ЕТИКА 5 КЛАС


Скачати 199.34 Kb.
НазваЕТИКА 5 КЛАС
Дата08.02.2014
Розмір199.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи


Міністерство освіти і науки України


Н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
для загальноосвітніх навчальних закладів

(12-річна школа)

ЕТИКА5 КЛАСКиїв - 2004

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У розвитку людства питання моралі мають людинотворче значення. Моральність визначає індивідуальну життєдіяльність людини й формує ціннісний простір суспільства. Споконвіку, скільки існує людство, кожне покоління людей шукало і знаходило свої відповіді на одвічні питання: як жити? для чого жити? що таке щастя? як бути щасливим?

Мудрість народу, віддзеркалена в міфології та фольклорі, завжди наголошувала на важливості в житті людини цінностей товаришування, дружби, любові. Тисячолітній досвід народу виробив ідеал людини моральної, на сторожі якої завжди стояли сором і совість.

Період з 11 до 16 років – дуже важливий для духовного розвитку людини. У цьому віці відбуваються глибокі, багатосторонні процеси, які впливають на інтелектуальну, моральну та вольову сфери психіки. У дитини цього віку формуються ідеали, що стають усвідомленими мотивами діяльності, відбувається активний процес самоідентифікації, вона шукає приклад для наслідування, знайдений взірець залишається з нею на все життя. Прочитане, вивчене пов’язується з навколишньою дійсністю, наявним життєвим досвідом. Підлітки проявляють інтерес до моральних почуттів, гостріше реагують на несправедливість, тонко відчувають ставлення до себе. Розв’язувати саме ці проблеми допоможе предмет “Етика”.

Мета і завдання вивчення етики в школі


Етика – одна з дисциплін, яка впливає на формування світогляду. Її часто ще називають практичною філософією і вивчають не тільки для того, щоб дізнатися, що таке, наприклад, доброчинство, а насамперед для того, щоб бути доброчинними. Мета етики – це знання, реалізовані у відносинах до інших людей, суспільства і природи.

Вивчення дисципліни “Етика” передбачає формування моральних цінностей і орієнтирів, культури поведінки.

Складові цієї загальної мети реалізуються такими завданнями:

– стимулювати пізнавальний інтерес до етичного знання, до основ моральної культури;

– розвивати й синтезувати наявні та отримувані учнями знання про людину та моральні взаємини в суспільстві, про норми моральності, правила культури поведінки;

  • формування досвіду моральних взаємин з однолітками, батьками,

вчителями, знайомими і незнайомими людьми;

– удосконалювати уміння моральної самооцінки учнів;

– формувати емоційно-чуттєву сферу особистості школяра;

– привчати до дружелюбності та ввічливості, поваги і чуйності до інших, толерантності та милосердя;

– закласти основи уміння контролювати, оцінювати та регулювати свої взаємини з етичного погляду.

У результаті опанування курсу учні мають засвоїти категорії і поняття етики: добро, зло, честь, гідність, совість, обов’язок, відповідальність, милосердя, співчуття, а також правила культури спілкування; вміння робити належний вибір у складних життєвих ситуаціях.

Особливості структури і змісту програми


Програмою передбачено вивчення курсу “Етика” в 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Основною ідеєю концепції побудови програми є відтворення самовизначення особистісного “Я” дитини в розмаїтті стосунків зі світом. Логіка навчального матеріалу структурована так, щоб зберегти наступність і послідовність не тільки вивчення тем від 5-го до 6-го класу, а й врахування міжпредметних зв’язків, дотримання принципу наступності між початковою, основною та старшою школою. Це визначається тим, що за Державним стандартом предмет “Етика” є складовою освітньої галузі “Суспільствознавство”, звідси – логічний зв’язок всіх ступенів загальної середньої освіти. Вивчення етичних проблем знайде широке вираження в змісті освіти з історії, мови, літератури та в старшій школі в межах освітньої галузі “Людина і світ”, в зосередженні на моральних аспектах цих навчальних предметів.

Курс етики структурований за такими загальними тематичними блоками:

5 клас

І. Вступ. Запрошуємо у світ етики

ІІ. Людина є те, що вона робить

ІІІ. Світ починається з мене

ІV. Я серед людей

V. У людини все має бути гарним
6 клас

І. Вступ. Сторінками пройдених уроків

ІІ. У світі моральних цінностей.

ІІІ. Жити в суспільстві

ІV. Бути культурною людиною означає...
У межах кожної навчальної теми дотримано відповідну логіку подачі матеріалу:

  • актуалізація знань учнів, введення понять етики;

  • осмислення цих понять через практикум (виховні ситуації, художні тексти, життєві приклади тощо);

– самостійне узагальнення та відкриття моральних правил, етикетних принципів;

– закріплення набутих знань у практичній діяльності (розв’язання ситуативних завдань, участь у діагностичних методиках, виконання творчих завдань тощо).

Відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти зміст освіти узгоджується з аксіологічною, соціокультурною, культурологічною та діяльнісною лініями Стандарту.

Аксіологічна змістова лінія передбачає заглиблення учнів у зміст основних етичних понять та моральних цінностей. З допомогою інтерактивних методів навчання та з урахуванням життєвого досвіду учнів учитель створює умови для розуміння учнями таких основних понять як добро і зло, доброчинство, сором і совість, товаришування і дружба. Програмою передбачено ознайомлення учнів з етикетними нормами, що конкретизують та унаочнюють ці моральні цінності.

Усвідомлення учнями моральних цінностей закладає основи для формування морального ідеалу, наповнення його суспільнозначущим змістом.

Соціокультурна змістова лінія передбачає усвідомлення учнями моралі як одного із соціальних регуляторів систем “Індивід-індивід”, “Індивід-суспільство”, а також засвоєння норм суспільного життя, визнання цінностей взаємоповаги та взаємодопомоги, безкорисливості.

Серед важливих тем, що розкривають складні взаємозв’язки людини і суспільства, особливе місце займає проблема моральних засад громадянства. Учні набувають уміння оцінювати власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості. Засвоюючи зміст “Золотого правила” моральності, вони розглядають повагу до гідності і прав людини як необхідну умову життя в суспільстві.

Культурологічна змістова лінія передбачає вивчення складових моральної культури особистості і поглиблення та збагачення знань про моральний зміст звичаїв і традицій українського народу та різних національностей, які живуть в Україні, а також ознайомлення з елементами моральної культури народів світу.

Оскільки курс “Етика” має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури), то діяльнісній змістовій лінії надається переважне значення.

Насамперед учителеві слід пам’ятати, що проблеми моралі є предметом бесід, а не лекцій, і свою роль вбачати в тому, щоб допомогти учням сформувати своє правдиве розуміння добра і зла, звільнившись від недостовірних знань. Основним в етиці вважається не вміння гарно говорити про добро та зло, а намагання робити добро, стверджувати його своїми вчинками, своїм життям, бути добродієм.

Програмою наскрізно передбачено формування ключових компетентностей, які сприяють розвитку особистості та її повноцінній реалізації в сучасному житті; в її здатності та умінні:

– робити вибір з позицій доброчинства;

– давати моральну оцінку вчинкам, співвідносити їх із моральними нормами;

– успішно взаємодіяти з іншими;

– адекватно оцінювати себе;

– складати особисті проекти і здійснювати їх;

– управляти собою, своїми вчинками, здійснювати самоконтроль;

– захищати інтереси та піклуватися потребами родини;

– бути гнучким і мобільним у спілкуванні, упереджувати та вирішувати конфлікти, вміти досягати компромісу;

– розвивати комунікативні здібності.

Особливості організації навчально-виховного процесу


Етика як шкільний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу. На уроках етики вчитель використовує інтерактивні форми навчання; актуальними є такі методичні прийоми, як бесіда, тестування, рольові ігри, моделювання та розв’язування ситуацій, виконання творчих завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів з історії та сьогодення культури.

Викладання цього предмета передбачає використання міжпредметних зв’язків (українська та зарубіжна літератури, образотворче мистецтво, історія, природознавство, естетика)

Для кожного класу вказується загальна кількість годин, резервний час та години для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є орієнтовною, учитель її може змінювати в межах 35-ти годин річних. Резервний час учитель може використовувати на власний розсуд: за необхідністю розподілу годин на ту чи іншу тему, на організацію екскурсій, ділових ігор, зустрічей та ін. – на вибір учителя.

“Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів” містять перелік основних знань, умінь і навичок, передбачених кожною темою.

Особливий наголос зроблено на вмінні учня моделювати ситуації та розв’язувати їх, проводити аналогії з власним досвідом.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики

Рівні навчальних досягнень учнів

Оцінки (бали)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1. Початковий

1

Учень наводить приклади окремих фактів і явищ з моральної практики, але не спроможний дати їм етичної оцінки.

2

Учень дає окремими реченнями оцінку деяких фактів і явищ моральної практики.

3

Учень за допомогою вчителя висловлює прості, не глибокі судження про окремі події морального життя людини.

2. Середній

4

Учень взмозі на елементарному рівні описати ситуацію морального вибору, навести приклади морального та аморального.

5

Учень спроможний, використовуючи приклади з історії та літератури, висловити просте судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам.

6

Учень вміє за допомогою вчителя співвіднести ситуацію морального вибору, конкретні вчинки з відповідними нормами етикету.
3. Достатній

7

Учень за поданим зразком наводить окремі власні приклади на підтвердження певних етичних суджень.

8


Учень має уявлення про зміст етичних понять, під керівництвом учителя виправляє допущені помилки в моделюванні та оцінці ситуацій, добирає аргументи на підтвердження висловлених етичних висновків.

9

Учень систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної життєвої позиції.

4. Високий

10

Учень виявляє творчі здібності при розв’язуванні ситуацій морального вибору, самостійно оцінює моральні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, самостійно працює з різними джерелами інформації, систематизує події життя з погляду їх моральної цінності.

11

Учень на високому рівні володіє змістом понять моральної свідомості і категорій етики, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.

12

Учень на високому рівні володіє змістом моральних понять, етичних категорій, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних розв’язань життєвих ситуацій, проявляє гнучкість і мобільність, здатність упереджувати і вирішувати конфлікти, демонструє прагнення об’єктивної самооцінки.


5 клас

Усього – 35 годин, 1 година на тиждень.

Із них 3 години – резервних,

3 години – на тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів

п/п

Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня


І.

ВСТУП. ЗАПРОШУЄМО У СВІТ ЕТИКИ (1 год.)Що вивчає етика? Для чого вивчають етику? Бути людиною: що це означає? Людські чесноти. Етика і духовний світ людини.

 • Розуміє важливість етичних знань у житті людини

 • Розкриває зміст поняття “етика” та його складові

 • Характеризує людські чесноти як вияви шляхетності, мудрості, справедливості
ІІ.

ЛЮДИНА Є ТЕ, ЩО ВОНА РОБИТЬ

(3 год.)Між добром і злом.

Як розрізнити добро і зло. Вибір між добром і злом. Оцінка добра і зла. Доброчинство.

 • Характеризує певні події та явища як прояви добра чи зла

 • Пояснює критерії оцінки певних учинків (допомога іншим, щирість, щедрість)

 • Наводить приклади доброчинства, людяності

 • уміє моделювати ситуації та розв’язувати їхЩо таке вчинок? Емоції та почуття, їх вплив на нашу поведінку. Уміння керувати собою. Що допомагає уникнути помилок та негативних наслідків учинків?


 1. Розуміє зміст поняття “вчинок”

 2. Характеризує емоції та почуття, які впливають на нашу поведінку

 3. Розуміє важливість уміння керувати собою
Що таке етикет? Чому люди вітаються? Що означає бути вихованим? До чого призводить незнання етикетних правил кожного дня?

 • Розкриває роль етикету як складової взаємин людини і суспільства

 • Характеризує значущість моральних норм

 • оцінює приклади людської поведінки відповідно до етикетних вимог

 • уміє моделювати ситуації та розв’язувати їх

ІІІ.


СВІТ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МЕНЕ

(8 год.)Неповторність кожної людини. Людська індивідуальність. Поняття власного Я. Відчуття гармонії в собі. Самооцінка.

 • Розкриває поняття “людська індивідуальність”

 • Розуміє зміст поняття власного Я

 • Вирізняє ознаки характеру

 • Усвідомлює важливість самооцінкиIII.
Ґречність і етикет. Бути ґречним ––бути приємним для інших і собі.

Де починається і як себе виявляє нечемність. Нетактовність та хамство.


 • Наводить приклади ґречності

 • Розуміє поняття ґречності

 • Зіставляє приклади тактовної і нетактовної поведінки

 • Моделює ситуації та розв’язує їхКоли мені буває соромно? Чому важливо знати думку інших про себе? Цінність довіри.

Що таке совість? Совість і відповідальність перед собою. Совість і обов’язок. Почуття провини, каяття.

 • Розуміє значущість поняття сорому як регулятора людської поведінки

 • Усвідомлює важливість оцінки своїх вчинків іншими

 • Наводить приклади визнання власних помилок

 • Усвідомлює роль совісті як засобувнутрішнього контролю

 • Порівнює сором і совість, аналізує їх взаємопов’язаність

 • Аналізує співвідношення совісті з обов’язком, з відповідальністю перед собою

 • Моделює ситуації та розв’язує їхМоє родинне коло. Сімейні свята і традиції. Взаємна повага, допомога і чуйність в родинному колі.

Мої обов’язки в сім’ї.

Як уникнути конфлікту в стосунках з рідними.

Народні традиції та фольклор про моральні цінності сім’ї.

 • Характеризує свою поведінку в колі сім’ї

 • Наводить приклади сімейних свят і традицій

 • Характеризує ієрархію родинних зв’язків

 • Розв’язує ситуативні завдання, демонструючи дотримання етичних норм взаємної поваги, допомоги, довіри, чуйності

 • Усвідомлює важливість виконання своїх обов’язків у сім’ї • Розуміє причини виникнення конфлікту

 • Аналізує варіанти уникнення конфлікту чи його розв’язання (якщо виник)

 • Моделює ситуації та розв’язує їхКолектив починається з мене. Моральні основи товаришування. Як розв’язувати конфліктні ситуації? Моє розуміння честі колективу .

Ставлення до обов’язків і авторитет. Справжній та вигаданий авторитет.

 • Пояснює розуміння моральних основ товаришування

 • Наводить приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі

 • Обґрунтовує важливість уміння уникати конфліктів у шкільному колективі

 • Усвідомлює необхідність відповідального ставлення до своїх обов’язків у класі

 • Оцінює приклади розуміння честі колективу

 • Характеризує своє розуміння проблеми авторитету

 • Усвідомлює взаємозв’язок відповідального ставлення до обов’язків і авторитету

 • Наводить приклади справжнього та вигаданого авторитету

 • Аналізує свої вчинки і поведінку, враховуючи їх оцінку однокласникамиIII.
З чого починається дружба. Вміння дружити. Дружба хлопчиків і дівчаток. Вірність у дружбі. “Портрет” мого друга.

 • Пояснює важливість вірності в дружбі

 • Обґрунтовує необхідні умови дружніх стосунків

 • Наводить приклади дружби хлопчиків і дівчаток як важливу умову єдності класного колективуКому я довіряю своє найпотаємніше (в сім’ї, в класі) і чому?

Учитель тільки в школі? Довіра, увага, чуйність у взаєминах учня і вчителя

 • Усвідомлює важливість довіри, уваги, чуйності у взаєминах учня і вчителя

 • Аналізує та оцінює умови і фактори впливу на власну поведінку

 • Наводить приклади моральних якостей людини, які викликають довіру, бажання ділитися найпотаємнішим
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів (1 год.)Резервний час (1 год.)

ІV.


Я СЕРЕД ЛЮДЕЙ

(7 год.)Пристойність: що це означає? Як і чому виник етикет: норми-заборони, звичаї, традиції. Вияви пристойності.

 • Усвідомлює розмаїття проявів власного Я як частинки суспільства

 • Розуміє поняття пристойності як прояв відповідності поведінки до ситуації

 • Характеризує первісні засоби регуляції поведінки (норми-заборони, звичаї, традиції)

 • Моделює та розв’язує приклади вияву пристойностіЦеремонії, етикетні кодекси. Складові людської досконалості. Гарні манери. Звичка – друга натура.

 • Характеризує роль церемоній та етикетних кодексів у формуванні етикету

 • Оцінює значущість чеснот (привітності, доброзичливості, делікатності, гідності, благородства, скромності) у людських взаєминах

 • Розуміє роль постійного тренування у набутті моральних якостейЕтикетні норми в культурі українського народу. Звичаї гостинності. Працелюбство. Взаємоповага. Допомога сиротам, вдовам. Безкорисливість.

Звичаї інших народів, які живуть в Україні.

 • Висловлює судження про роль етикету в житті українського народу

 • Наводить приклади моральних звичаїв, традицій українського народу, використовуючи набуті знання з історії України, українського фольклору, літератури

 • Характеризує особливості звичаїв інших народів, які живуть в Україні

 • Усвідомлює єдність морального змісту звичаїв і традицій різних народів
IV. • Характеризує моральні засади життя громади

 • Висловлює судження про роль моральних традицій в культурі українського народу

 • Усвідомлює суть безкорисливості (альтруїзму)

 • Наводить приклади альтруїзмуПовага до звичаїв та традицій, символів і законів країни. Громадянство. Відчуття приналежності до країни. Бути корисним суспільству. Повага до гідності і прав людини.

 • Усвідомлює моральний смисл поняття громадянства як вірності своїй країні та відчуття приналежності до неї

 • Характеризує повагу до звичаїв, традицій, символів і законів як основу відчуття приналежності до країни

 • Оцінює власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості

 • Розуміє повагу до гідності і прав людини як необхідну умову життя у суспільствіОсновний зміст “золотого правила” моральності.

Людяність і справедливість – основа сучасного етикету. Сучасний етикет як засіб сприяння діяльності і спілкування людей.

 • Знає “золоте правило” моральності і демонструє розуміння його як вияву морального ідеалу

 • Висловлює судження про роль “золотого правила” моральності в утвердженні в етикеті цінності людської особистості

 • Характеризує сучасний демократичний етикет як засіб діяльності і спілкування людей
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів (1 год.)Резервний час (1 год.)

V.


У ЛЮДИНИ ВСЕ ПОВИННО БУТИ ГАРНИМ (10 год.)Спілкування. Доброзичливість, щирість, увага і повага між співрозмовниками.

Уміння бути цікавим і приємним співбесідником.


 • Усвідомлює необхідність доброзичливості, щирості, уваги і поваги у спілкуванні

 • Знає і демонструє найважливіші правила бесіди (для того, хто говорить; для того, хто слухає)

 • Моделює ситуації та розв’язує їхЯк звертатися до людей. Як вибачитися і пробачати. Як чемно відмовитися чи погодитися. Як висловлювати вдячність.


 • Усвідомлює важливість дотримання правил мовного етикету

 • Оцінює спілкування своє та інших, спираючись на норми мовного етикету

 • Використовує у різних ситуаціях доречні висловлювання, що свідчать про засвоєні форми мовленнєвого етикету

 • Моделює та розв’язує ситуативні завдання за допомогою мовних кліше (стійких висловів, етикетних фразеологізмів)V.
Одяг і характер людини. Гардероб на всі випадки життя. Взуття. Аксесуари, макіяж, парфумерія. Символіка кольорів.

Яка вона, мода? Що мені личить?


 • Усвідомлює важливість відповідності форм одягу до ситуації

 • Розуміє символіку кольорів, залежність їх вибору від характеру людини, її уподобань

 • Характеризує роль моди в житті людини

 • Усвідомлює необхідність врахування індивідуальних характеристик у дотриманні моди

 • Моделює та розв’язує ситуативні завданняЕтикет особливих випадків. Моя поведінка в різних життєвих ситуаціях (на святі, на весіллі, в музеї та бібліотеці, в гостях). Вибираю та приймаю подарунок. Культура поведінки за столом.

 • Обґрунтовує особливості поведінки в спілкуванні з незнайомими людьми

 • Аналізує власну поведінку та поведінку інших, враховуючи розмаїття життєвих ситуацій

 • Усвідомлює важливість доречності дотримання етикетних норм в різноманітних ситуаціях

 • Усвідомлює зміст традицій робити подарунки як вияв поваги та доброзичливого ставлення

 • Аналізує підтекст “мови” квітів у культурі різних народів

 • Розуміє доречність дотримання правил поведінки під час знайомства та представлення в гостях

 • Виявляє знання поведінки за столом

 • Моделює та розв’язує ситуативні завданняОсобливості поведінки в дні смутку та печалі. Відвідуємо хворого товариша. Догляд за хворими. У поліклініці та лікарні. Ритуальний траурний етикет. Як висловлювати співчуття та утішати. Вшанування полеглих. Поминальні дні.


 • Характеризує особливості поведінки під час догляду за хворими, перебування в поліклініці та лікарні

 • Обґрунтовує особливості поведінки в дні трауру та вшанування полеглих

 • Виявляє повагу до традицій вшанування померлих родичів (поминальних днів)

 • Моделює та розв’язує ситуативні завданняОсобливості телефонних розмов, листування та спілкування в мережі Інтернет

 • Виявляє знання особливостей телефонних розмов та листування

 • Обґрунтовує доречність особливої поведінки при використанні мережі Інтернет як засобу спілкування

 • Моделює та розв’язує ситуативні завданняV.
Культура невербального спілкування.

Мова міміки, пози, жестів, їх доречність у спілкуванні. Національна палітра жестів.

 • Усвідомлює зміст поняття невербального спілкування

 • Виявляє знання смислового навантаження основних груп жестів

 • Визнає важливість доречності міміки та жестикуляції

 • Аналізує особливості жестикуляції та зміст окремих жестів у різних народів

 • Моделює та розв’язує ситуативні завданняТематичне оцінювання навчальних досягнень учнів (1 год.)Резервний час (1 год.)Схожі:

2. Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль Метою етики
Емпірична, або описова етика. Нормативна етика як зведення вимог, теорія морального виховання, або педагогічна етика, Професійна...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з особовим складом СДПЧ-1 по...
ТЕМА Етика,як вчення про мораль. Категорії етики. Службова етика та культура поведінки працівників МНС
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2008-2009 навчальному році
України надає батькам право вибору вивчення дітьми курсів духовно-морального спрямування. Серед них: „Етика”, “Християнська етика”,...
 (грец oikos оселя, середовище і logos слово, вчення) галузь міждисциплінарних...
Екоетика як універсальна етика людської життєдіяльності і засада екологічної культури
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
Конспекти до курсу «Професійна етика» Тема Професійна етика як навчальна...
Тема Професійна етика як навчальна дисципліна і як засіб регулювання професійної діяльності
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Християнська етика” і “Етика” у школі: pro i contra
Андрій Васьків, кандидат історичних наук, доцент філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка,...
10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Г. Р. Уперенко, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області; С....
Урок №9 Тема: Історичні пісні
Обладнання: музичний інструмент, посібник-зошит 4 клас, фонохрестоматія 4 клас, ППЗ «Музичне мистецтво 4 клас», ноутбук, мультимедійний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка