АУДИТ


Скачати 118.07 Kb.
НазваАУДИТ
Дата08.07.2013
Розмір118.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиФІН-АУДИТ

Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ю03680, м. Київ, вул. Гарматна, б. 6, ЄДРПОУ 383354037, тел/факс: 538-16-34, E-mail: finaudit@mail.ua

П/р 26001001040757 в відділенні «Київська обласна дирекція ПАТ «КБ «УФС», МФО 377777
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Повного товариства «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»

станом на 31.12.2012 р.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Повне товариство «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»


 1. Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ФІН-АУДИТ»

ЕДРПОУ

383354037

Адреса, E-mail

03680, м. Київ, вул. Гарматна, б. 6, finaudit@mail.ua

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр АПУ

№4543 видане рішенням АПУ від 20.12.2012р. №262/3, чинне до 20.12.2017р.


П.І.Б. аудитора, номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора

Скрипніченко Г.С., №003336, серія А виданий рішенням АПУ від 26.03.1998р. №64 чинний до 29.11.2017р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесенню до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

№001894, серія А, виданий 27.12.2012р. розпорядженням НАЦКОМФІНПОСЛУГ №64 чинний до 29.11.2017р.2. Основні відомості про Товариство


Повне найменуванняПовне товариство «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ

36620970

Місцезнаходження (юридична адреса)

03148, м.Київ, вул.Леся Курбаса, буд. 2/13

Дата державної реєстрації


07.09.2009р.

Орган державної реєстрації


Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація


Основні види діяльності

65.23.0 Інше фінансове посередництво

52.48.2 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

52.50.0 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

65.22.0 Надання кредитів

Чисельність працівників на звітну дату

2

Кількість відокремлених підрозділів

-

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

ЛД №493 від 29.07.2010р. (Реєстраційний номер 15102521)

Посада, ПІБ керівника

Директор Бєлінський Андрій Віталійович

Головний бухгалтер

Бєлінська Катерина Олександрівна

Зареєстрований складений капітал

200 000,00 грн.


Кількість учасників

2


Повне товариство «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії (серія АВ №522645) виданої ДЕРЖФІНПОСЛУГ на виготовлення виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), строк дії якої необмежений.

3. Відомості про умови договору на проведення аудиту

У відповідності з договором №01-15/18 від 02.04.2013 р., проведена незалежна аудиторська перевірка повноти, достовірності і відповідності чинному законодавству України та обраній концептуальній основі фінансової звітності Товариства за 2012 рік, а саме:

 • Баланс (форма №1) станом на 31.12.2012 року;

 • Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів( форма № 3) за 2012 рік;

 • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012 рік,

яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керівництвом Товариства.

ТОВ «ФІН-АУДИТ» на підставі чинного законодавства, існуючих Міжнародних стандартів аудиту, Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та умов договору самостійно визначає форми, методи та масштаб виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності Товариства.

Аудиторська перевірка проводилась з 02.04.2013 р. по 08.04.2013 р.

Місце проведення аудиту: 03148, м.Київ, вул.Леся Курбаса, буд. 2/13

4. Відповідальність управлінського персоналу

Відповідальність за підготовку та надання інформації для проведення аудиторської перевірки у відповідності з вимогами МСА № 210 «Узгодження умов завдань з аудиту» несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання фінансової звітності за період, що перевіряється, є:

Директор - Бєлінський Андрій Віталійович

Головний бухгалтер – Бєлінська Катерина Олександрівна
5. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є визначення, чи є прийнятною концептуальна основа фінансової звітності прийнята управлінським персоналом Товариства, для підготовки фінансових звітів. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.
6. Опис перевіреної фінансової інформації

З метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо фінансової звітності Товариства була перевірена наступна фінансова інформація за 2012 рік та інші дані які мають безпосереднє відношення до такої інформації:

 • Статутні та реєстраційні документи;

 • Положення про облікову політику та його застосування;

 • Структура бухгалтерської служби та документообіг;

 • Регістри бухгалтерського обліку;

 • Договори, банківські, касові та інші первинні документи;

 • інші документи які характеризують фінансово-господарську діяльність;

 • Фінансова звітність.


Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
7. Обсяг аудиторської перевірки

В процесі проведення аудиту був виконаний необхідний комплекс процедур відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а саме:

 • планування аудиту;

 • оцінка внутрішнього контролю;

 • ідентифікація та оцінка аудиторських ризиків та визначення рівня суттєвості;

 • визначення аудиторської вибірки;

 • виконання тестів контролю та процедур по суті;

 • виконання аналітичних процедур;

 • аналіз робочої документації;

 • контроль якості виконання завдання;

 • складання аудиторського висновку,

та інші.

МСА вимагають, щоб планування та виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності Товариства було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в звітах суттєвих помилок. Під час виконання завдання зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів обґрунтування сум та інформації, розкритих в фінансовій звітності Товариства. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку про надання впевненості щодо річної фінансової звітності Товариства.

Даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА №700 Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, які затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. N 6337.

З урахуванням рівня суттєвості та інших властивих аудиту обмежень існує ймовірність того, що будь які істотні помилки можуть залишитись не знайденими.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
8. Обставини модифікації висновку

Ми не мали змоги станом на 31.12.2012р. року спостерігати за інвентаризацією наявних запасів, фінансових інвестицій, інших активів та отримати аудиторські докази про підтвердження наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, тому, що укладання договору на проведення аудиту було здійснено після закінчення звітного періоду та з обмеженням терміну виконання аудиторських процедур, коли перевірити наявність товарно-матеріальних цінностей, фінансових інвестицій або підтвердити реальність дебіторської заборгованості та провести будь-які важливі процедури після дати балансу є неможливим.

9. В И С Н О В О К

Аудиторами підтверджується, що фінансова звітність Повного товариства «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2012 р. з урахуванням параграфу 8, відображає справедливо й достовірно його фінансовий стан відповідно до обраної концептуальної основи – Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
10. Власний капітал

Станом на 31.12.2012р. власний капітал Товариства становить 198 тис.грн. та складається з наступних статей:

 • Статутний (складений) капітал – 200 тис.грн.;

 • Непокритий збиток – ( 2 ) тис.грн.

Вартість чистих активів становить 198 тис.грн., що на 2 тис.грн. менше від Складеного капіталу Товариства.

Станом на 31.12.2012р. структура Складеного капіталу Товариства характеризується наступними даними:

№ з/п

Найменування учасника (засновника)

Сума внеску (грн.)

Частка у складеному капіталі (%)

Неоплачений капітал

(грн.)

1.

ТОВ «РЄМ»

100 000,00

50

0,00

2.

ТОВ «АЛД КОМ»

100 000,00

50

0,00
ВСЬОГО:

200 000,00

100

0,00


Складений капітал Товариства сформовано виключно за рахунок грошових коштів.

На підставі даних фінансової звітності Товариства розраховані показники, які характеризують його фінансовий стан.
Показник


Формула розрахунку


Значення показника
1

2

3
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1 (р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620

-*
Коефіцієнт покриття

Ф1 р.260 / Ф1 р.620

-*
Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф1 р.260 / ( Ф1 р.480 + р.620)

-*
Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф1 р.380/Ф1 р.280

1
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) / Ф1р.380

0
Чистий оборотний капітал

Ф1 р.260 – р.620

198
Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225 (або р.190 Ф № 2-м) )/Ф р. 280 (гр.3) + р. 280 (гр. 4))/2

-0,01
Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф1 р.380/(Ф1р.480 + Ф1 р.620)

-*
* Неможливо розрахувати у зв’язку з відсутністю окремих даних.

Отримані значення показників свідчать про те що, станом на 31.12.2012р. фінансовий стан Товариства є незадовільним.

Обмеження щодо розповсюдження

Даний Аудиторський висновок складений для надання регуляторному органу - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Товариству і не може бути розповсюдженим між іншими та використаний для інших цілей.


Дата висновку: 08 квітня 2013 року


Директор Г.С. Скрипніченко

Адреса ТОВ «ФІН-АУДИТ»: 03680, м. Київ, вул. Гарматна, б. 6

Схожі:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность...
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом BDO началась в 1997 году. С августа 2009 года АФ "BDO Баланс-Аудит"...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
АУДИТ
ДРПОУ 36969807, місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, зареєстроване виконавчим...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ядуха В. С
Проведено за наказом МОЗ України від 14. 11. 11 №726 та №324-Адм, відповідним УОЗ ОДА від 28. 11. 11 №417 внутрішній аудит 28. 11....
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Аспірант кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного...
Досліджено поняття аудит ефективності, розглянуто мету, завдання аудита ефективності формування фінансових резервів та результати...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка