«МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» ВСТУП


Скачати 64.47 Kb.
Назва«МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» ВСТУП
Дата19.04.2013
Розмір64.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
«МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ»

ВСТУП

Маркетинг послуг – непричинна система узгодження послуг, що надаються з послугами, які користуються попитом на ринку і які підприємство здатне запропонувати більш ефективно, ніж конкуренти, отримуючи при цьому позитивний фінансовий результат, тобто прибуток. Підприємства послуг, як правило відстають від фірм-виробників в практичному використанні маркетингу. Сьогодні, по мірі росту конкуренції, збільшення витрат, занепаду якості послуг, все більша кількість організацій обслуговування починають проявляти інтерес до маркетингу.

Мета дисципліни: засвоєння знань щодо розробки маркетингової стратегії й складових маркетингу-мікс (цінова, товарна, асортиментна, комунікативна, розподільча політики) для підприємства сфери послуг.

Завдання курсу:

 • визначення економічного змісту та сутності послуги, як специфічного товару;

 • засвоєння навичок розробки складових маркетингу-мікс для підприємств сфери послуг;

 • ознайомлення з практичними навичками розробки маркетингової стратегії підприємства;

 • практичний аналіз якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються.


ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Принципи, задачі й функції маркетингу послуг

Поняття маркетингу послуг. Задачі й принципи маркетингу послуг. Функції маркетингу послуг. Аналітична функція, виробнича й сбутова функцій. Міжнародні моделі маркетингу послуг. Модель Д.Ратмела, модель П. Ейгліє й Е. Лангеарда, модель К.Грьонсора, модель М. Бітнера. Необхідність маркетинга в сфері послуг.
Тема 2. Економічна сутність, класифікація й основні характеристики послуг. особливості ринка послуг

Економічна сутність послуг. Характеристика послуг. Різниця між товарною продукцією й послугами. Класифікація послуг за Котлером. Класифікація послуг за Ловелоком. Ринок послуг. Особливості ринка послуг. Основні суб’єкти й функції ринку. Сегментація ринка послуг. Сегментація споживачів. Сегментація конкурентів.
Тема 3. Комплекс маркетингу в сфері послуг й особливості його реалізації

Політика ціноутворення. Принципи встановлення ціни. Цілі цінової політики. Стратегія ціноутворення. Основні види цінових стратегій. Основні елементи й етапи розробки цінової політики. Державне регулювання ціноутворення: основні методи. Канали розподілу. Методи залучення споживачів. Просування послуги. Основні канали просування послуги. Ассортиментна політика на ринку послуг.

Тема 4. Маркетингові стратегій підприємства на ринку послуг

Основні школи стратегій. Принципи й етапи розробки стратегії. Міссія підприємства. Стратегічні цілі. Дерево цілей: основні вимоги до його побудови. Матриця SWOT-аналізу. Основні етапи побудови SWOT-аналізу. Загальні характеристики маркетингових стратегій. Базові стратегії в сфері маркетингу послуг.
Тема 5. Зовнішній, внутрішній та інтерактивний маркетинг

Сутність понять зовнішній та внутрішній маркетинг. Основні особливості внутрішнього маркетингу та його важливість для ринук послуг. Сутність „інтерактивного” маркетингу. Особливості зовнішнього маркетингу у сфері послуг. Роль внутрішнього маркетингу на ринку послуг. Необхідність комплексного підходу до впровадження маркетингу на ринку послуг.
Тема 6. Планування та контроль маркетингу сфери послуг

Необхідність планування та контролю маркетингу. Особливості планування маркетингу у сфері послуг. Організаційні аспекти маркетингу на ринку послуг. Зміст та значення контролю маркетингу. Особливості контролю у сфері послуг. Етапи процессу контролю маркетигу. Види маркетингового контролю

.

Тема 7. Маркетинг у туризмі

Основні характеристики ринку туруслуг. Класифікація туруслуг. Структура туристичного ринку. Маркетингові дослідження туристичного ринку. Сегментація туристичного ринку. Молодіжний туризм. Туризм „третього віку”.
Тема 8. Маркетинг аудиторських і готельних послуг

Особливості ринка аудиторських послуг. Етапи здійснення маркетингу аудиторських послуг. Поняття й показники готельного господарства. Готельні послуги в Україні. Стратегії ціноутворення на ринку гостинності. Стратегії цінового регулювання.


Перелік питань до аудиторної контрольної роботи

 1. Значення ринку послуг в сучасній економіці.

 2. Невідділеність послуги від джерела надання. Наведіть приклади.

 3. Маркетингові сратегії: види, сутність.

 4. Класифікація послуг залежно від джерела надання послуги. Наведіть приклади.

 1. Сутність та основні характеристики ринку послуг.

 2. Класифікація послуги залежно від присутності клієнта. Наведіть приклади.

 3. Економічна сутність та характеристики послуги.

 4. Класифікація послуг залежно від мотиву придбання послуги. Наведіть приклади.

 5. Масштаби розповсюдження і значущість маркетингу у сфері послуг.

 6. Класифікація послуг залежно від мотивів постачальника. Наведіть приклади.

 7. Зміст, мета та значення маркетингу у сфері послуг.

 8. Класифікація послуг залежно від форм надання послуг. Наведіть приклади.

 9. Принципи маркетингу послуг

 10. Непостійність якості (неоднорідність) послуги. Наведіть приклади

 11. Функції маркетингу послуг.

 12. Класифікація послуг за рівнем кваліфікації персоналу. Наведіть приклади.

 13. Міжнародна концепція маркетингу послуг Ф.Котлера та її специфіка.

18. Класифікація послуг залежно від класу послуги. Наведіть приклади.

 1. Сутність і мета сегментації ринку послуг.

 2. Класифікація послуг залежно від типу устаткування. Наведіть приклади.

 3. Фактори макросередовища підприємства сфери послуг.

 4. Непостійність якості (неоднорідність) послуги. Наведіть приклади

 5. Маркетингове середовище підприємств сфери послуг, його структура.

 6. Сегментація ринка послуг залежно від поведінки споживачів. Наведіть приклади.

 7. Сегментація ринка послуг за географічним фактором. Наведіть приклади.


Перелік питань до заліку

 1. Необхідність використання маркетингу для підприємст сфери послуг.

 2. Міра розвинутості ринка послуг в Україні. Причини слабких темпів його розвитку.

 3. Необхідність урахування потреб споживачів на ринку послуг.

 4. Необхідність планування маркетингу в динамічних умовах України .

 5. Особливості ринку туристичних послуг України.

 6. Особливості ринку готельного бізнесу в Україні.

 7. Особливості аудитоських послуг в Україні.

 8. Необхідність контролю маркетингової діяльності в Україні.

 9. Визначіть необхідність класифікації послуг за різноманітними ознаками.

 10. Необхідність сегментування ринку послуг, значення цього процессу для підприємства.

 11. Необхідність визначення міссії підприємства, її роль в ефективній діяльності підприємства.

 12. Дерево цілей, його практичне значення для підприємств України.

 13. Матриця SWOT-аналізу, ціль її створення й необхідність використовування.

 14. Необхідність державного регулювання ціноутворення в умовах України.

 15. Методи залучення споживачів, які із них використовують українські підприємства на ринку послуг.

 16. Основні канали просування послуги, які із них використовують українські підприємства.

 17. Маркетингова стратегія. Необхідність розробки маркетингових тратегій для підприємств України.

 18. Необхідність конкуренції на ринку послуг. Міра конкурентної боротьби на ринку послуг України.

 19. Товари-субститути на ринку послуг: іх наявність. Наведіть приклади.

 20. Оцінка якості послуги: її необхідність.Рекомендована література


 1. Анцофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 1999.

 2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навчальний посібник для студентів економ. спец. Вузів. – К.: Кондор, 2002. – 654с.

 3. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб.:Питер, 2003.

 4. Котлер Ф. Основи маркетингу. Переклад с англ. Боброва В.Б. – СПб: АОЗТ „Литера плюс”, 1994р. – 699 с.

 5. Маркетинг: Учебник / А.Р.Романов, Ю.Ю. Кормогов и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.

 6. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. – М.: Финансі и статистика, 2002.

 7. Новаторов Э. Международные модели маркетинга услуг // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. - № 3.

 8. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

 9. Разумовская А.Л. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога-практика / А.Разумовская, В.Янченко. – М.: Вершина, 2006. – 496с.

 10. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 304с.


.

Схожі:

Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг: Підручник / Л. В.
Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг: Підручник / Л. В. Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2003. 224 с
ЗАНЯТТЯ Маркетинг в діяльності бібліотек
Мета заняття: отримати загальну інформацію про маркетинг взагалі та бібліотечний маркетинг зокрема, визначити перспективність використання...
Тема "Що ми знаємо про маркетинг", доповідач Є. Нізельнік (студент...
Тема "Історія успіху компанії Apple (Стів Джобс)", доповідач О. Усупова (студентка напрямку маркетинг, 5-й курс, маркетинг-консультант...
Тема «Що ми знаємо про маркетинг», доповідач Є. Нізельнік (студент...
Тема «Історія успіху компанії Apple (Стів Джобс)», доповідач О. Усупова (студентка напрямку маркетинг, 5-й курс, маркетинг-консультант...
Лекція Маркетинг послуг

Маркетинг в діяльності бібліотек Мета заняття
Мета заняття: отримати загальну інформацію про маркетинг взагалі та бібліотечний маркетинг зокрема, визначити перспективність використання...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг»
Зростання інформаційних потреб суспільства, спрямованих на отримання повної, достовірної та своєчасної інформації, створює передумови...
1. 3 Основні характеристики, види та використання інформаційних продуктів та послуг
Вступ до вивчення маркетингу інформаційних продуктів і послуг. Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
ВСТУП
Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг у телекомунікаційних мережах загального користування України складається з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка