ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»


Скачати 39.46 Kb.
НазваІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
Дата16.04.2013
Розмір39.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
В.Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
Одне з найважливіших завдань су­часної школи — навчити дітей берег­ти і зміцнювати своє здоров'я, вихо­вувати у них навички культури безпеч­ної поведінки. Це завдання реалізу­ється в інтегрованому предметі «Осно­ви здоров'я», який поєднує елементи знань щодо збереження і захисту жит­тя та зміцнення здоров'я.

Вивчення предмета «Основи здо­ров'я» у 2011/12 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою Міністер­ством освіти і науки України (Основи здоров'я. Програма для 5—9 класів се­редніх загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Перун, 2005).

Відповідно до типових навчальних планів (Наказ МОН № 66 від 05.02.2009 р.) на вивчення предмета «Основи здоров'я» у 5—7 класах від­водиться 1 год на тиждень, а у 8—9 класах — 0,5 год на тиждень. У спеці­алізованих школах з поглибленим ви­вченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров'я» у 5—9 класах відводиться 0,5 год на тиждень (наказ МОН № 182 від 13.03.2006 р.).

У спеціалізованих школах з погли­бленим вивченням іноземних мов та у 8—9 класах можливе вивчення пред­мета «Основи здоров'я» упродовж од­ного семестру (1 год на тиждень).

З метою створення ефективної сис­теми заходів щодо запобігання по­дальшому поширенню ВІЛ-інфекції/ СНІДу, забезпечення профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед дітей, учнівської та студентської молоді, формування здорового способу життя і відповідальної поведінки та на ви­конання завдань Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНЩ на 2009—2013 роки, затвер­дженої Законом України № 1026-УІ від 19.02.2009 р., наказів МОН № 457 від 01.06.2009 р. та № 833 від 07.09.2009 р. рекомендуємо:

  • для учнів 10-11 класів вивчення фа­культативного курсу для молоді з про­філактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ»;

  • керівникам навчальних закладів забезпечити викладання предмету «Основи здоров'я», факультативного курсу з профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу вчителем, який пройшов на­вчання за методикою розвитку життє­вих навичок (ООЖН) і має відповід­ний документ. Вважати за норму викладання предмета одним учителем (поділ годин з основ здоров’я не допускати)

У ході реалізації програми інтегро­ваного предмета «Основи здоров'я» особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів не лише на здоровий спосіб життя, а й активні та поступальні дії у напрямку збережен­ня життя й зміцнення здоров'я. Увага вчителя має бути зосереджена на про­веденні занять з використанням методів навчання, що грунтуються на ак­тивній участі всіх учнів.(уроки –тренінги)

Навчання учнів має бути спрямо­ваним на опанування ними навичка­ми, що сприяють здоровому способу життя, зокрема:

  • санітарно-гігієнічними навичками;

  • навичками раціонального харчу­вання, рухової активності, режиму праці та відпочинку;

  • навичками ефективного спілку­вання, співчуття, розв'язування кон­фліктів, поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації;

  • навичками самоконтролю, аналі­зу проблем і прийняття рішень, визна­чення життєвих цілей та програм тощо.

При формуванні навичок здорово­го способу життя важливим є набуття практичного досвіду, що забезпечу­ється виконанням відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведін­ки на практичних роботах. Питання оцінювання роботи учнів у ході прак­тичних робіт вирішує вчитель.

Успішній реалізації програми предмета «Основи здоров'я», сприяє створення в загальноосвітніх навчальних закладах навчального ка­бінету основ здоров'я. Наказом Мі­ністерства освіти і науки № 1114 від 09.12.2009 р. затверджено примірне положення про навчальний кабінет з основ здоров'я загальноосвітніх на­вчальних закладів.

Основна мета створення кабінету основ здоров'я полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу на уро­ках основ здоров'я за технологією осві­ти на основі розвитку життєвих нави­чок (ООЖН) та практичної реалізації завдань здоров'язберігальної освіти відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Під час створення кабінету основ здоров'я необхідно передбачити мож­ливість проведення уроків основ здоров'я з використанням різних форм і методів, у тому числі тренінгових технологій, що включають такі форми роботи: робота у колі, в групах, у парах (окремо від інших учасників тренінгу), створення творчих проек­тів, презентацій, проведення рухливих вправ, що передбачає постійне пере­міщення учнів по класній кімнаті.

У залежності від завдань, змісту, об'ємів запланованої роботи та матеріальних потужностей закладу можуть створюватись різні типи навчальних кабінетів основ здоров'я:

  • кабінет основ здоров'я, який скла­дається з класної кімнати (класної кімнати і лабораторного приміщення) з набором навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення для проведення занять у формі тренінгів;

  • навчальний комплекс основ здоров'я, який складається з примі­щення для проведення занять у формі тренінгу, кабінету мультимедійного і методичного забезпечення, лабора­торного приміщення;

  • тренінговий центр, до складу якого входять: кабінет основ здоров'я, кабінет психологічного розвантажен­ня, кабінет(и) для методичного, муль­тимедійного забезпечення, лабора­торні приміщення, приміщення для проведення семінарів, педагогічних рад, засідань методичних об'єднань вчителів, батьківських зборів, вихов­них та навчальних заходів у формі тренінгів, впровадження різних превен­тивних проектів тощо.

Такі кабінети створені в Уманьській ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, Черкаській ЗОШ І-ІІІ ступенів 34, у загальноосвітніх навчальних закладах Шполянського, Смілянського, Городищенського, Чорнобаївського районів.

Схожі:

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Завдання шкільного предмета «Економіка» — сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Серед предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним...
Методичні рекомендації з викладання предмета «Основи здоров ’ я»
За своїм призначенням, змістом і методами навчання він суттєво відмінний від інших предметів. Його особливості визначаються
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році
Для учнів 6 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01. 06. 2012 року №1/9-426 «Щодо...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка