Наукова робота Порівняльний аналіз системи соціального захисту дітей-сиріт в Україні та США


Скачати 377.96 Kb.
НазваНаукова робота Порівняльний аналіз системи соціального захисту дітей-сиріт в Україні та США
Сторінка1/3
Дата21.02.2016
Розмір377.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3
Наукова робота

Порівняльний аналіз системи соціального захисту дітей-сиріт в Україні та США

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 5

1.1. Аналіз базових категорій дослідження 5

1.2. Поняття «соціальний захист» та критерії його ефективності щодо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 8

РОЗДІЛ 2. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА США 16

2.1. Системні характеристики соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 16

2.2. Порівняльний аналіз нормативно-правової бази захисту дітей: критерії, джерельна база та результати 21

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ВСТУП

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю поширення та впровадження міжнародного досвіду щодо питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у систему соціального захисту України. Аналіз світового досвіду дасть змогу розробити рекомендації щодо впровадження американської моделі соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в досвід роботи українських соціальних служб. В основу дослідження покладено припущення щодо переважаючого декларативного характеру української системи соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета дослідження: дослідити та порівняти нормативно-правові засади системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні та США.

Завдання дослідження:

 • охарактеризувати структуру, критерії та показники «соціального захисту» дітей-сиріт в контексті системного підходу;

 • розробити модель соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на державному та індивідуальному рівнях;

 • проаналізувати нормативно-правову базу системи соціального захисту дітей-сиріт в Україні та США.

Об’єкт дослідження: система соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Предмет дослідження: нормативно-правові засади системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні та США.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури щодо змісту і функцій соціального захисту дітей-сиріт в Україні та США; контент-аналіз нормативно-правової бази захисту прав дітей; проектування моделей соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування на державному й індивідуальному рівнях; порівняння ресурсів та основних характеристик спроектованих моделей; формулювання висновків.

Наукова новизна дослідження: вперше проведено компаративний аналіз основних категорій дослідження в українській та американській науковій літературі; сформовано систему критеріїв, показників та рівнів соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; охарактеризовано соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування як систему та подано його системні характеристики; подальшого вивчення набули питання системного підходу до вивчення соціальних явищ; проблеми нормативно-правового забезпечення соціальних процесів.

Практична значущість: результати дослідження доцільно використовувати у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери при вивченні курсів «Технології соціальної роботи за кордоном», «Соціальний супровід дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», тощо; сформована у роботі система критеріїв, показників і рівнів соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування може бути використана при проведенні соціологічних, порівняльних і соціально-педагогічних досліджень стану соціальної захищеності дітей в Україні та світі.

Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного та емпіричного), висновків, списку використаної літератури (20 джерел, з них 4 – англійською мовою). Загальний обсяг роботи складає 30 сторінок. Робота містить 3 таблиці і 4 рисунки.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

  1. Аналіз базових категорій дослідження

Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежить від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до проблем дітей, їх інтересів та потреб. Одним з критеріїв стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція збільшення кількості дітей-сиріт в Україні, що, у свою чергу, потребує розробки та впровадження інноваційних технологій, які забезпечуватимуть повноцінний соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [3].

У вітчизняній літературі питанням соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування досліджуються В. Ю. Арешонков [14], О. І. Карпенко [6], І. І. Смагіна, Т. М. Смагіна [14], В. Ю. Москалюк [9], Н. М. Шкуратова [5] та інші.

При дослідженні проблеми системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за допомогою аналізу української та американської науково-довідкової літератури, нами було визначено сутність і зміст базових категорій дослідження: «аналіз», «система», «соціальний захист», «система соціального захисту», «діти-сироти» та «діти, позбавлені батьківського піклування» (див. табл. 1.1.), що, у свою чергу, дозволить виокремити основні характеристики системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні та США.

Таблиця 1.1.

Визначення категорій наукового дослідження

Категорії

Дефініції

українська довідкова література

американська довідкова література

Аналіз – Analysis

Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові частини; протилежне синтезу [15]

The resolution of a whole into its parts or elements: opposed to synthesis [19]


Система – System

Ціле, що складається з незалежних частин чи компонентів (елементів), між якими існує тісна взаємодія чи стосунки. Зміни в одній частині чи компоненті системи призводять до змін в інших складових системи [13]

The connection or manner of connection of parts as related to a whole, or the parts collectively so related; a whole as made up of constitutive parts: a railroad system [20]

Соціальний захист Social Security

Сукупність соціальних і юридичних гарантій, метою яких є забезпечення державою для кожного члена суспільства реалізації його основних соціально-економічних прав, передусім права на рівень життя, необхідний для нормального відтворення та розвитку особистості [13]

Government assistance for those who lack economic security through being unemployed or aged or ill or disable etc. [20]

Діти-сироти – Orphan

Діти, в яких померли чи загинули батьки [16]

A child whose parents are dead [20]

Діти, позбавлені батьківського піклування – Сhildren deprived of parental care

Діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в
місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти

There is no definition of the given category


Аналізуючи дані таблиці 1.1., робимо висновок, що, відповідно до української та американської науково-довідкової літератури, існує певна схожість та розбіжність у трактуванні певних понять. Так, категорії «аналіз», «синтез», «система» та «діти-сироти» мають однакове тлумачення в обох країнах. На противагу їм, категорія «соціальний захист» є відмінною й має дещо інше смислове навантаження в цих країнах. Згідно українського законодавства, соціальний захист – це сукупність соціальних і юридичних гарантій, метою яких є забезпечення державою для кожного члена суспільства реалізації його основних соціально-економічних прав, передусім права на рівень життя, необхідний для нормального відтворення та розвитку особистості [13]. Відповідно ж до американських законів, соціальний захист – це, передусім, державна допомога тим, хто потребує економічного забезпечення та супроводу, наприклад, безробітні, престарілі, хворі та неправоздатні особи. Також варто наголосити, що в США, на відміну від України, немає поняття «діти, позбавлені батьківського піклування», а це, у свою чергу, пояснюється специфікою функціонування системи соціального захисту та наданням соціальних послуг в Америці.

Отже, нами проведено компаративний аналіз вживання базових категорій дослідження в українській та американській довідковій літературі. Визначено подібність в розумінні понять «аналіз», «синтез», «система», «діти-сироти» та відмінність у вживанні категорії «соціальний захист»


  1. Поняття «соціальний захист» та критерії його ефективності щодо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Варто зазначити, що в ході дослідження наукової літератури з питання функціонування системи соціального захисту, нами було виділено ще декілька додаткових дефініцій поняття «соціальний захист», з метою подальшого виділення критеріїв його ефективності щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальний захист – це система державних гарантій для реалізації прав громадян на працю і допомогу на час безробіття; на підтримання життєвого рівня через перегляд мінімальних розмірів основних соціальних гарантій за умов зростання цін на споживчі товари і послуги; на надання державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям, які виховують дітей; на матеріальне забезпечення при досягненні пенсійного віку, при тимчасовій або постійній втраті працездатності, втраті годувальника тощо. Певні особливості має соціальний захист окремих категорій громадян: військовослужбовців, інвалідів, державних службовців, ветеранів війни і праці, потерпілих від катастрофи на Чорнобильській АЕС тощо [11].

Соціальний захист – це ефективні засоби, що дають змогу впровадити необхідний рівень солідарності між особами, які отримують доходи, та особами, котрі їх не мають через вік, стан здоров’я та неможливість знайти роботу. [13].

Якщо говорити про зміст та сутність соціального захисту дітей-сиріт в Україні, вважаємо за доцільне охарактеризувати суб’єктів соціального захисту, основні завдання та методи соціально-педагогічної діяльності, що покладаються на державні служби у справах дітей щодо забезпечення повноцінного життя та гармонійного розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; критерії ефективності соціального захисту щодо вказаної категорії.

Варто зазначити, що заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гарантуються, забезпечуються та охороняються державою.

Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складається з: Конституції України, Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування» та інших законодавчих актів, що регулюють правовідносини, пов’язані з наданням матеріальної, соціальної та правової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В Україні існує розгалужена мережа державних органів, на яких покладено обов’язок піклуватися про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема: служби у справах дітей, органи опіки та піклування, органи освіти та науки, управління (відділи) у справах молоді та спорту, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й інші. Основною метою діяльності таких центрів є створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного й різнобічного розвитку дітей і молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб [5].

Головними завданнями соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків визначено:

 • створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дитини;

 • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);

 • організація роботи з питань захисту особистих та майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • активізація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням у дитячому середовищі;

 • зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • розвиток творчого потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей;

 • організація та здійснення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, вжиття негайних заходів щодо їх усунення;

 • формування та поповнення банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню, дітей, котрі опинились у складних життєвих обставинах;

 • ведення обліку всиновлених дітей, дітей під опікою (піклуванням), дітей, які виховуються дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в державних дитячих закладах;

 • ведення банку даних сімей потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

 • розширення мережі дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, підготовка документів, які необхідні для їх створення, призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення;

 • здійснення контролю за умовами утримання, навчання, виховання усиновлених дітей, дітей, над якими встановлено опіку (піклування), взятих у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу [14].

Варто також зазначити, що система соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на державному рівні в Україні була розроблена нами та представлена наступним чином:

 1. Система соціального страхування:

 • мінімальне матеріальне забезпечення витрат на харчування, одяг та взуття (фінансується через Фонд соціального страхування);

 • житлове забезпечення на рівні, не нижчому за встановлені в Житловому кодексі України (реалізується за допомогою комунального та державного резервів);

 • житлове забезпечення дітей після завершення терміну державної опіки у спеціалізованих закладах, якщо вони не мають власного житла (реалізується за допомогою комунального та державного резервів);

 • забезпечення гарантованого першого робочого місця (реалізується за допомогою Фонду зайнятості);

 • разова мінімальна державна фінансова допомога при закінченні дітьми закладу опіки (фінансується через Фонд соціального страхування);

 • мінімальне щомісячне утримання дітей за умови навчання їх у вищих навчальних закладах (фінансується через Фонд соціального страхування).

 1. Універсальні моделі соціальної допомоги:

 • мінімальне медичне обслуговування (фінансується через місцеві та державні бюджети);

 • пільгові умови при вступі до професійно-технічних вищих навчальних закладів (фінансується через державний бюджет).

 1. Система адресних соціальних допомог:

 • Забезпечення дітей іграшками, що сприяють розвитку, спортивним інвентарем, газетами і журналами відповідного дитячого, юнацького, загально пізнавального та виховного спрямування (фінансується через місцеві та державні бюджети);

 • Забезпечення дитини до надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (реалізується за допомогою центрів соціальних служб);

 • Мінімальне грошове забезпечення батьків-вихователів, прийомних батьків (фінансується через Фонд соціального страхування).

 1. Пільги як переважне право.

 2. Соціальний захист через недержавні організації.

 3. Соціальна допомога фондів підприємств.

Державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг дітей та молоді із числа дітей-сиріт здійснюється на підставі відповідних документів, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування – соціальний статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Враховуючи вище зазначене, можна зробити підсумок, що програма надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування спрямована лише на часткове задоволення матеріальних і житлових потреб та зовсім не орієнтована на задоволення базових потреб людини, у тому числі психологічних. Система соціального захисту дітей-сиріт на рівні держави носить характер матеріального забезпечення їх фізичних потреб (у харчуванні, проживанні, опіці), специфіка такої допомоги має знеособлений характер – без врахування конкретних умов життя конкретної дитини-сироти.

Соціальний захист дітей-сиріт

Нормативний компонент

Передбачає рівень розробленості законодавчої бази з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на міжнародному та державному рівнях.

Процесуальний компонент

Передбачає наявність соціальних процесів, що забезпечують захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (соціальний супровід, патронаж)

Рефлексивний компонент

Адекватна оцінка рівня здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування безпосередньо суб’єктами цієї діяльності

Когнітивний компонент

Передбачає рівень громадської думки щодо питання здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Методичний компонент

Передбачає наявність технологій, методів та форм соціальної роботи, що забезпечують здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Інституційний компонент

Наявність в державі відповідних інституцій, що забезпечують здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Рис 1.1. Структура системи соціального захисту дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування

Якщо говорити про критерії соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то, в першу чергу, слід охарактеризувати структуру системи соціального захисту зазначених вище категорій соціально-педагогічної діяльності. Структура системи соціального захисту дітей-сиріт та осіб з їх числа передбачає, на нашу думку, наявність наступних компонентів: нормативний, когнітивний, інституційний, процесуальний, методичний та рефлексивний (див. рис. 1.1.).

Суть нормативного компоненту полягає у рівні розробленості законодавчої бази з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на міжнародному та державному рівнях. Когнітивний компонент являє собою стан громадської думки щодо питання здійснення соціального захисту дітей-сиріт. Інституційний компонент вказує на наявність в державі відповідних інституцій, що забезпечують здійснення соціального захисту вказаних вище суб’єктів соціально-педагогічної діяльності. Процесуальний компонент передбачає наявність соціальних процесів, що забезпечують захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (соціальний супровід, патронаж). Суть методичного компоненту полягає у розробці та практичного використання технологій, методів та форм соціальної роботи, що забезпечують здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Рефлексивний компонент відображає адекватність оцінки рівня здійснення соціального захисту дітей-сиріт та осіб з їх числа безпосередньо суб’єктами цієї діяльності.

На основі структури системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вважаємо за доцільне виділити критерії ефективності соціального захисту щодо дітей-сиріт та осіб з їх числа: законодавчий, технологічний, інституційний та особистісний. Кожен із зазначених вище критеріїв конкретизується за допомогою певних показників (див. рис. 1.2.).

Законодавчий критерій полягає у наявності законодавчої бази, міжнародних та державних нормативно-правових актів, що забезпечуватимуть систему здійснення соціального захисту дітей-сиріт; механізмів реалізації соціального захисту суб’єктів діяльності; прав та обов’язків суб’єктів та об’єктів соціального захисту; ґендерної чутливості.

 • кількість державних та соціальних установ, що забезпечують здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • кількість компетентних спеціалістів, здатних працювати з даною категорією клієнтів;

 • кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що потребують соціального захисту;

 • наявність громадських організацій, що надають допомогу зазначеній категорії осіб

 • задоволеність суб’єктами соціального захисту рівнем надання соціальних послуг;

 • адресність у здійсненні соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • рівні умови для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в отриманні соціальних послуг та їх доступність;

 • висвітлення діяльності у ЗМІ
  1   2   3

Схожі:

Н ІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
України «Про органи і служби у справах дітей», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт...
ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Ціального захисту населення, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського...
Інформація про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо соціального...
Про органи і служби у справах дітей та соціальні установи для дітей", постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007р. №1228...
«Особливості форм життєвлаштування дітей – сиріт і дітей, що залишились...
Державна система утримання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування
Колегія Охтирської районної державної адміністрації Про виконання...
Рішенням тридцять другої сесії Сумської обласної ради п’ятого скликання, рішенням сорок другої сесії Охтирської районної ради п’ятого...
Показники оцінки ефективності виконання Програми захисту прав дітей...
Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів,...
Працівників психологічної служби системи освіти Черкаської області
Робота соціального педагога по попередженню суїцидальної поведінки у дітей та підлітків
Міської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23. 12. 2010 №Р-786/0/3-10 «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних...
Міської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23. 12. 2010 №Р-786/0/3-10 «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних...
Міської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23. 12. 2010 №Р-786/0/3-10 «Про погодження проекту Програми захисту прав дітей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка