ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина


Скачати 85.71 Kb.
НазваПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Дата16.06.2013
Розмір85.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Затверджено

наказом від 07.05.2013 р. № 200ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Лозівського професійного ліцею
1. Загальна частина
1.1. Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування.

1.2. До Лозівського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 (1380-2003-п) "Про ліцензування освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян до Лозівського професійного ліцею здійснюється при наявності ліцензії на первинну професійну підготовку осіб, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними

показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Лозівського професійного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".
2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Лозівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії до початку прийому документів.

2.4. Приймальна комісія:

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Лозівського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлю-вати:

 • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

 • форми навчання;

 • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

 • загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників;

 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.


Перелік професій:
з/п.


Код за державним класифіка-тором України

Назва професії

Вимоги до освітнього рівня вступників

Обсяг прийому

Термін навчання

Освітньо –кваліфіка-ційні

рівні

1

2

3

4

5

6

7

1

7212

Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

9 класів

25 чол.

3 роки

4 розряд

2 розряд2

7433

Кравець

9 класів

25 чол.

3 роки


4 розряд


3

7133

штукатур

9 класів

25 чол.

3 роки

4 розряд

7132

лицювальник-плиточник

3 розряд

7141

маляр

2 розряд

4

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

9 класів

25 чол.

3 роки

4 розряд

5

4112
4115

Оператор комп’ютерного набору.

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

11 класів

25 чол.

1 р. 5міс

І категорія


6

8211

Верстатник широкого профілю

11 класів

25 чол.

1 р. 5міс


3 розряд


7

5141

Перукар (перукар-модельєр)

11 класів

25 чол.

1 рік

2 класу


2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до Лозівського професійного ліцею.
3. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Лозівського професійного ліцею із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту;

 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • довідку з місця мешкання і про склад сім'ї;

 • довідку про ідентифікаційний код;

 • характеристику.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.
4. Умови прийому
4.1. Прийом до Лозівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди.

4.2. Вступні випробування проводяться шляхом порівняння і аналізу середнього балу успішності із додатків до свідоцтва та атестатів про освіту, а також з вступниками можуть проводитись співбесіди.

Прийом документів від вступників починається з 03.05.2012 р. і

завершується 25.08.2012 р.

5. Зарахування
5.1. Зараховуються до Лозівського професійного ліцею без вступних випробувань:

 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право;

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

5.2. Зараховуються на другий і третій ступені навчання поза конкурсом:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 • інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12);

 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.4 Зарахування до Лозівського професійного ліцею оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора.

Зарахування до Лозівського професійного ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.5. Після співбесіди зарахування до Лозівського професійного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та працевлаштування.

6. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Лозівського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли співбесіду. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Лозівський професійний ліцей може проводити додатковий прийом на підставі листа-дозволу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

6.2. Особам, які не зараховані до Лозівського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням правил прийому до Лозівського професійного ліцею здійснюється Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України.

6.4. Правила прийому в Лозівський професійний ліцей розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України", затверджених наказом Міністра освіти і науки України за № 441 від 06.06.2006р.


Заступник директора з НВирР Р.М.Романенко

Схожі:

1 Правила прийому до Лозівського професійного ліцею на 2014 рік розроблені...
Правила прийому до Лозівського професійного ліцею на 2014 рік розроблені відповідно до Типових правил, затверджених наказом Міністерства...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НІКОПОЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
До Нікопольського професійного ліцею (далі НПЛ) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають...
ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для працівників Лозівського професійного...
Відповідно до ст. 43 Конституції України громадяни України мають право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,...
Бізнес-план розвитку Лозівського професійного ліцею на 2013 2015 роки
Розглянуто та прийнято на засіданні педагогічної ради, протокол №1 від 04. 01. 2013 р
БІЗНЕС-ПЛАН розвитку Лозівського професійного ліцею на 2013-2015 роки
Розробка складових елементів бізнес-плану відбулася під час трьох робочих зібрань
Звіт про виконання умов контракту директором Лозівського професійного...
Харківською обласною державною адміністрацією в особі голови обласної державної адміністрації Добкіна Михайла Марковича
О. А. Магденко Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею
Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею Магденко О. А./ Лабораторно-практичні роботи з предмета «Основи діловодства»/...
«Макіївський політехнічний коледж»
Тва України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у МОНмолодьспорту і зареєстрованих у Міністерстві юстиції...
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Звіт директора Амвросіївського професійного ліцею Сисенко Анатолія Михайловича про свою діяльність у 2011 -2012 навчальному році...
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Курс “Організація баз даних та знань” – це складова частина державного стандарту освіти на рівні бакалавра
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка