Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ МОНмолодьспорту №235 від 16.


Скачати 190.23 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ МОНмолодьспорту №235 від 16.
Дата25.03.2013
Розмір190.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Інформатика
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів.

У 9 класах «Інформатика» вивчатиметься за програмою авто­рів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової із розра­хунку 1 година на тиждень (Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки», Київ, Видавнича група ВНV, 2009). Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатики. Якщо вивчення інформатики здійсню­валося до 9 класу, то обов'язково мають бути вивчені ті теми і питання програми, які не вивчалися раніше або вивчалися в обсязі, що не забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, ви­значений державною програмою. Крім того, обов'язковим є ви­конання всіх практичних робіт, передбачених програмою.

В класах, де вивчення інформатики розпочиналося раніше 9 класу, вивільнені навчальні години або додаткові навчальні го­дини, взяті з варіативної складової навчальних планів, можуть бути використані або на збільшення часу для вивчення окре­мих тем курсу, або на поглиблене вивчення тем «Основи Ін-тернету», «Основи комп'ютерної графіки» чи інших за програ­мами курсів за вибором.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 кла­сах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, №№ 19-21, 2009 р.

У 10 і 11 класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного профілю) вивчення інформатики здійснюється за двома рівнями - рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень в 10 та 11 класах) та академічний рівень (із розрахун­ку 1 година на тиждень в 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі). Програми вивчення інформатики в цих класах за відповідними рівнями затверджені наказом Міністерства №1021 від 28.10.2010 згідно рішення колегії та розміщені на сайті МОНмолодьспорт http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12.

Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попере­дніх класах в обсязі, що забезпечує рівень навчальних досяг­нень учнів, визначений відповідною державною програмою, то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, уза­гальнення і систематизації. Вивільнені при цьому години мо­жуть бути використані або на збільшення часу на вивчення ін­ших тем курсу, або на вивчення курсів за вибором.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010.

У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ МОНмолодьспорту № 235 від 16.03.2011):

 1. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Сокол В.Є., Сокол В.С., Бронін С.В.) видавництво «СИЦИЯ».

 2. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., за ред. Згуров-ського М.З.) видавництво «Генеза».

 3. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Погрібний О.В., Киричков Я.В., за ред. Бикова В.Ю.).

 4. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Морзе Н.В., Вем-бер В.П., Кузьмінська О.Г.) видавництво «Школяр».

 5. «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., за ред. Згуровського М.З.) видавництво «Генеза».

 6. «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Руденко В.Д., Погрібний О.В., Киричков Я.В., Будкевич Т.В., за ред. Бикова В.Ю.).


Профільне вивчення інформатики

Організація профільного навчання в школах здійснюється на основі нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, яка затверджена наказом МОН № 854 від 11.09.2009 р.

Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчаль­них закладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю (наказ Мініс­терства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх на­вчальних закладів III ступеню», додаток 10) профільне вивчен­ня інформатики відбувається в 10-11 класах і здійснюється із розрахунку 5 годин на тиждень.

Вивчення інформатики в 10 класах інформаційно-технологічного профілю здійснюватиметься за новою програмою (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський, http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12). Автори програми пропонують на­вчальний матеріал розподілити на 2 змістові лінії: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і основи алгоритмізації та програ­мування (ОАП), вивчаючи їх паралельно.

У програмі пропонується такий орієнтовний розподіл навчаль­них годин:

10 клас (5 годин на тиждень)

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

Алгоритмізація

та програмування (ОАП)

Загальна

кількість

годин

на рік

І семестр (2 год. на тиждень)

І семестр (3 год. на тиждень)

175 (168+7рез)


Служби Інтернету

Комп'ютерна графіка

Текстовий процесор

4

16

12

Основи алгоритмізації та програмування48

II семестр (2 год. на тиждень)

II семестр (3 год. на тиждень)

Текстовий процесор (продовження)

Табличний процесор

4
30

Основи

алгоритмізації та програмування

54

Всього годин

70 (66+4 рез)

Всього годин

105(102+3

рез)

11 клас (5 годин на тиждень)

Інформаційно-комунікаційні технології

Алгоритмізація та програмування

Загальна

кількість

годин

на рік

І семестр (3 год. на тиждень)

І семестр (2 год. на тиждень)

175 (168+7 рез)

Бази даних

Основи

створення комп'ютерних презентацій

26

22

Методи побудови алгоритмів

Основи об'єктно-орієнтованого проектування

22

10

II семестр (3 год. на тиждень)

II семестр (2 год. на тиждень)

Основи веб-дизайну

24

Програмування

графіки

та мультимедіа

16

Автоматизація роботи в офісних програмах за допомогою VВА, 15 год. (Розділ спільний для ліній ІКТ та ОАП, поділений відповідно у годинах 9ІКТ+6ОАП)

Інформаційні технології у проектній діяльності, 32 год.

(Розділ спільний для ліній ІКТ та ОАП, поділений

відповідно у годинах 18ІКТ+14ОАП)

Всього годин

105

(99+6 рез)

Всього годин

70

(68+2 рез)

Загальна кількість годин

350


При паралельному вивченні двох змістових ліній у жур­налі доцільно вести окремі сторінки для запису уроків і об­ліку рівня навчальних досягнень учнів для кожної з двох змістових ліній: інформатика (ІКТ) та інформатика (ОАП), а семестрові оцінки виставляти на сторінці однієї з ліній за підсумками усіх тематичних оцінок за семестр з обох зміс­тових ліній.

Учні 11 класів інформаційно-технологічного профілю продо­вжують вивчати інформатику за програмою для 11 класу ака­демічного рівня, розширеною курсами за вибором.

При вивченні інформатики в 10 і 11 класах інформаційно-технологічного профілю за цією програмою потрібно викорис­товувати базові підручники «Інформатика. 10 (11) клас. Ака­демічний рівень, профільний рівень» та навчальні посібники для курсів за вибором, а також навчальні посібники, збірни­ки завдань, робочі зошити та іншу навчально-методичну літе­ратуру, рекомендовану МОНмолодьспорту Орієнтовний зв'язок програми з курсами за вибором наведено у Пояснювальній за­писці до програми.

Зокрема, при вивченні ОАП доцільно використовувати такі навчальні посібники:

 • Т.П.Караванова «Інформатика: основи алгоритмізації та про­грамування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами». Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибленим вивченням інфор­матики. - К: Генеза, 2009. - 286 с: іл.

 • Т.П.Караванова «Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми». Навч. посіб. для 9-Ю кл. із поглибленим вивченням інформатики. - К.: Ге­неза, 2007. - 216 с: іл.

 • Т.П.Караванова «Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми». Навч. посіб для 9-Ю кл. із поглибленим вивченням інформатики.' - К: Ге­неза, 2009. - 336 с: іл

 • І.О.Завадський, Р.І.Заболотний «Основи візуального про­грамування». Навчальний посібник. - К: Видавнича гру­па ВНV, 2011

Наводимо перелік програм курсів за вибором, рекомендова­них МОНмолодьспорт:

• Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної графі­ки» Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський. Збірник «Програми
для профільного навчання та допрофільної підготовки». -
К: Видавнича група ВНV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. Збірник «Програми для про­фільного навчання та допрофільної підготовки» К: Видав­нича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» (Ю.О. Дорошенко, В.В. Латиський, Л.А. Карташова. Збірник «Програми для профільного навчання та до­профільної підготовки». К.: Видавнича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Основи візуального програму­вання» І.О.Завадський. Збірник «Програми для профіль­ного навчання та допрофільної підготовки». - К: Видав­нича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Інформаційні технології про­ектування» Ю.О. Дорошенко. Збірник «Програми для про­фільного навчання та допрофільної підготовки». - К.: Ви­давнича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної безпе­ки» В.П. Пасько, Н.С. Прокопенко. Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». - К.: Видавнича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» Ю.О. До­рошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. Збірник «Про­грами для профільного навчання та допрофільної підготов­ки» К.: Видавнича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Основи створення комп'ютерних презентацій» І.О. Завадський, Н.С. Проко­пенко, Т.Г. Проценко. Збірник «Програми для профільно­го навчання та допрофільної підготовки». - К.: Видавни­ча група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» А.П. Забарна, Ю.В. Триус, І.О. Завадський. Збір­ник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». - К.: Видавнича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Інформаційний працівник» В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак. Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». - К: Видавнича група BHV, 2009.

 • Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та про­грамування» для організації профільного навчання у стар­ших класах загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: Т.П. Караванова, В.П. Костюков (http://itosvita.ucoz.ua/ index/navchalni_programi/0- 6).

• Програма курсу за вибором «Основи баз даних». Автор І.О.
Завадський (http://zavadsky.at.ua).
Поглиблене вивчення інформатики

Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (автори Т.П.Караванова, В.П.Костюков) складається з двох частин: програми погли­бленого вивчення інформатики для 8-9 класів (http://www.mon.gov.ua/education/average/prog89) та програми поглибле­ного вивчення інформатики для 10-11 класів (http://www. mon.gov.ua/education/average/prog12), які разом утворюють єдину цілісну програму. Зміст навчання за цією програмою передбачає вивчення двох паралельних змістових ліній – інформаційно-комунікаційні технології і основи алгоритмі­зації та програмування, які є взаємопов'язаними і послідов­но узгодженими.

При поглибленому вивченні інформатики потрібно викорис­товувати підручники з інформатики для 9-11 класів, що отри­мали гриф МОНмолодьспорту та іншу навчально-методичну лі­тературу, рекомендовану або схвалену Міністерством, зокрема навчальні посібники з ОАП, вказані вище.
Пропедевтичне вивчення інформатики у 2-4 класах

Пропедевтичне вивчення інформатики за рахунок годин варіативної складової навчальних планів може здійснювати­ся у 2-4 класах. Метою пропедевтичного вивчення інформа­тики є більш раннє ознайомлення учнів початкової школи з основами інформаційно-комунікаційних технологій з метою їх застосування в навчальній та повсякденній діяльності, а та­кож їх використання для розвитку розумових і творчих зді­бностей учнів.

Звертаємо увагу, що згідно з новим Державним стандартом початкової школи, затвердженим постановою КМУ №462 від 20 квітня 2011 p., вивчення інформаційно-комунікаційних тех­нологій, починаючи з 2013/14 навчального року, передбачаєть­ся розпочинати з 2 класу.

Для пропедевтичного вивчення інформатики можна вико­ристовувати такі навчально-методичні матеріали, рекомендова­ні МОНмолодьспорту:

• Навчальний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4
класів, до якого входять:

- програма для 2-4 класів;

- підручники «Сходинки до інформатики» (2, 3 і 4 класи, автори Ф. М. Ривкінд, Г. В. Ломаковська, С. Я. Колесніков, Й. Я. Ривкінд);

 • робочі зошити «Сходинки інформатики» (2, 3 і 4 класи, автори О. О. Андрусич, С. І. Гордієнко);

 • навчально-розвивальний комп'ютерний програмний комп­лект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів.

• Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 2-4
класів (автор О. В. Коршунова), до якого входять:

 • програма для 2-4 класів;

 • навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчи­телів (2-4 класи);

 • робочі зошити «Інформатика» для учнів (2, 3, 4 класи)

 • комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань» для 2-4 класів.

• Програма пропедевтичного курсу «Комп'ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи». Автор Антонова О. П.

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викла­дання інформатики у 2010/11 навчальному році.
Вивчення інформатики у 5-8 класах

Вивчення інформатики може також здійснюватися у 5-8 кла­сах. Його метою є оволодіння учнями 5-8 класів інформаційно-комунікаційними технологіями для їх широкого застосування в навчальній, дослідницькій та повсякденній діяльності, викорис­тання для розвитку розумових і творчих здібностей учнів, а та­кож для професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі.

Для організації вивчення інформатики у 5-8 класах можливо використовувати варіативну складову навчальних планів, впро­ваджуючи курси за вибором, факультативи з ІКТ. При цьому потрібно дотримуватись принципів наступності та неперервнос­ті. Тобто вивчення інформатики повинно здійснюватися цілісно, послідовно, безперервно протягом кількох років, курси повинні взаємодоповнювати та поглиблювати один одного за змістом.

Для вивчення інформатики у 5-8 класах можна використо­вувати такі навчально-методичні матеріали, рекомендовані або схвалені МОНмолодьспорту:

• Навчальний комплект «Інформатика» для 5-8 класів, до
якого входять:

- програма для 5-8 класу;

 • підручники «Інформатика» (5 16 класи, автори Г. В. Ло­маковська, С. Я. Колесніков, Й. Я. Ривкінд);

 • робочі зошити «Інформатика» (5 клас, автори О. О. Ан­друсич, СІ. Гордієнко);

 • підручники «Інформатика» (7 клас, автори Г. В. Лома­ковська, Й. Я. Ривкінд);

 • підручники «Інформатика» (8 клас, автори Г. В. Лома­ковська, Проценко Г. О., Й. Я. Ривкінд):

 • навчально-розвивальний комп'ютерний програмний комп­лект «Сходинки до інформатики+» (5-7 класи).

• Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 5-8
класів (автор О. В. Коршунова), до якого входять:

 • програма для 5-8 класів;

 • навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчи­телів (5 і 6 класи);

 • навчальні посібники «Інформатика» (5 і 6 класи);

 • робочі зошити «Інформатика» для учнів (5 і 6 класи);

 • комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань. II рівень) для 5-8 класів.

Як окремі курси в рамках допрофільного вивчення інформа­тики можуть бути використані:

 • курс «ІНФОмандри». (5-6 класи, автор О. П. Казанцева);

 • курс «Вступ до програмування мовою Лого». (5-6 класи, автор Г.В. Пахомова);

 • курс «Основи робототехніки» (5-8 класи, укладач Д. І. Кожем'яка);

 • курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (автори В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров);

 • «Інформатика. Єдиний базовий курс. 7-9 класи» (автори О.П. Пилипчук, І.І. Сальнікова, Є.А. Шестопалов);

 • курс для факультативних занять і підготовки до олім­піад учнів 7-9 класів «Основи програмування (автори С.Д.Вапнічний, В.В. Зубик, В.А.Ребрина, https://sites.google. com/site/fakult7khmel/).

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викла­дання інформатики у 2010/11 навчальному році.

Про організацію викладання інформатики та використання НКК

При викладанні інформатики у всіх класах учитель самостій­но добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елемента­ми досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми тощо). Використовувати в про­цесі навчання інформатики можна тільки те програмне забез­печення і навчально-методичну літературу, яке рекомендоване МОНмолодьспорту.

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформа­тики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп'ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інфор­матики. При проведенні всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОН, № 128 від 20.02 2002).

У комп'ютерному класі, робоче місце учня, яке призначене для роботи за комп'ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного держав­ного санітарного лікаря України 30.12.1998, № 9)

Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосередньо­го вивчення теоретичного матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в елек­тронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп'ютером, то структура проведення кожного уроку має бути ретельно спланована вчителем із урахуванням санітарно-гігієнічних норм, а саме:

• безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:
- для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять ЗО хвилин, на

2-й годині занять — 20 хвилин;

 • для учнів 8-9 класів — 25 хвилин;

 • для учнів 6-7 класів — 20 хвилин;

 • для учнів 2-5 класів — 15 хвилин.

• при виконанні практичних робіт, які повинні тривати біль­
ше максимально можливого часу безперервної роботи з
екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зроби­
ти перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин, виконати
вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не
більше, ніж 10 хвилин.

Враховуючи, що інтенсивне використання комп'ютерних засо­бів у навчально-виховному процесі може вплинути на здоров'я учнів, потрібно використовувати різноманітні засоби для за­хисту учнів від негативного впливу технічних і програмних за­собів. Перш за все це стосується показників мікроклімату в комп'ютерному класі, освітленості, яскравості і контрастності зображення на екрані монітора, його кольору, іонізуючого та

неіонізуючого опромінення, рівня шуму та ін. Також це стосу­ється обсягу навчальної інформації, інтенсивності та тривалості роботи за ПК, складності навчального предмета, якості та до­сконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогіч­них, психогігієнічних властивостей та рівня «дружності» інтер­фейсу користувача.

При організації навчально-виховного процесу і оснащен­ні навчального середовища в кабінеті інформатики слід ко­ристуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноос­вітніх навчальних закладів», (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407).

Наказом МОН України № 614 від 21.06.2010 р. «Про за­твердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загаль­ної середньої освіти» затверджено вимоги до специфікації на­вчальних комп'ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. У навчально-виховному процесі не дозволя­ється використовувати програмне забезпечення та комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальноди-дактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила викорис­тання комп'ютерних програм у навчальних закладах»).

У зв'язку з активним використанням ресурсів Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров'ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можли­вості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку і амораль­ну інформацію. Інформуємо про безкоштовні фільтри та бранд­мауери:

Вчителі інформатики повинні навчати учнів безпечному ко­ристуванню Інтернетом і радити батькам, яким чином контролю­вати роботу дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можна отримати у посібниках, рекомендова­них Міністерством, та на сайтах:


Загальні рекомендації щодо календарного планування

Програми, затверджені МОНмолодьспорту, є орієнтиром для складання календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріа­лу, визначення послідовності його вивчення, а також методич­них шляхів формування системи знань, умінь і способів діяль­ності, розвитку й соціалізації учнів. Вчитель може вносити до 25% змін, які стосуються порядку викладання тем та розпо­ділу годин на вивчення тем. Але при цьому вчитель не може пропускати ніякі фрагменти навчального матеріалу (окремі пи­тання, поняття, формування вмінь та навиків), які зазначені в програмі.

У зв'язку з проведенням в Україні чемпіонату Євро-2012 при складанні календарного плану на 2011/12 навчальний рік слід враховувати, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів Укра­їни від 13 липня 2011 р. № 686-р навчальні заняття в 11 кла­сах будуть завершені 3 травня, в 9 - 14 травня, в усіх інших - 25 травня.

Шкільний курс інформатики, згідно з Державним стандар­том середньої освіти, віднесено до галузі «Технологія», де про­відним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно роз­поділяти таким чином:

 • 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретич­них знань,

 • 70% навчального часу відводиться на формування прак­тичних навичок роботи з сучасною комп'ютерною техні­кою та ІКТ.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної діяльності учнів: демонстраційних, трену­вальних, практичних, лабораторних робіт, які спрямовані на від­працювання окремих технологічних прийомів, а також практику­мів - інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів зміс­товного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов'язковими для оцінювання. Інші види практичної діяльності учнів (демонстра­ційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються за рішенням учителя. Також доцільно в навчальному процесі, крім пе­ревірки практичних навичок учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми перевірки, у тому числі й тестові.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здій­снюється відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчаль­них досягнень учнів та критеріїв оцінювання навчальних до­сягнень учнів з інформатики. Також при оцінюванні учнів слід використовувати і рекомендації авторів програм навчальних кур­сів, які викладені в пояснювальних записках.

Звертаємо увагу, що Наказом МОНмолодьспорт №329 від 13.04.2011 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої осві­ти» (http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0566-11) уведено в дію нові загальні критерії оцінювання знань учнів. Згідно цього документа, навчальні досягнення учнів визнача­ються, як і раніше, за 4 рівнями: початковий, середній, достат­ній, високий. При оцінюванні учнів слід враховувати не тільки сформованість предметних знань та вмінь, а й рівень володіння розумовими операціями, характеристики відповіді, якість знань тощо. Також закладам освіти дозволяється використовувати й інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (рейтин-гова система, портфоліо тощо).

Список посилань на Інтернет-ресурси видавництв та авторів підручників і навчальних посібників

Наводимо список посилань на Інтернет-ресурси, на яких роз­міщені навчально-методичні матеріали, рекомендовані або схва­лені МОНМСУ:

 • allinf.at.ua (Ривкінд И.Я та інші. Інформатика, 9-11 класи);

 • aspekt-edu.kiev.ua (Шестопалов Є.А. та інші. Видавництво «Аспект»);

 • dvsvit.com.ua (Ломаковська А.В. та інші. Інформатика, 5-8 класи);

 • dvsvit.com.ua (Рівкінд Ф.М. та інші. Сходинки до інфор­матики, 2-4 класи);

 • hlynsky.lviv.ua/index.php (Глинський Я.М. Видавництво «Деол»);

 • infomandry.osvita.info (О.П. Казанцева. Інфомандри, 5-6 класи);

 • informationworker.osvita.info/teacher (В.П. Костюков, Е.В. Мотурнак. Інформаційний працівник);

 • itosvita.ucoz.ua (І.О.Завадський та інші. Інформатика, 9-11 класи);

 • testportal.if.ua (Малий П. М. Центр «Лідер»);

 • uspih.iteach.com.ua/news/documents (Сайт програми Intel® «Шлях до успіху». «Комп'ютерні технології для місцевої спільноти» (5-7 класи), «Комп'ютерні технології та майбут­ня професія» (8-10 класи));

 • vesna-books.at.ua (О.В. Коршунова. Шукачі скарбів, 2-8 класи);

 • www.prolego.org (Сайт «ПроЛего»);

 • www.shkolyar.com.ua/g/1/t/ll (Н.В. Морзе та інші. Інфор­матика, 9-11 класи);

 • www.svitinfo.com.ua/book (В.В. Володін та інші. Інформа­тика, 7-11 класи);

 • http://zavadsky.at.ua (Завадский І.О.).

Схожі:

Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 8-х класах
Навчання математики у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх-навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
Особливо гостро стоїть питання поглибленого вивчення інформатики та сучасних мов програмування
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-9 класах видруковано...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та в науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
У відповідності до листа МОНУ №1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка