"ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"


Скачати 82.55 Kb.
Назва"ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
Дата24.02.2016
Розмір82.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Міністерство освіти і науки України

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Полонійна академія в Ченстохові (Польща)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Національний університет «Львівська політехніка»

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація валеологів»
проводять ХІV Міжнародну науково-практичну конференцію

"ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
14 - 15 квітня 2016 р.
Шановні колеги!
Традиційна Міжнародна науково-практична конференція "Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку" у 2016 році проводиться на базі біологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Конференція присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо проблем вивчення, збереження та формування здоров’я людини.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська.

Усі надіслані матеріали будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції та розміщені на сайті Української асоціації валеологів http://valeolog.net.
Проблематика конференції:

 1. Сучасні проблеми безпеки та здоров'я людини (секція «БЖД»).

 2. Сучасні проблеми педагогічної валеології (секція «Педагогіка»).

 3. Сучасні здоров'язбережувальні освітні технології (секція «Технології здоров’я»).

 4. Сучасні профілактичні та реабілітаційні технології (секція «Реабілітація»).

 5. Фізична культура і здоров’я людини (секція «Фізична культура»).

 6. Екологія та здоров’я людини (секція «Екологія людини»).

 7. Проблематика викладання курсів за напрямом «Здоров’я людини» (секція «Методика викладання»).

 8. Філософські проблеми людинознавства, здоров’я та духовності (секція «Філософія»).

 9. Медична валеологія (секція «Санологія»).

 10. Валеологічні аспекти індустрії здоров'я і wellness-індустрії (секція «Індустрія здоров’я»).

 11. Міжнародне співробітництво в галузі здоров’язбереження (секція «Міжнародне співробітництво»).

Конференція відбудеться у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (Львівська область, м. Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23, біологічний факультет)
Розміщення делегатів відбуватиметься у профілакторії, гуртожитку університету та готелі.

З питань поселення звертатися до

Ковальчук Галини Ярославівни за тел. 097-441-95-74


Для участі в конференції необхідно

до 1 березня 2016 подати до оргкомітету:

1) текст публікації та заявку (згідно з формою, наведеною нижче) в електронному варіанті (відправити на електронну адресу оргкомітету) на одній із робочих мов конференції;

2) скановану квитанцію про перерахування внеску для учасників конференції.

За підсумками конференції планується видання збірника матеріалів конференції, який буде надсилатись учасникам поштою.

За бажанням автори можуть друкувати свої праці в колективній монографії «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» або у Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 1 випуск, 2016 рік.
Під час роботи конференції 14 квітня 2016 р. проходитиме засідання Правління Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація валеологів». У роботі засідання можуть взяти участь всі члени Асоціації, що зареєструвались для участі та сплатили щорічні внески.

Заповнення заявки за такою формою є обов’язковим для всіх учасників!

ЗАЯВКА УЧАСНИКА


Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання

E-mail

Сайт (за наявності)

Поштова адреса для відправлення матеріалів

Контактний телефон (бажано мобільний)

Секція, в якій хочете розмістити матеріали

Назва статті

Друк тексту матеріалів у збірнику

Друк статті у колективній монографії

Друк статті у Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна

Потребую поселення у (вказати, де)


Приклад:

Іванов В. В.1, Петров М. П.2

1Інститут здоров'я, завідувач відділом, професор, доктор наук

2Інститут здоров'я, аспірант кафедри громадського здоров'я
00000, м. Київ, вул.. Київська, буд. 100, кв. 100

067-000-00-00

v.ivanov@mail.u

Секція: сучасні профілактичні та реабілітаційні технології
НАЗВА СТАТТІ

Анотація…

Текст…


Вимоги до оформлення статей у збірнику матеріалів конференції:
Матеріали публікації обсягом до 3−х сторінок повинні бути представлені на одній із робочих мов конференції (українською, польською, англійською, російською). Текст статей друкується у форматі А4 в текстових редакторах Word, for Windows (6.0-7.0), поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, ліве та праве – 2,5 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 , інтервал 1,0.

Таблиці, графіки, рисунки, фотографії, діаграми повинні мати назву, нумеруються і подаються по тексту статей з посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен перевищувати розміри аркуша А4. Штрихові рисунки повинні бути чіткими, виконані тушшю на білому папері або роздруковані лазерним принтером високої якості.

Автори повинні дотримуватися такої структури представлених матеріалів: коротка характеристика тієї галузі знань, яка висвітлюється в матеріалі; мета роботи, методики дослідження. Наявність у матеріалах експериментальних даних передбачає висвітлення результатів дослідження та їх обговорення. Кожна стаття повинна мати логічний висновок. Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних та орфографічних помилок.

Інформацію про методику, діагностичний комплекс або оздоровчу компанію можна доповнити фото чи логотипом компанії.
Вимоги до оформлення статей у колективній монографії:

 1. Параметри сторінки: ліве поле – 25 мм, праве поле – 25 мм, верхнє поле – 25 мм, нижнє поле – 25 мм.

 2. Формат паперу – А4, шрифт – Times New Roman (кегль 12 пт, інтервал 1,0). Обсяг статті – не менше 8 та не більше 12 сторінок друкованого тексту.

 3. Абзац – 1, 27 мм, вирівнювання тесту по ширині сторінки.

 4. Нумерація сторінок – тільки олівцем у верхньому правому куті сторінки (в електронному варіанті сторінки статті не нумеруються!).

 5. Таблиці, графіки, рисунки, фотографії, діаграми повинні мати назву, нумеруються і подаються по тексту статті з посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен перевищувати розміри аркуша А4. Формули мають бути виконані за допомогою редактора формул Equation.

 6. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами (Офіційна транслітерація, затверджена Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. № 55).


Порядок розміщення матеріалів статті у колективній монографії

УДК

Ініціали і

прізвище (а) автора (ів)

Повна назва установи

та її адреса, країна

e-mail

Назва статті

Ключові слова (не більше 10-ти)

Власне текст

Література

Резюме (мовою статті та англійською мовами: прізвище (а) автора (ів), назва статті, текст резюме)

Для статей експериментального характеру передбачаються такі розділи:

вступ, матеріал і методика досліджень, результати дослідження та їх обговорення, висновки, література, резюме. Прізвище (а) автора (ів), назва статті і текст резюме – мовою статті та англійською мовами.

Оформлення тексту

Всі умовні позначення, а також літери грецького та інших алфавітів, необхідно виразно віддрукувати відповідними знаками або написати від руки.

Малюнки і текстові таблиці слід нумерувати арабськими цифрами, в порядку першої згадки писати скорочено: мал.1, табл. 1 і т.д. Якщо малюнок один чи таблиця одна, то в тексті зазначається: таблиця, малюнок. Посилання на літературу подається у квадратних дужках за номерами у списку літератури – []. Список використаних літературних джерел складається згідно вимог ВАК України.
Вимоги до оформлення статей у Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна
Умови оформлення та подання статей у фаховий збірник «Вісник Харківського національного університету, серія Валеологія: сучасність і майбутнє», розміщені на сайті http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/val_visnyk.html
При недотриманні зазначених вимог рукописи не приймаються до розгляду. Матеріали, що не відповідають тематиці збірника, колективної монографії чи Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна будуть відхилені.

Вартість участі у конференції:

Організаційний внесок за участь у конференції: 250 грн. (стаття у збірнику матеріалів конференції та набір канцтоварів), для членів Української асоціації валеологів 200 грн. за умови регулярної сплати членського внеску, включаючи внесок за 2016 рік у розмірі 50 грн. на рік. Організаційний внесок для іноземних учасників – 40 .

За умови заочної участі у конференції організаційний внесок становить 150 грн. (сертифікат, друк та розсилання збірника матеріалів конференції), для іноземних учасників – 20 Є.
Вартість друку статті у колективній монографії:
Вартість друку кожної сторінки статті у колективній монографії становить 30 грн., (для іноземних учасників) – 2 €.
Вартість друку статті у Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна:
Вартість друку кожної сторінки статті у Віснику становить 30 грн., (для іноземних учасників) – 2 €.
Матеріали до збірника конференції надсилати за адресою: E-mail: valeoonline14@yandex.ru

Статті до колективної монографії надсилати за адресою: E-mail: vasylstakhiv@ukr.net

Статті до Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна надсилати за адресою: E-mail: valeoonline14@yandex.ru
Організаційний внесок за друк матеріалів конференції та членські внески до Української асоціації валеологів

відправляти переказ коштів на карту Приватбанк 5168 7553 9361 4660

на ім’я Місько Маргарита Миколаївна

тел. : 095−034−94−02 Місько Маргарита Миколаївна

або

відправляти поштовим переказом на адресу:

61002, м. Харків, вул. Червонопрапорна 7/9, кв. 90,

Бельорін-Еррері Олександрі Михайлівні

тел.: 063-475-01-34З додаткових питань конференції звертатися за тел. :

067-743-05-57 або 095−466−08−28 Тимченко Ганна Миколаївна

063-475-01-34 Бельорін-Еррера Олександра Михайлівна
Кошти за друк статті у колективній монографії

відправляти поштовим переказом на адресу:

82100, м. Дрогобич, вул. Шевченка 23, біологічний факультет, Хомяк Галині Михайлівні.

З додаткових питань звертатися за тел. :

067-275-31-99 Стахів Василь Іванович

097-441-95-74 Ковальчук Галина Ярославівна
Всю відповідальність за зміст інформації, що подається в матеріалах конференції,

несуть автори!

Схожі:

Сучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області
Конярство в Україні завжди було галуззю загальнодержавного значення, функціональна спрямованість якої змінювалась в залежності від...
ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ в Україні в контексті сучасності
У статті зроблено спробу показати сучасний стан, особливості та перспективи розвитку патріотичного виховання в Україні
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
Питання до екзамену
Основні напрямки та перспективи розвитку системи управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ...
Дійсно ціни на носії інформації впали до якихось непристойних значень. Умістити на мініатюрну флешку улюблені фільми, музичні кліпи,...
Centro di Coordinamento delle Organizzazioni Ucraine in Italia
Пропозиції до проекту плану організації постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Закордонне...
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Аналітична доповідь
Зелена економіка як нова парадигма економічного зростання у ХХІ столітті та шлях до сталого розвитку
Міністерство освіти і науки україни
Сучасний СТАН ТА ПЕРСПЕКИВИ РОЗВИТКУ БІО- І АГРОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ПОСТІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
"Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці"....
Пл. Св. Юра 5, Львів 79000, Україна, тел./факс: +380 (322) 2615962 e-mail
Сучасний стан і перспективи електронної комерції Поняття «електронна комерція»
У даний час не існує чіткого, єдиного загальноприйнятого визначення електронної комерції. Часто під електронною комерцією мається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка