Це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати


НазваЦе процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати
Дата20.03.2013
Розмір121 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
41.не нашла!!!

42.SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства [2 ].

43.завдання swot-аналізу

Основні завдання SWOT-аналізу:

виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам фірми;

визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу;

виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх з ринковими можливостями;

визначення слабостей фірми та розроблення стратегічних напрямів їх подолання;

виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів

44.Сильні сторони матриці Томпсона і Стікленда:???!!!

-продовження концентрації водному напрямку

-міжнародна експансія (якщо існують мосливості ринку)

-вертикальна інтеграція(якщо це зміцнює конкуренті позиції фірми

-диверсифікація у суміжні галузі

45.Потенційні внутрішні слабкі сторони за А.А. Томпсоном та А.Дж. Стріклендом.

-перегляд стратегії концентрації (для збільшення товарообороту)

-купівля іншої фірми в тій же галузі (для посилення конкурентних переваг

-вертикальна інтеграція(якщо вона підсилює позиції фірми)

-диверсифікація

-злиття чи продаж більш сильної фірми

-закриття (остання можливість,якщо інші заходи не допомогли)

46.Потенційні зовнішні можливості фірми за А.А. Томпсоном та А.Дж. Стріклендом.

-міжнародна експансія(якщо існують можливості ринку)

-диверсифікація у нові галузі

-спільні підприємства в нових галузях

-вертикальна інтеграція (якщо це конкурентні позиції фірми)

-продовження стратегії концентрації (зростання за рахунок відвоювання частки ринку в слабких конкурентів

47.Потенційні зовнішні загрози за А.А. Томпсоном та А.Дж. Стріклендом

-перегляд стратегії концентрації в одній сфері (для зб.товарообороту)

-злиття з конкуруючою фірмою(для посилення конкретних переваг)

-вертикальна інтеграція (якщо вона істотно зміцнює позиції фірми)

-диверсифікація

-"знімання вершків"і відхід із ринку

-ліквідація (якщо інші заходи не допомогли)

48.Переваги та недоліки SWOT-аналізу

Основною його перевагою є простота і можливість витрачати невеликі кошти на його проведення, а також гнучкість і наявність безлічі варіантів. Також, це систематизація знань про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес стратегічного планування; можливість визначити конкурентні переваги підприємства та сформувати стратегічні пріоритети, періодично проводити діагностику ринку та ресурсів підприємства. Недоліками SWOT-аналізу, які потрібно враховувати є: неможливість врахування всіх сил і слабкостей, можливостей і загроз; суб'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; погана адаптація до середовища, що постійно змінюється.

49.Основні різновиди стратегій відповідно до SWOT-аналізу

Відповідно до матриці SWOT можливі чотири основні різновиди стратегії:

• стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для реалізації маркетингових можливостей, - найбажаніша і наиперспективніша стратегія;

• стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для знешкодження маркетингових загроз;

• стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторон фірми на основі використання маркетингових можливостей;

• стратегія, спрямована на мінімізацію слабкостей фірми та потенційних маркетингових загроз.

50.Поняття STP-маркетингу

STP-маркетинг – передбачає здійснення маркетингової діяльності підприємства з обов'язковим виділенням окремих груп споживачів у межах загального ринку, вибором цільових сегментів та позиціюванням товару в сегменті.

51.Основні стадії процесу STP-маркетингу

1) сегментація ринку - етап виділення окремих груп споживачів у межах загального ринку;

2) вибір цільових ринків - серед виділених сегментів ринку вибираються цільові сегменти, тобто ті, на які фірма орієнтуватиме свою діяльність;

3) позиціонування - визначення місця товару фірми серед товарі в-аналогів.

52.Процес сегментації

Сегментація ринку — це процес поділу ринку, тобто поділ клієнтів організації на певні групи, які мають однакові потреби.
Існують різні способи ідентифікації цільових груп споживачів. Більшість дослідників вважають, що сегментацію здебільшого здійснюють у два етапи: макро- і мікросегментація.
Макросегментація — це ідентифікація ринку товару, яка враховує групи споживачів і набір функцій, що ґрунтується на конкретній технології. Макросегментація може здійснюватися за такими критеріями: потреба, технологія, тип споживачів, географічний район.
Потреба — це функція (комбінація функцій), яку намагаються задовольнити. Наприклад, автомобіль може бути особистим транспортом, засобом для роботи чи соціальним символом, а також може поєднувати усі ці функції.
Технологія — це існуючі способи виконання зазначених функцій.

Мікросегментація — це процес визначення груп споживачів (сегментів) у межах ідентифікованого ринку товару. За законом Парето, 20 % споживачів купують 80 % від загальної кількості конкретного виду продукції.

53.Процес сегментації ринку та вибору цільового сегмента (схема).
Т1

Т2

Т3
Т1

Т2

Т3
Т1

Т2

Т3
Т1

Т2

Т3
Т1

Т2

Т3
С1

С2

С3

С4

Односегментна концентрація

Товарна спеціалізація

Сегментна спеціалізація

Селективна спеціалізація

Повне охоп-лення ринку

Т1 , Т2 , Т3 - різновиди товарів у межах загального ринку.

С1, , С2 , С3 , С4 - різновиди груп споживачів у межах загального ринку.

- цільовий сегмент

Цільовий сегмент – той ринковий сегмент, на який фірма орієнтує свою діяльність

54.Головна мета сегментування ринку

Головною метою сегментування ринку є забезпечення адресності продукту, тому що він не може відповідати запитам одразу всіх споживачів. У цьому разі підприємство чи організація не розосереджує, а концентрує свої зусилля на «напрямі головного удару». Цим досягається підвищення ефективності застосовуваних форм та методів продажу, реклами, стимулювання збуту тощо.

Таким чином, сегментування є, з одного боку, прийомом для знаходження сегмента ринку та визначення об'єктів (передусім споживачів), на які буде зорієнтована маркетингова діяльність підприємства. З іншого боку — це управлінський підхід до процесу ухвалення рішень і основа для вибору оптимального поєднання елементів комплексу маркетингу.

55.Розподіл факторів сегментації за ступенем специфічності і відповідності певній ситуації

За ступенем специфічності й відповідності певній ситуації фактори сегментації розподіляються на потенційні, релевантні, визначальні та специфічні.

Потенційні фактори - усі можливі фактори розподілення ринку на сегменти.

Релевантні фактори - фактори, що належать до певного ринку, який підлягає сегментації.

Визначальні фактори - фактори, які впливають на купівлю певного різновиду товару.

Специфічні фактори - фактори, які впливають на купівлю певної товарної марки.

56.Основні групи потенційних факторів сегментації ринку

До потенційних належать такі основні групи факторів:

  • географічний,

  • демографічний,

  • соціальний,

  • психологічний ;

  • фактор поведінки споживача (поведінковий) .

Географічний фактор передбачає розподілення ринку на географічні території (країна - республіка - область - район і т.п.),.за рівнем - урбанізації, за кліматичними особливостями.

Демографічний фактор передбачає розподілення ринку за ознаками віку, статі, розміру сім'ї, етапу життєвого циклу сім'ї, національності, приналежності до певної раси, релігії.

За соціальним фактором ринок розподіляється за ознаками прина­лежності до соціального класу, за рівнем доходу, рівнем освіти, професії, роду занять.

Психографічний фактор розподіляє ринок залежно від життєвого стилю споживача, його приналежності до певного психографічного класу, типу особистості.

Фактор поведінки споживача розподіляє споживачів певного ринку залежно від Інтенсивності споживання товару, ступеня наданої переваги до певної товарної марки, статусу споживання очікуваних переваг від придбання товару, ступеня сприйняття товару споживачем, ставлення споживача до товару.
57.Загальні принципи ефективної сегментації

Принципи сегментації:

1. Принцип відмінності між сегментами означає, що в результаті проведення сегментації мають бути отримані розрізняються один від одного групи споживачів. В іншому випадку, сегментація неявно буде підмінена масовим маркетингом.

2. Принцип подібності споживачів у сегменті передбачає однорідність потенційних покупців з точки зору купівельного ставлення до конкретного товару. Подібність споживачів необхідно для того, щоб можна було розробити відповідний маркетинговий план для всього цільового сегмента.

3. Вимога великий величини сегмента означає, що цільові сегменти повинні бути достатньо великими для забезпечення продажу та покриття витрат підприємства.

4. Вимірність характеристик споживачів необхідна для цілеспрямованих польових маркетингових досліджень, в результаті яких можна виявляти потреби потенційних покупців, а також вивчати реакцію цільового ринку на маркетингові дії підприємства.

5. Принцип досяжності споживачів означає вимогу наявності каналів комунікації фірми-продавця з потенційними споживачами. Такими каналами комунікації можуть бути газети, журнали, радіо, телебачення, засоби зовнішньої реклами

58.Методи сегментування в залежності від цілей і завдань дослідження.

Залежно від цілей і завдань дослідження використовують різні методи сегментування:

метод побудови сітки сегментування;

метод групувань;

метод багатомірного статистичного аналізу.

-Метод побудови сітки сегментування застосовується для виділення базових ринків і використовується на рівні макросегментування. При цьому беруться до уваги три змінні - функції (або вигоди, які шукають споживачі), технології та споживачі.

-Метод групувань передбачає послідовну розбивку сукупності об'єктів на кілька підгруп за найбільш важливими ознаками..

-Метод багатомірного статистичного аналізу полягає в одночасній багатомірній (автоматичній) класифікації об'єктів за кількома ознаками. Найефективнішим при цьому вважається метод кластерного аналізу. Цей підхід базується на певних припущеннях: в один сегмент (кластер) об'єднуються споживачі, які мають кілька подібних ознак;ступінь схожості між споживачами, які належать до одного сегмента, має бути вищий, ніж ступінь схожості між споживачами, які належать до інших типів.

59.Стратегія недиференційованого маркетингу

полягає в ігноруванні відмінностей між сегментами ринку, без використання переваг аналізу сегментації. Сенс даної стратегії стандартизації в економії на виробничих витратах, а також на запасах, збуті та рекламі;

60.Стратегія диференційованого маркетингу

стратегію диференційованого маркетингу, реалізовану у вигляді маркетингових програм, адаптованих для кожного сегмента. Ця стратегія дозволяє підприємствам діяти в декількох сегментах з індивідуальною цінової, збутової та комунікаційної стратегією. Ціни продажів встановлюються на базі цінової чутливості кожного сегмента

61.Стратегія концентрованого маркетингу

стратегію концентрованого маркетингу, проявляється в зосередженні ресурсів підприємства на задоволенні потреб одного або декількох сегментів. Це стратегія спеціалізації, яка може бути заснована на певній функції (функціональний фахівець) або на особливій групі споживачів (фахівець по споживачеві). Обгрунтованість сфокусованої стратегії залежить від розміру сегмента і від рівня конкурентної переваги, досягнутої дякуючи спеціалізації.

Схожі:

Тема. Редагування властивостей полів таблиць в режимі конструктора....
Формування вмінь та навичок коригування властивостей полів таблиць в режимі конструктора, встановлення структурних зв'язків між таблицями...
УРОК №12 Тема уроку. Знаходження площі трикутника за двома сторонами і ку­том між ними
Мета уроку: виведення формули для знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними. Формування вмінь застосовувати...
План-конспект уроку№4 Тема. Встановлення зв’язків між таблицями
Мета: формувати навички впорядкування (сортування), навчити встановлювати зв’язки між таблицями, розвивати навички швидкого запам'ятовування...
ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Таким чином, судове доказування це процесуальна діяльність сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, яка за своєю суттю зводиться...
Тема: Встановлення зв’язків між таблицями
У реляційних базах дані таблиці зв'язуються між собою за допомогою співпадаючих значень ключових полів. Ключовим полем може бути...
Між lллiчiвською міською радою (Україна) та Х VII Мунiципалiтетом...
Україна) та ХVII Мунiципалiтетом Риму (Італія) про встановлення побратимських зв’язків, торговельно-економічного, науково-технічного...
І. В. Шульган Дніпропетровський університет
Можна констатувати, що досягнення успіху в управлінні є конкурентними перевагами окремого підприємства, що проявляється в забезпеченні...
Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя
В м’язовій тканині відбувається інтенсивний аэробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв’язків АТФ. Цей процес...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності...
Урок №37 Тема. Порівняння сторін і кутів трикутника
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка