Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист МОН від 21. 08. 2010 р. №1/9-580)


НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист МОН від 21. 08. 2010 р. №1/9-580)
Сторінка4/4
Дата11.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Література > Методичні рекомендації
1   2   3   4

1. Види робіт з української літератури

1.1.Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:

- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

- написання навчальних класних і домашніх творів;

- виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе; створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

- тестування;

- складання планів (простих і складних);

- складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами для базової та профільної школи тощо.

1.2.Основними видами класних і домашніх усних робіт з української літератури є:

- виразне читання художніх текстів;

- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

- складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;

- читання напам’ять;

- переказ (докладний і стислий) тощо.

2. Види та кількість контрольних робіт

2.1. Кількість та зміст контрольних робіт з української літератури визначається вчителем відповідно до програм з української літератури та календарно-тематичних планів, але не може бути менше у 5-9 кл. п’яти (у 5 класі) – шести на рік; у 10-11 кл. – не менше шести (рівень стандарту, академічний рівень) або восьми на рік (профільний рівень).

2.2. Основними видами контрольних робіт з української літератури є:

- тест;

- розгорнуті відповіді на запитання;

- твір.

3. Аналіз контрольних творів

Аналіз контрольних творів виконують у робочому зошиті.

4. Кількість і призначення учнівських зошитів

4.1. Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному в кожному класі (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.1.).

4.2. Для контрольних робіт з української літератури в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 2.2.).

4.3. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.

5. Порядок перевірки письмових робіт

5.1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі. Оплата за перевірку зошитів для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури має здійснюватися відповідно до п. 37 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», що затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.05.1993 р. за № 56.

5.2. Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

5.3. Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати такі критерії:

- наявність різних видів робіт;

- грамотність (якість виконання робіт);

- охайність;

- уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

6. Орфографічний режим

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Перше жовтня

Класна робота

у 10-11 класах у робочих зошитах з української літератури – інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Усна народна творчість

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт з української літератури

учня 8-А класу

СЗШ № 24 м. Києва

Кучеренка Захара
Зошит

для контрольних робіт

з української літератури

учениці 10-А класу

Полтавського НВК № 10

Косенко Ганни
7. Правила перевірки контрольних письмових творів з української літератури

7.1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

7.2. Виявлені помилки позначають так:

- у 5-11 кл. – орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або виправляють, а на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки ( | - орфографічна, v - пунктуаційна, г – граматична); помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при остаточному визначенні оцінки;

- у 10-11 кл., особливо в класах філологічного напряму, зазначати лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки ( логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки).

За наявності у творі більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів.

Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці «Твір» не робиться. У 9-11 класах оцінка за контрольний домашній твір виставляється у колонці після проведення уроку, на якому було задано домашній твір і проведено інструктаж щодо його виконання. На сторінці журналу вгорі робиться запис «Домашній твір».

Без дати виставляють оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці – «Напам'ять»), з метою накопичення оцінки за читання учнями напам’ять до виставлення найближчої тематичної.

Надпис «Зошит», як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмінка (а не «за зошит»; І семестр (а не «за І семестр») і т.д.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н\а (не атестований(а)).

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання літературних знань.

Отже, за І семестр, наприклад, у 9 класі з кількістю 2 годин на тиждень, семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Наприклад, за відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не атестований (н\а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а».

Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за семестр. Напроти прізвища такого учня в колонці І семестр має стояти запис – не атестований(а) – (н\а). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

- 9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

-10-11-х класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.
Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.

Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо

  • посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

  • від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинен самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства освіти і науки України і схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-методичні комплекти до підручників, у тому числі книжки для вчителя із календарно-тематичним плануванням уроків, щорічно зазначаються в «Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою» для основної і старшої школи й друкуються на початку навчального року в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».
Пропонуємо календарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу, розроблене для рівня стандарту (академічного).
Українська література. 10 клас
Дата

Тема уроку

К-сть

годин

ПриміткиІ семестр1
Вступ.

Українська література в контексті розвитку суспільства др. пол. ХХ ст. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.

ТЛ: поняття національного і вселюдського

1
2
Література 70 – 90-х років ХІХ ст.

Історико-культурні умови розвитку літератури. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.

1
3
Іван Нечуй-Левицький. Життєпис письменника. Творчість письменника – новий імпульс розвитку української літератури. Загальна характеристика творчості.

1
4
«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка. Поглиблення поняття про реалізм.

1
5
Проблема батьків і дітей у повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького. Характеристика героїв. Роль діалогів.

1
6
Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті «Кайдашева сім’я». Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

РМ Письмова творча робота (українська ментальність).

ТЛ: засоби змалювання комічного

1

РМ

(навчальна письмова творча робота)

7
Панас Мирний. Життєвий шлях письменника. Загальна характеристика творчості.

1
8
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – перший в українській літературі соціально-психологічний роман. Співавторство Панаса Мирного з Іваном Біликом. Історія написання роману, особливості композиції.

ТЛ: соціально-психологічний роман.

1
9
Панорама народного життя в романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Еволюція Чіпки: від правдошукача до розбійника.

1
10
Жіночі образи в романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Проблема життєвого вибору.

1
11
Творчість І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного (узагальнення й систематизація вивченого). Інструктаж до написання контрольного домашнього твору за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» або “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького.

Контрольна робота № 1 «Творчість І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного» (тест)

1

РМ (контрольний домашній твір)
КР №1

(тест)

12
Іван Карпенко-Карий. Життєвий шлях письменника. Багатогранність діяльності. Загальна характеристика творчості.

1
13
ПЧ “Хазяїн”

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

1

ПЧ

14
Трагікомедія Карпенка-Карого «Мартин Боруля», її сценічний успіх. Дворянство як міф про краще життя.

1
15
Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.

Значення творчості І. Карпенка-Карого.


1
16
Михайло Старицький. Життєвий шлях письменника. Багатогранність діяльності. Загальна характеристика творчості.

РМ Усний навчальний міні-твір (за опрацьованим на уроці матеріалом).

1

РМ

(усний навчальний міні-твір)

17
Пригодницький сюжет, драматизм історико-пригодницької повісті М. Старицького «Оборона Буші». Багатопроблемність твору.

1
18
Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи повісті «Оборона Буші». Особливості характеротворення. Композиційна роль пейзажів.

1
19
Борис Грінченко. Життя і творчість письменника. Багатогранність діяльності. Утвердження прагнення людини до любові, добра в оповіданні «Каторжна». Психологізм твору.

1
20
Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького, Б. Грінченка (узагальнення й систематизація вивченого)

Контрольна робота № 2 «Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького, Б. Грінченка» (тест)

1

КР № 2

(тест)

21
Українська література наприкінці ХІХ – початку ХХ століть

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Основні риси українського модернізму.

ТЛ: модернізм.

1
22
Іван Франко. Життєвий шлях письменника. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України.

1
23
Лірика збірки І. Франка «З вершин і низин». Концепція поступу людства й незламний оптимізм у вірші «Гімн». Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії «Сікстинська мадонна».

ТЛ: сонет.

1
24
Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя». Емоційна гама почуттів ліричного героя в поезіях «Безмежне поле…», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...», «Чого являєшся мені». Утвердження людських почуттів, ідеалу кохання.

ТЛ: неоромантизм.

1
25
Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в «Легенді про вічне життя» І. Франка. Взаємне кохання як критерій щастя.

1
26
«Декадент» – поетичне кредо І. Франка. Життєствердна позиція ліричного героя. Віра в майбутнє своєї нації у вірші-заклику «Розвивайся ти, високий дубе…»

1
27
Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Неоромантичне звучання поеми.

1
28
Пролог до поеми «Мойсей» – заповіт І. Франка українському народові.

Значення творчості І. Франка.

ТЛ: філософська поезія; віршові розміри (повторення)

1
29
Контрольна робота № 3 (контрольний класний твір за мистецькою спадщиною І. Франка)

1

КР № 3 (контрольний класний твір)

30
Контрольна робота № 3 (контрольний класний твір за мистецькою спадщиною І. Франка)

1

КР № 3

(контрольний класний твір)

31
ПЧ Бесіда за повістю І. Франка «Перехресні стежки» (або за п’єсою «Украдене щастя»)

1

ПЧ

32
Аналіз контрольного твору.

Творчість І. Франка (узагальнення й систематизація вивченого)

1


ІІ семестр33
Михайло Коцюбинський. Життя і творчість письменника, гуманізм світогляду. Загальна характеристика творчості.

1
34
Еволюція художньої свідомості митця: від народництва і реалізму до модернізму. Психологічна новела «Іntermezzo». Автобіографічна основа новели. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіка творчого процесу.

ТЛ: новела, імпресіонізм.

1
35
Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo». Символічні образи. Поетика імпресіонізму.

1
36
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи.

1
37
Фольклорне тло повісті М. Коцбюбинського «Тіні забутих предків». Образи та символи в повісті. Образи Івана й Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

1
38
Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Загальна характеристика творчості.

1
39
Проза О. Кобилянської – найяскравіша модель раннього українського модернізму. Повість “Людина” (оглядово).

1
40
Повість «Земля» – психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею в повісті О. Кобилянської.

1
41
Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства в повісті О. Кобилянської «Земля».

1
42
Михайло і Сава – протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі в повісті О. Кобилянської «Земля».

РМ Диспут на тему доведення Савиного злочину.

1

РМ

(диспут)

43
Сава і Рахіра – втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі Анни в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Глибокий психологізм і символізм повісті О. Кобилянської «Земля».

ТЛ: символізм.

1
44
Творчість М. Коцюбинського й О. Кобилянської (узагальнення й систематизація вивченого) Інструктаж до написання домашнього твору за повістю О. Кобилянської «Земля».

Контрольна робота № 4 «Творчість М. Коцюбинського й О. Кобилянської» (тест)

1

КР № 4

(тест)

РЗМ

(контрольний домашній твір)

45
Василь Стефаник. Життєпис письменника. Загальна характеристика творчості митця.

ТЛ: експресіонізм.

1
46
Новаторство В. Стефаника. Новела «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості новели В. Стефаника «Камінний хрест».

1
47
Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного в новелі. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Танець головного героя як символ трагізму й розпачу від прощання з рідним краєм.

1
48
Леся Українка. Життєвий і творчий шлях письменниці. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.

1
49
Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, прийом контрасту, сильна вольова особистість у вірші «Contra spem spero Громадянська лірика Лесі Українки. «І все-таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»

ТЛ: неоромантизм.

1
50
Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять: «Він навіки згинув!..»

1
51
Фольклорно-міфологічна основа сюжету драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Поєднання високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша.

ТЛ: драма-феєрія.

1
52
Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.

1
53
Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.

1
54
Контрольна робота № 5 (контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки або В. Стефаника).

1

КР № 5

(контрольний класний твір)

55
Контрольна робота № 5 (контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки або В. Стефаника).

1

КР № 5

(контрольний класний твір)

56
Аналіз контрольного твору.

Творчість В. Стефаника й Лесі Українки (узагальнення й систематизація вивченого)

1
57
Микола Вороний. Життя і творчість митця. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» у вірші «Іванові Франкові».

1
58
Єдність краси природи і мистецтва в поезії М. Вороного «Блакитна панна».

Жіночий образ у вірші «Інфанта».

РМ Письмова творча робота (за поетикою віршів М. Вороного).

ТЛ: символізм (поглиблення знань).

1

РМ

(навчальна письмова творча робота)

59
Олександр Олесь. Життя і творчість, світоглядні переконання митця. Патріотичні почуття в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..»

1
60
Прагнення гармонії людини й природи. Музичність і звукова виразність у поезіях Олександра Олеся «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі».

1
61
Символізм драматичного етюду Олександра Олеся «По дорозі в Казку». Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси у творі. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд.

1
62
Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадянська й політична діяльність. Загальна характеристика творчості письменника.

1
63
Прозові й драматичні твори В. Винниченка. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки «Краса і сила». Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина».

1
64
Поєднання реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності) в новелі В. Винниченка «Момент».

1
65
Образ панни – втілення ідеї вічної жіночності й краси. Імпресіонізм новели В. Винниченка «Момент». Значення художньої спадщини письменника.

ТЛ: неореалізм.

1
66
ПЧ Бесіда за трагедією В. Винниченка «Гріх» (або за романом «Записки кирпатого Мефістофеля»)

1

ПЧ

67
Творчість М. Вороного, Олександра Олеся й В. Винниченка (узагальнення й систематизація вивченого).

Контрольна робота № 6 «Творчість М. Вороного, Олександра Олеся, В. Винниченка» (тест)

1

КР № 6

(тест)

68
Література рідного краю (поезія)

1
69
Література рідного краю (проза)

1
70
Підсумковий урок

1

Подаємо зразок заповнення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо особливу увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.
ДОДАТОК: зразок заповнення сторінки журналу
Одним із важливих шляхів оновлення методичної системи вив­чення української літератури та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій. Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є: „Українська література” для 11 класу (автор – Бійчук Г.Л. ), підготовлений у співпраці з технічною фірмою “Квазар-Мікро Техно”; Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. – К.: Грамота, 2008; навчальні комплекти, підго­товлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства “Просвіта”: компакт-диски та аудіокасети “Етнічна музика України” (14 частин), “Перлини української культури” (5 частин), компакт-диск “Т. Шевченко. Кобзар”, компакт-диски “Українські народні казки”, серія навчально-ігрових програм “Дитяча колекція”, комп’ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

  • pysar.tripod.com – класична українська література;

  • www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

  • poetry.uazone.net – українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

  • books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

  • www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авто­рів;

  • litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

  • www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ століття та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад:

Таранік-Ткачук К.В., головний

спеціаліст департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

Міністерства освіти і науки України,

канд. пед. наук
Авраменко О.М., доцент кафедри

методики мов і літератур Інституту

післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса

Грінченка1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури ЗНЗ
Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка