«АУДИТ ЦЕНТР» 58000, м. Чернівці, вул І. Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58


Скачати 148.8 Kb.
Назва«АУДИТ ЦЕНТР» 58000, м. Чернівці, вул І. Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58
Дата17.03.2013
Розмір148.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

« АУДИТ – ЦЕНТР »

58000, м. Чернівці , вул.. І.Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58

р/р.26006000254341 в ПАТ « Укрсоцбанк» , м. Київ, МФО 300023

свідоцтво Аудиторської палати України реєстр № 0088 від 23.12.2010 р.

чинне до 23.12.2015
Аудиторський висновок

про фінансову звітність повного товариства «Альфа » Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» за 2011 рік.
Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Учасникам повного товариства
Аудиторською фірмою «Аудит-Центр» м. Чернівці, що діє на підставі Рішення Аудиторської палати України від 02.02.2006 р. № 159/4, занесена до реєстру аудиторських фірм - суб’єктів підприємницької діяльності України (свідоцтво №0088) та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 000294 серія А, виданий 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2008 року та продовжений розпорядженням Держфінпослуг від 24.04.2008 р № 572 по 24.03.2013 року, проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в фінансових звітах повного товариства «Альфа » Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» за 2011 рік. згідно з нормативними вимогами діючого законодавства України.

Аудиторську перевірку проведено відповідно до вимог розділів V та VІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 рік № 1591 та зареєстрованого Міністерстві юстиції України 05.02.2007 року за № 97/13364 та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 року за № 53/13320.
Основні відомості про аудиторську фірму1

Назва аудиторської фірми

Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит - Центр»

2

Номер свідоцтва та дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, ким видано

Свідоцтво про державну реєстрацію видано Черні-

вецькою міською Радою серія АОО №353549.

Запис про включення відомостей про юридичну

Особу до ЄДР № 10381200000001349

3

Код ЄДРПОУ

14272083

4

Місцезнаходження, код КОАТУУ

58000, м. Чернівці, вул. І.Франка, 26/18 А.

Код КОАТУУ 7310136300

5

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, ким видано

Свідоцтво № 0088 видане Аудиторською Палатою України 23.12.2010 р. за рішенням № 224/3 продовжене до 23.12.2015 р.

6

Дата та номер договору на проведення аудиту

Договір №б/н від 11.04.2012 р.

7

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок – 16.04.2012 р,

закінчення – 18.04.2012 р.

8

Підстава для проведення аудиту

(законодавчі акти)

Чинне законодавство України, зокрема Цивільний

Кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV, Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV, Закони України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ, «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. №3125-ХІІ зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 14.07.2006 р. №140-V, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які підлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської діяльності до фінансової звітності

9

Перелік документів для здійснення аудиторської перевірки

Статутні документи, свідоцтва, бухгалтерські регістри, фінансова звітність, окремі первинні документиВиконання передбаченого договором обсягу робіт здійснював директор аудиторської фірми «Аудит - Центр» Кошара Д. Г.

Аудиторську перевірку здійснено у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.№435-ІY, Господарського кодексу України від 16.01.2003 р.№436- ІY, “ Про аудиторську діяльність “ від 22.04.1993 р. №3125-ХІІ зі змінами та доповненнями. Законом України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” № 996 – XIV від 16.07.1999 р зі змінами та доповненнями і Національними стандартами бухгалтерського обліку в Україні , а також з Міжнародними стандартами аудиту,які підлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської діяльності затверджені Аудиторською палатою України відповідно до рішення від 18.03.2003р. №122. Висновок підготовлено відповідно до переглянутих МСА 700,701,720,800, чинних для аудиторських висновків починаючи з 31.12.2006р, Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями.

Аудиторській перевірці були надано повний пакет фінансових звітів:

 • Баланс станом на 31.12.2011 року – форма № 1;

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік – форма № 2;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік – форма № 3;

 • Звіт про власний капітал за 2011 рік – форма № 4;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік – форма № 5.

 • Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”за 2011 рік – форма № 6

Крім того, в процесі перевірки було використано засновницькі документи підприємства, а також дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, головна книга, матеріали інвентаризації, бухгалтерська звітність даного періоду.

Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних нормативів та стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал повного товариства ««Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг», та ця відповідальність стосується:

а) розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

б) вибору та застосування відповідної облікової політики; та

в) подання облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Відповідальними за надані документи та фінансову звітність за 2011 рік, були:

- з 01.01.2011 року по 08.04.2011 року - Голова Товариства - Мельников Леонід Миколайович; з 08.04.2011 року по 02.09.2011 р.- Хомкович Світлана Олексіївна та з 05.09.2011 року по 31.12.2011 року Воронка Юрій Іванович згідно з протоколом № 7 від 01.09.2011 року.

- Головний бухгалтер відсутній. Відповідно до договору № 2 від 03.11.2011 року на ведення бухгалтерського обліку та подання звітності здійснювало — ТОВ „Бухгалтерська фірма „Приоритет”.

Аудиторська перевірка проводилась 16-18 квітня 2012 року по місцю знаходження товариства: м. Чернівці, вул. Руська, 1 А та в офісі фірми: м. Чернівці, вулиця Івана Франка, 26.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів, наданих аудитору, на основі результатів аудиторської перевірки, яка включає виконання наступних аудиторських процедур:

- здійснення шляхом тестування перевірку доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах за 2011 рік та розкриття інформації;

- підтвердження показників фінансової звітності даним головної книги та відповідним журналам-ордерам, без перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації;

- оцінку принципів бухгалтерського обліку, що застосовуються при підготовці фінансових звітів;

- охарактеризування стану бухгалтерського обліку та звітності, їхня відповідність вимогам діючого законодавства;

- зазначення факту сплати в статутний капітал (повноту та своєчасність);

- визначення обґрунтованості змін в обліковій політиці підприємства, якщо вони відбулись;

- на підставі вищенаведеного, тобто перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності Товариства, висловити думку щодо її достовірності у всіх суттєвих аспектах і про відповідність вимогам законів України та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При укладанні договору на проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за 2011 рік повного товариства ««Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» сторонами було погоджено розмір суттєвості (помилки), тобто невідповідності даних обліку даним фінансової звітності, при наявності яких видається замовнику негативний висновок. Сума такої розбіжності хоча би по одному із бухгалтерських рахунків (статей балансу) погоджена в розмірі 5 відсотків суми, однак у зв’язку з рівнем суттєвої перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує ймовірність, чи навіть можливість того, що будь-які помилки, що мають незначний вплив на фінансовий стан товариства, можуть залишитись незнайденими.

Основні відомості про фінансову установу
Повна назва: Повне товариство ««Альфа » Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» (далі – Товариство).

Скорочена назва: ПТ ««АЛЬФА» Ломбард».

Адреса товариства/місцезнаходження за КОАТУУ: 7310136600 58000, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, Першотравневий р-н, вулиця Руська, будинок 1А.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37032373.

Тел./факс: 551-618.

Засновниками/учасниками Товариства є юридичні особи України.

Засновницький договір про створення і діяльність Товариства затверджено установчими зборами (засновників) учасників 15 березня 2010 року, Протокол № 1 та зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради Чернівецької області 17.03.2010 року за номером запису 10381020000006530 та зміни і доповнення затверджено Протоколом № 2 Загальних зборів Учасників від 18.07.2011 року.

Товариством зареєстровано десять положень про відділення за наступними адресами:

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.001 — м.Чернівці, вул.Стасюка,14

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.002 — м.Чернівці, вул.Ентузіастів,5А

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.003 — м.Чернівці, вул. Руська,201Б

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.004— м.Чернівці, вул.Руська, 248 Б

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.005— м.Чернівці, вул.Александрі,1

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.006 — м.Чернівці, вул.О.Кобилянської,6

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.007 — м.Кіцмань, вул.Незалежності,18

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.008 — м.Хотин, вул.Кліща,80

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.009 — Вижницький район, смт.Берегомет вул.Центральна, 36Є

 • внутрішній реєстраційний код — 37032373.010 — м.Сокиряни, вул. 28 Червня,5.

Товариству надано виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 602891.

Затверджений розмір статутного (складеного) капіталу в сумі 300000 (триста тисяч) грн.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 501 за реєстраційним номером 15102533 від 09.09.2010 року. Фінансову установу зареєстровано відповідно до розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Дата прийняття та номер розпорядження про схвалення рішення про видачу свідоцтва № 696 від 09.09.2010 року. Код фінансової установи: 15.

Основні види діяльності товариства за КВЕД відповідно довідки АА № 439321 з ЄДРПОУ:

65.23.0 Інше фінансове посередництво

Товариство являється платником податку на загальній системі оподаткування. Довідка ДПІ у м. Чернівці про взяття на облік платника податків від 18.03.2010 року № 33377/29-021.
Змістовна частина аудиторського висновку
Стан бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення у компанії заведений по журнально-ордерній формі рахівництва в облікових регістрах встановленої форми методом подвійного запису згідно діючому плану рахунків відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року та зареєстрованої у Мінюсті України 21.12.1999 року за № 893/4186. Облік автоматизовано.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до діючих вимог до складання та подання фінансової звітності в Україні на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені з первинних бухгалтерських документів. Концептуальною основою складання фінансової звітності Товариством використано вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО): П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 391/3684, П(С)БО 2 «Баланс» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 396/3689, П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 397/3690, П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 398/3691, П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 399/3692. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

У звітному періоді Товариство дотримувалось незмінності в обліковій політиці, а також своєчасності при складанні та поданні відповідним адресатам статистичної, податкової та фінансової звітності.

Аудит основних засобів
Облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 року за №288/4509. Інформація по групам основних засобів наведена в Примітках до річної фінансової звітності. Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів становить 16 тис. грн. Балансова (залишкова) їх вартість становить 13 тис. грн. В поточному звітному періоді товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів в сумі 9 тис. грн. Оцінка основних засобів відображена з врахуванням витрат пов’язаних з їх придбанням. У звітному періоді переоцінки основних засобів не проводилось. Сума зносу основних засобів становить 3 тис. грн. Нарахування зносу здійснюється відповідно до наказу про облікову політику Товариства ( наказ № 01/0111 від 04.01.2011 року ), методом та по нормам податкового законодавства. Зношеність основних засобів на кінець звітного періоду становить 18,75 %. На думку аудитора, дані бухгалтерської звітності Товариства відповідають даним регістрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудитора. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх історичної оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 та наказу про облікову політику.
Аудит нематеріальних активів
Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 року за № 750/4043 (із послідуючими змінами та доповненнями). Інформація по групам нематеріальних активів наведена в Примітках до річної фінансової звітності. Станом на 31.12.2011 року первісна вартість нематеріальних активів становить 13 тис. грн. Оцінка їх вартості відповідає сумі витрат пов’язаних з їх придбанням. Переоцінки (індексації) нематеріальних активів у 2011 році не проводилось. Нарахування зносу становить 4 тис.грн.. Балансова вартість даних активів станом на 31.12.2011 року становить 9 тис. грн.
Аудит грошових коштів
Залишки грошових коштів станом на 31.12.2011 року відображено в національній валюті в сумі 205 тис. грн. Залишки коштів підтверджено виписками банків.Аудит власного капіталу
Станом на 31.12.2011 року Товариство володіє власним капіталом в сумі 242 тис. грн., в тому числі із сум:

- Статутного капіталу в розмірі 300 тис. грн.;

- Непокритих збитків поточного періодів в сумі 58 тис. грн.

Облік статутного капіталу ведеться відповідно до діючого плану рахунків на рах.40 «Статутний капітал». Статутний капітал повністю сформовано (складено) відповідно до Засновницького договору.

По результатам фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Товариство отримало чисті збитки в сумі 57 тис. грн.

Відповідно до вищеописаного, аудитор зазначає, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011 року достовірно.
Аудит зобов’язань
Перевіркою встановлено, що Товариство має тільки поточні власні зобов’язання.

Поточні зобов’язання відображені в Балансі фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року за сумою погашення, в тому числі: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 1 тис. грн. В складі інших поточних зобов’язань в сумі 2 тис. грн. станом на 31.12.2011 року обліковуються заборгованість по розрахунках з підзвітними особами та з іншими кредиторами.

Аудитором досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства відповідають вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 року за № 85/4306.
Аудит доходів
Дохід в бухгалтерському обліку відображається в сумі справедливої вартості активів що отримані або підлягають отриманню на підставі первинних документів відповідно до статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно доходів Товариства за 2011 рік, відповідають первинним документам.

В цілому за 2011 рік Товариством отримано інші операційні доходи в сумі 34 тис. грн. – одержані відсотки за зберігання грошових коштів у банках.

Бухгалтерський облік доходів здійснюється в цілому у відповідності до П(С)БО 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за № 860/4153.

Аудитор вважає, що Звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.
Аудит витрат
На думку аудитора, Товариство здійснює облік витрат у відповідності до норм П(С)БО 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 року за № 27/4248. Відображення витрат проводиться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку витрат у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією № 291 від 30.11.1999 року «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Бухгалтерський облік здійснюється на підставі наявних первинних документів у відповідних регістрах (журнали-ордери, відомості).

Витрати Товариства відносяться до адміністративних витрат і за 2011 рік вони склали 84 тис. грн., в тому числі: витрати по оплаті праці в сумі 23 тис. грн., витрати на соціальні заходи в сумі 9 тис. грн., інші операційні витрати в сумі 51 тис. грн. та амортизаційні відрахування в сумі 5 тис. грн. А також інші операційні витрати в сумі 5 тис. грн. – нараховані та сплачені штрафні санкції.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах – ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2011 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.
По результатам звітного періоду Товариство отримала збитки в сумі 55 тис. грн., чистий прибуток (збиток), тобто за вирахуванням податку на прибуток, склав збитки в сумі 57 тис. грн.Висновок
Аудитор вважає, що отримані під час аудиту докази слугують достатньою підставою для висловлення незалежної думки аудитора.

Фінансова звітність повного товариства ««Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» складена у відповідності з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Показники фінансової звітності за 2011 рік відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку Товариства, а також дані окремих форм звітності не суперечать одна одній. Бухгалтерський облік та оцінка активів здійснюється Товариством у відповідності до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку.

На думку аудитора, фінансова звітність повного товариства ««Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» відображає достовірно і повно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 року, справедливо подає інформацію про розмір активів та пасивів, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності України, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Висновок про діяльність підприємства є позитивним.
Аудиторський висновок складено у трьох примірниках, два з яких надано замовнику послуг.

Директор АФ “ Аудит-Центр” Кошара Д.Г.

Голова повного товариства ««АЛЬФА» Ломбард» Воронка Ю.І.

19 квітня 2012 року

м. Чернівці


Схожі:

«АУДИТ ЦЕНТР» 58000, м. Чернівці, вул І. Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58
Аудиторської палати України реєстр №0088 від 23. 12. 2010 р чинне до23. 12. 2015 року
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Анкета для д
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
«Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» за 2012 рік
АУДИТ
Київ, вул. Гарматна, б. 6, ЄДРПОУ 383354037, тел/факс: 538-16-34, E-mail
«Торговий центр «Медсервіс» факт адреса: 79057, м. Львів, вул. Антоновича,128...
Львів, вул. Антоновича,128 тел.:+38 (032) 295-3981 юрид адреса: 79052, м. Львів, вул. Ангарна, 26 тел./факс: +38 (032) 237-9650
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел. (0372) 51-14-01, факс: (0372)52-73-36, е-mail: cv
СТАТУ Т Українського культурно-освітнього центру ім. Iвана Франка
Товариство називається «Український культурно-освітній центр ім. Iвана Франка». Коротка назва: Український Центр
Центральний офіс
Київ, Бізнес центр «Леонардо», 15 поверх, вул. Б. Хмельницького 19/21, тел./факс: +38 044 220 13 70
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка