № 141 від 31.10.2012р.;

 • Банківські документи та інші первини документи (вибіркові спостереження) за 2012 рік;

 • Журнали-ордера і Головна книга по рахункам бухгалтерського обліку за 2012 рік;

 • Баланс на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік та звіт про власний капітал за 2012 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік;

 • Звітні дані кредитної спілки за 2012 рік (Додаток 1-7).


Надана аудиторам інформація достатня для висновку.
7. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність та річні звітні дані кредитної спілки . Відповідальність аудитора.

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки “Інтер” станом на 31 грудня 2012 року з метою висловлення незалежної думки щодо достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішні положення суб’єкта господарювання) згідно з вимогами користувачів. Формування фінансової звітності було здійснено управлінським персоналом відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а саме: П(С)БО України, Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до законодавства України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення умовно-позитивної думки щодо цієї річної фінансової звітності та звітних даних кредитної спілки на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядаємо заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного надання даних, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятість облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.
8. Висловлення думки про надання впевненості щодо річних звітних даних кредитної спілки, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг кредитною спілкою; висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних кредитної спілки Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 177 від 25.12.03 р.

Під час проведення аудиту були надані річні звітні дані кредитної спілки за 2012 р. у складі:

 • загальна інформація про кредитну спілку за 2012 рік (додаток 1),

 • звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2012 рік (додаток 2),

 • звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2012 рік (додаток 3),

 • звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2012 рік (додаток 4),

 • розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за 2012 рік (додаток 5),

 • звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2012 рік (додаток 6),

 • звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2012 рік (додаток 7).


Аудитори відмічають, що у Звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2012 рік (Додаток 3) згорнуто відображено сальдо за рахунками бухгалтерського обліку 64 „Розрахунки за податками й платежами” та 65 “Розрахунки за страхуванням”. Це призводить до перекручення розміру активів та пасивів кредитної спілки, що відображені у рядках 130 „Інші непродуктивні активи”, 220 „Нарахована заробітна плата та обов’язкові платежі” та 230 „Інші зобов’язання, на які не нараховуються проценти” Додатку 3. Вищезазначені суми є дуже незначними відносно валюти балансу та не мають всеохоплюючого характеру.

По всім іншим моментам, ніж зазначені в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) зауваження, кожна складова звітних даних кредитної спілки за 2012 рік відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 177 від 25.12.03 р. із змінами та доповненнями, та іншим нормативно-правовим актам, на підставі яких вони складаються.

Дані окремих додатків річних звітних даних кредитної спілки за 2012 рік порівняні між собою. Дані звітних даних кредитної спілки за 2012 рік відповідають даним річної фінансової звітності, складеної на підставі даних бухгалтерського обліку за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року станом на 31.12.2012р., з урахуванням особливостей визначення показників доходу, нерозподіленого доходу (збитку) та активів у звітних даних кредитної спілки.
9. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Одним із недоліків наданої фінансової звітності є недостатність обсягу інформації, яка обов’язково має розкриватися у фінансовій звітності. Так, фінансова звітність кредитної спілки „Інтер” не містить опису облікової політики, що застосовувалась, та розкриття інформації щодо активів, зобов’язань та власного капіталу товариства, як це передбачено П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Ми зазначаємо, що при проведенні аудиторської перевірки фінансової звітності кредитної спілки „Інтер” виявлено не нарахування резерву відпусток. Оскільки це нарахування (або його відсутність) опосередковано впливає на розмір власного капіталу та є порушенням методології бухгалтерського обліку, аудитори вважають за доцільно надати умовно-позитивний аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора).

На думку аудиторів це викривлення в сукупності є суттєвим, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності кредитної спілки.
12. Висловлення умовно-позитивної думки щодо достовірності у всіх суттєвих аспектах та відповідності чинному законодавству річної фінансової звітності та звітних даних кредитної спілки “Інтер” станом на 31.12.2012 року
Ми провели аудиторську перевірку балансу кредитної спілки “Інтер” станом на 31.12.2012 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до фінансової звітності за 2012 рік, а також річних звітних даних кредитної спілки за 2012 рік. Відповідальність за ці звіти несе управлінський персонал кредитної спілки. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України, зокрема, Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Мінфіном України.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фактичне виконання зобов’язань з формування фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо фактичного виконання управлінським персоналом кредитної спілки зобов’язань з формування фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки відповідно до вимог діючого законодавства України. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фактичного виконання зобов’язань з формування фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного надання даних, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю кредитної спілки.

Ми отримали обгрунтовану впевненість щодо відсутності у фінансовій звітності та річних звітних даних кредитної спілки “Інтер” суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.

На нашу думку, фінансові звіти кредитної спілки “Інтер” у складі балансу станом на 31.12.2012р., звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік та звіту про власний капітал за 2012 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі 9 „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, складені достовірно в усіх суттєвих аспектах згідно із застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності (Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями) і відповідають вимогам законодавства України, розкривають інформацію та відображають фінансовий стан кредитної спілки, а також результат її діяльності, рух власного капіталу та грошових коштів згідно із застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності.

З урахуванням зазначеного в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) зауваження, кожна складова звітних даних кредитної спілки за 2012 рік відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 177 від 25.12.03 р. із змінами та доповненнями, та іншим нормативно-правовим актам, на підставі яких вони складаються.

Дані окремих додатків річних звітних даних кредитної спілки за 2012 рік порівняні між собою. Дані звітних даних кредитної спілки за 2012 рік відповідають даним річної фінансової звітності, складеної на підставі даних бухгалтерського обліку за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року станом на 31.12.2012р., з урахуванням особливостей визначення показників доходу, нерозподіленого доходу (збитку) та активів у звітних даних кредитної спілки.


Директор ТОВ “Аудиторська фірма Ю.В. Марченко

“Донбас Аудит Сервіс”

незалежний аудитор
7 лютого 2013р.

83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка