ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням обласної ради від 27. 12. 2011 №8/18


Скачати 404.63 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖЕНО рішенням обласної ради від 27. 12. 2011 №8/18
Сторінка1/3
Дата19.03.2013
Розмір404.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


В
ОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА


шосте скликання

РІШЕННЯвід 27.12.2011 № 8/18

м. Луцьк
Про обласну Програму правової

освіти населення на 2012-2016

роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою реалізації вимог статті 57 Конституції України, підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань та на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення”, враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю від 14.12.2011 № 9/9, обласна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обласну Програму правової освіти населення на 2012-2016 роки (додається).

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад розробити місцеві програми правової освіти населення з урахуванням заходів щодо фінансової підтримки правової освіти за рахунок місцевих бюджетів, у межах їх можливостей, та подати вищезазначені програми на розгляд районних та міських рад.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 19.10.2007 №15/6 “Про обласну Програму правової освіти населення на 2007-2011 роки”.

4. Відповідальним виконавцям обласної Програми правової освіти населення на 2012-2016 роки забезпечити в установленому порядку фінансування заходів з її реалізації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю.
Голова ради В. І. Войтович

Оксенчук 78-47-91

ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням обласної ради

від 27.12.2011 № 8/18

Обласна Програма


правової освіти населення на 2012-2016 роки
1.Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Конституцією України кожному громадянину гарантується право знати свої права та обов’язки.

У зв’язку з тим, що у 2011 році закінчується термін дії попередньої Програми на 2007 – 2011 роки постала необхідність затвердження нової Програми правової освіти населення на 2012 – 2016 роки.

Обласна програма правової освіти населення на 2011 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 “Про Національну програму правової освіти населення” передбачає створення необхідних умов для набуття та використання широкими верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу до джерел правової інформації, визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та заходи щодо їх реалізації.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зважаючи на те, що стан правової свідомості і правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до права і правових цінностей, що ними охороняються, залишається значною кількістю правопорушень. У зв’язку з цим виникає потреба посилення виховної ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.
3. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

4. Обґрунтування шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;

активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;

розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;

надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і інших форм власності;

поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;

залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;

сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

систематичного і безперервного поширення серед населення знань про державу, у тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання офіційних збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури.

Строк виконання Програми – п’ять років (з 2012 по 2016 роки), загальний обсяг фінансування – 145000 гривень.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів районів і міст обласного значення та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових дисциплін;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов’язки;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення.

Реалізація Програми сприятиме:

підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому;

формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

поліпшення якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищення ефективності викладення цих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах;

підвищення рівня правової поінформованості населення.
6. Основні напрями реалізації та заходи Програми правової освіти населення

Правова освіта – процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку, це цілеспрямована, систематична діяльність державних органів, громадських організацій і трудових колективів з формування та підвищення у громадян правової свідомості і правової культури.

Усі громадяни України мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується розгалуженою мережею загальних та спеціалізованих навчально-виховних закладів незалежно від форм власності, широким правом інформування населення через засоби масової інформації та культурно-освітні установи.

Правова освіта є обов’язковою в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Правова освіта забезпечується:

активною участю в її організації місцевих органів влади і самоврядування, навчальних закладів області, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;

поєднанням правової освіти із загальною, професійною і культурною освітою, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання;

відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси у правовій сфері;

поєднанням державних і громадських госпрозрахункових і безкоштовних засад правової освіти;

систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про державу і право;

диференційованим підходом до навчально-виховного правоосвітнього процесу.

З метою оперативного вирішення правоосвітніх питань, координації і методичного забезпечення правової освіти в області діє обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування в області за поданням відповідних управлінь юстиції утворюють регіональні міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти, затверджують Положення про них, вирішують інші питання щодо організаційного і матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.

Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації у разі необхідності можуть утворювати відомчі координаційно-методичні ради з правової освіти.

Підготовка викладачів правових дисциплін для загальних навчально-виховних, професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів відповідно до потреб здійснюється вищими навчальними закладами області за замовленням управління освіти і науки облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Для здійснення правової освіти в області використовуються друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, мережа спеціалізованих будинків і бібліотек правової освіти.

Правова освіта починається у сім’ї, дошкільних виховних закладах, де дітям надають початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку та інших осіб.

У сім’ї, дошкільних виховних закладах освіти морально-правове навчання, як правило, носить характер гри. Гра здійснюється на основі програми і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Міністерством юстиції.

Правознавство належить до обов’язкових дисциплін загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Обсяг і зміст курсу правознавства виховних закладів є потребою суспільства у підготовці правосвідомого громадянина, а для професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів і навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів курс правознавства характеризується, крім того, і високими вимогами до кваліфікації працівників.

У навчально-виховних закладах здійснюється широка позакласна і поза аудиторна правовиховна робота, до якої залучаються вчені, юристи, працівники правоохоронних органів, інші фахівці.

Програми правового навчання затверджуються Міносвітою за погодженням з Мін’юстом, обласна програма позакласної роботи з юридичних дисциплін затверджується управлінням освіти і науки облдержадміністрації за погодженням з Головним управлінням юстиції у Волинській області.

З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і організаціях може запроваджуватись правова освіта.

Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.

Для кваліфікованої правової освіти населення області у засобах масової інформації можуть створюватись загальні і навчальні телевізійні і радіомовні програми, випуски, журнали, а також запроваджуватися сторінки, рубрики та інші популярні форми.

Державні заклади культури (центри культури та дозвілля, будинки культури, кінотеатри, бібліотеки та інші) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність.

З цією метою ними за участю органів юстиції, юридичних навчальних і наукових установ, інших державних органів та організацій на громадських або госпрозрахункових засадах створюються університети правових знань, лекторії, кінолекторії, правові клуби, проводяться виставки юридичної літератури, читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Методичні матеріали щодо цієї форми навчання розробляються головним та територіальними управліннями юстиції, обласною міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення.

Напрями реалізації та заходи Обласної програми правової освіти населення на 2012-2016 роки (наведені у додатку до Програми).
7. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою будуть:

розпорядження голови облдержадміністрації про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

щопіврічна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоробок.

Відповідальним виконавцем Програми є Головне управління юстиції у Волинській області.

Виконавці програми: управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної освіти, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, управління МВС України у Волинській області, управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, облдержтелерадіокомпанія, Волинський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, звітують Головному управлінню юстиції у Волинській області про хід виконання програми правової освіти населення на 2012-2016 роки щопівріччя – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, та щороку – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Районні, державні адміністрації та виконавчі комітети міських рад після розробки місцевих програм правової освіти населення на 2012-2016 роки подають вищезазначені програми на розгляд районних і міських рад та звітують про хід виконання програми щопівріччя – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом та щороку – до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом Головному управлінню юстиції у Волинській області.

Головне управління юстиції у Волинській області інформує постійну комісію обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності боротьби зі злочинністю, про хід виконання Програми правової освіти населення на 2012-2016 роки відповідно до плану роботи або необхідності.

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією.


Додаток

до обласної програми правової освіти населення на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 27.12.2011 № 8/18
  1   2   3

Схожі:

ПЛАН з реалізації у 2012 році пріоритетних напрямів Комплексної стратегії...
Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 24...
ЗАТВЕРДЖЕНО: Співголова оргкомітету – начальник територіального управління...
Держгірпронагляду у Закарпатській області, обласної державної адміністрації, обласної Ради профспілок, Фонду соціального страхування...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Україні на 2007 – 2015 роки» (зі змінами та доповненнями), враховуючи Регіональну програму інформатизації «Електронна Дніпропетровщина»...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» (зі змінами та доповненнями), враховуючи Регіональну...
ЗАТВЕРДЖЕНО” Рішенням обласної Експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО від
За офіційними даними Департаменту медичної статистики Міністерства охорони здоров’ я України за останні п’ять років рівень дитячої...
ЗАТВЕРДЖЕНО” Рішенням обласної Експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО...
Васильєва Г. В., практичний психолог Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Внести зміни до регламенту Новоушицької районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 9 грудня 2010 року №1 зі змінами...
Затверджено Рішенням виконавчого комітету міської ради від № ПЕРЕЛІК...
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Затверджено Рішенням виконавчого комітету міської ради від № ПЕРЕЛІК...
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
До Програми підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникового...
Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2010 №1090 «Про затвердження державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка