ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 361.23 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/3
Дата17.04.2013
Розмір361.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник (завідувач) кафедри

загально-юридичних дисциплін

___________________________

«_____» ____________2012 року
ПЛАНИ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

(методичні рекомендації для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»)

Для слухачів Інституту

кримінально-виконавчої служби

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

«____» ___________ 2012 року,

протокол №___

КИЇВ – 2012 рік

плани ПРАКТИЧНих занять

Практичні заняття допомагають слухачам глибше оволодіти нормативно-правовими джерелами господарського права. Плани практичних занять складені з урахуванням сучасних оцінок історичними, юридичними науками господарського права, цивільного права.

На практичному занятті викладач організовує дискусію для розгляду декількох теоретичних питань із застосуванням нормативно-правових актів, заслуховування доповідей та рефератів для вдалого вирішення практичних завдань на занятті.

На практичне заняття передбачено виконання практичного завдання, його обов'язково треба виконати письмово в зошиті з посиланням на конкретну статтю відповідних законів України. Рішення задачі повинно включати наступне:

1. визначення теоретичних положень, які стосуються задачі;

2. визначення законодавчих актів, які можна застосувати для вирішення даної задачі;

3. вирішення задачі по суті, а саме обґрунтувати доцільність застосування, обраних студентом, нормативно - правових актів для вирішення поставленої задачі.

4. якщо в задачі поставленні питання, то дати на них відповіді.

Після виступу слухача по задачі, інші слухачі та викладач можуть поставити питання, що стосуються задачі.

Для підготовки до практичних занять слухач може використовувати нормативно - правові акти та юридичну літературу, яка рекомендується до тем.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Господарські товариства, господарські зобов`язання та господарсько-торгівельна діяльність

Тема 5. Правове становище господарських товариств

Навчальний час – 2 години

Мета заняття: вивчити й опанувати поняття та види господарських товариств, порядок їх утворення.

Основна проблема:правовий статус господарських товариств, прядок організації їх діяльності.
Перелік ключових термінів та понять теми
господарські товариства, види господарських товариств, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальність, товариства з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство


Проблемні питання що складають сутність теми

 1. Поняття господарських товариств. Класифікація господарських товариств.

 2. Поняття учасника господарських товариств. Розмежування поняття учасника та поняття засновника господарського товариства.

 3. Права учасників господарських товариств. Обов’язки учасників господарських товариств.


Теми рефератів, доповідей

 1. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з іншими

формами господарський товариств). Порівняльна характеристика відкритого та закритого акціонерних товариств.

 1. Правовий режим акцій. Види та функції професійних учасників фондового ринку України. Правові засади функціонування Національної депозитарної системи України.

 2. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Порівняльно-правова характеристика товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю.

 3. Особливості правового статусу договірних товариств (повного та командитного).


Завдання до практичного заняття

1. У газеті "Голос України" від 14.03.1998 р. була розміщена інформація про проведення 28.04.1998 р. загальних зборів акціонерів ВАТ "Базис", підписана правлінням ВАТ. В опублікований порядок денний не було включено питання щодо збільшення статутного фонду ВАТ, але у персональному повідомленні, яке було надіслано акціонерам товариства, п. 6 порядку денного містив питання щодо збільшення статутного фонду та внесення відповідних змін у статут. На загальних зборах акціонерів було проголосоване за доповнення порядку денного питанням про збільшення статутного фонду ВАТ шляхом проведення третьої додаткової емісії акцій. Загальні збори проголосували проти збільшення розміру статутного фонду ВАТ. Після проведення загальних зборів правлінням ВАТ було прийняте рішення про збільшення статутного фонду ВАТ шляхом додаткової емісії 4300 акцій (на час прийняття правлінням рішення загальна кількість акцій товариства дорівнювала 78000). В інформації про проведення відкритої підписки було вказано про надання засновникам товариства права на привілеєве придбання акцій третьої емісії. В Книзі реєстрації заявок на придбання акцій третьої емісії реєструвалися заявки акціонерів по мірі їх надходження:

 1. ТОВ "Ресурс" - на 1500 акцій.

 2. ТОВ "Дніпро" - на 2000 акцій.

 3. Лінько Д. С. - на 100 акцій.

 4. ЗАТ "Укрмонтаж" - на 2000 акцій.

 5. Петренко В. П. - на 50 акцій.

Петренко В.П. першим із заявників оплатив 10 % від вартості акцій, на які підписався. Але правління відмовило йому у придбанні акцій на підставі прийнятого рішення про відхилення зайвої підписки.

На підставі рішення спостережної ради товариства в статут ВАТ були внесені зміни щодо збільшення статутного фонду на суму акцій додаткової емісії. Відповідно до статуту ВАТ спостережній раді надавалось право прийняття рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного фонду товариства.

Дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

1) чи мали місто порушення діючого законодавства при проведенні процедури випуску акцій додаткової емісії; хто є відповідальним за ці правопорушення; які правові наслідки вони можуть спричинити;

2) яким має бути рішення суду, якщо Петренко В.П. звернеться з позовом про визнання недійсними договорів купівлі продажу акцій, укладених з акціонерами - ТОВ "Ресурс", ТОВ "Дніпро", гр. Лінько та ЗАТ "Укрмонтаж";

3) який орган ВАТ є компетентним:

 1. приймати рішення про проведення загальних зборів;

 1. визначати порядок денний і публікувати інформацію про проведення загальних зборів;

 1. приймати рішення про зміну порядку денного;

 1. приймати рішення про збільшення статутного фонду;

 1. приймати рішення про прийняття або відхилення зайвої підписки на акції;

 1. приймати рішення про внесення змін до статуту товариства у зв'язку зі збільшенням статутного фонду;

4) які наслідки виходу органу ВАТ за межі своєї компетенції у згаданих вище випадках;

5) з якого моменту зміни у статуті, пов'язані із збільшенням статутного фонду ВАТ, можуть бути зареєстровані компетентним органом державної реєстрації і які документи треба подати для цього.
2. На загальних зборах ЗАТ "Фронтал" було прийняте рішення про нарахування дивідендів за 1999 рік у розмірі 90 грн. на кожну акцію та про виплату дивідендів у формі акцій товариства восьмої додаткової емісії.

ТОВ "Альянс", що є власником 10 акцій ЗАТ, звернулось до арбітражного суду з позовом до ЗАТ "Фронтал" про стягнення дивідендів за 1999 рік у сумі 900 грн. Гр. Донченко, власник 20 акцій ЗАТ, теж звернувся до суду з позовом про стягнення дивідендів за 1999 рік у сумі 1800 грн.

Відповідач не визнав вимоги позивачів. Щодо позову ТОВ "Альянс" відповідач заявив, що загальні збори акціонерів проводились у відповідності до вимог чинного законодавства і прийняли рішення про виплату дивідендів за 1999 рік акціями восьмої емісії та про внесення відповідних змін до статуту товариства (у зв'язку з збільшенням статутного фонду). Представник ТОВ "Альянс" не брав участі у проведенні загальних зборів, але товариство повинно виконувати законно прийняте рішення загальних зборів і не має права вимагати сплати дивідендів у грошовій формі. Відносно позовних вимог Донченко ЗАТ "Фронтал" зазначило, що Донченко придбав акції у 2000 році (за тиждень перед проведенням загальних зборів) і тому не має права на отримання дивідендів за 1999 рік.

Яким має бути рішення суду (обґрунтуйте свою відповідь).
3. Головою правління ВАТ "Україна" Горобцем І.П. від імені товариства був укладений договір про купівлю 100 акцій ВАТ "Рівнериба" на суму 4600000. грн. Акціонер ВАТ "Україна" Грищенко В.Л., якому належить 30 % від загальної кількості акцій товариства, звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним. У позовній заяві було вказано, що голова правління діяв з перевищенням своїх повноважень, так як статутом товариства передбачене обов'язкове затвердження спостережною радою ВАТ договорів, укладених головою правління на суму, що перевищує 1 млн. грн. Питання щодо укладення договору купівлі-продажу акцій "Рівнериба" не виносилося на розгляд спостережної ради ВАТ "Україна". Позивач також посилався на те, що укладений договір спричиняє суттєві збитки ВАТ "Україна" і його акціонерам, оскільки ціна акцій, вказана у договорі, у набагато разів більша ніж їх ринкова вартість.

Дайте відповідь на наступні запитання:

1) які особи мають право на подання позову до суду для захисту інтересів ВАТ;

2) чи буде позов Грищенко В.Л. прийнятий до розгляду і яке рішення має бути винесене судом;

3) який порядок притягнення посадових осіб АТ до відповідальності; до якої відповідальності вони можуть бути притягнені (цивільної, дисциплінарної, кримінальної тощо).
4. Громадяни України Морозов, Рогоза і Шилов вирішили заснувати товариство з обмеженою відповідальністю "Паркан" із статутним фондом у розмірі 30 тис грн. Учасники домовились про внесення наступних вкладів: Морозов - 70 % від розміру статутного фонду (у виді майна), Рогоза - 10 % (у виді майна), Шилов - 20 % (у грошовій формі). Для здійснення реєстрації засновники звернулися у виконком Комінтернівського району міста Харкова, оскільки у цьому районі мав місце проживання Морозов. У орган державної реєстрації засновниками були подані наступні документи: установчий договір, статут, довідка з банку про внесення Шиловим 6 тис. грн. до статутного фонду товариства. За юридичну адресу товариства у документах була вказана квартира, що знаходилась у Жовтневому районі міста Харкова і належала на праві приватної власності гр. Вакуленко (знайомій одного з засновників, що погодилась надати власну квартиру для розміщення офісу товариства). Виконком відмовив засновникам у проведенні державної реєстрації.

Дайте відповідь на наступні запитання:

 1. чи є обґрунтованим рішення виконкому; якими мають бути дії засновників якщо вони не згодні з прийнятим рішенням;

 2. яким чином оформлюється внесення майнових вкладів для формування статутного фонду ТОВ; ким здійснюється оцінка таких вкладів; коли статутний фонд повинен бути повністю сформований; які правові наслідки його несвоєчасного формування;

 3. чи може жиле приміщення (квартира) надаватись юридичній особі для здійснення підприємницької діяльності; яким чином має бути оформлений цей правочин;

 4. яким чином можуть бути змінені установчі документи ТОВ "Паркан" після його державної реєстрації;

 5. яким чином призначатиметься директор ТОВ "Паркан";

 6. як можна оформити вихід Морозова із товариства; які правові наслідки він потягне.


5. Гаркуша, учасник ТДВ "Гарант" з 30 % часткою у статутному фонді, запропонував іншим учасникам викупити його частку за ціною у 10 тис. грн. Пропозиція була надіслана 20.09.1999 р. у письмовій формі на адресу товариства та персонально його учасникам - Петренко і Миколайчуку, яким належали частки у статутному фонді (60 % та 10 % відповідно). Не отримавши відповіді від учасників, 01.11.1999 р. Гаркуша уклав нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу належної йому частки за вказаною ціною з третьою особою - гр. Прохоровим. Але учасники ТДВ відмовилися від прийняття Прохорова у склад товариства і внесення необхідних змін у його установчі документи.

Дайте відповідь на наступні запитання:

1) яким чином має діяти Прохоров для захисту своїх прав;

2) чи може угода купівлі-продажу частки у статутному фонді бути визнана недійсною;

3) чи має ТДВ "Гарант" право привілеєвого придбання частки учасника у статутному фонді;

4) якщо б учасники ТДВ Петренко і Миколайчук погодились придбати частку Гаркуші, то яким чином вона могла би бути розподілена між ними;

5) якщо ТДВ "Гарант" одразу після вступу до нього Прохорова буде визнано банкротом у встановленому законом порядку, то чи буде Прохоров притягнений до особової майнової відповідальності за зобов'язаннями товариства (у разі якщо майна товариства не вистачить для розрахунків зі всіма кредиторами товариства).
6. У 1997 році Росташ Р.О., Миколаєнко Т.С. та ТОВ „Вікна” заснували повне товариство „Росташ та партнери”. В установчому договорі товариства зазначалось, що кожен з учасників вносить до статутного фонду товариства по 1 тис. грн. Кожен з учасників товариства укладав договори від його імені без погодження їх з іншими учасниками. 26.09.2000 р. Росташ Р. О. уклав договір про купівлю акцій ОАО „Мастика” на суму 200 тис. грн. Після укладення цієї угоди Росташ Р.О. подав заяву про вихід зі складу товариства. У заяві він просив учасників виключити його зі складу товариства негайно у зв’язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання. Учасники повного товариства не дали згоди на вихід Росташа О.Р. зі складу товариства і звернулись до суду з позовом про визнання недійсною угоди купівлі-продажу акцій, укладеною Росташем Р.О. У позовній заяві зазначалось, що Росташ Р.О. не мав повноважень на укладення такої угоди (нотаріально засвідченого доручення від інших учасників товариства). Росташ Р.О. у свою чергу звернувся до суду з позовом про спонукання учасників повного товариства „Росташ і партнери” виконати юридичні дії, необхідні для виведення його зі складу учасників товариства (внести зміни в установчий договір товариства та зареєструвати їх у органі державної реєстрації).

Дайте відповідь на наступні запитання:

1. Яким має бути рішення суду по справі щодо визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним?

2. Яким має бути рішення суду по справі щодо виходу Росташа Р.О. зі складу повного товариства?

3. Чи є законною вимога Росташа Р.О. про його вихід зі складу товариства до перебігу трьохмісячного строку, передбаченого ст. Закону „Про господарські товариства” ?

3. Яким чином учасники товариства можуть захистити свої інтереси у даному випадку?

4. Якщо повне товариство у строки, передбачені договором купівлі-продажу акцій ОАО „Мастика”, не здійснить розрахунків за придбані акції, чи може продавець акцій подати позов безпосередньо до Росташа Р.О.

5. Чи може бути Росташ Р.О. притягнений до відповідальності за боргами повного товариства „Росташ і партнери” у випадку визнання товариства банкрутом.

6. Чи зобов’язане повне товариство змінити своє найменування у випадку виходу Росташа Р.О. зі складу учасників?
  1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка