Екзаменаційні питання з дисципліни «Практична стилістика»


Скачати 29.74 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з дисципліни «Практична стилістика»
Дата02.04.2013
Розмір29.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Екзаменаційні питання з дисципліни «Практична стилістика»

 1. Стилістика як наука. Взаємозв’язок стилістики з іншими науковими дисциплінами.

 2. Основні поняття стилістики і культури мови.

 3. Основні методи стилістичного аналізу.

 4. Проблема класифікації стилів сучасної української мови.

 5. Функціональні стилі сучасної української мови. Загальна характеристика.

 6. Науковий стиль сучасної української літературної мови.

 7. Визначальні риси офіційно-ділового стилю.

 8. Публіцистичний стиль.

 9. Художній стиль сучасної української літературної мови.

 10. Визначальні риси розмовного стилю.

 11. Конфесійний стиль української мови.

 12. Стилістичне використання багатозначності слова.

 13. Переносні й образні значення слова. Тропи.

 14. Стилістичні фігури в різних функціональних стилях.

 15. Паронімія як стилістичне явище і як вада стилю. Парономазія.

 16. Стилістичні можливості синонімії.

 17. Взаємозв’язок понять «полісемія» та «омонімія».

 18. Стилістичний потенціал омонімії. Види омонімів та їх стилістичні можливості.

 19. Антонімія в основі художньо-зображальних прийомів (антитеза, епітет-оксиморон, антифраз, астеїзм, іронічне зіставлення.).

 20. Інтернаціоналізми і власне іншомовні слова. Стилістична роль запозичень.

 21. Стилістичний потенціал активної і пасивної лексики.

 22. Архаїзми. Види архаїзмів. Стилістичні функції застарілих слів.

 23. Неологізми. Види неологізмів. Стилістичні можливості інноваційної лексики.

 24. Діалектна лексика в різних стилях сучасної української мови.

 25. Причини появи жаргонізмів, арго. Особливості їх використання в різних стилях української мови.

 26. Причини появи професіоналізмів, місце їх постійного вживання. Використання професійної лексики в різних функціональних стилях української мови.

 27. Роль і місце термінів у різних стилях української мови.

 28. Розмовна, вузькопобутова, просторічна лексика; можливості її стилістичного використання.

 29. Експресивна та емоційна лексика в різних стилях сучасної української мови.

 30. Фразеологізми: типологічні ознаки. Види Фразеологічних одиниць у вузькому й широкому розумінні.

 31. Основні концепції фразеологізмів. Використання сталих зворотів у різних стилях української мови.

 32. Трансформація фразеологічних одиниць у сучасному медіатексті.

 33. Мовні штампи і мовні кліше в різних стилях сучасної української літературної мови.

 34. Можливості використання внутрішньої форми слова у художніх і нехудожніх текстах.

 35. Стилістичні можливості словотвору.

 36. Морфологічні засоби стилістики.

 37. Роль інтонації і порядку слів у простому реченні. Інверсія.

 38. Однорідні члени речення в різних стилях мови.

 39. Принципи побудови однорідного ряду в нехудожніх стилях, його особливості.

 40. Службові слова при однорідних членах.

 41. Узагальнюючі слова в різних функціональних стилях.

 42. Евфемізми і перифрази як компоненти однорідного ряду, їх стилістичні функції.

 43. Градація на базі однорідності в публіцистичному тексті.

 44. Типові стилістичні помилки у побудові однорідного ряду.

 45. Виражальні можливості односкладних речень. Називні й безособові речення в художніх і нехудожніх стилях.

 46. Асиндетон і полісиндетон як стилістичний прийом.

 47. Відокремлені члени речення в різних стилях української мови.

 48. Відокремлення у діловому і науковому стилях.

 49. Прикладка у нехудожніх текстах.

 50. Вставлені конструкції та їх роль у художніх і нехудожніх текстах.

 51. Звертання, його види та стилістичні можливості.

 52. Вставні слова, їх використання в різних стилях сучасної української мови.

 53. Складне речення у науковому, художньому та публіцистичному стилях.

 54. Особливості будови складного речення в розмовному мовленні.

 55. Типові стилістичні помилки у структурі складного речення.

 56. Семантико-синтаксична характеристика періодів.

 57. Період у науковому і публіцистичному текстах.

 58. Способи передачі чужої мови в художніх і нехудожніх стилях.

 59. Семантико-синтаксичні зв’язки у межах монологів: рефрен, лейтмотив.

 60. Стилістична роль монологів.

 61. Місце і роль діалогів у різних стилях української мови.

 62. Поняття ритмомелодики мови і мовлення. Ритмомелодика усного мовлення.

Схожі:

Екзаменаційні питання
Мороховський А. Н. та ін. Стилістика англійської мови: Підручник. К.: Вища школа, 1991. 272 с
Екзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ
Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий аналіз»
Групування активів за ступенем ліквідності і використання його у фінансовому аналізі
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни ” Основи філософських знань” для групи КС 21
Філософія в системі духовної культури: взаємовідношення філософії, науки та релігії
Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни «Історія України»
Вивчення історії у вищій школі сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно поєднується знання, погляди, уявлення...
Екзаменаційні білети з навчальної дисципліни «Історія України»

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч посіб
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с
Контрольні екзаменаційні питання
Суспільно-історичні умови розвитку літератури в Україні кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Шляхи використання мультимедійних презентацій у навчальному-виховному процесі початкової школи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка