ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Новоушицької районної ради


Скачати 152.38 Kb.
НазваПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Новоушицької районної ради
Дата07.04.2013
Розмір152.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників виконавчого апарату

Новоушицької районної ради

І. Загальні положення.

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Новоушицької районної ради (далі - Правила) розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов'язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.

2. Правила розроблені згідно статті 43 Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах місцевого самоврядування", Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

3. Правила є обов'язковими для всіх працівників виконавчого апарату районної ради.
II. Порядок прийняття і звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників виконавчого апарату районної ради, на які не поширюється дія Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування".
1. Порядок прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування регулюється відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Прийняття на службу посадової особи місцевого самоврядування на посади п’ятої - сьомої категорій, передбачених статтею 14 зазначеного закону, проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців".

Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється головою районної ради згідно з чинним законодавством.

2. Голова районної ради має право самостійно добирати та приймати на роботу працівників патронажної служби.

Прийняття на роботу всіх інших категорій . працівників, на яких не поширюється дія Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування", здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред'явити:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено законодавством.

4. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

5. При укладенні трудового договору може застосовуватися
обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності
працівника роботі, яку йому доручають виконувати.
Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:

- для посадових осіб місцевого самоврядування - до шести місяців;

- для інших категорій спеціалістів і службовців - до трьох, а для робітників - не більше одного місяця.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

6. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу посадових осіб місцевого самоврядування, приймають Присягу. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на службу посадова особа місцевого самоврядування ознайомлюється із Загальними правилами поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23.10.2000 № 58, про що робиться відповідний запис в його особовій справі.

7. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу зобов'язаний:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

- ознайомити його з цими Правилами;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його
необхідними для роботи засобами;

- довести до працівника правила з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інші правила по охороні праці тощо.

8. На кожного працівника, який відпрацював понад п'ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

9. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється
згідно із законодавством.

10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників виконавчого апарату районної ради мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної ради, а в разі його відсутності - заступника голови районної ради письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, голова районної ради повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Розірвання трудового договору за ініціативою голови районної ради не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету первинної профспілкової організації виконавчого апарату районної ради, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами України, а також у разі:

- відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному чинним законодавством.

Перевибори голови або заступника голови районної ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату.
Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради.

11 .В день звільнення працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням та законодавством, з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
Ш. Основні обов'язки і права посадових осіб

виконавчого апарату та інших категорій працівників.
1. Основними обов'язками посадових осіб та інших категорій працівників виконавчого апарату є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

- забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- додержання прав та свобод людини і громадянина;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;

- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

- дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної ради;

- утримання свого робочого місця та обладнання в чистоті та справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження спільної власності територіальних громад району , комунальної (державної) власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

2. Посадові особи та інші категорії працівників виконавчого апарату мають право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

  • у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівництва виконавчого апарату відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та в судовому порядку;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень).

3. Конкретні обов'язки та права працівників виконавчого апарату районної ради визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

IV. Основні обов'язки керівництва виконавчого апарату районної ради.
1. Керівництво виконавчого апарату районної ради зобов'язане:

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників виконавчого апарату умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін ;

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки,
санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до
законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв'язку з умовами праці;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

У відповідних випадках, передбачених законодавством, керівництво виконавчого апарату здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації виконавчого апарату районної ради.
V. Робочий час і його використання.
1. Тривалість робочого часу посадових осіб та інших категорій працівників виконавчого апарату відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень:

- для працівників виконавчого апарату встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота і неділя;

- початок роботи з 8 години - протягом тижня;- перерва на обід з 12 години до 13 години - протягом тижня, крім чергового в приймальній виконавчого апарату районної ради ; перерва на обід чергового переноситься на одну годину з 13 .00.

- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер -о 17 годині 15 хвилин, в п'ятницю - о 16 годині, напередодні свят робочий день скорочується на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи та інші категорії працівників виконавчого апарату можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, оплата за які здійснюється відповідно до трудового законодавства.

2. Чергування у виконавчому апараті районної ради здійснюється у приймальні голови районної ради з 12-ї до 13-ї години працівниками виконавчого апарату за графіком, що затверджується керуючим справами виконавчого апарату районної ради.

У разі потреби , за розпорядженням голови районної ради може змінюватися порядок і час чергування.

3. Завідувач юридичного відділу виконавчого апарату здійснює облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

4. Керуючий справами здійснює контроль за дотриманням трудової дисципліни працівниками апарату.

5. Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

6. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і головою районної ради може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

7. Відповідно до статті 21 Закону України "Про службу в
органах місцевого самоврядування" посадовим особам надається
щорічна відпустка тривалістю ЗО календарних днів, якщо
законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з
виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому
законодавством. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого
самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка
згідно чинного законодавства.

Посадові особи можуть бути відкликані з відпустки в порядку встановленому чинним законодавством. Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший період, але не пізніше 12 місяців після закінчення року, за який надається відпустка.

8. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників виконавчого апарату встановлюється згідно із Законом України "Про відпустки" та Кодексом законів про працю України.

9. Черговість надання щорічних відпусток визначається
графіками, які затверджуються головою районної ради за погодженням
із профспілковим комітетом первинної профспілкової організації виконавчого апарату районної ради з врахуванням необхідності забезпечення роботи виконавчого апарату і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників виконавчого апарату.

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі.

1. За сумлінну працю у виконавчому апараті, зразкове
виконання службових обов'язків та за інші досягнення в роботі
передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

- встановлення відповідних надбавок, доплат та преміювання;

- нагородження відзнаками районної ради;

- оголошення подяки.

- одноразова винагорода за багаторічну службу в органах місцевого самоврядування.

Застосування заохочень проводиться у порядку, передбаченому статтею 144 Кодексу законів про працю України.
VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.
1. Порушення трудової дисципліни, у тому числі невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, спізнення на робоче місце, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Питання щодо притягнення працівників виконавчого апарату до дисциплінарної відповідальності вирішується головою районної ради за погодженням з профкомітетом працівників районної ради.

2. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до 1 року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;

- догана;

- звільнення з роботи.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної ради безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво виконавчого апарату повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення голова районної ради повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

5. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обмовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників виконавчого апарату.

6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Голова районної ради з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
VIII. Матеріально-технічне забезпечення виконавчого апарату районної ради.
1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради здійснюється відділом бухгалтерського обліку та фінансово- господарського забезпечення.

2.Відділ по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад району та відділ бухгалтерського обліку та фінансово- господарського забезпечення здійснюють заходи по утриманню в належному стані приміщень районної ради, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбанню та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовленню друкованої продукції, забезпеченню працівників виконавчого апарату канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв'язком.

3. Для списання основних засобів та інших матеріальних цінностей у виконавчому апараті районної ради утворюється комісія у складі матеріально-відповідальної особи та інших працівників апарату. Акт на списання матеріальних цінностей затверджує заступник голови районної ради.

4. Для проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, залишків готівки в касі виконавчого апарату районної ради наприкінці кожного року утворюється відповідна комісія.

5. При прийомі на роботу працівники апарату отримують необхідні для виконання їх службових повноважень майно та матеріальні цінності під особисту відповідальність.

6. При звільненні з роботи або при переміщенні працівника з одного службового приміщення в інше, він зобов'язаний узгодити питання передачі та прийому майна і матеріальних цінностей з відділом бухгалтерського обліку та фінансово- господарського забезпечення..

7. Транспортне обслуговування діяльності виконавчого апарату здійснюється автомобілем районної ради. Замовлення на користування автомобілем проводиться працівниками, визначеними керуючим справами виконавчого апарату через приймальну голови районної ради згідно плану роботи ради .
Схожі:

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНА МАЙСТЕРНЯ
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНА МАЙСТЕРНЯ
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
Проведення дня депутата на базі Браїлівської сільської ради за участю голови і спеціалістів виконавчого апарату районної ради
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПРАВИЛ А  ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ   для працівників  середньої...
Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних...
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО...
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТИПОВІ ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для працівників державних...
В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною...
Календарно-тематичне планування
Поняття про технологію. Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці
Вступ. Завдання предмета «Трудове навчання». Елементи культури та...
Знайомство з правилами гігієни і санітарії, поведінку у майстерні і безпеки праці необхідно поводити на першому занятті з трудового...
ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для працівників Лозівського професійного...
Відповідно до ст. 43 Конституції України громадяни України мають право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка