Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи


НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Сторінка9/11
Дата25.02.2016
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Притча про блудного сина. Притча про сіяча Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

ТЛ: притча (поглиблено).

патріотизму, скромності, любові до ближнього. Зацікавлення й повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємного чинника у становленні української національної культури. Усвідомлення універсальності євангельсь ких істин людського буття.

3

Пам’ятки оригінальної літе-ратури княжої Руси-України

Літописи як історико-художні твори. «Повість временних

літ», «Поученьє Володимира

Мономаха», «Києво-Печерський Патерик».

«Слово о полку Ігоревім» —

давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору.

Переклади і переспіви його в ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції

та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі.

Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: ліро-епіка (поглиблено).

Учень / учениця: називає основні пам’ятки оригі-

нальної літератури;

уміє пояснити значення давніх

літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів;

знає історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспів;

виразно й усвідомлено читає поему, уміє переказувати і комен-

тувати сюжет «Слова…»;

уміє характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни,

образ Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи,

фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору;

розвиває навички визначення

основної ідеї;

уміє висловлювати власні міркування про її актуальність у наш

час.

Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні —

вічні загальнолюдські цінності.

Розуміння «золотої середини» у

вчинках людини.

Виховання поваги до історичного

минулого нашого народу, до його

культурних пам’яток.К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

4

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський — видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Григорій СКОВОРОДА. «Бджола та Шершень», «Всякому місту — звичай і права», «De libertate», «Пісня 28» (із «Саду Боже-ственних пісень») Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про само пізнання і «сродний труд». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості зб. «Байки Харківські».

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

Учень / учениця: називає перші друковані книги в Україні; має уявлення про епохи Ренесансу і Бароко; розуміє значення видатних діячів української культури цього часу; має уявлення про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп як вид давнього театрального мистецтва. Учень / учениця: знає і вміє розповісти про життя Г. Сковороди; уміє про аналізувати зміст його поезій; уміє сформулювати власне розуміння й актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди. Вивчає напам’ять: «Всякому місту — звичай і права». Виховання толерантності, почуття патрiотизму. Осмислення важливості для становлення і реалізації себе як особистості ідей самопізнання та гармонії зі світом.

5

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Українська література як нова, новочасна. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII — першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення

Учень / учениця: знає про становлення нової української літератури; називає найвизначні ших письменників цього часу.К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фолькло-ристики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «Енеїда», «Наталка Полтавка» Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку націо-нального самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди». Націо-нальний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла).

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис укра-їнської жінки.

ТЛ: літературний напрям, течія, травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Силабо-тонічне віршування (поглиблено).

Учень / учениця:

знає про життя і творчість І. Котляревського; розуміє його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення; аналізує розділи «Енеїди» (на вибір учителя); визначає провідні проблеми і мотиви твору; характеризує героїв поеми, образ Енея; висловлює власні міркування про його вчинки і характер; коментує проблему війни: погляд автора і героїв; характеризує головну героїню «Наталки Полтавки», інших персо-нажів п’єси, аналізує художні засоби розкриття внутрішнього світу На-талки, гумористичні засоби у творі; робить порівняльну характеристику дійових осіб п’єси, їхніх життєвих позицій; пояснює роль і функцію пісень у драмі; уміє розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні. Вивчає напам’ять: уривок з «Енеїди» (на вибір). Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

3

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «Маруся»

Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.

«Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь). Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя. П. Куліш про Г. Квітку.

ТЛ: сентименталізм.

Учень / учениця: знає основне з життя і творчості

письменника;

розуміє причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови;

має уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські

ідеали повісті «Маруся»;

уміє харак теризувати образи

персонажів твору, визначати його

композиційні особливості та проблематику;

висловлює міркування про поведінку та моральні пріоритети героїв твору;

дискутує про сенс людського життя, справжнє кохання й вір ність; оцінює значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духов ності.

Усвідомлення необхідності соціально активної позиції в житті.

3

Література українського романтизму

Ідейно-художні особливості

романтизму. Зв’язок із ідеями

Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині,

у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич).

Учень / учениця: знає про розвиток романтизму

в Україні, називає його яскравих

представників;

уміє виразно читати поезії, визначити головні мотиви, коментувати їх у зв’язку з художніми

особливостями і народнопісенною

лірикою. Усвідомлення того, що романтик — духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні.


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

3

Байкарська творчість поетів-романтиків (П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, Є. Гребінка).

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ — перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнюючий образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»). Балада «Рибалка» П. Гулака-Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки). Засоби романтичного зображення («Соловейко» Миколи Костомарова). Євген ГРЕБІНКА. Збірка байок «Малоросійські приказки». Педагогічна і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т. Шевченка з кріпацтва. Байка «Ведмежий суд». Викриття несправедливості кріпосницького судочинства. Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю «панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»). Висока оцінка І. Франком байкарської майстерності Гребінки. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською

Учень / учениця:

знає найголовніше з біографії митця; уміє визначити алегорію в сюжеті байки «Ведмежий суд»; пояснює художні засоби змалю-вання поведінки дійових осіб.

Учень / учениця:

виразно читає вірш «Човен»; уміє знайти прийом розгорнутого паралелізму, пояснити образ чов-на у творі та його алегоричність.

Вивчає напамять: 1 вірш (на вибір).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Програма «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні...
Програма «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», «Перун», 2005 р
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 12 класи
Календарне планування для 8 класів складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 –...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ХІМІЯ 7-9 класи...
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06. 06 2012 р. №664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка