ПРАВИЛА


Скачати 64.91 Kb.
НазваПРАВИЛА
Дата27.03.2013
Розмір64.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

Додаток № 1 до наказу № _______


від “_______”____________ 2010 р.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника Директор ІФ ППЛ

управління освіти і науки ОДА

_______________ І. Гаврилюк __________ Н.С. Кішка

“_________”___________ 2010 р. “______”___________ 2010 р.

ПРАВИЛА


прийому до Івано-Франківського

професійного політехнічного ліцею
1. До ІФ ППЛ приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п) "Про ліцензування освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Прийом до Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

4. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія, очолює приймальну комісію директор ІФ ППЛ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи (окремим наказом).

5. Приймальна комісія:

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування; приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

6. Правила прийому до ліцею навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів,

тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

7. Строки проведення прийому в ІФ ППЛ на навчання розпочинається з

01.06.2010р.

8. Вступники подають особисто заяву про вступ до ІФ ППЛ із зазначенням

обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал);

  • медичну довідку за формою 086-у;

  • 8 фотокарток розміром 3х4 см;

  • довідку з місця проживання та про склад сім’ї;

  • направлення з підприємства;

  • копія свідоцтва про народження/паспорта, ідентифікаційного коду;

  • папку;

  • 8 конвертів з марками;

  • 4 зошити в клітинку

  • паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта),

  • документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання .

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

9. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,

організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

10. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж

за п'ятнадцять днів до початку занять.

 1. Прийом до ІФ ППЛ проводиться шляхом конкурсного відбору: за результатами співбесіди або вступних випробувань.

Співбесіди та вступні випробування проводяться відповідно із затвердженим

графіком в період з 16 по 25 серпня.

12. Зараховуються до ІФ ППЛ без вступних випробувань:

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

13. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних

випробувань:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.

14. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

 1. Особи зараховані до ліцею мають право вносити добровільні грошові внески, матеріальні цінності на розвиток матеріально-технічної бази ліцею за власним бажанням (на добровільній основі, згідно статуту).

 2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій/

спеціальностей/ ліцей може проводити додатковий прийом.

 1. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

18. Зарахування до ліцею оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора.

Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

Рішення приймальної комісії своєчасно доводяться до відома вступників.

Оформлення зарахування після конкурсних випробувань супроводжується укладанням договору між учнем, замовником робітничих кадрів (підприємством, установою, організацією) і вступником.

19. Після конкурсних випробувань зарахування до ІФ ППЛ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

 1. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається акт.

 2. Проект плану переліку професій та обсяг прийому на 2010-2011 н. р.
 • на базі 9 класів:

 • оператор комп’ютерного набору 25

 • обліковець. Реєстрація бухгалтерських даних 25

 • електромеханік з ремонту та обслуговування

лічило-обчислювальних машин 25

- слюсар-електрик, монтажник електромереж 25

 • слюсар з ремонту рухомого складу 20
 • на базі 11 класів:

 • оператор комп’ютерного набору 25

 • помічник машиніста тепловоза 30

 • токар, оператор верстатів з ПК 20

- слюсар-електрик, монтажник електромереж 25
Правила прийому ІФ ППЛ складені на основі наказу МОН від 06.06.2006р. №441 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»
Погоджено на педагогічній раді 22.03.2010р.

Протокол № 2

Схожі:

Безпека руху безпека життя
Мета: поглибити знання учнів про правила дорожнього руху; повторити основні правила пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів, пасажирів,...
Календарно-тематичне планування
Поняття про технологію. Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Уроку з Охорони праці. Тема: Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій
Мета: навчити учнів дотримуватися правила безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях
ПРАВИЛА благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання...
Правила розроблені на підставі чинного законодавства України, у т ч таких нормативно-правових актів, як
ПРАВИЛА утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Правила утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві(далі – Правила) регулюють права й обов’язки громадя в галузі наведення порядку...
Законом N 2709-IV 2709-15
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені...
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого...
Правила визначають основні обов'язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин
«ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ – ЦЕ ЗАКОН ЖИТТЯ»
Обладнання: кросворд, посібник «Правила дорожнього руху України», ілюстрації дорожніх знаків, відеозапис мультфільму, міліцейська...
Офіційні правила участі в Акції «Спортивний місяць з «Сільпо»
Учасниками Акції (далі «Учасник») можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виконали Правила цієї Акції, зазначені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка